Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-11-21 / 264. szám

4. Zalamegyei Újság 1937. novembei 21. Kessler Hubert vizsgálja ismét a tapolcai barlangokat. tózkodás esetén 50 százalékos menetdijkedvezménye bármely ha iárállomástól Budapestre, vagy Esztergomba, vagy Székesfehér­várra és vissza, bármely határ- >- állomásra. Ezenkívül ugyanez a «. kedvezmény két tetszésszerinti vidéki városba, oda-visszauta­zásra. A kedvezmények az iga­zolványfüzetbe helyezett szelvé­nyek alapján vehetők igénybe. A szelvények érvénye tengeren­túliak részére a határ átlépésétől számított 60 napig tart, európai utazások részére pedig 30 napig. Különvonaton történő csopor­tos utazásoknál: a cserevona­tokra meghatározott menetdij- kedvezmény, azaz 50 százalék a személyvonati menetdijakból, de gyorsvonati sebességgel, gyors­vonat négytengelyü kocsikkal. Legkisebb illeték 300 drb. har­madosztályú félárú személyvonati jegy váltása. A M. Kir. Folyam- és Tenger- hajózási Rt. (MFTR) és a Duna- gőzhajózási Társaság (DGT): a kedvezmény időtartama 1938. május 17-től augusztus 30-ig dunai hajókra. 50 százalékos kedvezmény bármely hajóállo­mástól (Bécsből is) Budapestre és vissza. Vizumkedvezmény: Mindazon országok polgárai, amelyekkel szemben a vízumkötelezettség még fennáll, vizűm nélkül lép­hetik át a határt és Budapesten utólag díjmentes vízumot sze rezhetnek be, 2 50 P kezelési költség fejében. A vizumkedvez­mény az igazolvány vizumszel- vénye alapján vehető igénybe. Külföldi vasutak: A külföldi vasutakon élvezhető menetdijked- vezmények ugyancsak a Kon­gresszusi és Szent István évi utazási igazolvány alapján vehetők igénybe. Ausztria: A kedvezmény idő­tartama: május 10-tői szeptember 10-ig. Külföldi egyéni utasoknak 1—III. osztályig 33 V3°/o, társ­utazásnál legalább 150 résztvevő esetén 36 %, oda vissza útnál legalább 300 résztvevőnél 40—50 százalék. Németország: A kedvezmény időtartama: május 20 tói augusz­tus 31-ig. Külföldi egyéni utasok részére 60°/o korlátozás nélkül, minden vasúti osztályon, társas utazásoknál progresszív kulcs szerint 50 - 60%. Olaszország: A kedvezmény idő • tartama : május 15 tői május 29 ig az Eucharisztikus Kongresszusra. A Szent István ünnepségekre pedig május 30-tól augusztus 31-ig. Egyéni külföldi utasoknál bármely határátlépéssel az Eucha­risztikus Kongresszusra 50 %, a Szent István évre 30 %, társas- utazásnál 30—50 %. Püspökök és érsekek elsőosztályu szabadje­gyet kapnak. Svájc: A kedvezmény időtar­tama : május 10 töl kezdődően, Általában 20—30% egyéni uta­soknál, átmenő utasoknál csatla­kozó francia és osztrák jegyszel­vényekkel 55%. Folyamatban van azonkívül a menetdijkedvezmény iránti kérel­mek elintézése az alábbi európai vasúttársaságoknál: cseh szlovák, jugoszláv, lengyel, francia, holland, belga stb. Ezekről a menetdijked- vezményekröl az utazási irodák adnak részletes felvilágosítást. A kedvezmények teljesen rész­letes leírása s használati módja az utazási igazolványokban van­nak felsorolva. 3. Szállás, ellátás: Szállás, ellátás biztosítása a Kongresszus idejére csak a Nemzeti Eucharisz­tikus Bizottságok, illetve a nem­zeti bizottságok által megbízott utazási irodák utján történik. A vonatkozó megrendeléseket az. előkészítő főbizottsághoz, illetve a főbizottság mellett működő me­netjegyiroda kirendeltséghez, (Bu­dapest IV. Ferenciek tere 7. Te­lefon: 18—09—77. Távirati cim : Eucongress Budapest) kell to­vábbítani. (Vége.) Rövid táviratok. Ghandi, a hinduk vezére sú­lyos beteg, az orvosok lemond­tak életéről. — László Fülöpöt, a Londonban élő magyar festőt a Cotvin jelvénnyel tüntetik ki. — A kormányzó a Nemzeti S/adj­on mielőbbi felépítését kívánja. A kultuszminiszter ma jelentést tett a kormányzónak a nemzeti sportcsarnok, a stadion és az uszoda ügyéről. A telepitési hivatal földet keres megvásárlásra Vasárnap megjelent a telepitési törvény végrehajtási utasítása és ezzel megkezdődik a telepítési akció fokozottabb lebonyolítása’ Érdekei azonban, hogy a telepí­tés erőteljesebb végrehajtsa egy­beesik a földárak állandó emel­kedésével. Különösen a kisgaz­dák körében érte el tetőpontját a fö'dszerzési vágy s a szűrtök szerint talán évtizedek óta nem volt olyan érdeklődés a föld iránt, mint mostanában. Ennek magya­rázatát abban látják, hogy a me­zőgazdaság jövedelme némileg kissé emelkedett. A íelephési hi­vatal kijelölte az országnak azo­kat a vidékeit, ahol telepitési célra földet akar vásárolni. Ezekre a területekre a telepitési hivatal kérdőíveket küldött szét és fel­teszi a kérdőpontokat, hogy van-e ott erre a célra alkatmaB föld­birtok. A felhívás nyomán rövi­desen beérkeznek a válaszok és ezeket az adatokat használják fel a telepitési program teljes kiépí­téséhez. Modern lakberendezési hi- salammal vásárolhatunk a Dunántúl legnagyobb, 50 éves oógónól i Kopetein butorcsar* ■ok, Nagykanizsa. Olcsó árak. Kedvező fizetési feltételek. Kérjen árajánlatot i Tapolca, novtmber 20. Hirt adunk már arró>, hogy Kessler Hubert, az országos nevű barlang- kuia'ó mérnök, az Aggteleki Cseppkőbarlang igazgatója a ta­vasz folyamán átkutatta a tapol­cai tavas barlang eddig még fel­táratlan részeit. — Ugyanekkor leszáll a kórház telke alatt levő üregekbe is, minek során meg­állapította, hogy a tüdőbeteg pa­vilion alatt a nagy barlangterem mennyezete rep idézett és omla­dozó. Ezért biztonsági intézke­désül alápillérezé3t ajánlott. A hivatalos eljárás eíirányban megindult, különösen a felmerülő költségek biztosítása céljából. Közbeeső újabb vizsgálatok azon­A főváros legutóbbi közgyűlé­sén valamennyi párt részéről éles felszólalások hangzottak el a kar­tellek túlkapásai ellen. A felszó­lók páríküiönbség nélkül egybe­hangzóan megállapították, hogy a főváros á'tal hirdetett árlejtések eredménye igen gyakran kétség­beejtő, olyan magas árakkal ope­rálnak a szállításra vállalkozó gyá­rak, vagy nagykereskedők. Nyilvánvaló, hogy ilyen alkal­makkor az egyes szakmai karte­lek tagjai Összebeszélésszerüen srófolják fel az árakat, hiszen nem egyszer a 100 ezres, sőt milliós közszállitásokra beérkezett ajánlatok között jóformán nincs semmi különbség és mindegy, hogy a szóban forgó kartelltagok közül bi kapja meg a szállítást, mert ilyenkor a többi kar­telltagok a haszonból kvo- tá isan részesülnek. Kétségtelen, hogy az igy működő kartellek a fővárosi közönség ter­hére kegyetlenül visszaélnek az­zal a vámvédelemmel, amit az állam nyújt a magyar gyáripar számára és i venformán a főváros adófizető kö­zönségét fejőstehénként használják ki a profitéses ban arra indították a kórház igazgatóságát, hogy a bekövet­kezhető további omlások és ká­rok elhárítása végett sürgős in­tézkedést kérjen. A vármegye al- > ispánja előbb az államépitészeti hivataltól Szabó Sándor kir. mér­nököt küldte ki, majd a belügy­minisztériumtól Kessler Hubert- nak, az e téren első sorban leg­ismertebb szakembernek kikülde­tését kérte. Kessler Hubert pénteken már meg is érkezett Tápodra és megkezdte mérési munkáit a kórházi épületek alatt levő bar­langokban, ho»y a szükséges sürgős biztonsági munkálatokat előkészítse és azokat megindítsa. kartellek. Budapest törvényhatósága e je­lenségek láttán úgy határozott, hogy ha a jövőben hasonló ese­tek előfordulnak, a versenytár­gyalást eredménytelennek tekintik és kérni fogják a kormányt, hogy az adott helyzetben adjon enge­délyt arra, hogy a szükséges anyagokat jóval olcsóbban kül­földről szerezhessék be. Budapest törvényhatóságának ez az elvi állásfoglalása a vidéki törvényhatóságok számára is kö­vetendő példaképül szo’gálhat, hiszen némely kartell könyörtelen árpolitikája a vidéken is igen sű­rűn érvényesül. ZALAEGERSZEGI KÖLCSÖNK Ő NYYTAR Lord Rothermero-u 5. Újdonságok. Hurst: A nagy kacaj. Mitchell: Elfujta a szél. Vándor: Andrea találkozik az élettel. Vándor: Andrea arcát a nap felé fordítja. Sásdi: Ősz felé. Greig: Urihölgy állást keres. Földi: A viszony. — Balatoni fogast az őszi és téli hónapokban már két kilós postacsomagokban is lehet ho­zatni közvetlenül a Balatoni Ha­lászati Rt-tól. A részletekről tá­jékoztat a mai számunkban meg­jelent hirdetés, amelyre felhívjuk olvasóink szives figyelmét. Budapest törvényhatósága erélyesen védekezik a kartellek túlkapásai ellen. Követendő példa a vidéki törvényhatóságok számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom