Zalamegyei Ujság, 1939. április-június (22. évfolyam, 75-148. szám)

1939-04-01 / 75. szám

1939. április 1 Zalaniegyei Újság 3. Felmérések a megyében. A közigazgatási bizottság jelen­tésében a vármegye területén az áj részletes felmérések gyorsabb végrehajtását kéne. A jelentésre a pénzügyminisztertől ma érkezett válasz a főispánhoz. A miniszter közli, hogy 1939 év folyamán Nagykanizsa megyei város, továb bá Bak, Bocfölde, Böde, Kisapáti, Kisvásárhely, Mibályfa, Nemesne- tes, Sialapa és Zalaszentmihályfa községek határában eszközük a részletes fölméréseket. — A távozó rendőrtisztek Iwcsuztatása. Tegnap este a vasúti vendéglőben a rendőrség tisztikara bensőséges ünnepség keretében búcsúztatta Petőváry Lajos rendőrtanácsost és Len­gyel Mihály rendőrfőfelügyelőt. Apáti Imre dr. rendőrkapitány mondott búcsúbeszédet. Felsorol­ta Petőváry tanácsos érdemeit, kiemelte nemes gondolkodás- módját és kedves modorát. Egyé­nisége az együtt töltött 12 évese ménydus napjait jókedéllyei és a köteiességteljesilés szigorával su­gározta be. Lengyel Mihály fő­felügyelő bajtársiassága és fajtá­ját féhő hazafiassága meleg ba­rátságot teremtett a tisztikar kő rében. A tisztikar igaz szeretettel gondol a távozókra. Az ünnepel­tek keresetlen szavakkal válaszol­tak Apáti dr. búcsúszavaira. A rendörtisztikar családtagjai kedé lyes hangulatban töltötték el az estét. — Főzőtanfolyam. A Manrz kebelében működő leányegyesület májusban kéthetes főzőtanfolya­mot rendez. — A Szent József otthon részére érkezett adományok már­cius hónapban: hten nevében 10, N. N. 8, Boár Janka, Schmidt Ignácné 1—1 P, O ah István 9 és fél kg mosószappan, Miron Lajosné 1 kg cukor, fél kg zsir, 3 és fél kg bab, 10 tojás, 4 üveg paradicsom, 50 kg szén. Farkas Nándor 13 kg csont, Török Jó­zsef Vorhota 5 1 lej, 12 db tojás, Vizsy Károly 30 kg burgonya, N. N fel kg cukor, Haiász G,örgyné 5 kg. 70 dkg hagyma, 2 kg 80 dkg petrezselyem, 4 li­ter paradicsom, Simon Istvánná 2 kg. 50 d*g. tiszt. Kéner nővé rek 1 kg. 80 dkg. bab, 1 és fél *g- alma, 17 1. bor. Kucsár Jó zsej 3 kg. 70 dkg. töpörtyű, 5 kg. 60 dkg. tüdő. Vitéz Varga Lajosné 1 és fél kg. mosószap­pan. Barabás Józsefné 50 drb. to­jás, 4 P. Várostól 2 kocsi for­gács. Vitéz Teleki Béla gróf 1 malacot. Pogács N. zászlónyél- festés. — Héviz-fflrdö gyógyhelyi bizottsága hozzájárult a heviz- szentandrasi viznaű tisztításához (kénteleniiéséhe?) szükséges gé­pek beszerzéséhez. Elhatározta a szúnyogirtásnak fokozottabb mér­tékben, kiszárítás utján való vég­rehajtását és döntőit bi onyos ut­cák egyirányú forgalmáról és egy uicanyitásról. Hévíz üdülőhelyi dija a főszezonban személyenként és naponként 40 fillér. — A nagykanizsai Notre Dame leánygimnázium rend szeres segélye.égéhez évi 7000 pengővel járul a közoktatásügyi kormányzat. Ez a segély biztosítja az iskola feumaradását. Zalai vonatkozású eredmények a mezőgazdasági kiállításon. Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás biráló bizottsága vitéz Teleki Béla gróf zalai főispin elnökletével megtekintette a ki­állított anyagot és eszközölte a d jazást. A díjazás eredményei zalai vonatkozásban a következők: Angol félvérmének csoportjában nagydijaí és az I/a dijat a pan­nonhalmi főapátság zalavári mén­jei, az I/c dijat Teleki Tiborné grófné 121. katalógusszámu an­gol félvérménjei nyerték. A telivér szimmentáli bikák teljes korú csoportéban az I/c dijat és a B. csoportjában az I/c dijat, valamint a magyar piros tarka bikák D. csoportjában az I/g dijat Teleki Tiborné grófné bikái nyerték. A mangalica sertések A. kor­csoportjában I/a dijat Festetics György herceg mangalicái, a yorkehirei kanok B korcsoportjá­ban íja dijat nyertek a premontrei gazdaság türjei uradalmának kan­jai, a yorkshirei kocák csoportjá­ban ija dijat a Festetics herceg uradalmának kocái. A díjazott állatokat április 2-án Is elövezetik fajták szerinti cso­portokban. — Uj postajárat. A keszt- hely-böhönyei Mávaut autóbusz április 1 tői postát is szállít. — A Pesti Tőzsde új számá­ban Wulff Olaf, vitéz Matfseké- nyi Imre, Stirázsik Andor, Marek Lóránt, Tóth László dr., vitéz Bátorffy V lmos és mások írtak cikkeket. E'dekes textil, biztosí­tás», vegyészeti, vidéki hitelélet rovat egészíti ki a kitünően sike­rült áj számot. Mondja, mi ragyog a szemén..? Ebben az operettben éneklik a színpadon és filmen is. Operett, amelyre ma nagy szükség van, mert 2 órára a szórakozás birodalmába visz el. Nem gondolunk semmi féle bajra, napi gondra, hanem muraiunk, zenét hallgatunk s nevetünk. Nem is olyan kicsi dolog ez I m ♦ Anday Ernő operettje a filmen. Zene: Eisenaann Mihály. Főszereplők: Dayka Margit, Rózsa­hegyi, Simor Erzsi, Vizváry Mariska, Perényi, Lehotay, Ördög Sári, Peches­Premier szombaton az Edisonban! — Láthatatlan ellenségeink : a baktériumok és a mérgező anyagok leginkább ott fejtik ki káros tevékenységüket, ahol az ürülésre szánt salakok megreked­nek és bomlásnak indulnak. Ezért rendkívül fontos a bélcsatorna mindennapi rendszeres tisztítása. Este lefekvés előtt 2—5 szem Artin dragéet bevéve, ez a régóta bevált hashajtó másnap kőnnyf. fájdalommentes üiülést idéz elő anéikül, hogy egy pillanatig is gondolnánk arra, hogy este has­haj ó! vettünk be. — Halászati tilalom. Minisz­teri rendelet éneimében május 1 - tői 27-ig, tehát 27 napon át az ország összes nyilivitein tilos a- halászás és horgászás. A tilalom ellen vétőket szigorúan büntetik. — Az Egyházi Vegyeskar próbája pémesen este 8 órakor lesz a Kultur házban. Kérik a ta­gok pontos megjelenését. — Boroshordóért fogház. Kískanizsán, L plin Józsefné há­zában lakodalmat tartottak. Két h’vatlan leeeny, Faics László és Bunczom Vendel megkívánták a szem s száj ingeréi, a bort. Be- lopóztak a lakodalmasház kam­rájába s onnan egy 56 literes boroshordót, tele jó borral, Mu- czer László gazdához gurítottak­éi. A lopást eszievették, utánuk siettek s mindhármójukat elfog­ták A bíróság most mondott íté­letet az ügyben s Faics Lászlót 1 hónapi, Bunczom Vendelt 6> heti, Muc er Lászlót pedig 4 heti fogházra ítélte, azonkívül mindhárom l—í évi jogvesztést kapott. — Féloldali hfidésben szen­vedő betegeknek gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez egy kis pohár természetes «Fe­renc József” keserüviz azért, mert anélkül, hogy a betegnek a legcsekélyebb mértékben is eről­ködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyagcse­rét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát. — Ne mulassza el tavaszi öltönyét felöltőjét megrendel­ni, amíg az újdonságokból nagy választék all rendelke­zésére TÓTH szabónál. — Hamis mérlegen mérték az almät. Beüók József bariahi- dai gazdálkodó röbb falubeli földművestől s mát vásárolt, de a- mírugbői kivette a rögzítő szö­geset s így megkárosiioda őket. Segédkezeit neki Bedő József nap­számom is. A ham>.6 aimaáru ok ' ellen etjaras indul;. A járásbíró­ság B.dőköt 2 ne i, Badőt pedig: 10 napi fogházra i élle. Felebbe— zés folytán most a zalaegerszegi tö; vény szék elő került az ügy« ahoi teljes egészében helyben­hagyták a járásbíróság ítéletét. A vadotak semmiség! panasszal éhek. — A városi bérházban egy 2 szobabo. és bánból álló kom­fortos -a.<ás május 1-től kiadó. . Kő e ebbi felvilágosítást a városi' i számvevőség ad. — Háziasszonyok nem ke­rül pénzbe 1 a D . Oetker cég ingyen üid. Öaöknek sdnes re­c p könyvéne öj kiadását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom