Zalamegyei Ujság, 1939. április-június (22. évfolyam, 75-148. szám)

1939-04-01 / 75. szám

2. 1939. április 1. Zalamegyei Újság Mfl MM■■imTIMi | j Amikor még Csehország akarta felosztani Németországot. Emlékezetbe idézzük az 1914. májusiból származó hírhedt cseh térképet, amely a történelmi sze­rencse forgandóságának mostani viharos napjaiban valóban meg­érdemli a tüzetes tanulmányé» sást. Ezt a térképet az osztrák ka­tonatiszt és cseh szabadkőműves ttanus Kuffner készítette s a megfelelő belföldi propaganda után eljuttatta a bécsi orosz nagykövetnek és a prágai orosz konzulnak. Az egybevágó híradások sze­rint a térkép politikai határvona­lait Benes Eduárd jelölte ki, — szintén szabadkőműves nemzet­közi tényezők tanácsainak meg­hallgatása után. Szentpétervárott a Hanus Kuff- ner-térkép Szaazanov külügymi­niszter birtokába került, aki a szabadkőműves és zsidóbarát P .vei Miljukov lelkes támogatásá­vá az antant külügyminisztériu­mok figyelmét már a világháború kitörése elölt, a legnagyobb nyo matékkal hivla fel a »zseniális“ tervre s megvalósításának szor­galmazására. 1917. junius havában a nagy kongresszus után, — elhatároz­ták a népszövetség megalakítását, t: hírhedt cseh térképet, megfelelő magyarázó szöveggel, átküidötték Amerikába, Wilson elnökhöz, hogy az új Csehszlovák állam megalkotásánál a szakértők figye­lembe vegyék . . . Nyilvánvaló, hogy Wilson jól megnézte a tér­képet s amit lehetett meg is va­lósított abból, a békeparancsok brutális diktátuma idjén. . A térkép. Hanus Kuffner térképe, a sza­badkőműves, cseh és zsidó üde kék mesieri összeegyeztetésével Középeurópát a követkéz Oképen ajánlotta felosztani: 1. Franciaország keleti határvo­nala a Rajna. 2. Németország három részre bomlik: Oberelbien, Niederelbien, Weserstaat és a »német rezervá­ció*, a kihaló indiánfajták rezer- vációjának mintájára. 3. Uj lengyel állam az Odera folyóig. 4. Uj cseh állam, nyugaton Regensburgig, délen Bécsig és keleten Szilézia keteü határáig 1 5. Csonka-Ausztria életképte­len maradék részekből és a Ma­gyarországból odacsatolt fél De- nántu'hól. 6. C-tonka Magyarország, úgy, hogy Buda is a cseheké legyen. Érdekes, hogy Aradot még Ha­nus Kuffner sem vette el Ma- gyarországiól! 7. Uj Nagyszerbia. 8 Olaszország a Brennerig. 9. Uj, nagyobb Svájc, egész Tirol bekebelezésével. 10. Uj Dánia, a Vilmos csá­szár-csatornáig. Csodálatos dolog, hogy akkor, az 1914-es békeidőben s a világ­háború alatt ez a terv egyáltalán nem háborította fel a nemesnek hirdetett demokráciákat. A Hanus Kuffner-lerv maradék­talan megvalósításának sikertelen­sége nem a csehek jószándékán múlott. A csehek, demokrata el­veik szigorú fenntartásával, szíve­sen megteremtették volna a tő kéletei német rezervációt és a légmentes magyar börtönt. A cseh nagyhatalmi hóbort az ajándékba kapott országrészek megszállása és az uralmi rend megteremtése után sem csilla­podott. Á'landóan új és új térké­A Sió szabályozására vonatko­zóan a földművelési minisztérium­ban részletes terveket dolgoztak ki. Az a törekvés, hogy a némát csatornahálózatban közlekedő 1200 tonnás hajók a Dunán is járhas­sanak és esetleg a Balatonig is feljuthassanak. Hat zsilip, a Balatonból való kitorkolásnái pedig vizerömülelep építése szerepel a tervekben, amelyek kétméteres meiüésü ha­jók ré&zére biztosítanák a közte kedést a Sión. A jövő évi állami Gábor Béla a zalaegerszegi Edison mozgó igazgatója éresi- tett bennünket, ho;y a mozi He­lyiségét május 4-töi egy hónapi időtavamra átengedte Szalay Ká­roly kerületi szinigazgatónas színi előadáson tartására. Ezidő alatt a mozi szünetel, tehát nem lesz konkurencia a mozi és a színház között. A várostól mindössze színpadot kér az igazgató, amit a szinpárloló egyesület eddig is adott, továbbá villanyt, fuvart és egyéb apróságokat a színpad fel­építéséhez. pék kísérteitek Prágában s a tisz­ta cseh vidékeken, — egy való­ságos nagyhatalom hóbortot ter­vének népszerűsítésére. A cseh imperialisták az Erdöskárpátokon lú>, a Fekete tenger felé pislog­tak s arról álmodoztak, hogy Ukrajnát kellene még Csehszlová­kiához úgy hozzákötni, hogy a csehimpériumnak a Kaukázus ge rince legyen a keleti határa és a csehek, a benesi kör, a katonák és az intellektuelek egy tekinté­lyes része, komolyan hitt a fél­örült álmok lehslöiégsben. Benes a szovjetorientáeió lelkes elfogadása után sem adta fel kedvenc tervét, csak épen vörös színekbe öltöztette át a birodalmi álmokat. Az álom megmaradt álomnak és a nagy cseh állam terve ma már a régmúlté. költségvetésbe erre a célra már 300 ezer pengői állítottak be s igy a nagyszabású muukálatok ez év öszéii meg is indulnak. A csatorna 19 méteres esése lehe tövé teszi a vízi energia megfe­lelő kihasználását is. A balatoni telepü ések szem­pontjából a legfontosabb, hogy az új szabályozás egyszersminden korra megszűntei azt a félelmet, amely a parti birtokosokat a rend ellenesen magas vízállás esetén joggal eltöltőbe. A színházi tilkár április 11-én érkezik Zalaegerszegre és meg­kezdi a bérletek gyűjtését. Szalay társulata felöl jó híreket haliunk. Kispest is az ö kerületé­be tartozik Számitha unk arra is, hogy a szezonban elsőrangú ven végszereplök is meglátogatják Za­laegerszeget. Gyürhetetlen nyakkendő, selymek női ruhára és blú­zokra olcsó áron kaphatók Schütz nél. **-"*ir^-fi r-u n i'ytifWUiivt -y^jr V á sár ölj on ön is csodálatos szép férfi ingeket nyakkendőket elegáns cipőt Ho rváth Jenő divatárúüzletében (Plébánia épület). A legújabb női és férfi divatárúcikkek nagy vá­lasztékban. Olcsó árak ! Hajózhatóvá teszik a Siót. A munkálatok az ősszel megindulnak. Szalai Károly színtársulata májusban a moziban játszik. A sziniszezonban a mozi szünetel. HÍREK I “Rom. kát. és áj görög Hugó pk. Prot Hugó |Izr. Nizan 12. Napkelt« 6 óra 08 perc. Nyug- BHBBBms szik 18 óra 09 perckor. Idő: Mérsékelt szél, felhőátvo­nulások, némely helyen déuláa záporeső, a hőmérséklet alig vál­tozik. Előfizetőink figyelmébe ! Felkérjük mélyen tisztelt elő­fizetőinket, hogy lejárt előfizeté­süket megújitani, illetőleg hátra­lékukat rendezni szíveskedjenek. A befizetés megkönnyítése céljá­ból azoknak a nb. előfizetőinknek lapjába, akiknek előfizetése lejárt, vagy hátralékuk áll fenn, posta­takarékpénztári befizetési lapot mellékeltünk. Kérjük, hogy az elő­fizetést ezen beküldeni szívesked­jenek. Lapunk, amely minden támo­gatás nélkül, önzetlenül, csupáa előfizetőiben bízva szolgálja a közérdeket, csak úgy tudja hiva­tását zavartalanul ellátni, ha eb­ben mélyen tisztelt előfizetőink az anyagi alap megteremtésével támogatják. Hisszük, hogy tisztelt előfizetőink megértik kérésünket és elöfzetésük beküldésével hoz­zájárulnak munkánk folytatásához és a lap zavartalan küldését is lehetővé teszik ezzel. Kiváló tisztelettel: Zalamegyei Újság kiadóhivatala. — Istentiszte éti hir. Virág- vasárnap Zalaegerszegen a plébá­niatemplomban a föislenUsztelet fél 10 órakor kezdődik. — A férfiértelmiség részére tartott lelkigyakorlatok során Schnbtoer Szigfrid csácsbozsoki bencés plébános tegnap tartotta meg első szentbeszédét a Kul- lurház nagytermében. Krisztus istenvoltáról, a katolikus hit ere­jéről és a kereszt szimbólumában kifejezésre jutó megváltás életfor­máid jelentőségéről szólott a nagy számban megjelent fétfiérlelmi- séghez. — Diákleikigyakorfatok. A gimnáziumban P. Horváth Do­monkos OFM és Kalmár László httok ató, a polgári fiúiskolában p dig P. Fekeie Géza tart lelki- gyakortatoi. — Katolikus sajtónapot ren­deznek Sümegen a azon megjele­nik Tóth Tihamér dr. veszprémi megyéspüspök is és ünnepi beszé­det mond. — Kinevezés. A belügymi­niszter Horváih Imre dr. óhidi körorvost m. kir. tisztiorvossá nevezte ki s ideiglenesen az ógyailai járást tisztiorvosi leendők ellátásával bízta meg. — Uj doktor. Szekeres Jó­zsef fülűinket a pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetemen a jogtudományok doktorává avatták. — Dicséretet nyert dr. Wes­se'!y Joístfne, vármegyei iroda- tie-t a Segédhivatali Tisztviselők Or-íágos Szövetségének 1938. évi , íiudaLm pályázatán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom