Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-10-27 / 243. szám

2. Zalamegyei Újság 1937. október 27. között. Ez lesz egyben a tanfo­lyam bezárása is. A megvásárolt készítmények vasárnap este vihe­tők el, amikor a kiállítás is bezá­rul s utána kis házi mulatságot rendeznek. Szerdán és csülörtökön a tan­folyamot bárki meglátogathatja. Akkor még javában folyik a munka a Jókai utcai elemi iskola tornatermében. Nemzeti szocialista templommá alakítottak át egy egykori német templomot. Vasárnap avatta fel Alfred Ro­senberg a poroszországi Torgau városában a legújabb nemzeti szocialista „ünnepi helyet“ (Fuer- stätte), egy egykori templom épületében. A templomot 1485- ben katolikus templomnak épí­tették, 1600-ban evangéli­kus Isten házát csináltak belőle, majd 18C0-ban elvesztette ere­deti hivatását és ettől kezdve ka­tonai raktárnak használták. Most úgynevezett nemzeti szocialista szenthelyet csináltak belőle, amelyben a nemzeti szocialista házassági , névadó- és halotti ünnepségeket tartják. Az avatási ünnepség után az uj “nemzeti szocialista templomban“ a német munkafront által első díjjal jutal­mazott „munka oratóriumot“ ad iák elő. A német sajtó mint egé­szen rendkívüli és nagy ered­ményt állója be azt a tényt, hogy ezúttal először alakítottak át egy egykori keresztény temp­lomot nemzeti szocialista szent- hellyé. Lengyel bundák specialistája Tóth szabó. Rövid táviratok. A nagyhatalmak között foly­nak a tárgyalások a spanyol be- nemavatkozás elvének megmen­tése érdekében. — Kínában an­gol katonák rálőttek három japán repülőgépre a sanghai nemzet­közi negyed felett. — A török kormány lemondott. Bajar föid- mivelé&ügyi miniszter az új kor­mányelnök. — A finn kultusz- miniszter elutazott Budapestről. — Londonba várják a belga, görög és román királyokat. — Pécsett a bőrtönőrök megsebe­sítették Orsós János cigányt, aki meg akart szökni. KőszőnetnyilTánitás. Mindazoknak, akik szeretett gyermekem, il­letve testvérünk elhuny­ta alkalmából mély fáj­dalmunkat jóleső rész­vétükkel enyhíteni igye­keztek, ezúton mon­dunk hálás köszönetét. Zalaegerszeg, 1937. október 26. Özv. Pál Józsefné és gyermekei. Fontos kérdéseket tárgyaltak a soproni kamara közgyűlésén. A soproni kereskedelmi és iparkamara Székely Géza elnökle­tével rendes közgyűlést tartott, amelyen fontos, a kereskedelem és ipar létérdekeit közelről érintő kérdéseket tárgyaltak. Az elnöki előterjesztéshez első­nek Rajki I tván szólt. Súlyos panaszokat hoioít fel a Külkeres kedelmi H.vatai elten. Elmon­dotta, hogy a Külkereskedelmi Hivatal nem törődik a kereskedői érdekekkel. Kívánta, hogy a forgalomban levő őrölt és párolt sót arányo­san osszák el az egész ország ban, mert az a helyzet, hogy a jobb minőségű őrölt sóból a ig kap a vidéki kereskedő. Indítvá­nyára a kamara azt is kéri fel­iratában, hogy a só árát ép úgy egységesítsék, mint ahogy a cu­korét egységesítették. Stöckert Gyula javasolta, hogy a kamara írjon fel a tisztviselői fizetések fel­emelése ügyében, mert az iparos és kereskedő csak úgy tudja jövedelmét és kerese té; biztosítani, ha megvan a kö­zönség vásárló ereje. Fóliák Pál (Körmend), Ulreich János (Szombathely), Horváth Ist­ván (Zalaegerszeg) felszólalása után, akik azt kérték, hogy ne Írjon fel a kamara ebben a kérdésben, mert furcsán nézne ki, amíg egyik oldalon a terhek csökken­tését kérik, másik oldalon a ter­hek emelése mellett foglaljanak állást. A közgyűlés az elnökséget bízta meg azzal, hogy legjobb belátása szerint járjon el ebben az ügyben. Újra napirendre került a bor- ravaiókérdés is. A kamara most felterjesztésében az kéri az ipar­ügyi minisztertől, hogy a legalább 20 ezer lakosú városokban a százalékos borravaló rendszer ma­radjon meg, az ennél ki­sebb városokban és köz* ségekben, amelyekben idegenforgalom van, az A Badacsonyi Pinceszövetkezet igazgatóválasz!mánya, mint érte sülünk, a napokban megtartott ülésén elhatározta, hogy az álla­mi kölcsönből egyelőre csak 10.C00 pengőt fordít bor vásárlá­sokra. A szövetkezet ezen elha­tározása bizonyos csalódást kel­tett >a szőlőbirtokosok körében, mert ily csekély mennyiségű bor felvásárlása az árak alakulására nem lesz a kívánt hatással. A szövetkezetét elhatározásánál bi­zonyos óvatos üzleti politika ve­zette, ami pedig — az érdekelt szőlősgazdák szerint — nem in­dokolt, hiszen a termés Bada­csonyban és környékén általában nagyon várakozáson alul sikerült, igy nem lehet attól félni, hogy az amúgy is alacsony árak to­vább fognak esni. Viszont most lenne igazán szüksége főleg a érdekelt vendéglősök dön­tése alapján az elsőfokú iparhatóság állapítsa meg, hogy melyik rendszert tartsák érvényben. Hosszú vita fejlődött ki az ipari, bányászati és kereskedelmi alkal­mazottak évenkinti fizetéses sza­badsága körül. A kamara azt kéri, hogy a kisiparosság és azok a kiskereskedők, akik egy segéddel dolgoznak,a gaz­dasági helyzet javulásáig vonassanak ki a rendelet hatálya alól. Ha pedig mégsem lehetne a kisipart kikapcsolni, akkor csak 10 év után növekedjék a 6 na­pos szabadságidő. S rasser Emil (Sopron) azt kí­ván a, hogy a főiskolái végzett diplomás kereskedelmi é. ipari alkalmazottak ne részesülj nek túl­zott előnyben a kisebb képzett­ségű tisziviselőkkel szemben. Poliák Pál (Körmend) az általá­nos vasárnapi munkaszünet be­hozását sürgette. Schneider Ernő (Zalaszentgrót) azt a kérdést vetette fel, hogy egyáltalán érdemes-e itt tanács­kozni, vitatkozni, mert úgyis hiába van mindez, a kormány úgysem orvosolja az iparos pa­naszokat. Végül a levelező tagokat vá­lasztotta meg a közgyűlés. Zalamegyéből a következők let­tek levelező tagok: Balatonfüred: Haás Imre. Keszt­hely: Gelencsér Ferenc, Erdős József, Heibek József, Rosenberg Samu, Opitz Lajos. Lenti: Lu­kács József. Nagykanizsa: Papp Oszkár, Márkus Károly, Kováts Ferenc, Bazsó József, Blankenberg Imre. Sümeg: Molnár István. Ta­polca: Koncz József, Schwarz Emii. Zalaegerszeg: Briglevics Károly dr., Klosovszky Ernő, Fangler Gyula, Szász Sándor, Sommer Sándor. Zalaszentgrót: Lukács Lajos. kisgazdaközönségnek arra, hogy a szövetkezet intervenciós vásár­lásokkal megakadályozza azt, hogy indokolatlanul alacsony áron le­gyenek kénytelenek a megszorult gazdák a kereskedőknek boraikat eladni. Egyébként értesülésünk szerint a földmivelésügyi minisz­térium tervbevette a Badacsonyi pinceszövetkezet hordóállományá­nak javítását, illetve kibővítését, mivel ott — hírek szerint — bor- közrektárt szándékozik felállítani. Egy kis vigasztalás. Zalaegerszeg nehéz be(yze!e és a mag s pótadó miatt sok pa­nasz hangzott ei a sajtóban, a közgyűléseken és az adózók kö­rében. Szolgáljon, ha nem is megnyugtató, de keserű vigaszta­lásul az a cikk, amely most jelent meg egyik fővárosi lapban Miskolc város súlyos helyzetétől. Misko c a székesfőváros után Magyarország legjelentékenyebb ipari vátosa. A városi háztartást jelentős vagyon és hatalmas ke­reseti adó táplálja, s mégis Mis­kolc súlyosabb helyzetben van, mint a vigyontalan Zalaegerszeg. Miskolcon, amely hosszabb ideje állami biztos ellenőrzése alatt áll, most készült el az 1938. évi kel ség vetés. Megállapítja jelenté­sében a polgármester, hogy — bár a kiadásokat csak a legszük­ségesebb keretekben vették fel — mégis 151 százalékos pótadóról kellere gondoskodni a hiány fe­dezetere. Mivel azonban ezt a költségvetési realitást a város adózói nem bírták volna e’, le kellett lépni a reális alapról Is a kiadásokat még inkább leszállí­tani. A szükségleteket három csoportba osztották. Az elsőbe sorolták a félté len fedezendő ki­adásokat, a másodikbi a mérsé­kelten fedezendöket, s a harma­dikba azokat a szükségleteket, amelyekről a költségvetésben egyáltaái nem gondoskodnak. Ennek megfelelően elhagyták a költségvetésből egyes intézmé­nyek karbanartására szükséges összegeket, csökkentették az ut­cák tisztántartására szükséges ki­adásokét, valamint a népjóléti kiadásokat. Teljes egészében ki­hagyták a kulturális és egyéb egyesületek támogatására évi hoz­zájárulásokat. A négymilliós költ­ségvetésben igy is több mint egymillió pengős hiány mutatko­zik, 8 ennek fedezetére 110 szá­zalékos pótadót áliitoítak be. Mtskolc városát különösen a hitelügyi kiadások nyomják. A kölcsönök törlesztése és kamata 1.093.009 pengő, 361 ezer pen­gővel több, mint az előző évben. A város hátralékban van a villa­mos tröszttel szemben fennálló 3 és fél millió pengő adósság fél­milliós kamatával és 40 ezer pengős késedelmi kamatával. A város most arra törekszik, hogy minden tartozásának eleget te- gyan, mert az adósságrendezések elmulasztása sodorta részint a súlyos helyzetbe. Legtökéletesebb látást biztosít a Zeiss punktal szemüveg. Kaphatós n , . . Bánfái látuerén és fényképész szakdxletében, Zalaegerszeg, Arany Bárány éplllst. Telefon i 178. Borközraktár lesz Bada­csonyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom