Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-04-01 / 76. szám

2. Zalamegyei Újság 1936. április 1. Pézsmapatkányt vertek agyon a zalaegerszegi Gömbös malomnál. amerikai New-Yersey államban bírói Ítélettel vonták meg egy istentagadó, elvált kommunista anyától a neveltetési jogot gyer­mekei felett. Szerkesztő Ur! Szabálytalan volt a keszthelyi választási Kaptuk a következő levelet: Tekintetes Szerkesztő Ur 1 A keszthelyi törvényhatósági válasz­tásról természetszerűen a keszt­helyi NÉP lap is beszámol. Tu­dósítását azzal a meglepő meg­állapítással kezdi, hogy mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a NÉP ereje a kerületben a legutóbbi választás óta megnövekedett, mert hiszen akkor a Keresztény Párt első helyezettje 2.130 szavazatot kapott, most pedig 2.503 at. Ugyebár, Szerkesztő Ur, ez egé­szen világos volna, ha a „Mosoly Országában“ olvasnók. Megma­gyarázza ezután a közlemény, hogy a NÉP veresége tulajdon­képen az otthon maradt szavaza­toknak tulajdonítható. Egyúttal pedig bejelenti, hogy a választás ellen ismét petíció készül az el­követett „súlyos szabálytalansá­gok“ miatt, kár tehát a keresz­tény pártnak örülnie a nagy győ­zelmen. A múlt alkalommal, mint em­lékezetes, a NÉP követte el a szabálytalanságot a szavazólapok fordított nyomásával, s mivel még igy sem sikerült bejutniok, azért a saját maguk által elköve­tett szabálytalanságok miatt pe- ticíonálták meg a választást: eredményesen. Most ismét sza­bálytalanságot és petíciót emleget a keszthelyi NÉP. A keszthelyi közönség általában értetlenül áll a tervezett petícióval szemben, mert hiszen mindenki tudja, hogy a választás irányítása most is a NÉP kezében volt. Én azonban sejtem, Szerkesztő Ur, mi lehet itt a hiba. NÉP körökből értesü­lök, hogy nem alkalmazták a szabályok „keszthelyi átdolgozott kiadását“ a választásnál, ez az alapja a petíciónak. Nevezetesen: 1. Egyetlen halott sem gyako­rolhatta szavazati jogát. 2. A NEP-szavazók csak egy­szer szavazhattak, akár csak el­lenzékiek lettek volna. 3. A Keresztény Párt bizalmi- férfiait felelőtlen elemek beenged' ték a szavazatszedő küldöttségek­hez. 4. A szavazólapokon a bélyeg­zés és a névsor ugyanazon az oldalon foglalt helyett úgy hogy senki sem tudta, ki hova szavaz. 5. Az urnák nem voltak kellő módon kikészítve. Valóban, ezek oly súlyos sza- bálytalanságok, hogy teljesen megértem a keszthelyi NÉP pe- ticiós nekibuzdulását. Nem segít itt más, mint a petíció és még egy választás új szabályok szerint. Szegény NEP-nek úgyis oly ke­vés öröme van az országgyűlési peticiók körül, hadd örvendjen legalább a törvényhatósági petí­cióknál. Soraim közlését kérve maradok Szerkesztő Urnák igaz hive: Keszthely, 1936. március 30 án Egy halott, aki szintén nem szavazhatott. A zalai közönséget, főleg a fürdőzőket már mintegy kétéve riasztja az a hir, hogy a Zala folyóban pézsmapatkányok vertek tanyát. A Zala alsó folyásában másfél év előtt találtak is pézs­mapatkányt, de azóta ezek az ál­latok nem jelentkeztek. A múlt nyáron ugyan hire terjedt, hogy Zalaegerszeg határában is pézs­mapatkányra bukkantak, de ez a hir nem bizonyult valónak és hivatalosan is megcáfollák. A kultuszminiszter Nagykani­zsa város és a leányliceumot fön- tartó Notre Dame Rend szerződé­sét azzal hagyta jóvá, hogy a vá­ros által a leányliceumnak adandó természeti szolgáltatások évi leg­magasabb mértékét a Renddel kötendő pótmegáliapodásban kell véglegesíteni. Ez a makszimálás azonban most nem a Renddel egyetértésben történt, hanem a líceumnak Írásban beadott kérelme ellenére. A Renddel való tárgya íás nélkül a város határozott fö­lötte. Az ügyben a líceum igazgató­sága átiratot intézett a városhoz, amelyben a többek között a kö vetkezőket szegezi íe: — A városnak amaz eljárása, amely a szerződések és megálla­podások lényegét alkotó kölcsö­nös megegyezés kizárásával, meg­hallgatásunk és érveink figyelem- bevétele nélkül óhajtja a póiszenő- dést reájok oktrojálni: sem ba­rátságos, sem célravezetőnek nem mondható. — A kötött szerződés ugyanis annyira súlyos a Rendre nézve, hogy annak jóváhagyása az egy­házmegyei hatóságok részéről A kereskedelmi és közlekedés- ügyi miniszternek a soproni ke­reskedelmi és iparkamarai vá­lasztási szabályzatának megálla­pításáról szóló rendelete tegnap érkezett meg a kamarához. A szabályzat ismétli a törvény­nek azt a rendelkezését, hogy az új kamarának 80 ren­Most azonban tényleg megje­lentek Zalaegerszeg határában is a pézsmapatkányok. Hétfőn dél­után a zalaegerszegi Gömbös malomnál a Zala mellékágából egy félméteres pézsmapatkány jött eiő. A gyerekek üldözőbe vették és agyonverték. Hir szerint a ma­lomnál a folyó mellékágában már hosszabb ideje tanyázik két pézs­mapatkány család. A patkányokat többször látták, de csak most sikerült egyiket leteriteni. egyáltalán nem befejezett dolog. Különösen reménytelen a helyzet abban az esetben, ha Nagykani­zsa város az amúgy is kéíségbe- ejtően súlyos anyagi helyzetben levő intézményét részben lehetet­len feltételekkel, részben a fen­tiekben is körvonalazott barátság­talan eljárásával a megszűnés veszélyének teszi ki. — Fentiekre való hivatkozással, — végzi az igazgatósági áíira*, — ezennel bejelentjük, hogy a köl­csönös megegyezés nélkül létesí­tett pótmegállapodást magunkra nézve kötelezőnek nem tartjuk, amennyiben a közgyűlés mégis határozna, bejelentjük, hogy a folyó tanév befejeztével az in­tézetet bezárjuk. Ebben az eset­ben pedig kérjük, hogy az átadás formaságai olyan határidőn belül történjenek, hogy a Rend tagjai az iskolai év befejezése után azonnal anyaházukba visszatér­hessenek. A Rend megfelebbezte a vár­megyéhez a városi képviselő- testület határozatát, amelyet — mint halljuk — a városatyák kö­zül is néhányan megfelebbeztek. des tagja lesz. Ezek közül 40 tag esik a keres­kedelmi, 40 tag az ipari osztály­ra, akiket az arányos képviselet biztosítása céljából öt-öt választói csoportban (kúriában) felerészben Sopronban (a szék­helyen), felerészben a kamara ke­Jó szemüveg, jó fényképezőgép, jé fényképkíidolgozás BÁNFAI BÉLA optika és fotó szaküzletébesu Pécs, Zalaegerszeg. A megszűnés veszedelme fenyegeti a nagykanizsai leány­liceumot. A napokban megkezdik az iparkamarai választások előkészítését. Elkészüli a választási szabályzat. rületének vidéki részében telep­pel birók közül kell titkos szava­zással választani. Ezek szerint osztályonkint 20—20 tagot 5—5 csoportban, 4—4 taggal a székhelyen s ugyanannyit a kerület vidéki részében, egy egy csoportba tehát összesbe 8—8 tagot kell választani. Mind­két osztályban a rendestagokkal együtt ugyanannyi számú pótta­got is kell választani. A szavazás ugyanazon szavazó­lappal, de külön-külön történik a rendes és póttag jelöliekre. A választókról a kamara a rendelkezésére álló legutolsó ilie- téklajstrom alapján névjegyzéket köteles készíteni, a névjegyzéket közszemlére köteles kitenni és ellene fel lehet szólalni. Választói jogot az egyes cso­portokon belül csak az gyako­rolhat, aki a választói névjegy­zékbe fel van véve. A választók szavazati jogukat mind a kereskedelmi, mind az ipari osztályban öt öt csoportban gyako­rolják. A választással kapcsolatos ten­nivalókat a Sopronban alakított központi választási bizottság, a kerületi körzetekben pedig a vá­lasztási körzet székhelyén alakí­tott körzeti választási bizottságok látják el. Ezeknek a bizottságok­nak elnökeit és tagjaii az ipari miniszterrel egyeíériőleg a keres­kedelmi és közlekedésügyi mi­niszter nevezi ki. A vá!aszíás napját is a keres­kedelemügyi miniszter tűzi ki. A szabályzat a napokban a Budapesti Közlönyben is megje­lenik. A szabályzat rendelkezéseinek megfelelően — amint értesülünk — már a napokban megkezdőd­nek a kamarai választás e’őmun< kálatai. A választásban Sopron-, Vas-, Zala- és Mosonvármegye 28 000 iparos és kereskedő tagja vesz részt. Tartós ondoiálás tökéletes szépségét teljes garanciával végzem VERASZTÓ hölgyfodrász. Mezőgazdasági bizottsági gyűlés. A zalaegerszeg járási mezőgaz­dasági bizottság ma délelőtt a vármegyeház kistermében rendes közgyűlési tartott s ifj. Eiíner Sándor elnök, majd Szíankovszky Imre alelnök vezetése mellett. A gyűlésen a bizottsági tagok szép számban jelentek meg s megje­lent Balás István tb. főszolgabíró. Nyiredy Jenő gazd. segédfelügyelo és Pálvölgyi Pfeiffer István ka­marai előadó is. Ismertették az egyes községi mezőgazdasági bizottságok javas­latait, amelyek fölött hosszas vita indult meg. A gazdasági helyze­tet illetően megállapították, hogy a korai kikelet kedvező a mező- gazdasági terményekre, takarmány­hiány nincs, mert most már ko­rai takarmányt is etethetnek; az állatárak észrevehetően emelked­tek, ami javulást idézett elő az állattartó gazdák helyzetében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom