Zalamegyei Ujság, 1939. január-március (22. évfolyam, 2-74. szám)

1939-01-03 / 2. szám

2. Zakin egyei Újság 1939. január 3. Ügyeinek teljes rendezése felé. A tisztikar, mint eddig, ezu'án Is lelkesedéssel támogatja mun­kájában. Viiés Tamásy István dr. pol­gármester emelkedett szellemű bestédben köszönte meg az üd vözlést Köszönetét mondott a tisztikarnak azért a nagy erőfe­szítésért, amelyet az elmúlt év­ben, a nehéz helyzet közepette tanúsított. Egyesek a lövész szá­zadban leljeBiietiéü kötelességüket, s ezekre különösen büszke, de az itthon maradottak is száz száza­lékban megállották helyüket a megnehezült közigazgatási mun­kában. hmeri midenegyes tiszt­viselő deiék munkáját és szívvel lélekkel támogatja Okét. Munká­jában a: igazi ki isitusi, kérész Jény szeretet alapján áll és úgy érzi, ez vezeti a város minden tisztviselőjét. Ha ezzel a lelkület- tel végzik munkájukat és a város ' polgárait felebarátnak tekintik, akkor minden tisztviselő nyugodt lélekkel állhat az itélőszék été, bármilyen idők és viszonyok jöj­jenek is. Kérte, hogy azt az együttes, harmonikus munkái, amely átvezette őket a nehéz 1938 as esztendőn, tanúsítsák az új esztendőben is. A polgármester ezután elbe- szégetett tisztviselőivel, majd kü­lön is fogadta a város altisztjeit, akikhez meleg szavakat intézett. Tisztelgett a polgármesternél Ko- vats Ferenc vezetésével a Gazda­kör küdöttsége, valamint a Szo­ciális M ssziótársulat küldöttsége. Hazaérkezett háromszázötven illavai magyar fogoly. A ruszinszkói harcok idején többszáz magyar felkelő esett a csehek fogságába. A csehek egy részüket kegyetlenül megkino/t k és kivégezték, a többieket előbb a munkácsi várba zárták, majd az iiliavai fegykázba szállították. A szerencsétlen magyaroknak itt is a legktg/etiencbb bánásmód­ban volt részük. A magyar kor­mány hónapok óta tárgyalásodat folytatott az illavai foglyok ki­szabadítása érdé.ében. A tárgya­lások a közelmúltban eredménnyel jártak és a magyar foglyokat si­került kicserélni a magyar fog­ságba eseti szláv foglyokkal. A báromszázötven magyar rab Szilveszter éjszakáján megél ke­zelt magyar területre. A galántai állomásról Komáromba vitték őket. lit négy napot kell tölteniük, majd az adatok felvétele után hazatérhetnek családjuk körébe. A kiszabadultak között vannak Szabó G>ua dr., Laky László és Ríjkay László újságírók is, vala­mint tfj. Berzevtczy Albert. El mondot ák, hogy elforgatásuk után Kassáról gyalog vitték őket a munkácsi várba. A 180 kilomé­teres utat rövid pihenőkkel kellett megtenniük, míg őreiket gyakran váltották. Megbilincselve mene teltek, s egész utón puskaiussal, koibaccsai verték őket. Muaká c.on folytatódtak a kínzások. Soknak eltörték a karját, mások­nak tüzes tűt szúrtak a körmeik alá. Az illavai fegybázban már valamivel jobb voll a helyzetük, bár :tt is sokat kellett szenved­niük. A visszatért magyar harco­sok nagy részén erősen meglát­szik a szenvedés. Lefogytak, s legtöbbnek testén behegedt sebek látszanak. A zalaegerszegi társadalmi egyesületek felvidéki ünnepélyt . rendeznek. Meghívják Jaross minisztert is. Az 1938. évnek letűnése nem | azünteiheti meg érdeklődésünket, • lelkesedésünket a novemberi tör­ténelmi események fö ö t. A „Ma gyár a magyarért* mozgalom nemcsak anyagi segítségre vaió készséget kivánt, hímem a lelke­sedés tüzének megőrzését s fel­használását hosszú hojsiú időkre. Es a gondolat vezethette a Ka­rácsonyfa Egyletet, a MANSz zala­egerszegi szervezetét, a Revizós Ligát, a Move-t és a Közműve­lődési Egye üleut, hogy a Falvi déknek közös rendezésben esréiyr szenteljenek, amelynek erkölcsi cé*j4u! a tH^íedé* ébrenSar^sát, anyagi c >jáui pediä a tiszta jö"pd Vmn k * a mi gyaíéa“ming. lomra való ju;ta;á«t tűzték ki. Az ünnepélyt január 15 én rendezik a Kuüurházban. jelen­tőségét egészen rendkívülivé kí­vánjak fenni Jaross miniszter megjelenésével. Ennek biztositá sára a lépések megtörténtek. A műsort is úgy állítják össze, hogy méltó legyen az alkalom hoz. Szerepeinek az énekkarok, hölgyek, az ifjúság serege t kép­viselteti magát az ünnepélyen a Revíziós Liga központja is szó­nokkal. Az ünnepély műsorát később részletesen ismertetjük. — Vasdarabot nyelt Félner Ferenc szobafestő, a nagykani z *i loiuciiáa egy k lakója hogy g'abrdushasson. Bes?áili'oiták a kórházba, ahol m ú étet végeztek rajta. Kinevezték a szombathelyi Tankerületi Közoktatási Tanácsot. Az 1935. évi VI. törvényeik 16. § a kimondja, bogy a tanke- fületek székhelyén Tankerületi Közoktatási Tanácsot kell szer­vezni. A törvény említett 1Ö. §-ának végrehajtására most kei ült a sor. A vallás és közoktatásügyi mi­niszter december 1-én keit ren­deletével Liber Béla dr., a tanke­rületi királyi főigazgató javasla­tára kinevezte a Tanács elnökét és busz tagját. A szombathelyi Tankerületi Közoktatási Tanács elnökévé a vallás és közoktatásügyi minisz Grösz József püspököt, — alel­nökivé Kcresiteiy Ernő dr. szom­bathelyi leánygimnáziumi ig izga­tó!, — tagjaivá pedig Jándi Ber­nards dömöiki apai, okleveles középiskolai tanán, Kiss Lajos dr. őrkanonok, szombathely-egy­házmegyei fötanfetügyelöt, Kő szegfatvi Flóris dr. tanügyi főta­nácsos, 8tombathelyi fiú felső­kereskedelmi iskolai igazgató, ta­nulmányi felügyelőt, Pánkot iy- Ntedermayer Gellért dr. egész- ségügyi főtanácsos, szombathelyi állami gyermekmenbeiyi igazga ót, Simonffy Jenő premontrei káno­non, Sí ombat helyi premontrei gimnáziumi igazgató, tanulmányi felügyelőt, Deési Daday Dezső szombathelyi állami női felsőke­reskedelmi iskolai igazgatót, Mé­száros Hugó dr. szombathelyi városi tanácsnokot, Hegyi Lajos dr. nagykanizsai polgármester- helyettest, Farkas István dr. * p- róni városi tanácsnokot, Horváth Béla szentgotthárdi állami gim- záziumi igazgatót, Tóth Antal dr. kőszegi állami tanítóképző intézeti igazgató, tanulmányi fel­ügyelőt, vitéz Matolcsy János szombathelyi polgári leányiskoai igazgatót, Kovács Albert körmen­di állami polgári iskolai igazga­tó, tanulmányi felügyelőt, Perma- yer János szombathelyi polgári fiuiSKOlai rendes tanárt, Harvá h István szombathelyi szakirányú iparostanonciakohi igazgatót, Fin­| ta Sándor szombitbejyi katolikus elemi iskolai igargaó, országos katolikus tanitórgyesületi elnö­köt, Petróczy József szombathelyi községi kisegítő elemi iskolai igazgatót, Abláncy József állami tanító, vármegyei iskolánkivüli népművelési bizottsági titkárt, Horváth Kálmánt, a Szombathelyi Kereskedelmi Kör etnökét, az Ipari és Kereskedelmi Részvény- társaság igarga ój t és Sperl Fri­gyes Okleveles menők, szombat­helyi ipartestületi szakosztályi el­nököt három év (aromára kme­vezte. A kinevezettek ellen kifogást semmiféle tekintetben sem tehe­tünk, ellenben kiváncsiak vagyunk arra, miért nem kapott helyet a Tonacsban Zalából egyetlen tan­ügyi férfiú sem. Hiszen a tör­vény szerint ez a tanács a tan- kerület iskolai életét állandóan figyelemmel kiséri és a tankerü­leti királyi főigazgató felhívására, az Otszágos Közoktatásügyi Ta­nács megkeresésére, de saját kezdeményezéséből is oktatás és nevelésügyi kérJések tekintetében véleményt mond és javaslatokat terjeszt elő. Így tehát a tagok so­rában helyet kellene biztosítani a tankei ü e hez tartozó minden vármegyéből néhány tanügyi em­bernek. Felhívás a hadi- gondozottakhoz. A po'gármes?er közhírré teszi, hogy Róka András zalaegerszegi (Örményi u. 1.) lakó?, ószeres iparra engedély kiadása iránt fo­lyamodon. Felhívja egyben Zala­egerszeg város terü’etén lakó ha­digondozottakat, hogy hasonló természttü kérelmüket 8 napon beiül jelentsék be nála, mert el­lenkező esetben fenmevezetínek adji ki az iparengedélyt. Urak részére legszebb aján­dék —, ami Tóth szabótól való. ócipők ócsizmák sárcipők vadász, korcsolya és iskolabakkancsok legnagyobb választékban kaphatók. Téli kötött blúzok, harisnyák, bélelt bőr- és tricó keztyük különleges kivitelben és olcsó árban kaphatók Kovács Divatházban Zalaegerszeg Telefon: 84. Telefon: 84. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom