Zalamegyei Ujság, 1938. január-március (21. évfolyam, 1-72. szám)

1938-02-20 / 41. szám

1938. február 20 Zalamegyei Újság 5. A tábla megvizsgáltatja a zalaegerszegi gyilkos idegállapotát. Halált kért a főUgyész a gyilkosra. Októberben a gazdasági iskola, ami csak két tanítóból és kis felszerelésből áll, másik faluba, új állomás helyére vándorol, hogy egy évi gyakorlati és elméleti tanítása révén ott is okszerű gazdát neveljen a falusi legény­ből. Az egymáshoz közel eső faluk lakósai összejárhatnak egy központi faluban székelő vándor iskolába, a kisebb falu, amelyik nem bírja az áldozatot nagyobb faluhoz csatlakozik. A vándor iskola által egy gazdalegény se marad gazdaságilag műveletlen, mert, ha helyben nem, de a szomszédban minden tiz évben megtalálja a gazdasági iskoláját. Csak ez a típus felel meg a kisgazda igényeinek és mégis legkevesebb kiadással meg lehet oldani. A falu megérdemli az évi fél millió pengőt, amit sokszoro­san visszakap az ország közgaz­dasága az okszerűbb gazdálkodás bevezetése által. Az államnak nem jelent holt kiadást, ez a kiadás nem vesz el, mert nyo­mán megindul a faluk gazdasági élete a jobb munka irányába . . . A gazdasági iskola látogatását bizonyo* korosztály számára kö­telezővé kell tenni, de az öntu­datra ébredt falusi ifjúság enél- küi is szorgalmasan látogatja jövő boldogulása, egyik földi célja, a jobbmódu falu, elérése érdekébe!. Pörneczi Józstf. Vllágegyház. Lettország konkordátumot kö­tött a Szentszékkel. A rigai egyetemen katolikus teológiai fakultás létesítését vették tervbe. A harmadik nemzetközi kato­likus újságíró kongrees/uit Bécs- ben tarják meg ez év májusában. Zapletal V. O. P., a szentirás- (udomány híres tanára 71 éves korában elhunyt. Lo-P* Hongnak, a Távo ke­leten meggyilkolt kínai katolikus vezérnek emlékére ünnepséget rendeztek Becsben. Peter« Nnrbert, az ónövetség- magyarázat nagynevű tanári, 74 éves karában Paderbornban el­hunyt. A katolikus lakosság állandó belföldi vándorlása minden állam­ban komoly gondot okoz a lelki­pásztorkodás vezetőinek. Német­országban például egy év alatt kereken hatmillió katolikus cserél lakóhelyet. Breslauban ás Bécsben az értelmiség részére világnézeti tan­folyamokat rendeznek a katolikus vezetőréteg hitbeli kiképzésére. Bajorország valamennyi kato­likus ifjúsági egyesületét és Mária- kongregációját betiltották. Nagyrománia lakosságának vallási megoszlási a legújabb statisztikai adatok szerint: Ortho­dox (gör. keleti) 12,268,018, gö­rögkatolikus 1,314 641, római ka­tolikus 1,077.036, református 655.685, evangélikus 370.691, unitárius 71.294, mohamedán 161.816, izraelita 1,200.012, egyéb 388.390. A svájci szövetségi államok katolikus férfitársadalma ez év augusztusában nemzeti eucharisz­tikus kongresszust tart Einsideln- ben. A múlt év őszén, mint emlé­kezetes Berta Ferenc botfái le­gény Zilaegerszegen agyonlőtte Horváth István kocsis feleségét, akinek hosszabb időn keresztül udvarolt. A zalaegerszegi törvény­szék Bertát 15 évi fegyhára Ítélte. Felcbbezés folytán tegnap fog­lalkozott az üggyel a győri ítélő­tábla. Az iratok ismertetése után a vádlotthoz az elnök intézett kérdéseket, amelyekkel főleg a gyilkosság inditóokoit igyekezett tisztázd. A főügyész vádbeszédé­ben halálbüntetést kért Bertára. Köveä litván dr. védő foglalko­III. Másnap a kályha egyik darabja felmondta a szolgálatot. Ekkor beálltunk kovácsnak. A vas kala­pálása, fúrása időt és türelmet igényel. Májusban, amikor a nap 26—27 óra hosszú, az első napsugarak sok dolgot adnak. A tetők, falak, mind vastag jégkéreggel voltak borítva, amely most olvadásnak indul s nagy darabokban hull alá a ruhánkra és élelmiszereinkre. Mindent más helyre kell raknunk s szorosan letakarnunk. Mihelyt júniusban a hó nagy olvadásnak^ indul, új munka kez­dődik, a három-négy méter rmgas hóhalmok, amelyek bennünket körülvesznek, csak lassan tűnnek el. A föld még keményre van fagyva, a viz nem tud beszivá­rogni s megáll a felületen. Leve­zető árkokat kell készítenünk, ami nagy megerőltetéssel jár. E munkánál legalább végre egyszer teli tüdővel szívhatjuk a jó sza­bad levegőt. Amikor szabad percünk van, rögtön könyveinkhez, helyesebben feljegyzéseinkhez nyúlunk. Hálát­lan feladat! Épen nem könnyű dolog ilyen nyelvet tanító, nyelv tan nélkül megtanulni, csupán hallás utján szerzett feljegyzések­ből, amikor még ráadásul az eszkimók minden percben kacajra fakadnak. Ha már az európai nyelveknél is nagy nehézséget okoz a kiejtés különfélesége, úgy itt ez a nehézség csaknem le­győzhetetlen. Jön például öreg ember, aki kiejti ezt a szót: attatar (atya). Kiejtése tiszta, ért hető, mi feljegyezzük. Később jön egy ifjú ember s azt állítja, hogy kiejtésünk hamis. Szerinte „atátar“ a helyes, a második szótag hosszú és hangsúlyos. Kis idő múlva megkérdezem egytől, hol van az atya ? Mindnyájan hangosan fel­kacagnak. Én ugyanis olyan hang súlyt adtam, hogy kérdésem igy hangzott: „hol van a nadrágod?“ Egyetlen hangsúly változtatásé igy a legnagyobb zavart idézi elő. Így például az „e“ hangzó mindent t^gad, amit az „a“ állít. zott bestédében a gyilkosság lé­lektani körülményeivel, majd in­dítványozta as orvosszakértő vé­lemény felülvizsgálását annak tisztázása céljából, hogy Berta Ferenc beszámítható volt-e, il­letőleg olyan idegállapotban volt-t a gyilkosságot megelőzően, ami lehetővé tette a megfontoltságot. A tábla helyt adott a védő in­dítványának és a felvetett kérdé­sek tisztázása céljából elrendelte az Igazságügyi Orvosi Tanács szakvéleményének beszerzését, • majd a tárgyalást elnapolta. Közli : Nyáry László. Be kell az ajtót tenni és gyor­san és türelmetlenül kiáltok: „Gyorsan, gyorsan, tedd be az ajtót,“ — mire még jobban ki­nyitják. A parancs tudniillik igy hangzott, anélkül, hogy csak sej­tették volna. Aszerint, amint hosszan, vagy röviden ejtjük ki, ugyanazon hangzó teljesen ellentétes értelmet nyer. Ebből azután a legnagyobb félreértések támadnak, ami nem kevés derültséget hoz tanulmá­nyainkba, s elősegíti az emléke­zőtehetséget. Sokszor maguk az eszkimók adnak okot a nevetésre. Egy alkalommal egyik köny­vecskébe, amelyet a labradori missziós anyák adtak ki, keres­géltem az eszkimók nyelvével hasonló rokon kifejezéseket. Épen az evangélium eme he­lyét ütöttem fel: „Legyetek töké­letesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.“ — Ezt a szö­veget lassan felolvastam az egyik eszkimónak, aki azt szóról-szóra elismételte. Magamban azt hittem, hogy azt jól megértette. — Jól megértetted az egészet? — kérdeztem. titka a szépség, ezt Ön is könnyen elérheti a hires nagyenyedi Kovács krém rendszeres használatával. Az eredmény bámulatos! Eltüntet minden szépséghibát, az arcbőr sima, bársonyosan üde lesz. Te­gyen egy próbát! Éjjeli használatra kék \CSOmaeolás Nappali használatra sárg«/csomagoia>­Figyeljen a védjegyre! — Mindenesetre! — felelte. — A könyv azt mondja, hogy egészségünket jól gondozzuk, mindig kövérek legyünk, amint atyáink is mindig ilyenek voltak. Magyarázatul inég hozzátette, igy télen jobban elviseljük a hideget. Más alkalommal csupa idege­nek voltak nálunk, akik kevéssel azelőtt érkeztek. Alighogy a páter elkezdett beszélni, a legelőkelőbb eszkimó szóval és jelekkel hall­gatásra iparkodott öt bírni. Egy­idejűleg kezét a fülére helyezve igy szólt: — Fölösleges, hogy nekünk sokat beszélj. Az én füleim esz­kimó fülek, nem pedig fehér em­ber fülei. Bizonyosan észrevette, hogy megérkezésünkkor még nem is­mertük az ő nyelvüket és nem tudta elképzelni, hogy azóta már megtanulhattuk azt. Csakhamar meggyőződött az ellenkezőjéről s csak azután kezdődött igazán a beszélgetés. A nagy nehézségek ellenére folytonosan előbbre haladunk. A folytonos olvasás és ismétlés által végül is megmaradnak a szavak emlékezetünkben és kellő időben eszünkbe jutnak. Sokszor kell látogatásokat fo­gadnunk, amelyek épen a legal­kalmatlanabb időben jönnek, de- hát jó képet vágunk hozzá. Például jön valaki s örömtől ragyogó arccal leül a kályhánk mellé. — Mit kívánsz ? — kérdezzük. — Szeretném a zenét hallani, ugyan játsszatok kicsit, hadd hall­jam. A kérése oly őszinte, egyszerű, szívből jövő, hogy nem tudjuk megtagadni. — Másik orvosságot kér. özvegyasszony jön s kérdőre Egyet-mást a keewatini eszkimókról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom