Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-10-27 / 243. szám

1937. október 27 Zalamegyei Újság 3 Tanfolyamok a falusi ifjnság számára. Az országos agrárifjusági moz­galom Zala megyében is megin­dította a stervező munkát. Ennek keretében Zalaegerszegen két ve­zetőképző tanfolyam lesz a falusi ga?daifjuság részére. A két tanfo­lyamra a jelentkezők nagy száma miatt van szükség. Az első tan­folyam október 30-án este 6 óra­kor kezdődik a Kuiturházban és november 3-án reggel fejeződik be. A tanfolyam programja : 1. Hat lelkigyakorlatos előadást tart P. Kerkai Jenő S. J. 2. Szociális és szervezési tárgy­körből 6 előadást tart Farkas György dr. országos titkár. 3. Társas műveltség és a falu kedélyéieíe címen 3 előadást tart Pongrácz Lóránd dr. 4. A vidék mezőgazdasági kér­dései (helyes termelés és értéke­sítés) címen egy előadást tart Pörneczi József válickapusztai földbiriokos. 5. Szövetkezeti élet (fogyasztó, értékesítő, földbérlö) címen egy előadást tart Boda Béla tanító, OKH. könyvelő. 6. Az egészségügyről egy elő­adást tart Szirmai Gáza dr. orvos. 7. Kedélyes vetiiettképes előadást tart Göcsejről Fára József dr. 8. Naponta egyórás mintagyüiés. 9. Naponta 1 Va— 2 órás kis tanulmányul. A hallgatók többek között megnézik egyik kisgazda tehenészetét, meglátogatják a vá­rosi kertészetet éa az alsóerdei gyümölcsöst. Október 31-én délután 5 óra­kor Krisztus király ünnepélyt tar­tanak. A második tanfolyam november 3-án es e kezdődik és 7-én reg­gel végződik. Nem kell többé szemüveg, itt a „szemkontakt“ A „Műszaki Vdíg* írja: dr. DjIIos József szemorvos, egy pesti klinikán volt tanársegéd és rész­ben olt, részben segédorvosi la­boratóriumában folytatta éjjel­nappal korszakalkotó kísérleteit, amelyek végül is sikerre vezettek, mert sikerült feltalálnia, illetve tökéletesítenie a láthatatlan szem­üveget. a „szemkoníaktoí“. Találmányának az a lényege, hogy a nagyitó iencse közvetlenül a szemgolyó felületére kerül, a szemhéjak alá szorítva, akárcsak egy üvegszem és így senki sem sejti, hogy a rövidlátó, vagy tá­vollátó egyén szemüveget visel. A láthatatlan szemüveg íulaj- donképen már régebbi keletű ta­lálmány. A német Zeiss-gyár sza­badalmaztatta, de a gyakorlatban csődöt mondott, mert a szemide­gek sokat szenvedtek az érdes, kemény üvegdarabtól, úgy hogy párperces használat fájdalmas könnyezést okozott és ki kellett venni a szemhéjak alól. Éppen itt bontakozott ki Dallos zsenialitása, aki hosszas kísérlet során rájött arra, hogy különleges eljárással viaszöntvényt keil ké­szíteni kü’öii-külön a szemgolyók­ról, s a finom gyémántköszörülés technikájának megfelelően kell az üveglencséket a minta szerint át- csiszolni. Dallos maga konstruálta meg a formaöntő és üvegcsiszoló orvosi műszereket s esek segítsé­gével készült el egy hires new- yorki énekes láthatatlan szem­üvege is. Egy londoni szemész­professzor, aid maga is keretes szemüveget viselt, Pesten csinál­tatott Dallos tanársegéddel látha­tatlan szemüveget. Ezek után futótűzként terjedt el az egész világon a „pesti csoda- doktor“ hire, aki láthatatlan szem­üvegét készít azoknak, akik nem szeretnek szemüveget viselni. Később filmszerűen követték egymást az események. Londonból külön szemészorvosi küldöttség jött Dalíosért, magukkal hozva a nagy angol nemzet ajánlatál, hogy hajlandód Londonban egy nagy­szabású kísérleti állomást beren­dezni, amelynek vezetését reábiz- nák. A fiatal magyar tudós köny- nyezve távozod el Budapestről. moxi Esemény lesz Zalaegerszegen a „Torockói menyasszony“ be­mutatója, mert a legszebb ma­gyar film kerül vetítésre az Edi­son moziban e héten. Az összes eddigi magyar fil­met számítva, nem készült ilyen ragyogó film, mint ez lesz. — Jön Budapesttel egyidőben! Már viszik a „Torockói menyasszony“ premier ^előadá­saira a jegyeket és amint az elő­zetes érdeklődés mutatja, az 5 órai oicsó helyárú premier elő­adásra csakfs annak lesz jegye, aki azt tényleg elővételben váltja meg. jegyelővétel naponta délelőtt 11 — 12-ig, délután az előadás kezdete előtt egy órával. Tel. 251. Há9>omszobás modern la­kás asonnalra kiadó. Bővebbet Fuchs és Grósznál. 2448—937. HÍREK Róm. kát. és áj görög Dömötör Prot. Dömöt. Izr. Msrkh. 21. Napkelt« 6 óra 34 perc. Nyug­szik 16 óra 54 perckor — Szerpap- és alszerpap- szentelés lesz Mindenszentek ün­nepén a szombathelyi székesegy­házban. A hittudományi főiskola ötödéves hallgatóit szerpapokká szemeli Grősz József püspök, a ferences hittudományi főiskola több növendékének feladja az al- szerpapi rendet és többen meg­kapják a kisebb rendeket. — Aranymise. P. Hoffmann Mihály egyetemi tanár, az inns­brucki Canisianun regens rekíora szerdán, folyó hó 27-én mondja el aranymiséjét. A jubiláns tiszteletére rendezett ünnepségen a szombathelyi egyházmegye Inns­bruckban végzett papjait Wenck- heim Frigyes gróf prelátus, jáki apát képviseli. — Uj hittudományi doktor. Göndöcs László szombathelyi káp­lánt az innsbrucki egyetemen a teológiai tudományok doktorává avatták summa cum laude. — Tanügyi hir. A várföldei rk. tanítóvá választott Takács József ma letette az esküt. — Halálozás. Pénfek Lajos nyugalmazott vármegyei iroda- tiszt 71 éves korában Csácsbo- zsokon meghalt. Temetése szer­dán délután 4 órakor lesz a za- laegertzegi újtemető haiotlasbá- zából. — A nagykanizsai városi főszámvevő ellen saját kérelmére elrendelt fegyelmi ügyben Lontay Alán dr. főszolgabíró, fegyelmi biztos folytatja a tanúkihallgatá­sokat. Ugyancsak a főszámvevő kérelmére a: alispán a vármegyei számvevőség két tisztviselőjét le- küidíe Nagykanizsára. A kiküldött tisztviselők megállapították, hogy a városi számvevőségnél a munka és ügymenet teljesen kifogástalan. — Köszönet. A söjtöri ünne­pélyen résztvett zalaegerszegi frontharcosok és Honsz kiküldöt­tek ezúton mondanak köszönetét Papp József és Mikolics József hadirokkantnak a szives ven­déglátásért. — A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserüviz réges-régóta be­vált kitünőhaíásu háziszer. Kér­dezze meg orvosát. — Baleset a zalaszentiváni vasútállomáson. Ma reggel 6 óra tájban Domonkos Ferenc 44 éves kerkaszentmihályi lakos Za- laszentivánon tolatás közben az egyik teherkocsi alá került és a kerekek a jobb kezét összeron­csolták. A mentők részesítették elsősegélyben, majd beszállították a zalaegerszegi kórházba. Jó minőségekben PáhsIndra cégnél, Zalaegerszeg. Teltfan 170. — Anyakönyvi hirek. A zala­egerszegi áll. anyakönyvi hivatal­ban a múlt hét folyamán a kö­vetkező bejegyzések történlek. Születés: Tóth József ny. várme­gyei irodatiszt éa Burka Julianna János fia rk., Eke Ferenc gazda­sági cseléd és Ágoston Gizella Ferenc fia rk.. Nagy Ilona nap­számos Tibor fia rk.. Brenner János Máv kocsirendező és Far­kas Margit János fia rk., Both János ácssegéd és Nierer Ágnes Éva leánya rk., Bor János gaz­dasági cseléd és Németh Mária halvaszüleiett leánya, Németh La­jos kályhásmester és Kósa Ilona liona leánya rk., Kálovics Mária háztartásbeli alkalmazott halva­született leánya, Obitz Károly tesinevelési tanár és Horváth Er­zsébet Károly fia rk. Halálozás : özv, Kajtár Miháiyné szü>. Csip- szer Mána 73 éves rk., Csiszár Teréz 3 hetes rk. Házasságot kö­tött négy pár: Császár János há­ziszolga Mátyás Gizellával rk., Gechter János pincér Jagadics Ilo­nával rk., Kányás József irodai segéderő ' Hegyi Margittal rk., Somogyi István borbélysegéd Horváth Rózsával rk. — A nagyapa pénzt olva­sott, a kis unoka vizbefuladt. Gazdag János, dobri öregember kis fiuunokáját dajkálta, miköz­ben borért mentek hozzá. Uno­káját letette, amig a pénzt meg- olvasia. A gyerek kifutott az ud­varra s a nyílóit pínbeajtőn át beleesett a pince vizes vermébe és belefult. A nagykanizsai tör­vényszék gondatlanságból okozott emberölésért 100 pengő pénz- büntetésre Ítélte Gazdag Jánost, de a büntetés végrenajását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Üzletátheiyezés! Értesítem a mélyen tisztelt hölgy- és úri közönséget, hogy női és úri fodrász üzletemet a Fenyvesi házba helyeztem át, A nagyérdemű közönség további szives pártfogását kérem. István n6i- és űri fodrász. Tóth Gyula bőrkabát és szőrme Finom uridivat. raktára ára: óriási! törpe!

Next

/
Oldalképek
Tartalom