Zalamegyei Ujság, 1938. április-június (21. évfolyam, 73-144. szám)

1938-04-01 / 73. szám

Zalaraegyei Újság i916. április 1. astóseHBOM amelyben a szeretet hatalmáról emlékezett meg. „Legyen szere­tet a családban, a községben, az államban és a nemzetek közölt — mondotta — akkor várhatjuk a jobb, boldogabb, megelégedet­teb kor hajnalhasadását I „Tán­csics Lajos körjegyző egy >8zin- kaioíikus község lakóinak nevé­ben kíván hitet tenni a legfelsé­gesebb Oitáriszentség mellett. „Hitet, amelyik rendíthetetlen és amelyik tud dacolni és ellenállni a különböző jelszavakat hangoz­tató, világfelforgató eszmékkel szemben“. A beszédet szűnni nem akaró lelkesedéssel fogadta a hallgatóság. Koppányi jenö a hivő tétek kötelességét fejtegette az Eucharisztiávai szemben, majd pedig ismertetíe az Eucha­risztikus Kongresszus jelentőségét Fiz Egyház és a magyar állam szempontjából. Kalmár Károly Jeventeoktaíó az ifjúsághoz inté­zett nagy tetszéssel fogadott be­szédet. Felejthetetlen é mény voit a 120 tagból álló szavaiökórus előadása, amelyet Dömötör Jó­zsef kántortanitó tanított be nagy hozzáértéssel. A szavalókérus Sándor Dénes: „Jézusunk nézd“ című müvét adia elő. Az ünne­pély a pápai himnusszal éri vé­get. Este pedig hatalmas, fáklyás körmeneiben vitték végig a falun az Oitáriszentséget. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik gyermekem temetésé­hez bármilyen módon hozzájárultak, ezúton mondok hálás köszö­netét. Zalaegerszeg, 1938. március 31. özv. Qróf Antalné. A hévízi iparosgyógytelep csoportbeosztása Az Ipartestületek Országos Köz­pontja által fenntartott Hévízi Iparos gyógytelep folyó évi cso­portbeosztását az elnökség a kö vetkezőkben állapította meg: I. csoport május 9 tői május 28-ig. II. cs. május 30 tói juniug 13 lg. III. cs. junius 20-tól julius 9 ig. IV. cs julius 11-től julius 30-ig. V. cs. augusztus 1 -161 augusztus 20 ig. VI. cs. augusztus 22-től szeptember 10 ig, VII. cs. szeptember 12-től október 1-ig. Ezen körülményre érdekelt ipa­rostársaink figyelmét azzal hivjuk fel, hogy a beutalás iránt ipar- festületünk utján folyamodniok kell. Az ellátás és gyógydijak mi­nimális összegekben vannak meg­állapítva. Az I. csoportba beutal­tak ellátását teljes egészében az 1POK sajátjából fedezi. Ebbe a csoportba csak igazoltan szegény, vagyontalan és gyógykezelésre szoruló egyének véte nek \ fel. Egyéb szükséges tudnivalókról ipartestület készséggel nyújt fel viiágositást. Ipartestület Elnöksége. Bundák és kabátok molykár elleni megóvását vállaljuk. Schütz- áruház FELÖLTŐT TÖKÉLETESET I TÓTH szabónál Angol szövetek, kalap, ing és nyakkendő ÚJDONSÁGOK Az alispán 13.822 főben állapította meg a zala- megyei községek tűzoltóinak létszámát. Kinevezte a községi tüzoltóvezetőket. Az új tűzrendészed (örvény j végrehajtása Zita megyében hő- j napok óta folyik. A törvény vég­rehajtása most újabb lépéssel ju tolt előre. Bődy Zoltán alispán rendeletet adott ki, amelyben a szakelőadók javaslata alapján megállapította a vármegye terü­letén levő községek önkéntes és köteles tűzoltóságainak tiszti, al­tiszti és legénységi minimális létszámát. A most megállapított minimális létszámnál a tisztek és altisztek létszáma sem alacso­nyabb, sem magasabb nem le hét, a legénység létszáma pedig a minimális létszámot ezer lako­son aluli községeknél legfeljebb 30 százalékkal, ezer lakoson fe­lüli községeknél legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg. A létszám megállapítás Zalaeger szeg és Nagykanizsa városok ki vételével az összes zalai helysé­gekre vonatkozik. A kimutatás szerin! a zdai községeknek összesen 321.882 lakosuk van, rz összes házak száma 64.045. A megye területén a megállapított minimális tűzoltó- létszám a következő: 10 pa rancsnok, 227 osztagparancsnok, 441 szakaszparancsnok, akik tisz­teknek számítanak. Altisztek: 560 őrsparancsnok, 1349 rajvezető, 3.263 őrvezetö. A legénység lét­száma 7 880. A tűzoltóság összes létszáma 13.822. Járásonként az összes tűzoltók (tisztek, altisztek és legénység) minimális létszáma a következő : Atsóiendva 1.069, Bilatonfüred 676, Keszthely 1.050, Letenye 1.488, Nagykanizsa 1 477, Nova 1.074, Pacsa 1 393, Sümeg 1.084, Tapolca 1.494, Zalaegerszeg 1.905, Zalaszenigróí 1.115. A járási székhelyeken a lüzoüók létszáma mindenütt 68, de ha­sonló létszámú község még szá­mos akad a megyében. A rendeletben megállapítja az alispán, hogy egyes községekben, különösen a köteles tűzoltóságok tagjait, évenként váltják le és ennek következtében ezekben a falvakban minden évben újonc tüzotóság van. Mivel ez a gya^ koriat káros a közre, azéri az alispán elrendeli, hogy a községi tűzoltóságoknál a minimális szol­gálati idő legalább 2 év legyen és minden évben be sell hivni a legfiatalabb korosztályt, hogy a községek az újoncok mellett ál­landóan rendelkezzenek kiképzett tűzoltókkal. Ez nem érinti a kis községeknek eddig is fennállott ama intézkedését, hogy a férfi- lakosság 40 éves életkorig köteles tűzoltói szolgálatot teljesíteni. A tűzoltói minimális létszám megállapításával egyidejűén az alispán kinevezte a községi tűz­oltóságok vezetőit és tisztjeit. A kinevezett vezetők részben régiek, részben újak, s valamennyien tanfolyamot végeztek. Az altisz­tek kinevezésére szintén megtör­ténik az intézkedés. Az Eucharisztikus Kon­gresszus és a budapesti kórházak. A belügyminiszter az Eucha­risztikus Kongresszus résztvevői részére szükséges kórházi féröhe lyek biztosítása ügyében rende­letét küldött az alispánhoz s eb­ben a többek között a következő­ket mondja : Tekintettel arra, hogy a szé­kesfővárosban működő kórháza­ink férőhelyei állandóan telítettek, DIVATOS SPORTING 4'80, TRIKÓSE­LYEM SPORT LEGÚJABB 5-50 P-TŐL MORVrfTM JENŐ OIV/1T/ÍRÍÍÜZLETÉBEN. (PLÉ­BdNIflEPULET.) TELEFON 112. úgy, hogy azok az egész év fo­lyamán erős férőhiánnyal küzde­nek, a kongresszus tartamára különlegesen szükséges kórházi férőhelyek csak aként biztosítha­tók, Ha a budapesti közkórházi felvételek már a Kongresszus kezdete előtt jóerőre C3ak a ha­laszthatatlan, sürgős esetekre szoriikoznak és a halasztható, il­letve hosszabb ápolást igénylő esetek felvétele pedig későbbi időpontra fog elhúzódni. Tudatja tehát, hogy a budapesti közkórhazak folyó évi április hó 20 ával kezdődően és junius 5- évei bezáróan csak az életveszé­lyes, súyos és sürgős kórházi ápolást igénylő betegség miatt felvételre beutalt, illetve utasított betegeket vehetnek föl, a halaszt­ható és huzamosabb kórházi ápolást igénylő esetekben a be­tegeket tehát nem vehetik fel, hanem későbbi időpontra kell felvételüket elhalasztani. Ajánlatos azoknak, akik vala­mely betegségi biztositó intézet­nek tagjai, igazolványaikat ma­gukkal vinni, hogy, ha esetleg a Kongresszus tartama alatt sür­gős és halaszthatatlan beutalásra lenne szükségük, felvételük minél gyorsabban történhessék meg. Világegyház. Az Osservatore Romane előkelő helyen közli Horthy Mik- lósné, Magyarország kormányzó­jának felesége nyilatkozatát az Eucharisztikus Világkongresszus előkészülteiről. A világegyház karitativ mű- ködésérői nyújt áttekintést a Bu­dapesten ez évi május 20-án megnyitó karitáizviiágkiállitás. Uj egyházmegyét állítottak fel Argentínában, niveinek szá­ma 700.000. A szoeiális apostolkodás je­gyében kezdte meg működését a liverpooli egyházmegye újjá­szervezett ifjúsági csoportja. Uj katolikus iskola megjr- nyitasakor elismerését fejezte ki az sng iái Plymuth polgármestere az egyház neve ési módszere iránt. Munkások állítanak szobrot Franciaország egyik ipari váro­sában (St. Etienne) Felix Volpette jezsuita atyának. A relmsi székesegyház újjá­építése befejezéshez közeledik. A zárókő elhelyezése nagy ünnep­ség keretében fog megtörténni a terv szerint ez év júliusiban. 30 biboros részvételére számítanak. A nagyszabású ünnepségekkel kapcsolatosan a székesegyház előtt tör énelmi misztérium játékot fognak előadni, valamint a szé­kesegyház műkincsei is kiállításra kerülnek. Lengyelországban nagy lépé­sekkel halad előre az uniós moz­galom. A lengyel területen élő kdeti szaksdárok, akik valamikor orosz nyomásra csatlakoztak az otosz államegyházhoz, felszaba­dulván, nagy számban térnek vissza őseik hitéhez. Hollandiában összesen 7439 elemi iskoa közül 2175 áll kato­likus vezetés alatt. A tanerők legnagyobbrészt világiak, eleven cáfolatként azokra a vádikra, amelyek szerint a katolikus kéz­ben levő iskolák a tanítói okle­véllel rendelkező társadalmi réteg elhelyezkedését nehezítenék. A katolikus elemi iskolák tanulóinak száma 422.821. NN

Next

/
Oldalképek
Tartalom