Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-01-05 / 3. szám

1937. jannár 5 Zalamegyei Újság 3. — Idegesség, fejfájás, ál­matlanság, reggeli rossiuüét, le­vertség, bágyadíság, szédülés ese­tében a természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserüviz az emésztőszer­vek hiányos működéséből eredő zavarok nagy részét azonnal meg­szünteti, az étvágyat erősen fo­kozza s visszaadja a testnek és szellemnek régi fnsseségét. Or vosi szaktekintélyek megfigyeltek, hogy a Ferenc József víz öreg­emberek betegségeinél és neurasz­téniátok bájá nál is mindig meg bizhaíóan és kellemesen hat. — Sümeg község megnyer­te perét a közbirtokossággal szemben. Annak idején megem­lékeztünk arról, hogy a sümegi közbirtokosság érdekes keresetet indított Sümeg nagyközség ellen és ebben a kerese.ben a község tulajdonában levő birtokokat igé nyelte. A közbirtokosság kerese­tét a törvényszék, a tábla és vég­ső fokon most a Kúria is eluta­sította. A felmerült 7 ezer pengő költséget a község magára vál­lalta, mivel a pervesztes közbir­tokosságon azt ezidőszerint nem lehet bshaj ani. Keszthelyen a volt Regensperger-féle téglagyár szabadkézből aiadó. Felvilágosítás a Nagykanizsai Takarékpénztárnál, Nagykanizsán kapható. — Meghívó. A Zalaegerszegi Daloskör (Iparos Dalárda) tiszte­lettel meghívja a magyar dal ba­rátait és pártolóit az 1937. évi január 10 én este 8 órakor az ipartestületi vendéglő helyiségei­ben, illetve az iparos székház ter­meiben tartandó serlegavató tár­sasve csorára. Egy teríték ára 1 20 P. A részvétei bejelentéséi 9 én délig Tóih Gyulánál kéri az ei- nökség. — Az autótaxi ipar. A ke­reskedelemügyi miniszter legújab­ban kiadott rendeletében a gép­jármüvei űzött bérkocsi ipart olyan iparnak nyilvánította, amelyben az iperengedéiyek kiadása korlátoz­ható. Ez az engedély csak egy jármű tartására jogosít, ugyanaz az iparos azonban több engedélyt is kaphat. Az új rendelet hatály­balépése előtt kiadott engedély csak annyi jármű üzembeníaríá- sára jogosít, amennyit a hatályba­lépéskor valóban üzemben tartott. A hatóság az igazolványra ráve­zeti, hogy az iparos hány gép­jármű üzembeníartására jogosult. — Utcai támadás. Vasárnap ról hétfőre virradó éjszaka Tóth István zalaegerszegi cipészmesíer hazafelé igyekezett. Éjjel 2 érakor az utcán egyik haragosa megtá­madta és ásóval a fején súlyosan megsebesítette. A rendőrség meg­indította a nyomozást. — Épitési an/agkereskedé- •ek a Balaton mellett. A kor mány 3 millió pengőt akar for­dítani a nemzeti önállósítás! alap céljaira, s hir szerint ebből az összegből a Bala on négy poniján diplomás szakemberek lehetővé teszik, hogy épitési anyagkeres­kedéseket létesítsenek. A keres­kedéseket a balatoni épilőmeste- rek is szükségesnek tartják, azért legközelebb ebben az ügyben Keszthelyen vagy Bogláron érte­kezletre jönnek össze. — Fehér Január ! Évtizedes szokásnak megfelelően és a kö­zönség óhajának eleget téve a SchützÁruház „Fe- hér Január“ jelige alatt ez évben is megrendezi hagyo­mányos vászon és kelengye áru sitását január 6 (ól február 2 íg terjedő időben. A „Fehér Január“ mint mindig, most is két ked­vezményes nappal fogja meghá­lálni a vevőknek érdeklődéséi. Mindenkinek saját érdeke, hogy a SchÜtz-Áruház által nyújtott előnyös vétel lehetőségét kihasz­nálja. — A szemétfuvarozás pre mierjét ma tartották meg Zala­egerszegen. Reggel megjelent a négy szemeteskocsi az utcákon, hogy összegyüjtsék a szemetet, már tudniillik, olt, ahol azt elő készítették. Kézbesítették minden háztulajdonosnak a szabályrende­let és utasítás egy-egy példá­nyát is, hogy legközelebb minden zökkenő nélkül mehessen a ki­hordás. Az új rendhez igy hamar hozzá is szokik a közönség. Hogy az új rend mennyire nem ellenszenves, azt bizonyítja az is, hogy azoknak az utcáknak lakói, amelyekben nem kötelező a sze méifuvarozás, ma már kérték a polgármestert, engedje meg ott is a szemétfuvarozást. Egyes kert­tulajdonosok kérelmére a polgár­mesternek az a válasza, hogy az egészségügyi srabályokat minden­kinek be Keli tartania, a szabály­rendelet módosítására azonban most javaslatot lenni nem lehet. Gyári áron veszek, magam vagyok, tehát olcsón adok. TÓTH GYULA szabó és uri- divatház. MODERN LAKBÉRÉNDEZEST bizalommal vásá­rolhatunk a Du­nántúl legnagyobb, 50 éves cégénél: I Olcsó árak. Kedvező . fizetési feltételek, Kérjen árajánlatot S Fehép január a Schütz-Áruházban.-'-"O'V*“5’-"’ — Sümeg, Balatonfüred és Nagykanizsa népesedése. A mull évben Sümegen 130 szüle­tés é:, 103 halálozás volt, igy a természetes szaporodás 27 fő. 41 pár kötött házasságot. A múlt évi adatok kedvezőbbek, mint az elő­ző éviek. — Balatonfüreden a múlt évben 68 születés volt (47 rk„ 17 ref, 1 ág ev., 3 hr.), 43 halálozás (26 rk., 12 ref., 4 ág. ev., 1 izr.), a szaporodás le­hal 25 lélek (0.7 százalék), ami igen rossz eredmény. Az elhaltak nagyobb része a 70 és 80 éves kort is meghaladta — Nagykani­zsán 580 születés, 498 halálozás és 234 házasságkötés történt. — Asztma és szívbetegség, mell- és tüdőbaj, görvély és an­golkór, a bőr megbetegedései és furunkuiózis eseteiben a mindig Kellemes hatású természetes „Fe­renc József“ keserüviz az emész- iőceaternáí alaposan kitisztítja s a gyomor és belek működését ki­tünően szabályozza. Hírneves eu­rópai és amerikai klinikusok tu- berku ótikus egyéneknél tapasz­talták, hogy a betegség kezdetén jelentkező székrekedések a Fe­renc József víz használata foly­tán lényegesen enyhülnek, — Gyermekszerencsétlen - ség. Németh Ferenc 6 éves bá- nokszentgyörgyi kisfiú a forró vízbe esett és súlyosan össze- égetr. Hirdessen a Zalamegyei Újságban. Ha a farsangon jól akar mulatni, báliruhát a Korzó Divatáruházban kell venni. Taftok, szatinok, simák, mintásak és mindennemű báli ujdsnsápk ölessé árban, ..... ■ = nagy választékban kaphatók. ----------------------=— Kor zó Divatáru la áz {Arán épülőt}. mmu

Next

/
Oldalképek
Tartalom