Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-01-01 / 1. szám

2. Zalamegyei Újság 1937. január 1. “*T ír inr urnftlii—--------------------------------------------------------­Ag yonszurlak Ajkán •gy keménfai legényt. Kedves vevőimnek, jó- barátaimnak és isme­rőseimnek boldog újévetiivánok Horváth Géza vaskereskedő, Zalaegerszeg Frigyes főherceg temetése. Magyaróvár, december 31. Frigyes főherceget január 5 én temeti Ssrédi hercegprímás A temetésen a kormányzó is meg­jelenik. Böngészés az új év naptárában. Az 1937. közönséges év pén­tekkel kezdődik és péntekkel is végződik. A két pén ek közé zárt esztendőtől sok jót vártuk a po lilikusok. Adja Isten, hogy vara kozásaik teljesüljenek . .. Mindjárt az új esztendő első hetében három pirosbetüs nap van : január 1. Ujesztendő, 3. vasárnap, 6 Vizkereszt ünnepe. A Vizkeresztet követő farsang nagyon rövid lesz: mindössze 34 nap, mert február 10 én Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjt, amely március 27 én végződik. 28 an, tehát nagyon korán lesz Husvét. A tavaszi nap­éjegyenlőséget — március 21 e£ — követő első holdtölte március 27-én, szombaton lesz s a erre eső első vasárnap Husvét. Hús* véttól függnek az úgynevezett mozgó ünnepek: Áldozócsütörtök május 6., Pünkösd május 16., Űrnapja május 27. Mivel Gyű mölcseltó (március 25) Nagycsü­törtökre esnék, az Egyház az ün­nepet Fehérvasárnap utáni hétfőre, április 5 re helyezte át. Gyertya­szentelő (február 2.) keddre, Pé tér ás Pál (junius 29.) szintén keddre, Nagyboldogasszony (au­gusztus 15) vasárnapra, Szent István király (augusztui 20.) pén tekre, Kisasszony napja (szeptem­ber 8.) szerdára, Kriszius Királv ünnepe (október utolsó vasárnapja) október 31 re, Mindenszentek (no­vember 1 ) hétfőre, Szeplőtelen fogantatás (december 8.) szerdára, Karácsony (decembír 25) szom­batra, Szent István első vértanú ünnepe (december 26.) vasárnapra e 8 i k. — Kettős ün­nep öt ízben lesz: Husvétkor, Fe­hérvasárnap, Pünkösdkor, Krisz­tus Király , Mindenszentek és Ka­rácsonykor. Öt vasárnap lesz ja­nuárban, májusban, augusztusban és októberben. Tavasz kezdete március 21., 1 ó. 45 p.; nyár kezdete junius 21., 21 ó. 12 p.; ősz kezdete szeptember 23., 12 ó. 13 p ; tél kezdete december 22 , 7 ó. 22 p. Nap és holdfogyaiko zások nálunk nem lesznek látha­tók. — Az agy és a gerincvelő megbetegedéseinek kezelési­nél a régbeváit természetes „Fe­renc József“ keserüviz — ko­rán reggel egy pohárral bevéve — a tápcsatornát alaposan kitisz­títja, a további bélmüködést elő­segíti, a gyomoremésztést megja­vítja és fokozott anyagcserét ered­ményez. — Butort Jél ósolesóa csak a nagykanizsai Kopstoia bu toráríiházába» vásárofbatun!. A veszprémmegyei Ajka köz­ségben tragikus körülmér yek kö­zölt halt meg egy zalai legény. Az ajkai uradalomban több za­lai idénymunkás dolgozik s köz­tük volt Vizi Ferenc fiatal kemén­fai munkás több keménfai társá va). A munkások szeszt szállítot­tak és munka közben boros álla­potban összekülönböztek. Egyik Kocsival a hegyek felé. Néhány napi keszthelyi tartóz­kodásom után Liebald tanárral kirándultam a környékbe. Első­sorban azon elszigetelten álló kölönös alakú hegyek érdekeltek, amelyek töredékek gyanánt emel • kednek, miután lesüllyedt az a fennsik, amelyhez a feltevés sze­rint valamikor tartoztak. Utunk kezdetben a tó lapos partján vitt, amely olyan alacsony, hogy bi­zonyára gyakori áradásnak van kitéve. Azután hatalmas erdőség­gel borított mészkődombok elé értünk, amelyeknek szelíd magas­latára kocsink felkapaszkodott. Onnan ismét síkságra ereszked­tünk le. Ez a síkság messze el­nyúlik és csak az említett elszi­getelten álló sziklás hegyek sza­kítják meg, amelyek egymástól meglehetős távolságban meredez- nek. A lápos helyek miatt na­gyobb kerülőt kellett tennünk és szinte beesteledett, amikor Ke- szire érkeztünk. Likacsos lávakövek a Csobáncon Másnap korán reggel, felmász­tunk a Csobáncra, mely a falu tőszomszédságában emelkedik. A hegy lába vassal és csillámszem­csékkel elegyes homok. Feljebb és nyilván ezt fedő rétegként igazi likacsos lávakövet találtunk, nemcsak itt-ott feltünedező dara­bokban, hanem valódi szilárd réteget alkotó természetes hely. zetben. Még feljebb a hegyet oszlopos bazalt alkotja, mely a megtévesztésig hasonlit a bazal- tos zöldkőhöz. Hegymászás közben szebbnél- szebb kilátásban gyönyörködünk A hegy maga pompás szőlővel van beültetve. A szőlők között a vincellérházak és a borospincék festői előteret alkotnak, mig a távolban más elszigetelt hegyek és a Balaton gyönyörű tükre teszik változatossá a ííilátást. Nem kell a pénz. Sok tavaszi virág éppen nyí­lóban volt. A hegy tetején egy régi vár omladékai láthatók. Valamikor itt egy Gyula-nemzet­bucsuszentlászlói születésű ke- ménfai legény kést rántott és egyetlen vágással átvágta Vizi Ferenc nyakát Vizi rövidesen ki- szehvedett, támadóját letartóztat­ták. A ^halálesetről érlesitették a hozzátartozókat, akik a fiatal mun­kás holiicstét hazaszállitlatták. Vi­zit Salomvároit temetik. ségbeli úr lakott, akit árulásért száműztek és várát lerombolták. Egy csomó orgonabokor most is megvan, nyilván kertjének ma radványa, hiszen származása szerint ez a fa nem idevaló, bár Magyarországon nagyon szeretik. Visszatértünk a vendéglőbe és falatoztunk ; de a jó embereket semmivel a világon sem [tudtuk aria rábírni, hogy az ellátásért bármit is elfogadjanak; végre kénytelenek voltunk a pénzt az asztalon hagyni. Mint a Heklán. Csobánc után Badacsonyba men­tünk. Ez a hegy hires a boráról, amely nem sokban különbözik a tokajitól. Itt megálltunk és kocsinkat a túlsó oldalra küldtük. A hegyte­tőre gyalog mentünk fel, nem törődve a szőlőjükben foglalkozó parasztok kifakadásával. Nemes- emberek voltunk, legalább is úri módon voltunk öltözködve és az ilyenekkel szemben a paraszt alázatosan szokott viselkedni. Egy nagyon likacsos salaktörme­lékkel borított ösvényt találtunk. Az elvezetett az oszlopos sziklafal érdekes nyílásához, az u. n. Vaskapuhoz. Ennek a tekintélyes magasságú, a síkság felett talán 500 lábnyira emelkedő hegynek a tetején egész erdőt találtunk, óriási tölgyfákkal. Az erdőben, bár gyengén, észre lehet venni egy mélyedést, amelyben a kráter maradványát sejthetni. Nem aka­rom határozottan állítani, hogy csakugyan ez az eset áll fenn, de ritkán láttam külsőleg vulka nikusabb anyagokat, mint ennek a hegynek ásványi termékei. Az említett sziklák féloszlopala- kúak és körülbelül egy lábnyi vastag visszintes párkányokra tagozódnak. Szerkezetükben na­gyon megközelítik a lávát és ohvint tartalmaznak. De ami legjobban meglepett, az az volt, hogy lemenet tufát találtam, az alapréteg homokkő lévén olyan salaktörmelékkel vegyest, amely pontosan hasonlit ahhoz a szik­laanyaghoz, amelyet csak a Heklán találhatunk. (Folytatjuk.) HÍREK Róm. kát. és űj görög Újév Prot. Újév Izr. Tebeth 18. Napkelte 7 óra 48 perc. Nyug­szik 16 óra 20 perckor. Idő : Gyenge légáramlás, sok helyen köd és zúzmara, néhány helyen inkább csak a nyugati megyékben hószáHingózás, a hi­deg kissé csökken. Lapunk legközeLbbi száma Újév ünnepe miatt szombaton a rendes időben jelenik meg. Előfizetőinknek, olvasóink­nak és hirdetőinknek boldog újévet kivan a Zalamegyei Új­ság szerkesztősége és kiadó- hivatala. — Miniszteri elismerés az alispánnak. Hóman Bilmt kul­tuszminiszter a következő elismerő iratot intézte Bődy Zoltán alis­pánhoz : A Balatoai In éző Bizott­ság jelentestből örömmel értesül­tem, hogy Méltóságod az iskoián- kivüli népművelési bizottság mun­kájának keretében a balatonmenti lakosságnak a fürdövendég- és idegenforgalmi irányú nevelése körül úttörő én eredményes tevé­kenységet fejtett ki. Méltóságod­nak ezért az önzetlen munkássá­gáért őszinte höszönetemet és el­ismerésemet fejezem ki. — A kormányzóné zalai inségakciójára vitéz Teleki Béla gróf főispán 100 pengőt, Ester­házy Pál herceg 50 ürméter tűzi­fát, a magyar kegyes tanitórend egy vagon tüdfát, László Gyula dr. és Fleiner Károly taszilói gazdasága 50 mázsa burgonyát adományozott. — Hivatalvizsgálat. Bődy Zoltán alispán Berta Jenő dr. vm. tb. főjegyző, Szeliánszky Nándor árvaszéki elnök és vitéz Márk Ferenc szerdán délelőtt a nagy- kanizsai városházán megtartották a szokásos évvégi vizsgálatot. — Tanítói megbízatás. A kultuszminiszter az új keménfai rk. iskolához húszszázalékos helyi javadalmazás mellett Lonkay Má­ria pécsi oki. tanítónőt küldte. — Gyógypedagógiai intézet Csurgón. Csurgó, sofnogymegyei Hegyközségben három évvel ez­előtt megszüntették a tanítóképző intézetet. A község a megszünte­tett iskola helyett más intézetet kért s mint értesülünk, Csurgó gyógypedagógiai intézetet kap, amely valószínűen szeptemberben kezdi meg működését. — Balatoni küldöttség az iparügyi miniszternél. A bala­toni szállodások és penziósok küldöttsége megjelent Bornemisza Géza iparügyi és kereskedelmi miniszternél s számos kérést ter­jesztett eló, amelyek a Balaton fejlesztését szolgálják. A küldött­ség többek között kérte az adó- kedvezményeket, a balatoni pro­paganda fokozását, a vasúti ked­vezmények kiterjesztését, a vizűm dijak mérséklését, az útépítések folytatását. A miniszter megígérte, hogy a lehetőségek szerint mél­tányolja a kérelmeket. — Farsangi tea. A MANSz január 9 én tréfás számokkal far­sangi teát rendez. Hagy szil vesz te rest az ipartestületi vendéglőben a zalaegerszegi daloskör rendezésében. Megtudhatja szerencséjét. Olcsó pelgári árak. Jazz-xene. 120 év múltjából. Mit látott Bright Zalában? II. rész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom