Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-01-03 / 2. szám

2. Zalamegyei Újság 1937. január 3. Meisler Károly dr. perli a visszaélések miatt elma­radt képviselői fizetését. Hasonló pert indított Mojzer János és Lázár Imre. Grősz pUspök szilveszteri szózata. A szombathelyi székesegyház­ban a szilveszteri hálaadó isten­tiszteletet Grősz József püspök tartotta és ft mondott szeníbeszé det is. Beszédének elején köszönetét mondott Istennek mindazért, amit az elmúlt év folyamán tőle kap­tunk. Majd hivei elé tárta az örök bucsuzás tanulságait s ennek alapján adott útmutatást az újesz­tendőre. — Ami elmúlt, azt nem lehet többé visszahozni, — mondotta — a jövő azonban a mienk és ebben a jövőben jóváiehetjük art, amit a múltban elhibáztunk, gon­doskodhatunk róla, hogy az élet tengerének hullámai csupa igaz gyöngyöket vigyenek e! tőlünk azokra a partokra. Ezek az igaz­gyöngyök betakarják majd azt a szemetet, azt az iszapot, amit a múltban összehordunk. Gondos­kodhatunk róla, hogy az újév könyvében csupa értékek legye­nek feljegyezve, hogy ezek az ér­tékek ellensúlyozzák azt a lirn lomot és feketeséget, amit elmúlt életünk évkönyvei tartalmaznak. Csak járjunk az isteni kegyelem fényében és használjuk fel az időt, hogy utolsó óránkén nyu­godtan, megelégedetten nézhes­sünk vissza elmúlt ételünkre. Az Írás szavaival és az élei tapaszíaiataivai tanító szavait ez zel fejezte be a főpásztor: — Nem tudjuk, rr.it hoz a jövő. — Terveztünk és minden más képen lörtént, mini ahogyan tér = véstünk. Lesznek reményeink, amelyek nem váltak valóra, mint ahogyan a múltban nem váltak valóra. Lesznek küzdelmeink, ne­hézségeink, keresztjeink, amelyek­től félünk. De, mint ahogyan a muMban kibírtuk terveink, remé­nyeink összeomlását és ahogyan a kü deimekbe, nehézségekbe nem buktunk bele, kibírjuk a ne­hézségeket, küzdelmeket, csaló­dásokat a jöyőben is. Tehát fel a fejjel 1 — Ez legyen a tanulság a múltból és legyen elhatározásunk a jövőre: Ne hagyjuk el Azt, Aki odafenn van és akinek a Szive itt dobog az Oltárisseniségben. Ha az Ő kezétől, az Ő törvényei­től engedjük magunkat vezettetni, akkor az örökkévalóság kapujá­ban nem kell remegve visszanéz­ni elhibázott életünkre, akkor a?, örök partokon boide^an szedjük fel a gyűjtőit igazgyöngyödet, amiket odavihetünk az örökké­való Isten szine elé. Négy rejtélye® kosság Bra&sáib&?ii. Brassó, január 2. A város kö­zönségét négy rejtélyes gyilkos­ság tartja izgalomban. A Duca- utcában egy autóban egy fiatal­embernek megcsonkított holttestét találták. Később további két meg­csonkított férfiholttest került elő a sétányról és a fürdőből. Egy ne­gyedik megcsonkított férfit esz­méletlenül, haldokolva találtak meg. Kihallgatni nem lehetett. Az áldozatok személyazonosságát nem sikerült még megállapítani. A rendőrség széleskörű nyomozást indított. Azok a képviselők, akiknek a visszaélések miatt elorozott man­dátumát a Közigazgatási Bíróság ítélettel juttatta vissza, most ér­dekes pereket inditovtak elmaradt képviselői fizetésükért. Az egyik ilyen pert Meizle'r Károly dr, keszthelyi képviselő indította Oetl- Pálffy Dénes volt kormánypárti képviselő és társai ellen. Kerese lében, amelyet neyében Mojzes János dr. képviselő adod be, előadja, hogy egyes választási funkcionáriusok visszaélései okoz­ták azt, hogy a parlament össze ülésétől a peticiós Ítéletig terjedő időben nem kaphatta meg képvi­selői fizetését. Kéri azért, hogy az elmaradt fizetésének megfelelő összeget ítéljen meg a bíróság az alperesek terhére. Budapest, január 2. Sipőcz Jenő, Budapest főpolgármestere, újév napján déli 1 órakor sziv- száihüdés következtében váratla­nul elhunyt. A főpolgármester hosszabb ideje betegeskedett ugyan, de senki sem tartott köz­vetlen veszélytől Csütörtökön este szivgyengeáég lépett fel. Az or­vosok oxigénes kezeléssel próbál koztak, de már nem tudták meg­menteni. Sipőcz Jenő érelmesze­sedésben szenvedett. Az utóbbi időben is megerőltető munkát végzett és ez nagyon’ megviselte szervezetét Orvosai kérték, hogy pihenjen, de erre nem volt haj fandó. Halálát 93 éves édesanyja és felesége gyászolják. Halálhírét azonnal közölték a távollevő Szendy polgármesterrel és a kor­mánnyal. Temetése hétfőn lesz a Kerepesi temetőben levő díszsír- • heiyen. Nagykanizsa megyei város szer­dai közgyűlésén a tárgysorozatot másfélórás napirend előtti vita előzte meg. Kiss Tóth Imre a városi gyümölcsös ügyét tette sióvá és kifogást emelt a kivá­god gyümölcsfák értékesítése el len. Beszélt még S:abó Gyua, Aradi Antal és Balázs Zsigmond dr. A felszólalásokra Krátky Ist­ván dr. polgármester adta meg a választ. Boda Gyula dr. arrói szólott, hogy a borpárlat-rendelet egyszerűen kitiltott* a nohát a forgalomból. 75 ezer hckió he­lyett csak 8000 et lehet kifőzi. A polgármeste megígérte, hvgy kész­séggel áll a nohamozgaiom élére. Gyula a jövedéki ellenőrök bánásmódjai kifogáséba a közön­séggel szemben. Megemlítette, ! hogy a városi szeszfőző a gaz­Hasonló pert indított Mojzes Iános dr. nagybaracskai kisgazda- párti képviselő Teleki János gróf volt kormánypárti képviselő eilen, akit a Közigazgatási Bíróság, mint ismeretes, szinten megfosz­tott mandátumától. A harmadik ilyen per most készül. Ezt Lázár Imre jászlsdányi képviselő indítja Scheftsik György és társai ellen. A perek kimenetele elé nagy érdeklődéssel tekintenek politikai körökben, mert ez lesz az első eset, amikor polgári bíróságok­nak alkalmuk lesz állást foglalni, hogy mások visszaélései .folytán elmaradt képviselői íiszteletdijakaí törvényes utón lehet-e valakitől, illetve s mandátumától megfo3z- i íott képviselőtől követelni ? Sipőcz Jenő a fővárosi keresz­tény politikának kiemelkedő alakja volt. 1878-ban született Budapes­ten. Fiatal korában a fővárosi ügyészségnél dolgozott és 1920 bari tisztifőügyész volt. Ekkor a kormányzó a főváros kormány­biztosává nevezte ki, majd három ízben is a székesfőváros polgár­mesterévé választották. A Göm­bös kormány ideje alatt válasz tettáK főpolgármesterré. Sipőcz polgármesternek, akit a Wolff-párt mindig támogatott, nagy része volt abban, hogy a budapesti vá­rosháza keresztény lett. Nagy ér­zékkel rendezte a főváros anyagi ügyeit s Budapest alatta lett Eu­rópának pénzügyileg egyik leg­erősebb fővárosa. Rengeteget tett a főváros fejlődéséért, Budapest fürdővárosi jellegéért. Sok temp- lomépLésnek volt támogatója és a szociális intézmények egész sorát teremtette meg a keresztény- pártjai együtt. datói a hordóhaaznáiati dijat le­vonja. Városi szeszfokmérő felál­lítását sürgette. A polgármester válaszában megjegyezte, hogy a városi közegeknek udvariasan kell eljárniok a felekkel szemben, de sok függ a közönségnek az ellenőrökkel szemben tanúsított magatartásától. A napirend során a Weiser gyárnak hosszabb vita után meg­adták 1936 ra a 960 P lakbér­segélyt. A kórház pénztári hiányá­nak magszüntetésére a közgyűlés 90 ezer pengft forgótőkét szava­zott meg, Krátky polgármester kijelentette, hogy a kórház további kibővítését addig nem forszírozza, amíg nem kapnak megfelelft ga­ranciát a fentartási összegre. A vízmérő órák beszerzésére 6000 P póihilelí szavaztak meg. Világegyház. A világsajtóban ismételten fölbukkant az a hir, mintha a Vatikán politikája megváltozott volna a Szovjettel szemben. E híresztelések ismert forrásból s/ármaznak és más céljuk nincs, mint az Egyház hírnevének és hitelének rontása. A jelenlegi spanyol események ép az ellen­kezőjét mutatják. Az 1937-es párisi világkiállí­táson résztvesz a Vatikán is. A pápai pavion alapkövét máris letették. A vatikáni részvétel in­kább a művészet jegyében áll és mottója a következő : Az „Egyház mint a szépség hordozója.“ Bornewasser trieri püspök rendeleiet adott ki az egyházme­gyei közlönyben a divatos temp­lomi automaták ellen. így például divatba jött olyan templomaiaku gépezet is, amelybe, ha pénzt dobnak, apró harang csendül, fénysugár villan és kilép az ál- dástosztó kis Jézus. Minden ilyen leleményes szerkezet ellentmond a templom komolyságának és épen azért nem alkalmazható sem a betlehemek mellett, sem más helyen, de még a kolos orok társalgóiban sem. Baldur v. Schirach, a német ifjúság hitleri vezére kijelentette, hogy a fiatalság valíáserkölcsí nevelésébe az egyes egyházak ke­retein belül nem kíván erőszakos utói beleavatkozni (?) Ä csehszlovák püspöki kar közös adventi pásztorieveíe a tár­sadalmi .igazságosság jegyében szüleied és erőteljesen emeli fel szavát mind a kommunizmus, mind pedig a gazdasági libera­lizmus eilen. Az újonnan megnyílt pozso­nyi hiitudományi fakultásra 6 ren­des és 3 rendkívüli tanárt nevez­tek ki. Ezek közűi 3 cseh, 1 ma­gyar, a többi lót. A fakultás első dékánja Funczik, az egyházjog tanára. Több francia püspök megtil­totta papjainak, hogy a külön­böző pártok keretében politikai tevékenységet folytassanak. Gomay Tomas, Toledó bíbo­ros érseke és Spanyolország pri ■ mása megható ieveíet intézett a Westminstert érsekbe?, amelyben megköszönte az angol püspöki kar részvétét a szenvedő spanyol katolikusokkal szemben. Megbízható jelentések sze­rint a spanyol polgárháborúban eddig 11.0C0 katolikus pap halt vértanúhalált. Két egykori anglikán pásztor lett most Őszentsége házi főpapja. Az egyik Ronald Knox, egy ang­likán püspöknek a fia. Maga is anglikán lelkész lett, majd 1919- ben konvertált. Rengeteg vallásos könyvet irt, de vannak színdarab­jai, sőt detektivregéoyei „ is. A másik új főpap : Poskitt. Ő jelen­leg a leedsi egyházmegye püspö­ke, amelyben nemrégen mint ang­likán lelkész működött. Az angol tengerészek megható módon nyilatkoznak a spanyol apácákról: „Legszánaiamramél- tőbb menekültjei Spanyolország­nak az apácák, akik közül több­száz keresett nálunk menedéket Valenciából, Barcelonából és Ma­lagából. E szerencsétlen nőket, köztük sok idős és beteges te­remtést, csak azéri üldözték ki, mert — apácák. Sorsukat azon­Sipőcz főpolgármester meghalt. Nagykanizsa közgyűlésé­nek tárgysorozatát hosszú napirendi vita előzte meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom