Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-06-05 / 128. szám

Zalamegyei Újság i936. június 5. kezdett pihenés helyett. Május 29-én a zalaegerszegi főszolgabí­rói hivatalban, 30 án a vármegyei árvaszéken tartott vizsgálatot. Pünkösd két napján pedig fá­rasztó vidéki ünnepélyeken vett részt és beszédeket mondott. Va­sárnap a pacsai hősi emlékmű avatásán és az ukki leányegyesü­let zászlószentelésén, hétfőn a Nagykanizsai Torna Egylet jubi­leumi gyűlésén mondott beszédet. Az ünnepségek kifárasz­tották, azért kedden székhelyén maradt. Tegnap, szerdán azonban folytatta a hivatalvízsgálatokat, s Nován és Lentiben vizsgálta meg a fő- szolgabíróságok ügymenetét. Teg­nap délután a főispán ismét rosszul volt, s különösen sok nitroglieerin pirulát szedett, amely- lyel már hetek óta gyógykezelte magát. Este, mikor hazaérkezett, na­gyon sápadt és kedvetlen volt. Hosszú ideje rosszul aludt, s most is már éjjel 1 óra volt, mire lefeküdt. Inasának meg­hagyta, hogy ma 9 órakor hozza be neki a reggelit. Az inas reg­gel 9 óra után be is lépett a főispán hálószobájába, s úgy látta, mintha a főispán aludt volna. Az ágy mellett égett a kis villany­lámpa, az éjjeli szekrényen egy nyitott könyv volt és egy feszület, melyet a főispán mindig magá­nál tartott. Mikor az inas köze­lebb lépett, akkor vette észre, hogy a főispán nem alszik, ha­nem halott vagy eszméletlen, mert nem lélegzett. Azonnal érte­sítette Nagy Béla dr. főispáni titkárt, aki orvosokért telefonált és értesítette Pehrn József apát­plébánost is. Az orvosok azután megállapították, hogy a főispán halott, a halál mintegy két órá­val előbb következett be szivszélhüdés következté­ben. Mivel a halál után két órával még fel lehet tételezni valamelyes éle­tet, Pehrn József apátplébános a főispánnak feltételesen feladta az utolsó kenetet. Vitéz Tabódy Tibor főispánnak megdöbbent, könnyesszemü kör­nyezetére most várt a legnehe­zebb feladat. Értesíteni kellett a főispánnak Budapesten tartózkodó feleségét és gyermekeit : Tabódy Eszter férjezed Mattyassici Fe­rencnél, Tabódy Pál harmadéves joghallgatót, Tabódy Mária Vili. osztályú gimnázisíát és Tabódy Istvánt, aki a kőszegi reálnak hatodikas növendéke. A főispáni titkár telefonon Huszovszky Lajos dr. országgyűlési képviselőt érte­sítette, aki ezután kíméletesen kö­zölte a gyászhirt az elhunyt fele­ségével. Tabódy Tiborné a hir vé­tele után elindult Zala­egerszegre, ahova este érkezik meg. A főispán legkisebb fiáért Gau- dernack Emil báró ezredes ment el Kőszegre autón és onnét este érkeznek meg. Értesítették a ha­lálesetről az elhunyt nővérét, Ta­bódy Ida csillagkeresztes hölgyet, a cinkotai nőnevelő intézet nyug. igazgatóját, valamint a kiterjedt rokonságot. Nagy Béla dr. titkár jelentette a halálesetet a belügyminisztéri­umnak. A Keszthelyen tartózkodó Bődy Zoltán alispánért autót küldtek és az alispán rögtön visszatért a megyeszékhelyre, hogy a főispáni szék üresedése alatt intézze a szükséges teendőket. Vitéz Tabódy Tibor főispán holttestét egyelőre a hálószobá­ban hagyták. A halott főispán arca teljesen nyugodt, békés. — A főispáni szobát lezárták. Asz­talán ott fekszik néhány előter­jesztett kinevezés, melyeket már nem írhatott alá és a titkár asztalán István fiának reggel érkezett le­vele, melyet már nem kéz­besíthettek az elhunyt apának. A titkári irodát egész délelőtt tö­megesen keresték fel az érdek­lődő részváliáíoga'ók. A temetés. Közben Brand Sándor dr. me­gyei főjegyző és az özvegy nieg- ' bízásából Pehrn József apáípíé* bános intézkedtek a temetésről. Megállapodás történt, hogy vitéz Tabódy Tibor főispán holttestét a vármegyeházán ravatalozzák fel. Hoínap, pénteken reggel 9 órakor Pehm József apáiplébános a plé­bániatemplomban engesztelő szent­misét mond, amelyen testületileg vesznek részt a hatóságok és hi­vatalok, valamint a vitézek és frontharcosok. Utána fél 10 órakor az apát­plébános beszenteli a holttestet a vármegyeházán, ahol a íelra- vataíozás íörténik. Azután Buda­pestre szállítják és ott helyezik örök nyugalomra szombaton dél­után a Kerepesi temetőben. A belügyminiszter részvéte. Vitéz Kozma Miklós belügymi­niszter ma délben távbeszélőn fel­hívta a vármegye alispánját és felkérte, hogy vitéz Tabódy Ti­bor főispán elhunyta alkalmából tolmácsolja legmélyebb részvétét a vármegye közönségének. Vitéz Tabódy Tibor életrajza. Vitéz fekésházi és tabődi Tabódy Tibor 1885-ben született az ung- megyei Budaházán régi nemesi családból. A katonai pályára lé­pett, végigküzdölte a viiághábo­JŐ SJItfflIŰffSg, jő fényképezőgép, jő fényképkidolgoxás B J1 MMüff* m■ fi f® r M I optika én fotó tzaküsletébeiit Pécs, Zalaegerszeg. | SELA eczam&aea&uamiamBKam nurmmTTrg-’rirwt—i I rut s onnét több kitüntetéssel tért vissza, amiért később vitézzé is avatták. A háború után őrnagy­ként vonult nyugalomba, s ekkor az ellenforradalmi mozgalmakba kapcsolódott be, majd Shvoy La­jos jelenlegi székesfehérvári püs­pökkel megszervezte Budapesten a VII. területi Regnum Maria- num katolikus egyházközséget, amelynek világi elnöke lett. Az egyházközségi mozgalomban je­lentős szerepet játszott. Ő és munkatársai kivívták azt, hogy a VII. kerület szociáldemokrata munkásai nagyrészt a keresztény szocialista mozgalomhoz csatla­koztak. Tabódy Tibor 1925-ben kapcsolódott bele a politikai életbe, amikor Budapesten belépett Wolff Károly keresztény községi párt­jába. Az 1926 os országgyűlési választások alkalmával a főváros északi kerületében kereszténypárti programnál pótképviselővé válasz­tották s amikor Csilléry András lemondott mandátumáról, bekerült a képviselőházba. A Gömbös­kormány megalakulása után ki­lépett a kereszténypártból és Gömbös pártjához csatlakozott. Érdemeiért 1927 ben a szuverén máltai lovagrend lovagjává avat­ták és e minőségben a török idő óta ő lett a rend első itt avatott lovagja. Vitéz Tabódy Tibort a kormányzó 1935. március 7-én nevezte ki főispánná. 15 százalékkal csökkent, de súlyos kérdés maradt a munkanélküliség. Butler Harold, a nemzetközi munkaügyi hivatal igazgatója a junius 4-én kezdődő nemzetközi értekezlet elé jelentést terjeszt, amely szerint világviszonylatban a munkanélküliség körülbelül 15 százalékkal csökkeni az elmúlt esztendőben. Egyes országokban — főleg Franciaországban, Né­metalföldén, Svájcban — a mun­kanélküliek száma 1935-ben na gyobb volt, mint 1934. végén. Még Nagy-Británniában, Német­országban és az Egyesült Álla­mokban is, az ipari tevékenység emelkedése ellenére a munka­nélküliek újra alkalmazása nem halad túlságosan előre, mert egyes helyeken a béreket csökkentették. A munkanélküliség kérdése tehát ugyanoly súlyos kérdés marad, mint eddig. Zab, Mas és Sopron megye ré­szére külön erdőigazgatőságot létesítenek Szombathely székhellyel. A hazai, főleg az alföldi fásí­tás ügye nem haladt elő olyan mértékben, amint azt a viszonyok megkövetelték volna. A kormány évről-évre fordított ugyan nagyobb összeget erre a célra, de ez mind kevés volt. Mondhatjuk, hogy a kellő anyagi támogatás hiányában a fásítás elakadt. Most azután ar­ról értesülünk, hogy ebben az évben fokozottabb munkát készí­tenek elő és ennek sikere érde­kében az erdőigazgatóságoknái is lényegesebb változások lesznek. Az eddig Budapesten működő egyik erdészeti hivatalt feloszlat­ták és az ott ideiglenes alkalma­zásban levő fiatal erdőmérnökö­ket az Alföld fásításhoz és az erdőigazgaíóságokhcz osztották be. Állítólag arról is szó van, hogy külön erdőigazgatóságot lé­tesítenek Szombathely székhellyel Sopron-, Vas- és Zalamegye ré­szére. Eddig Zalamegye a kapos­vári igazgatósághoz tartozott, de a szombathelyi erdőigazgatóság felállítása esetén ide kapcsolják át. fi Iveres&ténypárt txes>vez8gy91étei a tapolcai kerületben. Tapolca, junius 3. Pünkösdhétfőn három község­ben Kapolcson, Zalapetenden és Pulán tartotta meg a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt szer­vező gyűlését. Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták a párt ta­polcai kiküldötteit Csányi Pál dr. ügyvezető elnököt, Keszler Aladár szerkesztőt és Szánthó Géza tit­kárt. A községek választópolgárai egyhangúan bizonyságot tettek arról, hogy, amint a múltban, úgy a jövőben is hűségesen kitartanak a Kereszténypárt programja mel­lett. Mindenütt rajongó szeretettel éltették a kerület nagytekintélyű képviselőjét, az európai vonatko­zásban is kiváló államférfiul gróf Esterházy Móricot. Kapolcson és Zalapetenden Szokol László plé­bános bevezető szavai után a tapolcai pártvezetőség kiküldöttei ismertették a párt programmját ' és szervezkedését. Pulán Leitold Antal tanító nyitotta meg a gyű­lést. A gyűlésen a párt helyi szer­vezetei megválasztották a választ­mányi tagokat. Kapolcson Elnök: Székely Sándor tanító, társelnök: Frey János intéző, al- elnök: Györey Sándor községbiró, jegyző : Horváth Lajos. Választ­mányi tagok: Szabó János, Do­bosi Ferenc, Gáspár Imre, Dobosi Gyula, Marton Menyhért, Kálmán Lajos, Csipszer Károly, Tál Imre, Bocskay Pál, Lakat József, Zöld István, Fekete János, Török József és Sári János. Zalapetenden Elnök: Szokol László plébános, társelnök: Tál István, alelnöki Vidosa Ernő igazgató-tanitó, jegyző: Szabó Elek. Választmányi tagok: Szuper Sándor, Hofmann István, Géringer János, Nagy Lajos, ifj. Tál Ferenc, Csipszer

Next

/
Oldalképek
Tartalom