Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-04-23 / 93. szám

tora 8 iiliér 1936. április 23. Csütörtök, XIX évfolyam 93« szám, Felelős szerkesztő: Herboly Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. - _ Telefonszám 128. POLITIKÁI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak: egy hónapra 1*50 pengő, negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint Négy éven belül meglesz a revízió — írja Rothermere lopd. London, április 22. Rothermere lord a Daily Mail ma reggel megjelent számában hosszabb cikket irt a revízió kilátásairól. Cikke elején utal öt év előtti Írásaira, melyekben megjósolta, hogy a hatalmasan fejlődő Né­metország megváltoztatja az euró* pai helyzetet és megváltoztatja Európa térképének számos voná­sát, melyekről az 1919-ben Pá- risban összeült politikusok elbi­zakodottan azt hitték, hogy örök időkre rögzítették meg. Az akkor megjósolt nemzetközi fejlemények bekövetkeztek, többek között létre jött a megegyezés Németország és Lengyelország között. Az előre megjósolt irányban fejlődik Ma­gyarországnak a revízióra vonaf- kozó követelése is. Kijelenti, hogy Magyarország még a jelen évtized során visszanyeri méltó helyét a középeurópai nagy nemzetek so­rában. Ennek megvalósításán két tényező dolgozik : a magyar nép nagyszerű szelleme, továbbá a Magyarországgal barátságos Né- metország és Olaszország tekinté­lyének gyors növekedése. Uj erők törnek fel Európában, amelyek gyorsan fognak végezni olyan túl jóllakott és gonosz ál­lamok ellenállásával, mint Cseh­ország és Románia, amelyek, mi­után jogtalanul kifosztották Ma­gyarországot, azt az engedélyt zsarolták ki a nagyhatalmaktól, hogy megtarthassák zsákmányukat. Ez a két másodrangu állam fe­lelős főként annak az igazságta­lan békeszerződésnek a fenntar­tásáért, amely Magyarországot Asmara, április 22. Illetékes olasz helyen kijelentették, hogy Deszjé lakossága az abeszin had­erő kivonulása után sok középü­letet és tábori kdiházai pusztított cl. Az idegenek elmenekültek egy francia szerzetes kivételével, aki megmentene kóiházát. A lakosság az elvonuló abesszin katonákat r meg' madia Azt hiszik, hogy az olaszok a jövő hónap e ején elérik céljukat, a fővárost. A négus Addis Abe- bától északra 20 e-rer ember élén Állítólag harcba bocsátkozott az olaszokkal. Más fonások szerint a négus a kormány <“gy részével már az orszá^ nyugati részébe menekült és ott a végső ellenál­lást igyekszik megszervezni. Addis Abeba, április 22. Az ttiop bank ellen irányuló roham területe háromnegyed részétől fosztotta meg és 3 3000C0 ma­gyart helyezett idegen uralom alá. Ez az uralom a cseh és román kormány kezében kegyetlen és gyalázatos zsarnokság lett. A prá­gai és bukaresti parvenü politiku­sok még mindig terrorizálják és brutalizálják a szerencsétlen ma­gyar kisebbségeket. Magyaror­szágnak, amelynek fi i még a cseh és román zsarnokság védte­len áldozatai, erős igénye van rokonszenvünkre. Közeledik Ma­gyarország számára a jóvátétel nagy napja. Ha ragaszkodik né­met és olasz barátaihoz, előbb- utóbb abban a helyzetben lesz, hogy határai újbóli megvonását követelhesse. Szilárdul hiszem, hogy mielőtt véget ér a jelen évtized, vissza fogják adni azo­kat a területeket, amelyektől Románia és Csehország oly igaz­ságtalanul fosztotta meg a ma­gyar nemzetet. Bizalommal várom azt a napot, amidőn ismét meg­látogathatom Budapestet, ezt a I történelmi nevezetességű várost és hallhatom a budai dombon a koronázási templom harangjainak szavát, amint a Duna mindkét partján hirdeti az örömhírt, hogy Magyarország ismét szabad. A Daily Mail központi helyen hozza Rothermere lord cikkét és két fényképet is közöl: daz egyik a fénysugárban úszó Mátyás templomot, a másik, pedig Kö- zépeurópa térképét ábrázolja Ma­gyarország történelmi és trianoni határaival. tovább tait. Tegnap üzletnyitáskor páni rémületben élő tömeg rohanta meg a bankot, hogy bankjegyeit i ezüstre cserélje be. Leírhatatlan jelenetek játszódlak leaiutc kon. A gazdag kereskedők szolgáik segítségéve! öszvérekre rakják ezüstjüket és a hegyekbe mene­külnek. Menekülésüket sietteti, hogy a rablóbandák csak arra várnak, hogy a hatóságok el­hagyják a várost és akkor ki­fosztják a gazdagokat. Az ezüs­töt a kereskedők az erdőkben ássák el. A kormány elhagyta a fővárost, s a minisztériumi épü­letek a rémhirek központjai. Az ezüst megdrágult, a pénz árfolya­ma zuhant. Az angol követ a válság miatt a fővárosban maradt, Az olasz csapatok előnyomulása folytatódik. A repülőgépek 120 tonna élelmiszert és takarmányt ejtettek le az előnyomuló csapa­tok és állatok élelmezésére. Dé­len Graziam tábornok hadserege áttörte az abesszin védelmi vona­lat és 60 mérföldet nyomult elő­re. Rövidesen fontos események Newyork, április 22. A was­hingtoni külügyi hivatal értesü­lése szerint a délamerikai államok között nagy felháborodást keltett a Népszövetség tehetetlensége és az, hogy a Népszövetség az euró­pai hatalmak eszközévé sülyedt. Madrid, április 22. A baloldali terror egyre inkább dühöng Spa­nyolországban. A minisztertanács határozata alapján tömeges letar­tóztatásokat foganatositoltak a Primo de Rivera vezetése alatt Hóman Bálint kultuszminiszter a keresztnek közép és felsőfokú iskolák tantermeiben történt el­helyezésével kapcsolatban most rendeietet adott ki, amelyben az ország összes középiskoláiban és elemi iskoláiban egységes iskolai imádságot vezetett be. Ez az egységes iskolai imádság vonatkozik nemcsak az állami, hanem a kir. katolikus, gközségi, társulati és magániskolákra is. A tanítás megkezdése eiétt az összes tanulók felállnak, a kato­likusok keresztet vetnek s utána együtt fennhangon mondják el a következő imádságot: „Kérünk téged jó Istenünk, segits és áldj meg minket, hogy figyelmesen tanuljunk és mindenben szent akaratod szerint cselekedjünk. A honvédelmi minisztérium őr­jítette az Oszágos Frónfharcos Szőve ség vezetőségét, hogy a frontharcos-törvény tervezete már szövegezés alatt áll és mihelyt ezzel elkészülnek, megküldik a szövetségnek, hogy mint érdek- képviseleti szerv, tegye meg ész­revételeit, illetőleg javaslatait. A frontharcos törvényjavaslat várhatók a déli harctéren. Az olaszok vagy Dzsizsiga és Harrar ellen vonulnak, vagy Sasabanetól délre bekerítik az abesszin főhad­erőt. Valószínűen az utóbbira ha­tározzák el magukat. Chile, Mexikó, Uruguay, San Sal­vador, Brazília és Paraguay rövi­desen kilépnek a Népszövetségből és megalakítják az amerikai szá­razföld nemzeteinek barátsági és békeszövetségét. 1 álló és törvénytelennek minősített I fascista szervezetben. Kétezer fás- cista vezetőt és alvezén tartóztat­tak le. A terror miatt a jobboldali pártok nem vesznek részt a köz- társasági elnökválasztáson. Légy velünk, hogy mi is a Te hü gyermekeid lehessünk feleba­rátaink javára, lelkünk üdvössé­gére és a Te nagy neved dicső­ségére. Amen.“ A tanítás befejezése után ha­sonló módon fennhangon mond­ják el a katolikusok keresztvetése után ezt az imádságot: „Hálát adunk néked Mennyei Atyánk, hogy jóvoltodból ma is előbbre jutottunk magunk és világod megismerésében. Kérünk, vezess minket tovább az igaz és boldog élet ösvényein. Á’dd meg hazán­kat, szüleinket, nevelőinket mind­annyiunkkal együtt és add, mi is áldjunk Téged. Amen.“ Az imádság után a tanulók fe­szes-állásban elmondják a magyar Hiszekegyet. elsősorban a frontharcososoknak háborús szolgálataiból eredő anyagi és megélhetési sérelmeit igyekszik orvosolni, egyben bi­zonyos elsőbbségi elhelyezkedési lehetőséget fog biztositan szá­mukra. Éttől függetlenül a szö­vetség külön bizottság kiküldeté­sét kérte, amely több, nem anyagi vonatkozású kérdésben, így elsö­I kormány elmenekült ez abesszin talárosból, amelyben kitort a pánik. továbbra is elSnyoiatulnak az olasz csapatok. Hat amerikai állam kilép a Nép­szövetségből és külön szövetséget alakit. Hétezer jobboldali vezetőt tartóztattak le Spanyol- országban. Egységes imádságot vezetnek be az iskolákban. Szövegezés» alatt áll a frontharcos-törvény tervezete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom