Zalamegyei Ujság, 1937. október-december (20. évfolyam, 222-297. szám)

1937-10-01 / 222. szám

2. Zalamegyei Újság A legjobb divatszövetek TÓT H-nái uriszabóság és finom uridivat különlegességek *• ^^i'VTi^vvvxn-ri^v’^v^ szere nem felelt meg a követel­ményeknek. Ugyanis mindazt a rejtje­lezett, schiffrirozott szö­vegű rádiógram paran­csot, amellyel a német vezetőség a harcban álló buvárhajókat utasította az angol schiffreszakértők rövid időn belül megfej­tették. Természetesen így az angolok a buvárhajók minden mozdulatáról már előre, de legalább egyide­jűén értesültek és a megfelelő óvintézkedéseket idejében meg­tehették. Hiába volt minden ha­lálmegvetésük, hősiességük, a „jóértesüitséget* nem tudták ki­küszöbölni és az egész búvár- hajós tengeri blokád meddő szél­malomharccá rekélyesedett. — A „kriptograph“ fal ké­szült schiffre megfejthe­tetlen — folytatja Márkus Elemér büsz­ke mosollyal —, mert nálam — eltérően az eddig használt mód­szerektől — a rendszer a rend­szertelenségben van. Az én szö­vegemnél a legzseniálisabb kö­vetkeztető elme logikája is cső­döt mond. Én a kulcsrendszer helyett egy mellényzsebben hord­ható készüléket konstruáltam, amelynek segítségével egy értel­mes 10 éves gyerek is megfejt­het, vagy rejtjelezhet szövegeket. Találmányomnak olyan sok kom­binációja van, hogy valóságos csillagászati számmal se lehet a variációk fordulatait kifejezni. — A „kriptograph“-nak nem­csak katonai és diplomáciai szempontból van felbecsülhetetlen értéke, hanem komoly gyakorlati lehetősége van a polgári életben Is. Nagyszerűen alkalmas a csekk­csalások megakadátyozására, ban­kok, pénzemberek bizalmas jelle­gű levelezésének lebonyolítására és épen ezt értékeli az amerikai pénzcsoport, amely lekötötte ta­lálmányomat. — Rendszerem alapján rejtjele­zett szöveget még akkor se tud­ja megfejteni, ha a kriptograph birtokában van. Én magam sem volnék képes egy ismeretlen elemre beállított szöveggel meg­birkózni. Találmányomat a magyar hatóságoknak is felaján­lottam, de a legnagyobb részvétlenséggel fogadták. Meguntam a kilincselést és át­adtam értékesítés végett az egész készüléket egy amerikai magyar barátomnak, aki — amint a tör­téntek bizonyítják — rövid időn belül az amerikai pénzemberek között könnyen talált vevőt ké­szülékemre. Nem is csoda, mert minden elfogulatlanság nélkül mondom, a zsebschiífrében nagy fantázia van. Jó üzlet. • • Önkéntes árverés. Fo'yó hő 3-án fél 2 órakor Salomváron, Dukász Dívid gaz­daságában, mindennemű gazda­sági felszerelések kerülnek el­adásra. 2396—1937. I drb 900-as körüi- gyüriis Kühne cséplő Oser Bayer motorral, a folyó évben ujjonan furatva, akár külön is, minden elfogadható árért axonetal eladó. Cim : Fatér Károly, Alsóbagod. 2392. A pápa legújabb enciklikája. Római jelentés szerint XI. Pius pápa a Szent Szűz rózsefüzéré- nek gyakorlásáról enciklikát in­tézett a püspöki karhoz azzal a felhívással, buzdítsák a híveket különösen a most következő ok­tóber hónapban a rózsafüzér áj- tatosságára. Az enciklikában a pápa utalt arra, hogy. a Szüz- anya mindig vádőasssonya volt a hitbuzgó népeknek, majd igy folytatja : A világon erkölcsi és szellemi válság észlelhető, amely­nek oka az Isten elfeledésében van. A társadalmi osztályokat mélyreható ellentétek zaklatják : egyrészről a kommunizmus üti fel a fejét és odáig megy, hogy a magántulajdonhoz való jogot is megtámadja, másrészről pedig az áílamkultusz és a kommuniz» mus üzelmeivel szemben a rend és közhatalom tekintélye helyre­állításának vágya elfeledteti az evangélium ismeretét és pogány tévedéseket, szokásokat elevenít fel. Az istentelenség hulláma zú­dul a világra és az egész civi­lizációt végromlással fenyegeti. Mindez a sok baj és veszély azonban nem szabad, hogy meg­ingassa a jó keresztények hitét. — A továbbiak során a Szentatya a Szűz Máriához való imádságot és rózsafüzér-ájtatosság gyakor­lását ajánlja. Gyógyulás Lourdesban. A francia lapok jelentése sze­rint a lourdesi Buréau des Contat- ations szeptember 4-én újabb, orvosilag meg nem magyaráz­ható gyógyulásról ad hirt. Egy Maria Schito nevű olasz asszony­ról van szó, aki gyermekkora óta Otran óban lakott, ahol a mocsár- lázt kapta meg. 24 éves korában férjhez ment és La Speziaba költözködött. Első gyermekének megszülése után 1927-ben Maria Schito súlyosan megbetegedett, ahol 1929 ig volt. Ez idő alatt nem kevesebb, mint 150 liter vizet csapoltak le belőle. 1929- ben mint gyógyíthatatlant bo­csátották el. 1935-benfeihatározta, hogy Lourdesbe fog zarándokol­ni. Ott is volt, de gyógyulása nem következett ,tbe. Néhány nappal később ismét ellátogatott a barlanghoz, ahol hirtelen úgy érezte, hogy meggyógyult. TeBte, amely a sok víztől rettenetesen fel volt puffadva, lelohadt és Övét hirtelenül 10 centiméterrel kellett megrövidíteni. Összes fájdalmai elmúltak. 1935 óta vizsgálták az orvosok, amíg most kiállították a bizonyítványt. A kínai hatóságok küzdelme a bálványimádás ellen Kína főbb tartományában az állami hatóságok könyörtelen harcot indítottak a bálványimádás ellen. Minthogy azonban a babo­nák elleni tulszigoru eljárással nem akarják a népfömegeket fel­izgatni, a délkinai Quantum tartomány vezetősége nagyarányú portyázást rendezett g annak során mintegy 1000 bálványt gyűjtőit össze. Ezeket összepa­kolták és a tartomány fővárosába a város istenének templomába szállították. Azután kihirdették, hogy a bálványokat ezután csak itt szabad tisztelni és imádni. Ilyen módon remélik, hogy erőszakos eszközök alkalmazása nélkül fokozatosan korlátozni, sőt megszüntetni is lehet majd a bálványtiszteletet, hiszen a lakos­ság túlnyomó részének nincs módja rá, hogy a bálványok kedvéért a fővárosba gyalogoljon. Törvényszéki hirek. A zalaegerszegi kir. törvény­szék büntető egyesbirája ma az alábbi ügyekben Ítélkezett: Kancsal Islván rédicai lakős az augusztus 2. i árviz alkalmával kifogdosta a vizbői Mondok Ist­ván fáját, amit a viz elsodort. Hét napi fogházra Ítélték, de a büntetés végrehajtását 3 évi pró­baidőre felfüggesztették. Marton István pákái utkaparó- napszámost magánlaksértés kísér­letével vádolták. Korpaváron egy ismerősének lakásán dörömbölt, az ajtót is felfeszitetle, de beha­tolni nem tudott, mert az éjjeli őrök megakadályozták. A tárgya­1937. október 1. lést a sértett megnemjelenése miatt elnapolták. Kolompár Pongrác 22 éves bocföldei cigányt Vizsi Dániel megbízta, hogy elhullott lovát fejtse meg. a cigány a munkát el is végezte, a bőrt azonban nem adta át Vizsinek, hanem Zalaegerszegen 8 pengőért érté­kesítette. 21 napi fogházat kapott egyévi jogvesztéssel. A vádlott és az ügyész fölebbeitek. HÍREK Róm. kát és új görög Rémig pk. Prot. Malvin Izr. This 26. Napkelte 5 óra 58 perc. Nyug­szik 17 óra 40 perckor Idő: Gyenge légáramlás, ma még helyenként főleg északkele­ten kisebb eső, holnap keleten felhő, több napsütés, az éjjeli le­hűlés keleten fokozódik, holnap a nappali felmelegedés tovább emelkedik. Előfizetőink figyelmébe I Felkérjük mélyen tisztelt elő­fizetőinket, hogy lejárt előfizeté­süket megújítani, illetőleg hátra­lékukat rendezni szíveskedjenek. A befizetés megkönnyítése céljá­ból azoknak a nb. előfizetőinknek lapjába, akiknek előfizetése lejárt, vagy hátralékuk áll fenn, posta­takarékpénztári befizetési lapot mellékeltünk. Kérjük, hogy az elő­fizetést ezen beküldeni szívesked­jenek. Lapunk, amely minden támo­gatás nélkül, önzetlenül, csupán előfizetőiben bízva szolgálja a közérdeket, csak úgy tudja hiva­tását zavartalanul ellátni, ha eb­ben mélyen tisztelt előfizetőink az anyagi alap megteremtésével támogatják. Hisszük, hogy tisztelt előfizetőink megértik kérésünket és előfizetésük beküldésével hoz­zájárulnak munkánk folytatásához és a lap zavartalan küldését is lehetővé teszik ezzel. Kiváló tisztelettel: Zalamegyei Újság kiadóhivatala. — Festetics György herceg kihallgatáson fogadta Palocsay Gyulát, Keszthely városbiráját és melegen érdeklődött a város ügyei iránt. Megígérte támogatá­sát a hinárirtásnáf, valamint az országzászló felállításánál. — a győri törvényszék el­nökévé akormányzó Szily J. Zol­tán dr. győri ítélőtáblái bírót ne­vezte ki. Ezüstmise. Balogh Ányos dr. premontrei kanonok, tanügyi ta­nácsos, a szombathelyi tankerü­leti főigazgató helyettese, most ünnepelte pappászentelésének 25 éves fordulóját. Ezüstmiséjét Gö­döllőn, az ottani templomban mutatta be, ahol újmiséjét is mondotta negyedszázad előtt. — Tanító választás. Pola köz­ség iskolaszéke, a megüresedett tanítónői állásra, Krécsi Róza °kl. tanítónőt választotta meg, egyhhanguan. Fényképezőgépekben nagy választék. Fényképek gyors és szakszerű kidolgozása Bánfai látszerész és fényképész szakdzlstébsn Zalaegerszeg, Arany Bárány épület Telefoni 178.

Next

/
Oldalképek
Tartalom