Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-10-17 / 235. szám

2. Zalamegyei Újság 1937. október 17. A közeljövőben két pénzügy­miniszteri kiküldött érkezik Zalaegerszegre. Legmagasabb iron veszek Bevásárlókat felveszek Engel Zsigmond Budapest, VI. Andrássy-ut 12. 2404 adományát mindenki közvetlenül küldheti az akciónak. A segélykérők figyelmébe! A Főmélfóságu Asszony cí­mére küldőit segélykérvények boritékára saját érdekükben, fel­tűnő helyen írják rá: „Segély­kérés“. A kérvényeikhez semmi­féle okmányt ne csatoljanak, msrt azokért felelősséget senki sem vállal. A kérvények legkésőbb november 20-ig beküldendők. Későb beérkező kérvények már nem lesznek elinlézhetők. Vidéken az akció vezetését a főispánok vállalták. Vidéki kérvé­nyeket tehát közvetlenül a terü­letileg illetékes főispánokhoz kell benyújtani, mert a Főmélíóságu Asszonyhoz beküldött vidéki se­gélykérvények különben csak nagy késedelemmel jutnak el ren- nelieiési helyükre. Hírek a nagyvilágból. Londonból jelentik: Ballarat East vicíoriai városkában (Ausz­trália) Vivian Rose tizenhatéves fiú atyja kertjében dolgozva szin- arany rudat talált az egyik vi­rágágyban, körülbelül egy méter mélységben. Az arany értékét ötezer pengőre becsülik. Alt hi­szik, hogy menekülő aranytolvaj áshatta el a kincset fél évszázad­dal ezelőtt, az ausztráliai arany­roham idején. * Londonból jelenük : A iwanseai kikötő négylábú életmentő baj­noka „Swansea Jack“, Anglia legnépszerűbb kutyája, rejtélyes körülmények között kimúlt. Ösz- szesen huszonkilenc személyt menteit ki a vizből s hőstetteivel öt ezüstkupát, hat ezüstiáncot, három ezüstnyskörveí, számos díszoklevelet és érmet nyert, köztük a Katyabarálok Egyesü­lete által adományozott „Kutyák Vitézségi Érmét.“ Éleiét patkány- méreg oltotta ki. * A Kent-megyei Siltingbourne városka rendőrbirősága Griffin Frigyes negyvenötéves amerikai állampolgárt tizennégynapi fog­házra ítélte, mert az ulcán meg» rúgott egy kóbor macskát. * Theodosius D. Rockwell port- landi (Oregon állam) lakós vi- lágkörüű útra indult. Nevét és lakcíméi negyven különböző nyel­ven és többféle irás- és távirat­jeggyel tetováltatta testére, „hogy az utón el ne vesszen.“ * Kecskéméiről jelentik : Budai Gyula ballószegí és Dubovecz György jakabszállási szőlőjében a szamóca ezévi második ter­mése is megérett. A gyümöcs szép piros színű, illatos és za­matos Vitéz Tamásy István dr. pol­gármester újabb budapesti utjá­nak eredményéről a következők­ben tájékoztatóit bennünket: A város inségköltségvetése a lefolytatott tárgyalások alapján a múlt évi keretek között marad. A pénzügyi palota építése ügyé­ben Hirsch Nándor pénzügymi­nisztériumi miniszteri tanácsos a jövö héten Zalaegerszegre érkezik helyszíni szemle megtartása cél­jából. Ez a látogatás azonban az eddigi megállapodásokat nem A város iskolánkivüli népmű­velési bizottságának csütörtöki értekezletén hosszabb eszmecsere folyt a háztartási alkalmazottak oktatásáról, amit a kormányható- ságok igen fontosnak tartanak. A Szociális Missziótársulat kép­viselője bejelentette, hogy a MUz- sziótársuiat már i9 év óta fog­lalkozik a háztartási alkalmazot­tak tanításával és szép eredmé­nyeket is ért el. A bizottság most ezt a munkát ki akarja szélesí­teni 8 azért úgy határozott, hogy a háztartási alkalmazottak részére egyik hétköznap délután rendez népművelési előadást s úgy az egyes egyesületek, mint a helyi sajtó utján kéri föl mindazokat, akik ilyen alkalmazottakat tarta­nak, hogy engedjék el őket ezekre az előadásokra a később megje­lölendő napok délutánján 4—6 óráig. Eddig csak vasárnaponként, az alkalmazottak szabad délután­ján tartottak részökre előadást, de az alkalmazottak nagyrésze ezt a szabad időt sétára, moziiá- togatásra, vagy másféle szórako­zásra használta fői; a hétköznapi előadásokat többen látogatnak, mert igazolványt kapnának a megjelenésről és igy szolgálatadóik meggyőződést szerezhetnének ar­Gyakran hallalszoüak már han- hangok, sőt nem egy alkalom­mal a szovjetiapk hasábjain is napvilágot láttak oiyan megálla­pítások, hogy a szovjatoroszor- szági atheísta mozgalom súlyos nehézségekkel küzd és minden hivatalos presszió és elnyomás ellenére állandóan növekszik azoknak a száma, akik ismét a érinti. A volt szanatóriumnak a város rendelkezésére való vissza- bocsátása, illetően a szerződés felbontása ügyében a polgármes­ter elvi megállapodásra jutott a fővárossal. A részletes tárgyalá­sokat később tartják meg. A pol­gármester a város több utcájára kérte még kiterjeszteni a házadó­mentességet. Ennek a kérdésnek tanulmányozása céljából novem­ber első felében lejön Zalaeger­szegre a pénzügyminiszter kikül­döttje. ró', hogy az időt valóban arra a célra használták föl, amire azt engedélyezték. Ilyen eljárás mel­lett biztosíthatnák az akció si­kerét. Ezeknek az előadásoknak meg­szervezése most van folyamatban s az eredményről a helyi sajtó u*ján nyerhet tudomást a közön­ség. A bizottság megbizásábói tehát fölkérjük a cseledtartókat, szíveskedjenek a házi munkabe­osztást úgy eszközölni, hogy al­kalmazottaik a kijelölt időben a kijelölt helyen megjelenhessenek s előadásokat hallgathassanak. Ha a háziasszonyok szivükön viselik női alkalmazoítaiknak ügyét, ak­kor a közei 600 alkalmazott kö­zül talán senki sem, vagy csak nagyon kevés marad el ezekről az előadásokról. Az előkészítő munkát a Szo­ciális Missziótársulat végzi, amely­nek eredményes r működése vá­rosszerte ismert. Épen ezért bizo­nyosra vehetjük, hogy az akció sikerrel jár. Ha a háziasszonyok jóindulattal kezelik az ügyet, amiben nem is kételkedhetünk, akkor a népművelési bizottság és a Missziótársulat vállvetett munkáiénak szép eredményei el nem maradhatnak. hitben keresik a vigasztalást. Arra azonban még nem volt példa, hogy a propagandának legfőbb irányitói ismerrék vo na el törek­véseik meddő voitat. Épen ezért méltó feltűnési keltett Jaroslavszky- nak, a szovjet atheista mozgalom legfőbb irányítójának cikke, ame­lyet a mozgalom hetilapjában irt és amelynek mindjárt az elején megállapítja, hogy az istentelen szervezet nem töltötte be felada­tát s e szemrehányás alól saját magát sem vonja ki A továbbiakban megállapítja Jaroslavszky, hogy a vallásellenes propanda sok helyem megszűnt, a csoportok önmagukat oszlatják föl s mindennek oka az a „ha­mis elmélet“, hogy a hit majd magától kihal. Az igazság ezzel szemben az, hogy a hívők szá­ma, még a párttagok, a szakszer­vezetek tagjai, sőt a Komzomol tagjai között is állandóan növek­szik. Megállapítja Jaroslavszky azt is, hiába vannak ma már nagy számmal olyan új városok, amelyeknek nincs templomuk, ez nem használ semmit, mert az új felepü ések iakóssága a faluról jön a városba, a falu pedig egy­szerűen hallani sem akar az ate­izmusról. De nemcsak a pa­raszt tömegek fordulnak szembe az atheista mozgalommal — Írja tovább az istentelenek vezére —, hanem gyári munkások is nagy Beámmal akadnak már, akik a kereszténységhez vezető és már régen elfelejtett utat újra megta­lálják. Van például egy munkás város, Kostyce, amelynek tízezer lakósa van és amelyben 50 pap prédikál. A népszáj „papi üdülő­helynek“ is nevezi ezt a helysé­get, de ugyanez a helyzet más munkás te epeken is. Az egykori Nisni Novgorod, a mai Gorkij környékén például az egyházköz­ségi eljárók 40 százaléka mun­kás. Jaroslavszkynak tehát meg kell allapitania, hogy hiába volt a templomok becsukásj, az sem­mit sem segített, rendszeresebb eszközökhöz keli tehát folyamod­ni. Az is tévedés szerinte, hogy csak öreg emberek és öseg asz- szonyok ;ömtk meg a nyitva lévő templomokat. Igen sok munkás­család gyermeke, köztük a bol­sevista ifjúsági szervezeteknek nen egy tagja, rendszeresen éne­kei eiekneis a templomoknak kó­rusán. Moszkvában 45 nio.ü van, de templom — sokkit több. És az utóbbiak nincsenek rosszabbul díszi've, mint az eiőbb.ek, sőt gyakran sokkai jobban. Tudomá­som van olyan esetről — Írja Ja- rosiavszky — amikor egy egy­házközség 120.000 rubeit adott össze templomi kórusának fen- taiíására. Mi tenát a teendő ? Jii03lavsíky csak azt válaszolja, hogy módszeresebbé kell tenni a munkát és a legtöbb helyen min­dent újra élűiről elkezdeni. Mind­ez pedig az „Antireiigiozniít“ ha­sábjain jelem meg az atheista mozgalom legfőbb vezérének tol­lából. Figyelem! Hölgyek, Urak! 6 drb. művészi levelezőlap 6 P. 3 drb. igazolványkép 2 P. Egy tekercs film kidolgozása Ő drb. kópiával 0 90 P, nagyítás olcsó árért özv. Saly Viktorné fényképészeti műtermében, Gr. Batthyány u. Í2— 14. Rózsafüzérek szentévi éremmel kaphatók a Zrínyi köny vkereskedésben. Legtökéletesebb látást biztosít a Zeiss punktal szemüveg. Kapható: n , , „ — fai látszerész és fényképész sxaküzlstében, Zalaegerszeg, Arany Bárány épület. Telefon i 178. A háztartási alkalmazottak hétköznapi előadásai. A népművelési bizottság kérése a háziasszonyokhoz. Az istentelenek legfőbb vezére az atheista mozgalom csődjéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom