Zalamegyei Ujság, 1938. január-március (21. évfolyam, 1-72. szám)

1938-02-20 / 41. szám

1938. február 20. Zalamegyei Újság 7. ASSZ6NYGK R6VATA Divatposta. Rovatvezető: dr. Dévainé Erdős Böske. Boldog kislány. Ajánlom, hogy menyasszonyi ruhának csináltas­son egy fehér csipkeruhát, azt évekig tudja viselni. Csináltassa feszes derékkal, kicsi, elálló gal­lérral, végig a derekat apró, fehér gombokkal végiggombolva, hosszú, szűk ujjakkal, gloknis, hosszú aljjal. Ugyanígy tudja viselni annélkül, hogy változtatna rajta nagyon sokáig, még jövöre is, Üdvözlet. Magyar vidékről. Ajánlom, hogy kössön magának egy tégla­színű szoknyát, ha azt akarja, hogy egészen szövet benyomását keltse, hogy csupa simán, egé­szen vastag pamutból. Hozzá egy zöld mellényt kis hajtóval. Na­gyon elegáns lesz a túrán. Üdv. Gondterhelt. Csináltasson egy fekete romain ruhát erre a célra, egészen hosszú szoknyával, feszes derékkal, elől végig strass gombo­lással és {széles muszlinbársony echarppal. Üdvözlet, Kérjük olvasóinkat, leveleiket mindig rovatvezetőnk cimére, Bu­dapest, Teréz-körut 35. küldjék. Receptek. Cukrozott dió. A diót óvato­san letörjük, úgy hogy mind a két fele egy-egy darabban marad­jon, finom sárga hártyáját lehúz­zuk, azután fogpiszkálóra téve, egészen sürü cukorszörpbe márt juk, hogy a cukor megjegecesed- jék rajta. A régi dióról is lehúz­hatjuk a hártyát könnyen, ha egy éjjelen vízben áztatjuk. Finom tepertős pogácsa. Húsz deka igen finom tepertőt 20 deka zsírral, 20 deka vajjal és egy kiló 20 deka liszttel ösz- szedolgozzuk, belemorzsolunk két deka élesztőt, két tojás sárgáját és rendes pogácsa keménységű tésztát gyűrűnk, egy kis sót adunk még hozzá, tejfellel jól össze­gyúrjuk. Hideg helyen egy éjjelen át állni hagyjuk és másnap ké­szítés előtt nyolc tízszer kigömbö- lyitve, kétujjnyi vastagságra el­nyújtjuk s kiszakítva, lassú tűznél sütjük. Fele mennyiségből is ké­szíthető. Farsangi fánk Három deka élesztővel, három-négy kanál lan­gyos tejjel és egy kis liszttel ko­vászt keverünk. Mig a kovász kel, azalatt melegített tálban elkava­runk öt deka vajat, öt deka cuk­rot, egy kis sót, hat tojás sárgá­ját és egy negyedliter langyos tejet. Ha a kovász jól megkelt, azt is közé öntjük és fél kiló nullás liszttel az egészet elkever­jük. Ha keménynek találnók, ak­kor langyos tejjel meghigitjuk s azután addig keverjük, mig hó- lyagos’nem lesz. Akkor betakarjuk és olyan helyre tesszük, ahol állandó melegben lesz. Mikor megkelt, lisztezett, melegített tálra borítjuk, ujjnyi széles vastagra nyújtjuk, fánkszuróval kiszúrjuk és sütésig ismét kelni hagyjuk. Nagyon azonban ne hagyjuk el­kelni, mert akkor nem lesz pánt­likás. MOS) a III-®» Heltai Jenő hires és népszerű regénye a filmen. Premier ma az Edisonban. A legnagyobb érdeme és ér­téke az új filmnek, hegy át tudta menteni a vászonra a regény SEépségeit: gyorsan gördülő, iz­galmas cselekményét, idegfeszitő titokzstoiságái, alakjainak élet­teljességei és azt a bölcs derűt, amely a regényt — épen úgy, mint Heliai Jenő minden írását — átszövi. Itt van űjra Selfrid^e, a világ­hírű bűvész, a borzalmas guide­line-mutatványával, az elnyelt sakktáblájává5, a másiknak zse­bébe varázsolt ékazersksíulyávai és — boldogtalan szerelmeivel: Olgájával és a síáp Verával. Itt látjuk a híres, könnyelmű, báró Vajkot, aki elien rmtiem hasinál Se>frídga bűvészkedése, mert el­hódítja tőle a szépséges Verát és nem akart beleharapni a mil­liós pártiba. És itt vannak a re­gény többi kedyes figurái: a ho tel lakói, a káríysparük hősei, az amerikai milliomos és leánya, síb. sib. Székely Istvánnak a rendezőnek érdeme, hogy zavartalanul pereg le előttünk a történet. Székely megtalálja a módját, hogy bele- vigye Sdfrígde alakjába azt a ti- toi^aiossn misztikus vonást, amely a figurát oly rejtélyesen érdekessé teszi. A szereplők élén Törzs Jenő remekel a bűvész szerepében. Bámulatos művész? ösztönnel for­málja meg ezt a rejtélyes életű embert, afeii egészen közel tud hozni a publikumhoz. A filmen is nagy művész. Lázár Mária nemcsak gyönyörű, de ma már mindent tud a raütiremben. Na* gyoa jé Jávor Pál, a léha báró ás Caortos Qyuia amerikai mil­liomos. Lendvay Andor szépen énekli a Bflvös vadász egyik áriáját. Buday Dénes zenéje na­gyon szép. Apróhirdetések. ElßdA a Bődy-kilá'óhoz pár percnyire 2 drb fajsiölö 20 éves gyümölcsössel. Bővebbet Wlasiics u. 13. 2A83—938. 6 szoba-hallos teljes kom­fortos ház nagy telekkel eladó. Gróf Apponyi-u. 66 sz. a. Eladó még Egerszeghegyen, a várostól 20 percnyire déli fek­vésű príma szőlőbirtok. Kombiméit jhálóasobélk nagy választékban részletre is László bizományi lerakalá- ban Goól Lajos kárpitos vezetése mellett. Rákóczi­utca 44. 2286—938. Bérisesdom Sormáson lévő 4 járatú malmomat. BáÜts Károly. Jól bevezetett női divatáru rőfős Seiet a város legforgalma­sabb helyén (főútvonalon) családi okokból azonnal átadó. Válaszo­kat * Dunántúli 40 ezres város „ jeligére a kiadóba kérek. Páterdombon egyszobás la­kás nagy kerttel március 15 re kiadó. Cim a kiadóban. 2697-938. A budapesti rádió heti műsora. Hétköznapi állandó műsor­számok i 6.49 Torna, 7.20 Étrend, 10 Hirtk, 10.20 |Felolva*ás, 10.45 Fel- Élvaaás, 11.10 Nemzetközi vizjelzőszol- gálat, 12 Idő járásjelentés, 12.30 Hírek, 13.20 Időjárás, 14.40 Hírek, 16.45 Hírek. Vasárnap, február 20. 10: Egyházi ének- és szentbe­széd az Egyetemi templomból. A szentbeszédet mise után dr. Tóth Tihamér mondja. Énekel a győri tanítóképző énekkara Csirszka Konrád karnagy vezetésével. 11*15: Evangélikus istentisztelet a Deák téri templomból. Prédikál Magócs Károly kerületi központi lelkész. 12'30: Az Operaház tagjaiból ala­kult zenekar. WO: .Ültünk hősök nyomában*. Folba János tábori főesperes előadása az azonossági számról. 2: Hanglemezek. 3: Idő­szerű gazdasági tanácsadó. Szé­kács Elemér m. ;kir. gazdasági főtanácsos előadása. 3 45: Felviczi Takács Alice hegedül zongora- kísérettel. 4T5: „Rejtélyes szige­tek.“ Milleker Rezső dr egyetemi tanár előadása. 4 45: Pesti Pali és cigányzenekara. 5'45: A „Fehér hollók“ társaság műsoros délu­tánjának közvetítése a Zenemű­vészeti Főiskola nagyterméből, neves előadóművészek közremű­ködésével. 730: „A szem kímé­lése.“ Imre József dr. egyetemi tanár előadása. 8: Sporteredmé­nyek. 840: „Két kis operett.“ — 1. „Farsangi kaland.“ Énekes játék egy felvonásban. — 2. „A családi tanács.“ Operett egy felv. 9.15: Hírek, sporteredmények. 9’40: Pertis Jenő és cigányzene • kara. 10 30: Budapesti Hangver­seny Zenekar. — Budapest II. 11*15: A rádió szalonzenekara. 3: Hanglemezek. 545: „Vergy vár- asszonya.“ Elek Artur j3r. műtör­téneti előadása. 7: Megyeri Gyula és jazz-zenekara játszik, Miklóssy András énekel. 8-35; Hanglemezek. Hétfő, február 21. 12 05: Szmirnov Szergej bala- lajka zenekar. L30: Országos Postászenekar. 2’55: A rádió mű­sorának ismertetése. 445: A rádió diákfélórája. 5: Kirándulás a du­nántúli olajmezőkre. 5-30: Az Operaház tagjaiból alakult zene­kar. 635: „Egy kínai költőnő.“ Bevezeti és a fordítását felolvassa Áprily Lajos, a magyar Tudomá­nyos Akadémia tagja. 7: Orbán Sándor magyar nótákat énekel, kiséri Vidák József és cigányze­nekara. 8: „Babits, a költő-“ Bevezetőt mond Illyés Gyula. A verseket előadja Simonffy Margit és Somlay Artur. 9: Szalonötös. 10 25: Bartók Béla zongorázik. 11 *05: Tánc emezek. Budapest II 7: Német nyelvoktatás. 7 30: „Nagy Frigyes udvara“. Léderer Emma dr. előadása. 8'25: Hang­lemezek. Kedd, február 22. ifi 12*05: Weisz Margit zongorá­zik, Dénes Vera gordonkázik zongorakiséretíel. T30: Hangle­mezek. 255: A rádió műsorának ismertetése. 440: „Asszonyok ta­nácsadója.“ 5: Gémes Irén hár- fáziK. 5-30: „Schopenhauer.“ Ha- lasy-Nagy József dr. egyetemi tanár előadása a filózófus szüle­tésének 150. évfordulóján. (Felol­vasás.) 6: Lakatos Tóni és Laka­tos Misi cigányzenekara. 7-05: ysi k emberek részére inganyagok, legfinomabb minő­ségben, több mint 30 legújabb divat- mintában raktárra érkeztek. Megtekinthetők vé­telkényszer nélkül. Schilfs Anahits

Next

/
Oldalképek
Tartalom