Zalamegyei Ujság, 1938. április-június (21. évfolyam, 73-144. szám)

1938-04-01 / 73. szám

Felelő* szerkesztő: Merboly Fertic. m Sserkeaztöség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, fslchenyi-tér 4. :------ Telefonszám 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban Előfizetési árak; egy hónapra 1*50 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szériát Erősödik a vasgárda és a német barátság Romániában. A külpolitika hírei. egymást. Sajnos, a roesz elemek mindig túlsúlyban voltak és ez okozta a mai nehéz helyzetet. London, március 31. Egyip­tomban zavargások törtek ki. An­gol katonaság állította helyre a rendet és 50 embert letartózta* tót’. Bukarest, március 31. Criatea Miron pátriárka átalakította kor­mányát, amely most még kifeje­zettebben diktalurás kormány. A politikai pártokat végleg meg­szüntették. A miniszterelnök pro­gramme! adó nyilatkozatában han­goztatta, hogy a kormány végié ges. A mai határokat minden kö­rülmények között fenn akarják tartani, de jóvissonyban kívánnak élni a küláliamokkaí, különösen a szomszédokkal. Az uj kormány korenatanácsot alakított, amelynek tagjai: Miron Cristea, Avarescu, Presan tábornoa, Voiteanu, Vajda, Mironescu, Jorga, Tatarescu, Ar geioianu és Baliz. Paris, március 31. A lapok egy része ^tartózkodással ír az új román kormányról, mivel egyik tagja, Petrescu belügyminiszter, Hitlernek bizalmas barátja. A román belső helyzetet nem tar?- ják szilárdnak, me:t a vasgárda mozgalma változatlanul terjed és programiját már a nép kéthar­mad része magáénak vadja. Róma, március 31. Mussolini a szenátusban beszédet mondott, amelyben kiemelte Olaszország katonai erejét. Az ország szükség esetén 9 millió embert tud fegy­verbe állítani és ez a hadsereg az északi és déli hatáiokat egy­aránt megvédi. A békét akarja, de kifejtette Mussolini, hogy a legjobb védekezés néha a táma­dás. London, március 31. Sir John Fisher William a Timesben azt irjg, hogy 1919 óta Európában a jó és rossz elemek váltogatták Bolíviában forradalom tört ki. A kormány intézkedett a mozga­lom elfojtása érdekében. Meizler Károly is a zsidókérdés megoldását sürgette a választójogi vitában. Budapest, márc us 31. A kép- . viselőház mai ülésén az elnök je­lentette, hogy indítvány érkezett 8 órás ülések tartására és az in­dítvány feleli holnap döntenek. A választójogi javaslat vitájában Meizler Karoly vöd az első szó­nok, aki megaiiapúotla, hogy tö­kéletes választójog nincs. Minden választójog kompromisszum ered­ménye és a jelenlegi is i yen. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép nem forradalmi lelkületű és kár ilyet ráfpgni. Majd a zsidókér­déssel foglalkozva utast Pro- häszka O tokár atiáspontjára, aki már évtizedekkel ezelőií sürgette a zsidókérdés megoldását, Az a nézete, hogy a kérdés megérett a sürgős megoldásra. A továbbiak ban Meizler Károly határozati javaslatot nyújtott be több kép­viselő aláírásával és ebben a vá­lasztási költségek, valamint kor­tespénzek szigorú ellenőrzését kö­vetelte. Széchenyi György gróf több kifogást emelt a javaslat ellen. Hangoztatta, hogy küídeni keli a defetnmus ellen. Megengedhetet­lennek tartja, hogy a hadsereg egy része politizál. Budapest, március 31. A bel­politikai életben tapasztalható fe­szültség levezetése érdekében a kormány, h r szerint, intézkedé­sekre szánta el magát. Az a terv, hogy a forradalmi alapon álló gzé sőséges agitációt letörik és a jobboldali mozgalmakat törvényes kere ekbe terelik. Erre mutat, hogy egy, szélsőséges elveket valló fővárosi mérnököt felfüg­gesztettek, egy OTI tisztviselőt pedig e’bccíáiottak. Megvesztegetéseket is felsorol a keresztény- párt kőszegi petíciója. Az olasz sajtó lelkesedéssel ir a Duce beszédéről. Hangsúlyoz­zák, hogy Mussolinit az olasz nép egységesen követi. Párig, március 31. Szombaton államtanács lesz, amely a pénz­ügyi reformok letárgyalására hi­vatott. Ellenzéki körökben azt hi­szik, hegy ezen a napon Blunh már nem lesz kormányon, mert a szenátus a pénzügyi javaslatok kapcsán megbuktatja. Róma, március 31. Ciano kül­ügyminiszter és Perth angol kö­zét között állandóan folynak a árgyalások az angol—olasz meg- tgyezés érdekében. Mindkét fél lietteti a tárgyalások befejezését. Berlin, március 31. Németor- zág területén elrendelték a zsidó itközségek feloszlatását. A hit- özségek helyeit ezentúl zsidó gyesttletek működhetnek, áme­nek ugyanolyan jogokkal bírnak, lint más társadalmi egyesü­ltek. A bécsi evangélikus egyház izetősége hűségét nyilvánította itler iránt. Az egyesült keresztény párt kőszegi párthívei szerdán nyúj­tották be a legutóbbi időközi vá­lasztás elleni panaszukat a köz­igazgatási bírósághoz. A petíció­hoz szükséges adatokat Meizler Károly dr. országgyűlési képvi­selő gyűjtötte össze az adatok alapján, a panasziratot Lungh Géza dr. budapesii ügyvéd nyúj­totta be. A panaszirat hangoztatja, hogy a legutóbbi kőszegi időközi vá­lasztások alkalmával a kormány- párti Hindy Zoltán dr. javára mutatkozó öt szótöbbséget csak visszaélésekkel tudták biziositani, ezért kérik a választás eredmé­nyének kiigazítását azzal, hogy a közigazgatási bíróság Kovács Sándort jelentse ki a kerület megválasztott képviselőjének. A peticionálók okirattal bizonyítják, hogy Híndy Zoltán dr. öt főnyi szavazattöbbsége ugyanazon sza­vazótól származó kétszeres sza­vazatokból, több halod nevében leadott szavazatokból és a név­jegyzékben nem szereplő egyé­nektől származó szavazatokból adódott össze. Ezeknek a tör­vénytelenül elfogadott szavazatok­nak leszámitásávai a választáson Kovács Sándor győzőit, mondja a panaszirat. A peticionálók bi­zonyítani kívánják azt is, hogy az egyik kis községben az ettf órákban a már lezárt szavalást ismét megnyitották csak azért, hogy a Hindy dr. töb,bégének kialakításához még szükséges szavazatokat megszerezhessék. A záróra után törvényellenesen el­fogadott szavazatok nem vehetők figyelembe Hindy dr. javára, ezért a pe iclonálók ezen szavazatok­nak, Ezármzerint 19 szavazatnak a leszámítását is kérik Hindy dr. szavazataiból. Utal még a panasz­irat arra is, hogy Kősüegszerda- helyen, Kőszegfaiván és Felső­csatáron összesen 194 megvesz­tegetett választópolgár szavazott le. A petíciót több mint ezer em­ber irta alá. Hindy összeférhetetlen. A képvigeiőház összeférhetet­lenségi bizottsága most döntött abban a kérdésben, hogy Hindy Zoltán képviselősége összeférhe­tetlen-e a MABI nái elfoglalt ve­zérigazgatói tisztségével ? A bi­zottság kimondotta, hogy a két állás összeférhetetlen, tehát Hin- dynek vagy a képviselőségről vagy az igazgatói tisztről keli le* mondania. Mivel mandátuma pe­tíció alatt áli, csak a petíció el­döntése után kell nyilatkoznia. Vaiészinünek tartják, hogy Hindy lemond képviselői tisztéről és igazgató állását tartja meg. Eucharisztikus nap Balatonedericsen. Nagy érdeklődés mellett tar­totta meg a balaionedericsi tóm. kai. egyházközség az elmúlt va­sárnap a tapolcai járás egyik legimpozánsabb eucharisztikus ünnepségét. A triduumo! Krisch Emil plé­bános felkérése Koppányi Jenő tapocai káplán tartotta hatal­mas felkészültséggel. A kiváló hitszónok sorozatos szentbeszéd- jei megtalálták a hivök szivéhez az utat. A templomot minden alkalommal megtöltötte az ájta- to8 hallgatóság. A triduum leg­kiemelkedőbb része a vasárnap megtartott eucharisztikus ünnep­ség volt. Borús, hideg, szinte télies az idő. A télikabálos férfiak, nagy- kendős asszonyok és lányok ha­talmas tömegekben érkeznek az ünnepség színhelyére, az iskola udvarára. Fél 3 órakor megkez­dődik az iskola tanulóinak, a le­ventéknek, a tűzoltóknak és a töb­bi egyesületeknek zárt sorokban való felvonulása. A szomszédos községekből is hatalmas tömegek érkeznek. A sokizáz főnyi hallga­tóság 3 órára zsufoiáiig meg­töltötte az iskola udvarát, itt van már az egész község, osztály- és rangfcülönzség nélkül, hogy min­denki bebizonyítsa, hogy Krisztus katonája. Az ünnepség az eucharisztikus himnusz eléneklésével kezdődött, melyet a község énekkara éne­kelt, majd Krisch Emil plébános megnyitó beszéde következett,

Next

/
Oldalképek
Tartalom