Zalamegyei Ujság, 1938. január-március (21. évfolyam, 1-72. szám)

1938-02-20 / 41. szám

6. Zalamegyei Újság 1938. február 20 von bennünket, hogy alszunk-e, vagy valami boszorkányságot csinálunk ? Az eszkimók ugyanis n«m tudják megérteni, hogy miért vo­nulunk mi vissza a kápolnába. Nem egyszer meg is ijednek, amikor mi gyorsan a litániát imádkozzuk. Ha pedig csendben imádkozunk, akkor az a csend szokatlan nékik s a bátrabbak közülök kémkedő tekintetet vetnek a kápolna felé. Ott látnak bennünket térdepelve s kiváncsi tekintetükkel csak za­varják ájtatosságunkat. — Mi a kivánsága, nagyanyó? — Semmi sem. Egyszerűen melegedni akar. Persze azért elvár egy csésze teát és kis dohányt is. Annyiban azért dicséret illeti az eszkimókat, hogy nem koldulnak úgy mint a délvidéki vadak. Éhez járul a gyermekek látoga­tása, akik nálunk oly jól érzik ínagukat. Nevetgélnek, játszanak, ugrándoznak kedvük szerint. A gyermekek a legjobb tanítványaink, mert a felnőttek, akik az eszkimó nyelvben való járatlanságunkat ismerik, sajnos, sokszor egészen kiforgatják nyelvüket, hogy telje­sen érthetetlenné válnak. Sőt sokszor angol szavakat is hasz­nálnak beszéd közben, amelyek a velük való érintkezést meg- könnyitik ugyan, de viszont olyan nyelvhez vezetnek, amelyet a bennszülöttek épen nem értenek meg. A négy évszak közül egyik sem felel meg még csak megközelítő­leg sem annak a fogalomnak, amelyet az ó-világban képvisel­nek. Természetesen új országban új dolgokat is vár az ember és talál is itt elég újdonságot. Az eszkimókkal szomszédos hegyi lakók az időt félévenkint számítják. Csak ennyi és ennyi nyárról és télről beszélnek. Hiába, ők az éveket igy számítják. Az eszkimók m^g sokkal egyszerűb­ben számítják az időt Ők telek szerint számítanak. Az életkor, vagy valamely nevezetes esemény idejét aszerint számitják, hogy hány tél telt el azóta. Ha a nya­rat említi, az csak ritkaságszámba megy. A tavaszt és az őszt csak ezen a néven ismerik : a puha hónap az ideje. (Vége.) Katolikus istentisztelet a dán rádióban. Dániában a katolicizmus mind j >bban előretör. Ennek jele az , hogy a koppenhágai és ka- i mdburgi rádiók katolikus iáién- ■izteietet is közvetítettek. Most olt az első alkalom, begy ilyes­mi a dán rádióban történt P. Javorski dán nyelven olvail« fel as Evangéliumot és tartott rövid bestédet is. A leadásokat folytat­ni fogják. Dániában & katoliku­sok száma igen csekély. — Ellopták a vasút fáját. Az ukk-rédicsi vasútvonal mel­letti anyagár kokban a Zalahidak körül termelt égarfákból ismeret­len tettesek 35 drb ot levágtak és elvittek. Az osztálymérnökség feljelentésére a rendőrség keresi a tetteseke1. HÍREK Ré«. kát te áj fórig Hatvaaadv. Prat Almos tar. Aáar 18. MapkaMe • éra 50 pare. Myag- saifc 1T éra 3ó partkor Idő: Éixaki-éssaknyugsti szél, változó felhőzet, helyenként kid. A hőmérséklet nem változik. — A kórház-kápolnában a padok renoválás alatt vinnak. Á fueielt helyek névjegy nélkül is fenn vannak tartva a fél 9 órai misén. Vasárnap fái 7 órakor és a hétköznapi szentmiséken az üres helyek iefoglalhaték. Egy padban négyen ülnek. — A Részvénytársaság Vil­lamos és Közlekedési Válla­latok számára cég igazgatósági ülésén Zipernovszky Ferenc mér­nököt ügyvezető műszaki igaz­gatóvá, Búd Kornél dr.-t ügy­vezető igazgatóvá, Jánosi Béla mérnököt központi igazgatóvá Zerkovitz Rudolf mérnököt ás Q ätzer Emilt igazgatókká ne­vezte ki. — Halálozás, óhidí Szigethy Elemérné született Forthuber Ka* rolin Zalaegerszegen 58 éves korában váratlanul meghalt. Te metése vasárnap délután fél 4 órakor lesz az ujtemető halottas­házából. Az elhunytat férje, Szi­gethy Elemér ny. főjegyző, négy gyermeke és kiterjedt rokonság gyászolja. Váratlan halála általá­nos részvétet keltett. — A pécsi Iparkamara te rületén levő 13 kereskcdőieitü- let közül 8 a feépssités mellett foglalt ál ást, 5 ped g eilen . — A balatongy&rőki kikötő ép itésére 1931 ben már felvettek az állami költségvetésbe is 60 ezer pengőt, beszerezték a vas- alkatrészeket, de a kikölőépiike- zéít még máig sem kesdták meg. Mo*t újra erőteljes akció indult, hogy a kikötőépiíéshez a szük­séges összeget előteremtsék. — Vitorlázó sport Nagy­kanizsán. A Nagykanizsai Torna Egylet megrendelte a vitorlázó repülőgépet az esztergomi mű­helyben, ahol készül a zalaeger 82cgi repülők gépe is. Mindkét gép Zögling I. tipusu tanuiógép. Az NTE repülő szakosztálya má­jusban vagy júniusban Zalaeger­szeggel karöltve repülőnapot ren­dez motoros- és vitorlázó re­pülő bemutatókkal. A repüli-, napon néhány ismeri fővárosi pilóta mutatna be iskola- és műrepülést motoros gépeken. Kanizsán még a nyáron megkez­dődnek a kiképzések és az ösz- szel megindul a rendig vitorlázó élet gyakorlati oktatással és fel­szállással. — Farsangi előadás a zár­dában. A Notre Dame zárda­iskolák tanulóifjúsága farsangi elöadáBt rendez február 20-én délután Vs 6 órakor az intézet torna­termében. Szinte keiül egyebek közt a Szellemjárás c. vígjáték 3 felvonásban Műsor ára 50 fil­lér. Megváltás kőtelező. — A nők légoltalmi soro­zását Sopronban is megkezdet­ték. A tervek szerint a 20—35 éves nőket sorozzák be még eb­ben a hónapban és a jövő hó­napban megkezdik kiképzésüket. Baranya megye hiányosnak tartja diftória-oltási rendeietet. Ismertettük a belügyminiszter­nek azt a rendeletét, amely a diftéria elleni oltásokat kötelezővé teszi. A miniszter intézkedik arról is, hogy a rendelet ellen vétő szülök vagy gondozók kihágást követnek el és pénzbüntetéssel büntethetők. Nem tartalmaz azon ban a rendelet intézkedést olyan esetekre, hogy mi történjék akkor, ha a szülők, vagy gondozók a büntetés ellenére is megtagadják gyermekeik beoltását. A rendeletnek ezzel a hiányos­ságával kapcsolatban most Bara­nya vármegye feliratot intézett a belügyminiszterhez, kérve, hogy olyan esetekben, amikor a szülő megtagadja gyermekének beoltá­sát, hatóságilag vezessék elé gyermekével együtt. Ugyanilyen rendelet kiadását kéri a tífusz elleni kötelező védőoltások alkal­mazásánál is. Három hegyi hajlék leégett a kiskutasi hegyen. A kiskuiasi szőlőhegyen na­gyobb lüz pusztítóit. Kigyuiadí Besifcő József «földműves híjiéka és a lángok a szélben hamarosan átcsaptak Csiszár Péter és Lu­kács litván földművesek épületeire is. Mindhárom hajlék leégett a benne ievő gardasági estkörök- keí, takarmánnyal együtt. Benkő kára 619 pengő, Csiszáré 682 P, Lukácsé 750 pengő. A kár bizto­sítás révén megtérül. A jelek sze­rint a tüzet gondatlanság okoza. Tűz volt Kustánszegen is. Itt ifj. Hidnagy Lajosnak a szom­széd udvarban levő cséplőgépe gyuladi ki és teljesen elégett. A kár 800 pengő. Valaki égő gyu­fát vagy cigarettát deboítfeí a gép melieti és ez okozta a tüzet. — Tapolcán is panaszkod­nak amiatt, hogy itt a tavasz él nine? egyénen építkezés sem. — A Zalaegerszegi Katolikus Legéayegyesület a kebelében működő „Napsugár“ leányklubbal együtt fáradhatatlanul buzgólkodik azon, hogy február 27-iki műso­ros farsangi tárcestélyének sikerét teljes ménekben biztosítsa. A be­mutatásra kerüto tréfás páros je­lenek k, kis színdarab, tánc- és énekszámok kellemes szórakozást szereznek a közönségnek. A műsort hajnalig tarló tánc követi. A zenét Siposs Árpád és cigány­zenekara szolgáltatja, ugyancsak ez a jónevü zenekar jáisza a nyi­tány! * kiséri a táncokat és ma­gyar dalokat is. — Az agy és a gerinsveíö megbeíegédéselnek kezelésé nél a régóta bevált, tisztán ter­mészetes „Ferenc József“ kese- rüviz — korán reggel egy pohár­ral bevéve — a tápcsatornát ala­posan kitisztítja, a további bél- működést elősegíti, a gyomor­emésztést megjavítja és fokozott anyagcserét eredményez. Kérdezze meg orvosát. — Ráesett a gerenda Pacso- nyi László, pakodi földműves át­ment a szomszédba ácsmunkánál segédkezni. Munka közben egy gerenda rácséit a balkezére és összezúzta két újját. A zalaeger­szegi kórházban kezelik. — Ajánljuk a hölgyeknek, hogy arcbőrük ápolására hasz­nálják a legjobban bevált világ­hírű nagyenyedi Kovács krémet. A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő alatt tökéletesen rend­behozza. Éjjeli használatra kék csomagolás (zsíros) nappali hasz­nálatra sárga csomagolás (száraz.) — Minden dalpártoló ott le­gyen vasárnap démtán hat éra­kor az Iparos Dalárda tea- délutánján. *— A baremfikereskedök megszüntették a vásárlási kör­zeti beosztást s a jövőben bár­melyik cég bárhol vásárolhat. — Aranyon, ezüstön ott a finomság jele, az Aspirin-tablettán pedig a „Bayer“ kereszt. Ez sza­vatol a valódiságért és azért, hogy meghűlés, rhreuma, fej- és fogfájás esetén enyhít fájdalmán. Óvakodjék a pótszerektől, amig 24 fillérért 2 drb. valódi Aspirinl vehet. — Öngyilkos gazda. Guáth József alsóörsi földműves lakóhá­zának padlásán felakasztotta ma­gát és meghalt. — Székszorulásnál ;és az ezzel járó felfúvódásnál, légzési zavarnál, szívdobogásnál, szédü­lésnél és fülzugásnál a belek működését egy-két pohár termé­szetes „Ferenc József“ keseri- viz csakhamar elrendezi, az emésztést előmozdítja, a vérke­ringést felfrissíti s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Kérdezze meg orvosát. Női tavaszi gyapjúszövetek 15 új divaíszinben érkeztek. Hozzávaló selyetnbélésben ha­talmas választók. Schützóruház, ZALAEG ER5ZEGI KÖLCSÖNK Ö NY YTAR Lord Rothermera-u S. Földi: A viszony. Földes: Fej vagy írás Matolcsy: A Cisz moll. Makkai: Magyarok csillaga. Vaszary Ketten Párizs ellen. Kruif: A hét vasember Baum: Tavaszi vásár. Cronin: Réztábla a kapu alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom