Zalamegyei Ujság, 1938. április-június (21. évfolyam, 73-144. szám)

1938-05-31 / 121. szám

10SS. május 3i Zalamegyei UJiig 3. koszorút az emlékmű talapzatára. A koszorúk elhelyezése után a leventezenekar eljátszotta a Him­nuszt, majd a katonaság és az ifjúság festői diszmenetbzn vonult e) az emlékmű előtt. Mindegyik csapatot lelkesen éljenezte a kö­zönség, de legkiváltképen a le­venték és Rettegi Miklós tanító kiscserkészcsapata lepték meg a közönséget. A diszmenet után a fronthar­cosok nagy sokaságtól kísérve a leventezenekarrai együtt a 48 as emlékműhöz vonultak, amelyre Mikula Szigfrid dr. h. polgár­mester és Jikabffy A mai, a fő­csoport elnöke helyeitek koszo­rút. A vitézek értekezlete. A hősök emlékünnepe alkalmá­ból vasárnap a zalaegerszegi já­rási vitézek szentmisén vettek részt a plébániatemplomban, majd Vitéz Farkas Sándor ezékkapiiány elnökletével értekezletet tartottak a városházán.. A székkapitány is­mertet e a székesfehérvári szék­kapitányi értekezlet lefolyását, vi­téz Kostyál Jenő, széktartó pedig a legújabb rendelkezéseket. Vitéz boidogfai Farkas Sándr székka­pitány ezután feihivia a vitézeket, bogy támogassák a keresztény iparosokat és kereskedőket, s ezen a téren mutassanak jó pél­dát. Ugyancsak felhívta a figyel­met a magyaros öltözködésre és hangsúlyozta, hogy a vitézek ma­gyar érzésüket külsőségekkel is mutassák meg. Bejelentie, hogy a társadalmi bizottság ügyeit a jövőben vitéz Bakó Gábor ügy­vezető elnök látja el. Végül vitéz Pászthóy Ernő tartott előadást. A külpolitika hírei. Prága, május 20. Vasárnap tattolták a községi választások második csoportját. A szudéta német vidéken Heínlein pártja ismét 90 százalékos győzelmet aratott. A választások rendben folytak le, csak Eichenbergben volt véres harc Heinlein hivei és a német kommunisták között. A londoni sajtó megállapítja, hogy a cseh kérdésben ma nyu- godtabb a légkör, mint egy hete volt. A Times szerint a csehek és a szudéta németek tárgyalásai eredménnyel biztatnak. Ha nem jön közbe szakadás, akkor az új nemzetiségi törvényjavaslat júni­usban a parlament elé kerülhet. Az Observer szerint a szudéta német vidéken a lakosság hangú tata még feszült a cseh katonai megszállás miatt. A párisi sajtó szerint a légkör még nem nyugo­dott meg, de remélni lehet. Azt írják a lapok, hogy Prága a szu­déta németeknek csak .kulturális és közigazgatási engedményt ad. Berlin, május 30. Qöbbels mi­niszter Dessauban hangoztatta, bogy Németország a békét akarja, s ha ezt a hatalmak biztosiiani akarják, akkor Prágát utasítsák rendre. Egy rendőr tragédiája. Budapest, május 30. Kovács Sándor rendőrfötörzsörmester re­volvere tisztogatás közben elsült és háziasszonyát, Varga Lajosnét súlyosan ssegssbesitetle. Ennek láttára Kovács főbe lőtte magát. $iiidkeUőjak«t kórházba vitték. HÍREK Róm. kát. és új görig Kegy. B. A. Prot. Petr. Izr. Szív. 1. Napkelte 4 óra 10 perc. Nyug­szik 19 óra 45 percker Idő: Elénkebb délnyugati-nyu­gati szél, több helyen újabb eső, főleg nyugaton és északon, he­lyenként zivatar. A hőmérséklet alig változik. — A ferencesek templomá­ban ma, hétfőn déiután 6 órakor .késők litániája“ lesz. — A keszthelyi járási me­zőgazdasági bizottság elnökévé Oitay László dr. szentgyörgyvári földbirtokost, alelnökivé vitéz Benizik Sándor uradalmi intézőt, jegyzőjévé Kovács Ignác Bálint várm. irodafőtisztet választották. — Halálozás. Eitneritzi Eilner Jenő, ni. kir. kincstári tanácsos, Zala vármegye törvényhatósági bizottságának és kisgyülésének tagja, a Sümegi Takarékpénztár igazgatója, vasárnap hajnalban Mátyásföldön 64 éves korában az Eucharisztikus Világkongresszu­son való buzgó részvétele közben váratlanul elhunyt. Holttestét Sü­megre szállítják és kedden dél­után fél 5 órakor helyezik örök nyugalomra a családi sírboltban. Halálát kiterjedt előkelő rokonság gyászolja. — Frontharcos táborozás. Az Országos Frontharcos Szövet­ség Letenyei Főcsoportja most tariotia Letenyén díszközgyűlését és táborozását, amelyen íöbbszáz frontharcos vesz részt. Elnökölt Csempész Dánea dr. letenyei kir. közjegyző, a főcsoport elnöke. — Nyugalomba vonul Thol- way Zsigmond dr. postahivatali igazgató, a nagykanizsai 1. számú postahivatal főnöke, mert szol­gálati ideje letelt. Töoiway dr, társadalmi lésen is sokat és igen szép eredménnyel munkálkodott. Elnöke a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek s lelkes harcosa a magyar dal ügyének. Az Ő vezetése mellett nagy ien- düle et ért el a zalai dalos élet. — Aki túlsókat evett vagy ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár termé­szetes .Ferenc József“ keserü- viz Igen gyorsan és alaposan ki­tisztítja a gyomrát és a beleit és felfrissíti egész szervezetét. Kér­dezze meg orvosát. — Alsópákoki terület átcsa­tolása Hévizszentandráshoz. A vármegye kisgyüléie két évvel ezelőtt jóváhagyti Hévizizentand rásnak azt a határozatát, hogy a hozzácsatlakozó alsópáhoki földek egyrészét megváltási Összeg elle­nében átveszi. Ezt a határozatot a belügyminiszter némi módosí­tással most jóváhagyta s ennek értelmében Alsópáhok határából 133 holdat 1939 január 1-ével átcsatolnak Hévizszentandráshoz s ezért Hévizszentandrát évi 2212 P kártalanítási összeget fizet Al- sópáhoknak. — Légoltalmi kiállítás Isii Nagykanizsán junius 2—9-ig. — Pőtdijak iparosokmányok utáa. Most kiadott rendelet sze­rint junius 1 tői kezdve tanonc- szerződés kötésénél az eddigi di­jakon felül tanoncizerzödéi után 1 pengő, segédlevél kiállításánál 2 pengő, mesterlevelek után 3 P pótdij fizetendő. Ezt az összeget az Iparosok Országos Központi Szövetkezete javára fizetik az iparosok iparosjóléti célokra. Labááfc, hut°zá pál és Indra ZalaegersWS; Telefonszámla — Uj autóbuszjárat. A Máv gépkocsiüzeme junius 7-től ok­tóber 1-ig Zalabér és Szombat­hely közölt autóbuszjáratokat he­lyez forgalomba. Távolság 66 km, útvonal: Zalabér, Zalavég, Mikosezéplsk, Csehimindazent, Csipkerek, Kám, Rum, Balozsa- meggyes, Rábakovácai, Ikervár, Megyehid, Pecöl, Kenéz, Vép, Szombathely. Menetdij Zalabér— Szombathely 3 20, menettéri jegy egy napra 6 P. Ballon és selyem raglánok és ruhavászon különlegessé­gek Tóth-szabónál. r ___________________ VÁS ÁROLJON ÖN IS CSODÁLATOS SZÉP I ÉRFI INGET NYAKKENDŐT, ELEGÁNS CIPŐT, TOVÁBBÁ A LEGÚJABB NŐI- ÉS FÉRFI DIVATÁRUCIKKET. NAGY VÁLASZTÉK. OLCSÓ ÁR ! HORVÁTH JENŐ divatáruüzletében TESEEON 112. (PLÉBÁNIA ÉPÜLET) — Ha belei el vannak du­gulva és gyomra rossz, úgy folyamodjék azonnal a természe- les „Ferenc JózseP keserűm­hez, mert ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kel­lemesen tisztítja ki az emésztés útjait s jó étvágyat és friss köz­érzetet teremt. Kérdezze meg or­vosát. — Egy sümegi tanítónő súlyos balesete. Kiss Mária, sümegi áll. tanitónő Budapesten a villamos­ról leszállás közben olysn sze­rencsétlenül csúszott meg, hogy lábát bokában és a felső comb­nál eltörte. A mentők a Fasor- S szanatóriumba szállítotok. — A szcnterzsébeihggyi sze- » gény család részére Szslay Gyula dr. vármegyei tiszti főügyész és Békefi József dr. kir. segéd- tanfeiügyaíő 2—2 P-t, a Msnsz 5 kg finom búzalisztet, 15 kg. zsírt, fél fei'ó marhahúst és fél kiló sertéshúst adományozott. Készpénzben 41 P gyűlt össze. A szives adományokért a szegény család ezúton mond köszönetét. — Rejtélyes báa®seí. A múlt év farsang vasárnapján Major Ferenc letenyei molnár Egyed utáról hazafelé indult Letenyére, de nem ért haza, mert titokzatosan eltűnt. A nyomozásnak semmi eredménye sem lett. Most azután a megáradt Mura egy holttestet dobott fel, amelyben £i@zsátart@- zói felismerték Majort. Megálla­pították, hogy a holttest a folyó- nak egy kisebb ágában tövekhez volt erősítve, ami most sz áradás folytán meglazult s igy került a holttest a viz színére. Bizonyosnak látszik, hogy Major bűnténynek áldozata leit e azért a nyomozás újból megindult.

Next

/
Oldalképek
Tartalom