Zalamegyei Ujság, 1939. január-március (22. évfolyam, 2-74. szám)

1939-01-03 / 2. szám

ár« 8 fillér Felelős szerkesztő: H erb o 1 y Ferenc. kiadóhivatal: üsácheayi-tér 4. Telefonszim 128, POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak: egy hónapra 1*50 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint iBSRHSRnmHe«». A kormányzó hadparancsban mondott Löszönetet a honvéd­ségnek. Budapest, január 2. Vitéz nagy­bányai Horthy Miklós kormányzó hadparancsot adott ki, amelyben megemlékezik a területvissza­csatolásról és elismerését fejezi ki a honvédségnek magatartá­sáért. A hadparancs köszönetét mond mindazoknak, akik a terü­let visszacsatolásánál jelentéke­nyen közreműködtek. Azzal feje­ződik be a hadparancs, hogy a honvédre büszkén lehet tekinteni, már mindenütt megállapították, hogy a magyarral számolni kell és büszkén nézhetünk a nemzet jövendő boldogulása elé. Köszö­netetet mond a kormányzó a Máv nak és a postának, valamint a közigazgatásnak is eredményes munkájáért. A ruszinok Hitlertől kérik Magyarországhoz való csatolásukat. let. Tiltakozik az ellen, hogy Japán szuverén jogokat gyakorol Kínában. Nemzetközi értekezlet összehívását kívánj;. Páris, január 2. A francia mi­niszterelnök hétfőn délelőtt érke­zett meg Korzikába, ahol nagy ünnepséggel fogadták. A francia sajtó igen nagy jelentőséget tulaj­donit északafrikai utjának és azt írja, hogy nagyon szorosra ftf ződnek a kapcsolatok Francia- ország és Északafrika között. Franciaország mindenképen meg­védi gyarmatait és az olasz kö­veteléseknek nem hajlandó en­gedni. A Journal utal arra, hogy észszerű alapon lehet retijdp?jni a vitás kérdéseket és megegyeiélre juthat a Jráncia ■és olasz kor­mány. Belgrád, január 2. A lapok arról imák, hogy Ciano jugo­szláviai látogatása előtt magyar— jugoszláv tárgyalás lesz és szó van a két állam megegyezéséről. Megsemmisítik a szlovákiai népszámlálást a nemzetiségek tiltakozása miatt. Budapest, januir 2. A Kárpáti Magyar Hírlap jelentése amint a Csih-Szlovákiában maradt kár- pátoroazok im moranduriíO! juttat­tak el Hiderhez és íbban rámu­tatnak szenvedéseikre. Utalnak arra, hogy 400 ezer feárpátorosz ellen movÁ'í és ukrán aknamun­ka folyik. A c ehek ukrán kom iminis’.a menekültekei telepítettek Ruízinazkóba és ei,ek végeik a bom asstó munkái, .kegyeiienked­nek a ruszin földművesekkel, ta­nítókkal és lelkészekkel, sőt só- kakat halálra kínoztak. Ruszinszkó ma életképtelen utak, vasuiak vélküi. A kárpátoroszok ezer éven át Magyarország keretében talál iák meg boldogulásukat és azt kérik Hitlertől, nyújtson támoga­tást, bogy a ruszin föld a Pop- rádtól a Tiszág ismét Magyaror­szághoz tartozbassék. Pozsony, jznuár 2. A Szilsessz- tér napjára váratlanul elrendelt szlovákiai népszámlálás ellen a nemietiségek viharosan tiltakoz- , rak. A népszámlálás erősen meg- j rontotta azt a jővúzonyt, amely eddig a szlovákok és a német kisebbség között uraikodoi'. Kar­mesin a német f isebbsás? áílam- tükáia táviratban, majd iiásban is tiltakozott Tjcbo miniszter- elnöknél a törvéíiyeüenes nép­szavazás ellen. Hrngsulyozza, hogy a népszám álás ered­ménye a sorozatos törvényte­lenségek miatt semmisnek te­kintendő és nemzed kisebbségek nem fogják tűrni, hogy a tör­vénytelenül kiszámított eredmény alapján bármilyen rendelkezési bocsássanak ki a kisebbségek helyzetére vonatkoósn. Valószínű, bogy a kisebbségek tiltakozása folytán a kormány kénytelen lesz semmisnek tekinteni a népszám­lálási eredményt. A szátalá'ás teljesen önkénye sen történt. A számláló biztosok majdnem kivétel nélkül szlovákok voltak, akik Hüníss* gárdisták kí­séretében jelentek meg a lakőeág- ná! és gondosstodfak arról, hogy minél több szlovákot mulasson fel a népszámlálás. A személy! adatokat nem maguk a lakosok írták be, hasem csak „bediktál­hatták* a biztosoknak. Sót sok egeiben meg sem kérdezték az érdekelteket, s azok be sem te­kinthettek a beirt Idátokba. Pozsony, január 2. A népszám­lálást sok helyen a névelemzés módszerével hajtották végre. Azo­kat a németeket és magyarokat, akiknek szlovákhangzásu neve van, szlováknak írták be. Vasár­nap este Pozsony utcáin tüntetés volt a népszámlálás ellen. Tuka a „Slovak“ cimü lapnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy tévedés azt hinni, mintha Szlovákia valamit kiharcolt volna, mert minden az ölébe hullott. Az a földrengés, amely Európán az ősszel végigvonult, csak kezdet volt és folytatása jön. Daladier miniszterelnök meg­érkezett Korzikába. Á külpolitika hírei. Újévi üdvözlések. H polgépmeste^ a mmmmum szeretettől. Páris, január 2. A francia ka­mara heves vita után megsza­vazta az állami költségvetési és 372 szavazattal 228 ellenében bi­zalmat szavazott a Diiadier kor­mánynak. A vita á nyuü az új­évbe is, s ezérí kamara óráit éj­félkor megáhították, hogy az ex lexet elkerüljék. Meg szavazta a kö.tcégveié t a szená us is. Sarsgosa, január 2. A nernzs- tiek ka-aióniai támadása sikere sen folytatódik. A különböző fronls akaszokon a nemzeti csapa­tok több falut elfoglallak és sok foglyot ejeitek. A vörösök rend­kívül &u'yos veszteségeket szen­vedtek. Jeruzsálem, j nuír 2. Szilvesz­ter éjszakáján Jz rabois ráiőíiek egv angol gépfcocíira. A benne (l ő angol rendörfe üjyeíő meg­halt. Egyik városban az arab fel­kelők kiszabadították a fogházból a foglyokat. Másutt egy hidat robbantottak fel. A zavargások folytatódnak. Róma, január 2. Újév napján Poncet francia nagykövet beszé­det mondott a francia kolónia tagjaihoz. Utalt arra, hogy az európai eget sötét felhők bontják, de remény van r akadályok le­küzdésére. Franciaország békét akar Olaszországgal, de területét minden köiüiméayek közöli meg­védi. Tokió, január 2. Az amerikai nagyköve! --gyzéSpt nyújtott á! a totvOi korír v nyn&k. A jegyzékben az amerikai kormány élesen liba kőnk J pánnak kínai politikája elen, amey figyelmen kívül hagyja a nemzetközi szerződére­Az Újév alkalmából a zalaeger­szegi közhivatalokban ünnepélyes üdvözítsek votak. Vitéz Teleki Béla gróf főispánt a kitett ivén üdvözölték a megyei iis/tvise ők és tisztelői. Brand Sándor dr. al­ispánt szintén nagy számban üd­vözölték a tisztviselő:* és tisztelői. A város tisz viseíői kara dél- elív 11 órakor liszteigeit viséz T rná y lmvan dr. polgármester előtt. Mikula S ígfrid dr. h. pol gár~evter mele:1 szavakkal kívánt boldsg új esztendőt a város fe­jének az összes fis2ivi8e!5's és alkalmazottak nevében, liláit arra, hogy az e muit évben a polgármesternek nehézségekkel kellett megkü denie, amihez hoz­zájárult a v lágpoii lkai válság is, Ennek ellenére megvalósulás stádiumába jutott első programm- pomja, a pé-i ügyi palota meg­építése és résre,»es megoldási sikerült elérni a villany ügyben is. Kéne a polgármes er^, hogy to­vábbra is e zel a kiisríasBal ha­ladjon a végtő cél, a város

Next

/
Oldalképek
Tartalom