Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-04-22 / 92. szám

4. Zalamegyei Újság 1936. április 22. — A gépjárómüvek vizsgá­latáról közölt cikkünket azzal egészítjük ki, hogy a vizsgáló bizottság kívánságra Zalaeger­szegre is kiszáll, ha az érdekel­tek helyszíni vizsgálatot kérnek. — Csalánkiütésnél és bőr- viszketésnél a gyomor és a bél • traktus reggel felkeléskor egy po­hár természetes „Ferenc József“ keserűvizzel feltétlenül kitisztí­tandó 1 Az orvosok ajánlják. — Törvényszéki Ítéletek. A zalaegerszegi k i r. törvényszék egyesbirája ma a következő bűn­ügyekben hozott ítéletet: Tóth Ferenc badacsonytomaji napszá­most lopásért 6 napi fogházra ítélte, mert a Balatonból szigonnyal egy 2 kilós harcsát fogott. — Kovács József (Gergő) lenti i napszámos januárban a Lentihe­gyen özv. Takács Jánosné bezárt hajlékát feltörte és 10 liter bort ellopott. Két hónapi fogházat ka­pott. — Kámán Károly gellénhá- zai lakos március 2-án Misefa községben betörte Csécs István lakóházának ablakát, azután be­mászott a szobába s onnan 2 pengőt és egy képes naptárt el­lopott. Nyolc napi fogházra Ítélte ‘ a bíró. Mindegyik ítélet jogerős. I EDISON MOZI Ma, kedden, 7 és 9 órakor. Helyár 20-30—50-70 fillér. Az év legvidámabb filmje. Egy görbe nap Zenés vígjáték 10 felvonásban. Zenéjét szerezte: Robert Stolz. Csupa remek szereplő: Hermann T h i m i g, Lizzey Holzschuh, Heinz Rühmann, Hajmássy Ilona, Theo Lingen, Adele Sandroch, Hans Moser. Ha jól akar mulatni, úgy okvet­len nézze meg ezt a filmet 1 Egy összkomfortos, ké­nyelemnek megfelelően elrende­zett lakás az állomással szemben a parkban kiadó május vagy augusztus 1-re. Parkett, vízveze­ték és száraz szuterén helyi­ségekkel. Érdeklődni lehet a ki- adóhivatalban vagy Lang Nándor­nál, Arany János utca 28. szám alatt. 1446 Berzsenyi-u. 16. szám alatt egy 3 szobás lakás mellék­helyiségekkel együtt május 1-re kiadó. Cim a kiadóhivatalban. Garzonlakás, 2 szobának megfelelő, fürdőszobával azonnal kiadó. Németh József csemege­kereskedő, Csány László-tér. 1463 Felelős kiadd: G AÁL 1ST VÁN Kiadja: a „ZRÍNYI* Nyomdaipar é» Könyvkereskedés Rt. Zalaegerszeg, ©Bérmálásra órát és ékszert csak cTi fiinál vegyen. ^JargaJ^ajos órás és ékszerész A zalaegerszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 20302/1935. szám. Árverési tírfletmény-fciyonaí. Dr. Takáts Dezső, zalaegerszegi lakos végrehajtatónak Horváth Gyula és felesége Kovács Vilma alsónemes- apátii lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehatási ár­verést 202 P. 81 f. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a zalaeger­szegi kir. járásbiróság területén levő, Alsónemesapáti községben fekvő, s az alsónemesapátii 1119 sz. tjkvi betétben Afl sorsz. 1488. hrsz. alatt felvett Csönkölei hegyi rét ingatlanra 123 P 04 f., az u. o. f2. sorszám 1490 hrsz. alatt felvett Csönkölei hegyi lakóházra ud­varral 1500 P, az u. o. f3 sorsz. 1491 hrsz. alatt felvett Csönkölei hegyi szőlő ingat­lanra 90 P. 50 f., az u. o. f4 sorsz. 1492. hrsz. alatt felvett Csönkölei hegyi szántóra 108 pengő és az u. o. f5. sorsz. 1493 hrsz. alatt felvett Csönkölei hegyi kert ingtlanra 479 P 66 f. kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi május hó !!• napján délelőtt 9 órakor Alsónemesapáti községházá­nál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 'ár kétharmadánál alacso­nyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 o/0-át készpénzben, vagy az 1881; LX. te. 42. §.- ában meghatározott árfolyammal szá-' mitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláirni. (1881 ;LX. te. 147. 150.170 §§. 1908 : XL. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megál­lapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL. te. 25. §.) Zalaegerszeg, 1935. évi november hó 19. napján. Dr. NAGY KÁROLY s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül ; KOSICHNÉ 1461 kiadó. A közvélemény egyhangú Verseny Áruház \ férfi ingei és szövetei elsőrangú. Bárány épületben. kabátok, kosztümök és esőköpenyek minden ízlésnek megfe­jelő óriási választékban. $ Schütz Hruház. A „Zrínyi* Nyomdaipar Részvénytársaság nyomósa Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4. — Nyomdavezető: Gaál István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom