Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-11-21 / 264. szám

1937. november 21 Zalamegyei Újság 3. nem kézbesítenek és a levélszek­rényt nem ürítik ki. A távbeszélő szolgálat zavartalanul működik Táviratot távbeszélőn bárki a bérlő engedélyével feladhat, ez esetben a táviratdijat a posta bemondja, hogy az előfizetőnek a feladó azt megtéríthesse. A rendeletem végrehajtására nyomatékosan felhívom a város polgárságának figyelmét, mert az ellene vétőket a törvény értelmé­ben felelősségre kell vonni és ez a gyakorlat mintája kell, hogy legyen egy esetleg komoly eset­ben végrehajtandó riadónak. Rossz végrehajtás nemcsak az egyénnek okoz pótolhatatlan károkat, hanem városunk — hazánk veszteségét vonja maga után. Dr. vitéz Tamásy s. k. polgármester. * A villamos üzem tegnap este próbálta ki az u cai csökkentett világítást. Az áramerősséget mér sékelték és az utcai lámpák csak egészen halvány fénnyel világí­tottak. Ekkor tűnt ki, hogy a zalaegerszegi „csökkentett“ vilá­gítást tovább is lehet csökken­teni. El kell ismerni, hogy Zala­egerszeg város művésze a csök­kentett világításnak. H söjtöriek több autóbuszt kérnek a Mávaut-tói. A sok disk miattt nem jut hely a vásárrajSvőknak. Ne fifojfce elf Csak egyféle valódi ASPIRIN van: amelyen o »^jOty&l« -kereszt látható. Utánzatokban^ honnan erednek, bármilyen nevet viselnek és bármibe kerülnek, sohasem azonosak a valódi ASPIRIN-nel. Az egészsége többet ér önnek* semhogy néhány fillér miatt kockázatot vál« laihatna és ámíthatná önmagát. ASPIRIN TABLETTA C s a k a » valódi Nyáry László eredeti riportja: A budapesti 34. Nemzet­közi Eucharisztikus Világkongresszus új hírei A Mávaut a Böjlöri, majd a bánokszentgyörgyi autóbuszjárat­nak bevezetésével egy nagy vi déknek régi óhaját teljesítene. Most már a megye déii vidéké­nek nagyrésze is kényelmes ösz- szeköitetést nyert a székhellyel, amiből nagy haszon háramlik ugv a bekapcsolt vidékre, mint magára Zalaegerszegre is. A for­galom egyre élénkül, amit a nap nap mellett zsúfolásig megtelt autóbuszok igazolnak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a megnövekedelt forgalom lebonyolítására nem elegendők a ma közlekedő autóbuszok. Vagy nagyobb, vagy több kocsit kel! a zalaegerszeg — bánokszenlgyörgyi viszonylatban beállítani. A íöj- törieb ugyanis állandóan panasz kodnak amiatt, hogy mire az autóbusz Bánokszenlgyörgyről hozzájuk érkezik, annyira tele van, hogy különösen vásárok a! kaiméval gok söjiöri lemarad, akiknek pedig ebből csak káruk származik. Oka ennek abban rej­l»k, hogy Binokszentgyörgyíől Söj ölig az auiébusz nagyobbra diákon ka! telik meg, mert a járat nagyon alkalma-? arra, hogy diá Kokat szállítson az egerszegi is­kolákba. Épen ezért a söjtöriek- nek az a kívánsága, hogy a Mávaut iegnlább heti és ois-ágos vásárok a kaímával kéi kocsit ad­jon erre az útvonalra, mert kü­lönben épen akkor maradnak le, amikor legnagyobb szükségük volna arra, hogy Zalaegerszegre jöhessenek. A Mávaut vezetőcége minden bizonnyal jogosnak találja a söj ö riek kívánságait és remélhető, hogy teljesíti i3 azt. Csak a minap kö öltük a Mávautnab válaszát a kisgyü ésen elhangzott panaszokra és amint a vezetőség válaszában me8jeí>yz,> hogy „minden törekvé sük a közlekedésnek minél cél­szerűbbé és kényelmesebbé vjíó kifejlesztésére irányul", számítunk is arra, hogy a göjtőriek kérése mihamar^bo teljesül. Veszedelmes tűzgyújtás Alsóbagodon négy súlyos sebesülttel Ma reggel Alsóbagodon súlyos tőmegszerencsétlengég történt özv. Fatér Józsefné 74 évea föídmü- vesasszony házában. Az öreg- asszennyai együtt laknak a ház­ban: veje, Boldáf Ferenc, leánya, a 33 éves Boldáf Ferencné, va­lamint két unokája, a 12 éves Boldáf Rudolf éa a 6 éves Bol­dáf Károly. Reggel 7 óra tájban a napi munkához készülődött a család. A férfi az istálőban dol­gozott, az asszonyok és a gyer­mekek a szobában voitak. A ki­sebbik fiú épen iskolába készü­lődött és könyveit szedte ös*ze. Mielőtt még a gyermek eltá­vozott volna hazulról, az asszo­nyok úgy vették észre, hogy a kályhában a tűz kialudt. Egyikük elővette a petróleumos kannát és petróleummal akart tüzet gyújtani. Amint a petróleumot a kályhába öntötte, az abban lap­pangó parázs lángra lobbantotta a kanna taitalmát. A kanna fel­robbant és a kiömlő, égő petró­leum a két asszonyra és a gyer­mekekre, valamint a szobában levő tárgyakra fröccsent. Pillana­tok alatt lángba borult mindany- nyiuk ruhája és egyes tárgyak is égni kezdtek. A segitségkiáltá- sokra a férj és a szomszédok rohantak a szobába és fáradtsá­gos munkával sikerült a tüzet eloltani. Ekkor azonban már a család négy tagja súlyos égési sebeket szenvedett. Különösen súlyosan összeégett a fiatalasszony Boldáf Ferencné. Súlyos özv. Fatérné sérülése is, mig a két gyermek aránylag könnyebben sebesült meg. A sebesülteket Győré József dr. zalaszentgyörgyi körorvos és a kihívott mentők részesítették első segélyben, majd a mentők mind a négy sebesültet beszállí­tották a zalaegerszegi kórházba. _III. A budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra való utazással kapcsolatos tudnivalók. II. 1. Utazási igazolvány, jelvény: Az utazási igazolvány a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszu­son való részvételre és az uta­zási kedvezmények igénybevéte­lére jogosít. Az utazási igazolvány tartal­mazza az összes menetdijked- vezményeket magyarországi és külföldi vonatokon, hajón, to­vábbá a magyarországi és kül­földi vizumkedvezmények igény- bevételére jogosító szelvényeket. Ezekhez a kedvezményekhez csat­iakoznak a vatikáni múzeumokba és a katakombákba szóló ked­vezményesárú belépőjegy váltá­sára jogosító szelvények. A „Vadé mecun“ (utazási iga­zolvány) több idegennyelvú ki­adásai (példányai) a tulajdonost az összes ünnepségekre vonatkozó részletes programul elnyerésére jogosítják, amelyet Budapesten díjmentesen fog kézhezkapni. A füzet egyébként a következő ked­vezményekre jogosító szelvényeket tartalmazza ; A budapesti közle­kedési eszközök, villamosok, autóbusz kedvezményes igénybe­vételére ; Budapest látnivalóinak megtekintésére és pedig : képtárak, múzeumok, színházak, fürdők, Margitsziget, parlament, királyi vár, továbbá az esztergomi ása­tások, az esztergomi kincstár, a székesfehérvári múzeumok, stb. Tartalmazza továbbá a „Vadé mecum“ a Magyarországra vo- natko-ó részletes ismertetést is. A budapesti XXXIV. Eucharisz tikus Világkongresszus jelvénye kis kerek, fémből készült embléma, az Oltáriszentség, az áldozókehely és a budapesti Lánchid dombor- müvével. Az utazási igazolvány és a jelvény a kongresszus időszakára és pedig .1938. május 30-ig együtt kerül forgalomba, mig 1938. május 31-től augusztus 30-ig az utazási igazolványt, mint „Szent István Jubileumi Év“ igazolványát külön árusítják, ugyanazokkal a kedvezményekkel, mint a Kongresszusra. 2. Utazási kedvezmények. Az utazási igazolvány alapján az Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt és a Szent István Jubileumi Évben Magyarországra utazó külföldiek az alábbi utazási ked­vezményeket élvezhetik : Magyarország: A kedvezmé­nyek időtartama: 1938. május 17-től augusztus 30-ig. A M. Kir. Államvasutak (Máv) legalább három napi magyarországi tar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom