Zalamegyei Ujság, 1936. április-június (19. évfolyam, 76-147. szám)

1936-04-01 / 76. szám

1936. április 1. Zalamegyei Újság ö. HÍREK Róm. kát. és új görög Hugó pk. Prot. Hugó Izr. Nizan 9. Napkelte 5 óra 40 perc. Nyug­szik 18 óra 29 perckor. IDŐ: Változó felhőzet, néhány helyen még köd, több helyen eső, a szél élénkebb lesz, a hőmér­séklet alig változik. — Mikes püspök mond Károly-rekviemet Funchalban. Madeira sziget fővárosának, Fun- chainak hívei minden éyben ke­gyelettel emlékeznek meg IV. Károly király halálának évfordu­lójáról. A hivek most felkérték a Funchalban tartózkodó Mikes János gróf püspököt, hogy az idén április 1-én ő mondja el az ünnepélyes szentmisét a funchali Monte Ilho templomában. A fő­pásztor teljesíti a kérést. — Itt említjük meg, hogy Mikes püs­pök állapo'ában örvendetes javu­lás állott be. Láthatóan jót tett neki a funchali kiima és üdülés. A főpásztor valószínűen májusban tér haza Spanyolországon ke­resztül. — Szfgliget új plébánia lesz. A veszprémi megyéspüspök a Debreczenyi Gyula elhalálozásá­val elárvult nemestördemici plé­bániajavadalomra kiírta a pályá­zatot. A pályázatból azonban ki van véve Szigliget, ami annak a jele, hogy ott új plébánia alakul az Esterházy grófi család áldo­zatkészségéből. — Leányegyesület alakult Bonccdföldén. A zalaegerszegi Leánykongregáció Boncodföldén is leányegyesületeí szervezett. Az egyesület vasárnap alakult meg ünnepélyes keretek között. Az alakuló ünnepélyen előadást tar­tottak : Mozsoiiís Magda oki. tanítónő, Helmeczy Margit ökl. tanítónő, Harangozó Ferenc káp­lán, Háry Emma pedig költemé­nyeit adta elő. Az egyesület lelki- vezetője Noé János plébános, el­nöke pedig Győré Gizella. Eddig 27 tag lépett be az egyesületbe. — A keszthelyi Credo utolsó- etőtii böjti kullurestjét most ren­dezték meg a Kolping ház nagy­termében, amelyet zsúfolásig megtöltőit a közönség. Kósa Gé­za elszavalta Reviczky Gyulának „Tartsatok bünbánatot“ cimü köl­teményét. Kutrovác Manci hege­dűn játszott Bognár Imre harmó- nium kísérete mellett, majd Boros Alán dr. volt főgimnáziumi igaz­gató, bencésplébános mondott nagyhatású beszédet „A kereszt tövében“ címmel. A kereszt a zászló, — mondotta — amelyre minden katolikus fölesküszik. Emberek, nemzedékek hozzá for­dulnak kétségbeesésükben. Eiitélte a mai fiatalság mentalitását és életét. A fiatalembernek nem kell a lelkiség, csak a földi dol­gokat, élvezeteket hajhássza. A magyar nemzet csak úgy élhet, ha magából termeli ki az élet energiáját, az egészséges lelkisé­get és várni tud türelemmel. Fájó lelkünk ma is a Kálváriára tekint, onnan merítünk reményt. A pom­pás előadást Kreutz József elnök köszönte meg. Utána a Jeder­mann^ adták elő másodszor, igen nagy sikerrel. Kínná ÜZLETEK Zalaegerszegen a plébániaiak épí­tést kap és a földszinten kelet­kező üzletekből kettő előnyösen bérelhető NOVEMBER 1-RE. Méretek és egyéb adatok megte- ’ kinthetők a Hitelszövetkezetben. Csoportbeosztás as iparosok hévi» gyógyfeiepére. A Hévizszentandrási Iparos | Gyógytelep folyó évi csoportbe- i osztása iránt megnyilvánuló nagy érdeklődésre tekintettel az IPOK elnöksége az 1936 évi csoport- beosztást az alábbiakban állapí­totta meg. A zárójelekben a je­lentkezési záros határidő. I. csoport május 4—28,, II. cs. május 25.—junius 12., Ili. cs. junius 15. —julius 3 , IV. cs. jú­lius 6—24., V. cs. július 27— augusztus 14, VI. cs. augusztus 17—szeptember 4, VII. cs, szep­tember 7—25, VIII. cs. szep­tember 18—október 16. Az I csoportba az idén is fő­leg teljesen szegénysorsu és előre haladott betegségben szenvedő iparosok, illetően azok családtag­jai utalhatók be, akiknek ellátási — Készülnek a bekötő utak a Badacsony vidékén is. Ta­polca felől eddig a Balatont csak nagy kerülővel lehetett megköze­líteni Nemestördemicen át. Most végre a rövidebb utat is munkába vették s Nemesguíácson át Bada­csonytomaj felé is járhatóvá lesz az ut a Balatonhoz. Ennek az útszakasznak kiépítéséhez a helyi birtokosok is jelentős áldozattal járulnak hozzá. — Tekintse meg a „Trunghahn“ Posztó és Ruha­gyár RT. Bpest szövetmintáit Szabó György cserkészbolt­jában ! Kazinczy-tér 8. — Későn gyújtják fel az utcai villanylámpákat. Az utcai lámpák Zalaegerszegen tegnap este csak jóval a besölétedés után, háromnegyed 8 óra tájban gyújtották fel. Ez semmiképen sem helyeselhető, mert a lámpák késői felgyujtása baleseteknek lehet előidézője. A közönség a takarékosságnak ezt a túlzott for­máját nem tartja üdvösnek. költségeit az IPOK viseli. Ezek a beutaltak a vasúti költségen kívül mást nem fizetnek. A beutalással járó költségek a következők: Reggeli, ebéd, va­csora együttesen P65, kurtaksa : május 15-június 15 ig és szep­tember 1—október Í5-ig napi 0 20, június 16—augusztus 31-ig napi 0'40 P. Száiiáspénz napi 50 fillér. Egyszeri kötelező orvosi vizsgálat 150 P. Aki különleges étkezés % vagy gyógymódot nem vesz igénybe annak egyéb ki­adása nincs, A ielepfeíügyelő előzetes megrendelésre tartozik dietikus vagy napi éíelsoríól el­térő ételeket is szolgáltatni, ennek diját, iheiően az árkülönbözetet azonban az igénylő tartozik meg­fizetni. — Agyvérzésre hajlamos idősebb embereknek a rendkí­vül enyhén ható természetes „Fe­renc Józsel“ keserűviz — reg­gel éhgyomorra egy kis pohárral — nagyfoniosságú szolgálatot tesz azzal, hogy a bálműködést szabályozza és igen könnyű, lágy székielétet biztosit. — Véres verekedés a hibás ló miatt. A zalaapáti vásáron egy cigány lókupectől Kolodics Ferenc kisszenígróíi gazda lovat vásárolt. Később rájött, hogy az állatnak hibája van, azért vissza akarta adni a lovat és visszakérte a pénd. Zalabéren találkozott össze Kolodics a cigánnyal és barátaival. Szóváltás támadt, s ennek hevében Kolodicsot súlyo­san összeverték. A nyomozás megindult. Keresek május 1-ére egy rendes szoba-konyhás lakást, lehetőleg a belvároshoz közel. Szives ajánlatokat e lap kiadóhivatalába mielőbb kérek. Összeveszett az apjával és a vonat elé ugrott egy földműves. Héifőn délután negyed 3 óra tájban öngyilkosság történt a Za­laegerszeg—rédicsi vasútvonalon. A Zalaegerszegről 2 óra 5 perc­kor induó és a Rédícs felé ha­ladó motorosvonat vezetője Boc- földéíől 1.200 méterre Zalaeger­szeg fe'é észrevette, hogy egy férfi ugrik fel a tinekre és a vonat elé fekszik. A vonat akkor már olyan közel volt, hogy nem lehetett megállítani, A motoros tiz méteren keresztül vonszolta magával az öngyilkos testét, amig sikerült a motort leállítani. Az öngyilkos ekkor már hsloü volt és teste borzalmasan összeron­csolva hevert a pályatesten. A fejét a kerekek leszelíék és any- nyíra összezúzták, hogy csak a koponyája maradt meg. Továbbá összetörte a vonat a lábát is. A földműves ruházatú, 30—35 éves férfit senki sem ismerte. Zsebében egy „Zöld Mező“ cimü lapot találtak, de a címzés arról is le volt szakítva. A postai bé­lyegzőn Gelse jelzést találtak. Az öngyilkos a lap szélére a kö­vetkezőket irta: „Itt temessetek el, ahol vagyok. Apám bocsáss meg a tegnapesti veszekedésért“. A nyomozás megindult az ön­gyilkos személyazonosságának megállapítására s ez az újságon levő feljegyzés alapján valószí­nűen hamarosan sikerül. Hir szerint az öngyilkos férfi Pölös- kéről való. Utolsó sorai szerint összekülönbözött édesapjával és ezért lett öngyilkos. Az ismeretlen már az előző vonatnál is el akarta követni az öngyilkosságot, de akkor nem sikerült. Lapzártakor kapott értesülésünk szerint Pölöskérői értesítették a bocföldei körjegyzőséget, hogy Pölöskefőről eltűnt egy férfi, aki valószínűen azonos tesz az ön­gyilkossal. Délután a hozzátarto­zók átmennek Bocföídáre, hogy a személyazonosságot megállapítsák. — Megmérgezte magát. Kai­ser Ernő, a nagykanizsai sörgyár volt igazgatója, vasárnap este morfiummal és luminállal meg­mérgezte magát, A kiszolgáló leány lett figyelmes hörgésére, mire felesége a mentőkért küldött, akik beszállították a kórházba. Tettének okául azt említik, hogy amióta távozott igazgatói állásá­ból, nem tudott elhelyezkedni s ehez járult kínzó betegsége is Állapota válságos. — A „Kalazantinus Tudó­sító“ legújabb szárna gazdag és érdekes tartalommal Farkas László szerkesztésében megjelent. Külö­nös érdeklődésre tarthat számot Ernszt Sándor dr. komoly érteke­zése, Purébl Győző dr. szaktanul­mánya, Puszta Sándor szivbemar- koló riportja a falu népéről, va­lamint Gulyás István, Orel Géza dr. és Kertész János dr. tanulsá­gos cikkei. Azonkívül P. Dittrich Imre és Endrédi -Zoltán Sándor Írása és a különböző rovatok: „Fiatalok“, „Ország-Világ“ stb. egészítik ki a nívós lapot. Szer­kesztőség és kiadóhivatal Buda­pest, II., Toldy Ferenc-utca 30. Előfizetés 1 évre 2 pengő, félévre 1 pengő. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy fehérnemütisztitó üzememet és mosodámat Biró Márton utca 10 szám alá helyeztem át. Fehérnemütisztitások 3 napon belül készülnek a legszebb kivitelben és jutányos áron. Galiértisztitás 8 fillér. Kérem a m. t. közönség további szives párt­fogását. Tisztelettel ZSIZSESC ANTAL fehérnemütisztitó Bíró Márton u. 10. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom