Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-01-03 / 2. szám

1937. jannár 3 Zalamegyei Újság ban csodálatos lelkierővel visel­ték el és valósággal megszégye­nültünk ennyi heroizmus láttára. Az ír kaolikusok 43.331 fon tot gyűjtöttek és juttattak el idáig a meggyötört beteg katolikus spanyoloknak. A buenos-airesi pánamerikai konferencián Roosevelt elnök is­mét az Istenhit mellett tett tanú­bizonyságot. Az amerikai hadsereg legki­válóbb tábori papja a világháború alatt az ír származású Francia Duffy volt. New York most gyö­nyörű emlékeket állít a hős kato­likus papkatonának. A város egyik legszebb helyén 5 méteres alap­zaton 3 méter magas szoborba önteti alakját. Holub professzor Pehm József művéről. A „Dunámul“ cimíi pécsi napi­lap karácsonyi számában Holub József dr. egyetemi tanár nagy cikkben méltatja Pehm József apáíplébánosnak „Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora“ cimü munkáját. Ismer­teti a munkát, a cikk kritikai ré­szében pedig ebeket Írja : A hatalmas kötetből, — amely­nek szerzője Pehm József, zala­egerszegi apátplébános, — egy érdekes egyéniség bontakozik ki éles vonásokkal. A hátér, amely­ből erős megvilágítást kap ez a a markáns arc, XVIII. század, a Regnum Marianum kon, mikorra a ka'o’icizmus kemény küzdelem után jórészt már visszafoglalta a XVI. században elvesztett pozíció­ját és az áiamhatalom támogatá­sával mindjobban igyekezett ál­lamvallás jellegéi az egész vona­lon megvalósítani. A vallási küz­delmek éle ugyan már erősen letompult, de a harc más eszkö­zökkel azért még tovább folyt. Biró Márton azonban nem KSimó pécsi püspökkel vagy a szelid, aszkéía-leíkü Zichy Ferenc győri püspökkel, a „frommer Bischof“- fa! volt lelki rokon, hanem in­kább a mi katonás lelkű Rado- naynkkai, s igy gyakran nyúlt egy már letűnt korszak, a XVII. szá- zsd fegyvereihez, eszközeihez is. Eleme volt a harc, de az a meg­győződés hevítette erre, hogy neki küldetése van : „felmagasz- falni az egyházai és megalázni ellenségeit.“ Szerző nagy szeretettel mélyed! el Biró életének és korának ta­nulmányozásába s fáradtságot nem ismerve gyűjtőit össze min­den adatot, — a hazai és kül földi levéltárak hosszú sorát ku­tatva át, — hogy Bírót, az em­bert, főpásztort, az iróí és egy- házpolitikust minél hűbben és plasztikusabban állíthassa elénk. Eleven tollal megirt nagy mun­kája mint korrajz is igen sikerült s számos új vonással gazdagítja a magyar barokk kor képét. Mint láttuk, egyes részei bennünket közelebbről is érdekelnek, s e mellett még azzal a figyelmezte téssel is szolgái nekünk e szép kötet s a sorozat, amelyben meg­jelent, hogy Kiimőnak még min­dig nincs megirva az élete, s hogy Koller és Brüszíle után is még igen sok tennivalónk volna e téren. Tehetségéhez mérten járuljon mindenki a nyomor enyhítéséhez. A norma második havi gyűjté­se a mai napon megkezdődött. A szegényügyi bizottság tagjai bekopogtatnak a házakba, hogy átvegyék a fölajánlott összeget, amely nem az úgynevezett inség- akció céljait szolgálja, hanem a város ellátatlan szegény lakásai­nak segélyezésére szolgál. Kér­jük a közönséget, adományozón mindenki tehetségéhez mérten. A decemberi gyűjtés eredménye nem­csak hogy nem felelt meg a vá­rakozásnak, de meg is leple a szegény ügyi bizottságot. Akadtak ugyanis nagyjövedelraü egyének, akik olyan nevetségesen csekély összeget adtak, hogy azzal való­sággal kigunyolták a nyomort és az egész akciót. Ezek megérde­melnék, hogy nevük szégyentáb­lára kerüljön. 10—20f-í a koldus is adhat, de ne adjon az, akinek havi jövedelmét ezrekben lehet kifejezni. Hja, aki nem ismeri a nyomort, az nem tudja, mi az *r segítség. De van mód ezknek a kioktatására. És ki is kell őket oktatni . . . Tömeges mérgezést okozott Budapesten újév­kor a faszesz. Két halott, hat haldokló és nyolc súlyos sebesült. Budapest, január 2. Újév haj nalár? Heff Miklós gyári munkás társaival mulatozásból tartott ha­zafelé. A nyugati pályaudvar kör­nyékén egy másfélliteres üveget talált k. s azt hitték, hogy abban rum van. Az üvegét hazaviíték és oJhoo megitták. Tizenhat férfi ivott a italból, amelyről kiderül?, hogy faszesz volt. Mind a tizen­hatan súlyosan megbetegedtek, s kórházba kellett őket szállítani. Tóth János és Szentgyörgyi Ist­ván meghaltak, 6 munkás haldok­lik, a többiek súlyosan betegek. A rendőrség nyomozást indított, hogy miképen került az u'cára a veszedelmes alkohol. A sokféle díj miatt meg­csappan a mulatságok Mulatságokat nem csak árért rendeznek a különféle testületek, egyesületek, hogy tagjaikat, azok hozzátartozóit és a közönség­nek egy részét kellemes szó­rakozásban részesítsék, hanem azért is, hügy jótékony célt szolgáljanak. A tiszta jöve­delmen nem a rendezőség osz­tozkodik, hanem fölhasználják azt vagy fölszereléseik megjavítására, könyvtáraik fejlesztésére, vagy pedig a szegényes segélyezésére. Sok gazdag könyvtár köszönt lé- (e&ilshét á mulatságoknak, sok száz. meg ezer ember nyer ruhát, élelmet aöbó!, amit mulatságok alke mával bevesznek az egyes 'testületek, egyesüljek és körök. A. mulatságok, bálok, majálisok szá na azonban évről-évre csök­ken. Nem azért, mintha az em­bereknek kedve elment volna már a mulatozásoktól, vagy csökkent volna a számuk a segélyezésre s:4 brultaknak; nem. Hanem azért, meri a bevételeknek nagy, sok­szor nagyobb részét a különféle dijak emésztik meg. Igen gyakran előzetesen kell olyan összegeket lefizetni, amelyek súlyosan érintik a rendezők zsebjeit. És, amint halijuk, ezek a dijak a jövőben még megszaporodnak s emellett emelkednek is. Szinte számítani lehet arra, hogy például megadóztatják azt is, aki a saját szórakoztatására eljátszik zongorán, hegedűn, cim­balmon, tárogatón egy-egy nótát. Nemsokára talán azt is adóval sújtják, aki egy egy nótát dudol- gaí magában, vagy unalmában fütyörészget, ha csak hi­telesen be nem igazolja, hogy az a — saját szerzeménye. így lamankint majd elszokik az ember mindentől, ami egy kicsit jókedvre hangolja ás lesznek csen­des farsangok, csendes kirándu­lások. Még szerencse, hogy a kis kanári madarakat, stigliceket, pin­Legtökéletesebb látást biztosit a Zeiss punktal üveg! Kapható: cBánfai optifia és fotó szaküzletében. Féc&s Za!asges”szeg. // CO sWV­sí‘l ezeknél bizonyos", hogy á Dr" ;"er7eményeiket fülyölgetik. madárkSy* J"**ha,,*a,iuk a ki8 kinr -lkdKu benta szobában, vagy ú? d%8Zab3dban’ a2érí ?>,i8ba em ui adót vetnek majd i ránk ... Elénk szilvesztere volt Zalaegerszegnek. Az óév utolsó napja eleven éj­szakai életet hozott Zalaegersze- Rcn. A lakosság nagy része vi­dáman, mulatozva búcsúzott az elmúlt esztendőtől. Igen sokan szórakoztak a Moveban a cser- Készteán, a Katolikus Legényegy­let szilveszter estjén, a Gazdakör­ben, a Vasutas Körben, a ZTE kiubházában, az Iparoskörben. A Bárány nagytermében a Kará­csonyfaegylet rendezett hangula­tos szilveszteri estet. Egészen reggelig nagy tömegek voltak a Bárány káveházban, de julott a közönségből a Központi és a Kummer-kávéházaknak is. Élénk mula:czás folyt számos vendéglő­ben és kocsmában. A közönség általában takarékos volt; drága dolgokat nem fogyasztott, de azért jó kedvben nem volt hiány. Pezsgők leginkább a kávéházak­ban durrogtak. A mulatóik leg­nagyobb része a hajnali órákban hazament, de voltak megrögzött lumpok, akiket még a másnap dél is szórakozó helyen talált. Az utcák szi’veszter éjszaka csen­desek voltak, különösebb rendőri esemény nem történt. Sógo^n^«1©*! kl csinos, kedves és jó háziasszony, orvos özvegye, s havi 300 pengő jö­vedelmet hozó készpénzzel ren­delkezik, férjhez adnám, 45 —55 év körüli szolid életű — nem hozományvadász — tisztviselőhöz, esetleg özvegyhez. Leveleket: .Két fiacskája van“ je- ligére kérek a kiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom