Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-10-17 / 235. szám

1937. október 17. Zalamegyeí Újság 3. óriási hadsereggel harcolnak a Japánok Kínában. A külpolitika hírei. .. • ?:i. v Utánzatok vannak forgalombart£l amelyeket sokszor megkiséreM nek Aspirin néven eladni. Ovakod- junk ezektol! Egészsége érdekében ragaszkodjék I | a valódi Aspirin-tablettákhoz. ASPIRIN TABLETTA csak a »« -kereszttel valódfcjj Sanghai, október 16. Pénteken ismét több ponton működtek a japán repülőgépek és szörnyű pusztítást végeztek a városban. A bombázásnak 700 halottja van és az anyagi kár is igen nagy. Északkinában a japán sereg előrenyomult és a peking—han- kaui vasútvonalat majdnem tel­jesen megszállta. Sikerült az egyes japán csapattestek között pz összeköttetést megteremteni. A japán front 1.500 kilométer hosszú. Északkinában a japán haderő létszáma félmillió ember. Ekkora hadsereget még soha sem használtak fel a japánok ha­táraikon kívül. Egyik amerikai gyár a kínaiak részére 425 tonna robbantóanya­got szállított, amelyet még a há­ború előtt rendelt meg a kínai kormány. London, okfóber 16. Ciano olasz küiügyminiszter fogadta a római angol nagykövetet és örö­mét fejezte ki, hogy Lödön is a semlegesség! bizottság elé tarto­zónak tartja a spanyolországi ön­kéntesek vsszahivásának ügyét. Budapest, október 16. A na­pokban politikai körökben hire terjedt, hogy a kormány kebelé­ben változás készü1. Habár ezt a hirt illetékes helyen cáfolják, a hirek nem szűntek meg. Ai Uj Nemzedék híradása szerint kor­mánypárti körökben azt állítják, hogy Darányi Kálmán rövidesen átalakítja kormányát. Marschall Lapjelentések szerint Hiller és Mussolini hozzájárulnak az ön kéniesek jelképes elszállításához, ha Franco tábornoknak megadják a hadviselési jogot. Ma hajnalban a spanyol nem­zetiek ismét hevesen bombázták repülőgépekről Barcelonát. London, október 16. Sztojadi- novics jugoszláv miniszterelnök Londonban befejezte tanácskozá­sait és elutazott Párisba. Washington, október 16. Az amerikai kormány értesítette a belga külügyminisztériumot, hogy Amerika résztvesz október végén a Brüsszelben tartandó kilencha- talmi értekezleten, amelyen a tá­volkeleti viszály kérdését vitatják meg. Bécs, október 16. Gőring po­rosz miniszterelnök az elterjedt hírekkel szemben nem jön Bécsbe, hanem Stájerországba utazik va­dászatra és itt találkozik Schmidt osztrák külügyi államtitkárral. Innsbruckban titkos nemzet­szocialista nyomdát leplezlek le. Két nyomdászt letartóztattak. Fernec államtitkári földművelés­ügyi miniszterré nevezi ki a kor­mányzó. Széil belügyminiszter távozik helyéről és utóda Bobory György államtitkár lesz. Mikecz Ödön a miniszterelnökség áiiam- litkári székébe kerül. Más válto­zásokról is tudnak a beavatot­tak. tóttá fel. A jelenés a kővetkező napokban és hetekben többször megismétlődött, bünbánatra és bűnösökért való imádságra intett. Felszólította a gyermeket, vigye meg a papságnak az ő kívánsá­gát: E helyen templom emeltessék az ő tiszteletére; majd a hódoló és kételkedő gyermeknek sürge tésére, mondaná meg kicsoda, igy feleli: „Én vagyok a Szeplöt- lenül Fogantatott“. Az utolsó (18-ik) jelenés július 16-án volt. Február 24 én a jelenés paran­csára Bernadette meghatározott helyen a Körmével ásni kezdett és a jelzett helyen forrás fakadt, a máig is folyó Lourdesi forrás, amely körül a legtöbb gyógyulás történik. Vizét többször hitelesen megvizsgálták: Vegytanilag tel­jesen egyszerű, közönséges viz. A jelenésnek hire ment s a világi és egyházi hatóságok beleavat­koztak a dologba, Bernadettet a legszigorúbb vizsgálatoknak, ke­resztkérdéseknek vetették alá. A A gyermek teljes józansága, sze­rénysége, kétségtelen őszintesége s a hamarosan jelentkező csodás eredmények legcsekélyebb valószí­nűségét sem sem hagyták meg akár az érzéki csalódásoknak, vagy hisztérikus képzelgéseknek, akár a tudatos színlelésnek. A hívek csakhamar az egész világról özönleni kezdtek Lour- desba; csodálatos imameghallga­tások, gyógyulások százai történ­tek. Laurence, tarbes-i püspök, 3 évig tartó egyházi vizsgálat befejezése után a jelenés és je­lenségek természetfölötti jellegét elismerte. A pompás hármas templom (három egymás fölé épített résszel), 1876 ban megépült s IX. Pius bazilikái rangra emelte. A templom csakhamar megtelt a legkülönbözőbb nemzetek hódolati ajándékaival s a hálanyilatkoza­tok ezreivel. Róma a jelenés em lékére külön misét és zsolozsmát engedélyezett (február 11.) Azóta majdnem minden országból évente nagy zarándoklatok menek Lour- desba s a csodás események máig sem szűntek meg. E gyógyulá­soknak a természetes gyógyerőt meghaladó jellegét eddig több, mint ezer orvos nyilvánította ki, köztük protestánsok és zsidók is, valamint nagynevű tanárok. Számtalan hitetlen és másvallásu tért meg már e jelenségek hatása alatt; a regényíró, egyházgyülölő Zola is kénytelen volt megálla­pítani a gyógyulásoknak emberi­leg megmagyarázhatatlan jellegét. A csodák nagyrésze a forrás körül, más része a barlangnál, jelentős lésze a templom előtti nagy téren történik, ahol az 01- táriszentséges körmenetek alkal­mával a betegeket hordozható ágyakon kifektetik. A gyógyulá­sok orvosi megvizsgálására szol­gál 1868 óta az „Orvosi megái lapító hivatal“, amely a tömegesen jelentkező és gyógyulást kereső betegeket mindenre kiterjedő elő­zetes orvosi vizsgálatnak vetik alá, ami minden, esetleges ön- szuggeszciót, (önképzelgést), vagy hisztériás alapon magyarázható gyógyulást eleve kizár. Az orvosi hivatal pontos és kimerítő kór­rajzot készít minden jelentkező betegről. Kizáróan itt állapítják meg az ott bekövetkezett gyó­gyulások jellegét s az esetleges csodás gyógyulást is. Az orvosi hivatal a megállapított csodás gyógyulásokat 3 csoportra osztja: 1. daganatok és sebek, 2. szervi betegségek, 3. működési zavarok és idegbetegségek. Az orvosi hi­vatal hirtelen gyógyult káros da­ganatokat is számtalan esetben megállapított. Hasonlóképen ész­lelt az orvosi hivatal szervi- és vesebajok, a gümőkór, gerinc­megbetegedések, a csontrendszer gyógyíthatatlan elváltozásainak, vakságnak azonnali, tehát csodá­sán történt tartós meggyógyulását. E gyógyulások megmagyarázásá­ban a szuggeszciós hatást kizárja az orvosilag megállapított tény, hogy szuggeszciós utón szervi betegségek, szövettanilag megál- lapilott daganat kórformák azon­nal sohasem gyógyulhatnak meg. A lourdesi csodának szakvélemé­nyezett gyógyulásoknál nemcsak a tünetek, hanem kimutatható sebészi alapon megállapítható kórus tényezők is azonnal eltűn­tek. A lourdesi csodás gyógyu­lások nem kedélybetegek, hiszté­riás nők azonnali gyógyulásai, hanem mai orvosi tudásunk sze­rint gyógyíthatatlannak minősített megbetegedések azonnali teljes gyógyulásai, tökéletes restitutio Mm Ot nap Lourdes-ben, a jelenések, látomások és csodák városában. A természet maga is érdekes­nek, megkapónak, drámainak te­remtette meg Lourdest és vidékét, Az ég felé kopasz hegycsúcsok merednek, hegycsúcsok, amelyek néhol összefutnak, megroskadnak, néhol lehajlanak a sik felületig, azután néhány száz méternyire megint, mint kőbefaragott, ezer­ötszáz, kétezer méternyi magas­ságba futó cukorsüvegek, a fel­hőket karcolják. A nyílegyenesen égbefutó sziklakolosszusok között, amelyeket a természet kiszámít­hatatlan baltáival vagdosott össze, szakadékok. A szakadékok bejár­hatatlanok, titkokat rejtegetnek, — misztikumot támasztóan söté­tek. Völgyek hullámzanak a kőten­gerbe, völgyek, amelyeket fenyő- erdők néha muzsikásán suttogó, néha viharfogó parcellái boríta­nak. Egyes helyeken, ahol égé' szén érthetetlen módra a hegyek derekára, amelyet mint az ég felé törő karok ölelik át a völgyeket, az emberi kéz borított keskenyen elterülő termőtáblákat. Rozs, árpa, vagy kukorica táblák, július vé­gére beérő krumpliföldek. Azután össze-vissza dobáltan apró házak, a kőszikláról levert törmelékek mértani formában parancsolva. Egy-egy szirtnek tetején templom áll. Annak, aki még nem ismerné Lourdest, elmondom dióhéjban a csodavároska hiteles történetét. Lourdes délfranciaországbeli vá­roska, világhírű bucsujáró hely, feltűnő csodás gyógyulások szín­helye. Hogy történt az első csoda? A városka melletti Massabielle sziklafal barlangmélyedésében 1858 február 11-én a szegény molnár leánykájának, Soubirous Bernadette-nek rőzsegyüjtés köz­ben fényes mennyei jelenésben volt része: Fehér ruhás, kéköves, imádkozó nő lebegett a sziklafal előtt s őt is imádkozásra szóli­Tóth Gyula bőrkabát és szőrme Finom uridivat. raktára ára: óriási! törpe! Két miniszterváltozásról beszélnek politikai körökben. Távozik Széli belügyminiszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom