Zalamegyei Ujság, 1937. január-március (20. évfolyam, 1-71. szám)

1937-01-01 / 1. szám

XX« évfolyam I» szám. ismueMs Apa 8 fiilép II __j.._xíul_^_JMIIH.IBÜLj_'Ti mii t ir~m~ 1 r i ii n m mi hiiim ~ii.i.mhmit» ~ 19 37. janiiéi* I. Péntek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. ===== Telefonszám 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizefési árak; egy hónapra 1‘50 pengő, negyed-« évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint, ■■■■saseaaaewesasai 1937. Történelmi új szám jelzi azt a napot amely ismét új perspektí­vák elé állítja azokat, akik bol­dog újévvel köszönthetik egymást. Sablonos formaszerűség ez sokak ajkán, pedig nagy dolgot jelent egy hosszú év átélése mindenki számára. Mit hoz ez az év ? Mi minden történik majd újra ? Boldogság vagy gyötrő kín — öröm-e vagy bánat lesz a részünk : aggódva kérdezzük egymást. Bizony nagy dolog az új év hajnalhasadása az élő emberiség számára! Mennyi szépet és jót kívánnak egymásnak e napon az emberek! Jóakarat az nem hiányzik sen kiből, mert csak úgy ár d a szerencsekivánat özöne ilyenkor. Bárcsak való lenne az a sok jó­akarat, amely betölti e napon az egész világot. Mintha a legpompásabb har­mónia lenne az élet maga, oly szép színben áltatja önmagát a gratulációk özönében. Mikor az Isten megteremtette a világot, látta, hogy minden jó; — ami rossz van benne tehát, azt mind az emberek szőtték bele, az mind azoktól ered, akik kívánják, de nem teszik, hogy az újévi jókívánság teljesedhes­sék. De még az emberileg leg­borzasztóbb élet is lehet boldog, ha azt hősies lélekkel van hitünk átélni. Igen, mert a boldogságot nem a múlandó világi örömök nyújt­ják, hanem a természetfölötti erők. Bárhogy akarjon a föld embere boldog lenni saját ere­jéből, mindig a múlandóság vé­tójával áll szemben, amely csődbe juttatja emberi erőlködéséből fa­kadó minden örömét. Legyen az újév boldog, de akkor ne dobjuk sutba a lelket és an í nak ajándékozóját, az Istent magát. Ne játsszunk idegölő | próbálgatásokban se egyéni, se ! családi, se társadalmi életet, ha- j nem úgy éljünk, hogy ezeknek ; összességéből kiforrott nemzeti egységünk az igazság egyedüli forrásából, a hitből 'és vallásos­ságból tevődjék össze. Összetartó erő nélkül széthul­lunk, mint az oldott kéve és hiába kivángatunk boldog újévet egymásnak erő és hatalom nélkül. A kard szerezte e hazát, de a kereszt tartotta meg, ne feledjük el 1937 újév napján. H. E. Javult XI. Plus pápa állapota. Vaíikánváros, december 31. XI. Pius pápa állapota szerdán örvendetesen javult. Térdén is mét megnyílt egy bedagadt visszér és igy a vérkeringés újból zavar­talan, a pápa fájdalmai meg­enyhültek. Ha a javulás folytató­I dik, akkor az orvosok megenge­dik, hogy a pápa felkelhessen és i egy különlegesen elkészített ka- roíszékben pihenjen. Ez a karcs- szék lehetővé teszi, hogy beteg lábát mozdulatlanul tartsa. Súlyos veszteségeket szenvedett a nemzetközi vörös dandár. Pária, december 31 Madridból éikezö jelentések szerint a nem­zetközi vörös dandár katonái kö­zött nagy az elkeseredés, hogy a hadvezetőség állandóan kilátásta­lan támadásokba hajszolja őket. A nemzetközi dandár egyre na­gyobb vérveszteséget szenved s csak egyetlen froníszakaszon ezer halottat vesztett. A fővárosban nagy az élelmiszerhiány. A la­kosságot felszólították, hogy hagy­ja el a fővárost, mert a kevés élelmiszert a katonák részére tart­ják fenn. Az átpártolt katonák elmondották, hogy Madridban az élelmiszer csaknem kizáróan orosz konzervekből áll. Tegnap a Madrid körül lefolyt harcokban a vörösök 280 halot­tat vesztettek. A nemzetiek el­fogtak két női katonát. Az egyik 16, másik 17 éves. Valenciai jelentés szerint a vörös kormány kényszerűi a tisztviselőket, hogy az istentelenek szövetségéhez csatlakozzanak. Róma, december 31. A Stefani iroda jelentése szerint az olasz és német kormány álláspontját a spanyol kérdésben Ciano külügy­miniszter októberi müncheni láto­gatása alkalmával pontosan kör­vonalazta. A két kormány azt kí­vánja, hogy Spanyolország mind politikai, mind gyarmati téren visszaszerezze a teljes független­séget és azt a díszes helyet, amely megilleti. Ezért nem haj­landók eltűrni, hogy Spanyolor­szágban vörös uralom legyen, mert ez korlátozná íz ország függetlenségét. A belügyminiszter változtatá­sokat eszkSzölt a vármegyei költségvetésen. Az esztétikai szépségét az em­beri létnek csak a lélek örök nagysága nyújtja, amely nem is­mer múlandóságot, csak ideig­lenes változását életének. Hogy minden jókívánság való igazság legyen, ahoz olyan gra- tulálók kellenek, akik nem a vé­letlen szerencse szekerén akarják átsétálni a reájuk virradt új évet, hanem ahoz való ragaszkodással és hittel ; aki az emberek sorsát intézi, — ez pedig egyedül csak az Isten. Karácsonykor reánk ragyogott a bűn sötét fellegét keresztül­törve a Megváltó Kisded moso lyának ártatlan fényessége s erre figyelve, ezt szem előtt tartva, sohse bukunk bele a bizonytalan élet labirintusaiba. Ott nincs boldogság, ahol nincsen Isten, a törékeny ember még a láng­eszével is csak tapogatózni tud az isteni világ milliónyi titkaiban. A vármegye közigazgatási és egyéb kiadásairól összeállított 1937. évi költségvetést a belügyminiszter felülvizsgálta és azon az alábbi változtatásokat eszközölte: A m. kir. tisztiorvosok rendelői­nek bérösszegére előirányzott 5000 pengőt teljes egészében türölte. A tisztiorvosoknak hivatali elhelye­zéséről a vármegye eddig is gon­doskodott s igy ezen a címen a vármegye közönségének újabb megterheltetését nem engedheti A 11 járásorvos uüátaiányára előirányzott 13.200 P-t 11.040 P re csökkentette, mivel a tiszti­orvosok^számát nyolcban állapí­tották meg. A közigazgatási tisztviselők napidijai és útiköltségeire előirány­zott 1.750 P-t az alispán szóbeli előterjesztésére 2.150 P re emelte föl. A vármegyei tűzrendészed felügyelő népidijára, útiköltségre, valamint tiszteletdijára előirányzott 400, illetve 1.434 P-t teljes egé­szében törölte; ezzel szemben a törvényhatósági tüzoltószövetség támogatására a vármegye terftle- tén levő lakóházak után házan­ként 10 fillért számolva 7.164 P-t állított be új tételként. Az épületek karbantartására elő­irányzott 11.900 P-t a múlt évi se béke, mert hiába, j meg. összegre, vagyis 6.500 P-re szál ­1 lilotta le. Az elavult bu.orzat kiegészíté­sére előirányzott 1 500 P t az 1936. évre is engedélyezett 400 P-re szállította ie. Egyúttal azon- : ban kivételesen az átmeneti kiadá­sok 2. tétel alatt fölvett összeget 1.100 P ve! fölemelte. Az adófelszólsmlási bizottság költségeire fölvett 350 P-t érin­tetlenül hagyta ugyan, de jelen­tést kér arról, hogy e költségek­kel a vármegye milyen alapon terhelhető meg. A selejtezésre fölvett 2000 P-t ICOO-re csökkentette. A villanylámpák beszerzésért előirányzott 100 P t törölte. Á különféle kiadásokra előirány­zott 2500 P-t, valamint az átme­neti kiadá&QK több (étele alatt összesen előirányzott 31.580 P-t törölte és ehelyett egy összegben 20.000 P-t állított be. Kulturális és jótékony célokra ugyanis, ha a vármegyei pótadó a 25 százalékot meghaladja, negyed százaléknál magasabb összeg nem volna en­gedélyezhető. Mégis, hogy az át­menet nagyobb zökkenő nélkül keresztülvihető legyen, valamint, hogy a vármegyei Gyümölcster­melő és Értékesítő Egyesület tá­mogatására előirányzott 10.000 P is jórészt fedezhető legyen, új té­telként kulturális és jótékonycélu kiadásokra engedélyezte a 20.000 pengőt. Balás István szolgabiró illet- ménykülönbözele címén előirány­zott 514 P-t törölte. A megyeház kibővítésére fölvett fontkölcsön törlesztésére és kama­taira előirányzott 20.349 P-ből a font árfolyamában beállott válto­zás folytán 1.017 P t törölt. A természetbeni lakást élvező vármegyei tisztviselők az áram- fogyasztás költségeit az áram­mérő óra után tartoznak fizetni. A nyugdijköltségvetés szükség­leti részéből az 1933 évi hiány II. részletére előirányzott 30 ezer P-t törölte, mivel a zárszámadási hiányról az 1936. évi költségve­tésben kellő gondoskodás történt. £ változtatások figyelembevé­tele mellett a háztartási költség- vetés alatt fölvett kiadásokból 320.629, a nyugdijköltségvetés alatt fölvettekből pedig 557.009 P t összesen tehát 877.638 P-t kell a vármegyei pótadó utján fedezni. A vármegyei pótadó mértéke igy a háztartási költségvetés hi­ányának fedezésére a megyei vá­rosokban és a nagy és kisköz­ségekben egyaránt 9 3 százalék. A nyugdijköltségvetés hiányának fedezésére a megyei városokban 2 5, a nagy- és kisközségekben 21 2 százalék es^k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom