Zalamegyei Ujság, 1935. április-június (18. évfolyam, 77-147. szám)

1935-04-03 / 77. szám

XVIil évfolyam 77. azé Át*» 10 fillér ISSS. április 3. Szerda Felelős szerkesztőt Herboiy Ferenc. Szerkesztősig és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széch«nyi-tér 4. ammmmm* Telefonszám IX. POLITIKAI NAPILAP fi Előfizetési árak s egy hónapra 2 penge, negyed« Megjelenik hétköznap a kara délutáni órákban. | évre 6 pengő- — Hirdetések díjszabás —érint VÁLASZTUNK. Holnap, április 3-án, a zala­egerszegi kerület választó polgár­sága is az urnák elé vonul, hogy megválassza országgyűlési képvi­selőjét. Három jelöit küzd a ke­rtiét mandátumáért: Farkas Tibér dr. pártonkivüli ellenzéki, vitéz Árvátfalvi Nagy István dr. kor­mánypárti és ifj. Eilner Sánder nyilas A választásokat megelőzd időkben, de különösen a legutolsó napon, szekás elmondani a jelöl­tek felől mindazt, amit megválaszt- tatásuk vagy megbuktatásuk ér­dekében szükségesnek találnak párthiveik és illetve ellenfeleik. Mi is hédolunk c szokásaik és a választást megelőzően ulo'jára szólunk ezúttal a választókhoz. Jelöltünk, Farkas Tibor dr. mellett elég hangosan beszél az $ közismert egyénisége és műkö­dése, amit úgy a törvényhatósági, mint a parlamenti éleken kifejteit. Ha rosszal szólt, vagy cseleke­dett volna csak egyetlenegyszer is, ha meghátrilt volna a nehéz­ségek elől, ha az igazságot nem védte volna mindig a zalai ma­gyarra jellemző bátorsággal, sőt fanatizmussal, akkor azt monda- dánk a választóknak, hogy ne szavazzanak rá. De ugyancsak ezt méndanánk polgártársainknak akkor is, ha Farkas Tibor csak egyetlenegy ese ben is ígéretekkel, vagy öndicsárettel akarta volna a maga részére hódítani a közvéle­ményt. Az ő élsts és működés« nyi­tott könyv és mi csak azt mondhat­juk, lapozza végig mindenki est a könyvét, olvasson belőle. És bi­zonyosak vagyunk afelől, hogy aki olvasni tud és külső kényszer alatt nincs, az Farkas Tiborra sza­vaz. Egyben pedig csudálkozik azon, hogy Farkas Tiborral szem­ben a kormány hivatalosan allen- jelöltct állított, ami azt jelenti, hogy a kormány latba veti min­den erejét Farkas Tibornak meg­buktatására. A kormány hi­vatalos ollenjelölt állításéval azt mondja, hogy Farkas Tibornak nem keli helyet juttatni a parla­mentben, holott a Farkas Tibor-félo emberek előtt a páriámén tek nem bezárni, de ki­tárni szokták kapuikat. Hát tulajdonképen miért akarják Farkast a parlamentből kirekesz- teni ? Mely tulajdonságok hiányoz­nak nála, hogy érdemeden a törvényhozói méltóságra ? És mely tulajdonságokkal és mely érdemekkel rendelkezik a hivata­los jelölt, amelyek mellett Farkat Tibornak tulajdonságai és érde­mei olyannyira eltörpülnek? Hát nézzük csak. Vitéz Árvátfalvi Nagy Istvánt három héttel ezelőtt még egyet­lenegy ember sem ismerte a za­laegerszegi kerületben. Ida kül­dették, eljött, összeismerkedtek vele és indultak kortesutra. Tisz­tes egyénisége előtt maghajiunk, tisztes múltja iránt a lagteljesabb •liameréssei és hálával adózunk, mert annyit tudunk felőle, hogy szorgalmas, törekvő, munkás em­ber, annak idején a százezrekkel és milliókkal együtt hadbavonult, vitézül harcolt és súlyosan meg­rokkant. Tisztességesen dolgozni, a haza parancsának százszázalék­ban engedelmeskedni azonban nem érdem, hanem egyszerű pol­gári kötelesség. Ami a múltat illeti, abban tehát nem áll előbbre Farkas Tibornál. Ha érdemekről szólanánk ezen a ponton, akkor talán elhaiványitanánk azoknak a százezreknek érdemeit és em­lékét, akiknek neveit falvakban és városokban a hősi emlékosz­lopokon örökítettük meg és azo- két a másik százezrekét, akikkel lépten-nyomon találkozunk s akik­nek szomorú sorsa könnye! fa­kaszt a szemekből. A jövőre vo­natkozóan pedig Farkas Tibornak eddigi működése biztosítékul szol­gál minden különös ígéret nélkül is; ellenben azok az ígéretek, Zala megyében holnap, szerdán lesz a választás. Mivel Balaíon- fflreden Darányi Kálmán dr., Leníiben vitéz Biró György és Nagykanizsán Bethlen István gróf egyhangúan jutnak mandátumhoz, igy csak 8 kerületben lesz szavazás. A szavasók tájékoztatására közöl­jük a következő tudnivalékat. Minden párt minden szavazó­körben két bizalmi embert nevez­het meg. A bizalmiak a választási törvényszerűséget ellenőrzik, sza­vazás közben az elnök engedei- mével röviden felszólalhatnak. (Szavazás alatt minden törvény­telenséget jegyezzenek és a sza­vazás végeztével, mielőtt az elnök a szavazást lezárná, a törvényte­lenségeket jegyzőkönyvbe vétes­sék és ezt a választási iratokhoz csatoltassák). A bizalmi egyéneken kivül minden szávazatszedö küldöttség­hez a bizalmi egyének és a vá­laszték közötti érintkezés fentar- tására összekötő megbízottakat kell megnevezni. A választás reggel 8 órakor kezdődik. Ekkorára, de inkább előbb a szavazóhelyiségben min­den megbízott és összekötő pon­tosan megjelenjék. Az elnök köteles mindenik je­lölt nevét jól olvashatóan betü- rendbe szedve, a szavazóhelyiség­amelyek Árvátfalvi Nagy István­nak ajkairól elhangzottak s ame­lyeket helyszűke miatt itt föl nem sorolhatunk, még semmit sem jelentenek. Valóban nem látjuk tehát azokat az érdemeket, ame­lyek a kormány jelöltjét Farkas Tibor elé helyeznék és amelyek azt bizonyítanák, hogy Árvátfalvi Nagy Istvánt inkább várja a par­lament, mint Farkas Tibort. A négy új ut megépítésének kiesz­közlése se» sorolható érdemei közé, mert ez utak építését még nem kezdték meg, de azoknak megépítése kötelessége a kor­mánynak. Ifj. Eitner Sándor, a nyilas je­lölt sem állhat előbbre Fakas Ti­borié!. Egyéni tisztessége ellen még ellenségek sem emlhetnek kifogást, de hogy a parlamentbe alkalmasabb lenne, mint Farkas, | azt senki sem állíthatja. A jelöltek között tehát, akik mindhárman kifogástalan úri em­berek, szerzett érdemekkel csak Farkas Tibor dr. rendelkezik, azért tehát szavazzunk rá, küld­jük öt a parlamentbe, mert, mint föntebb mondottuk, a parlamen­tek *a Farkas Tibor-féle emberek előtt nem bezárják, hanem kitár­ják kapuikat. ben és a gyülekezőhelyeken ki­függeszteni. A bizalmi egyéneknek joguk van azt kérni, hogy őket úgy he* lyezzék el a szavazóhelyiségben az asztal mellé, hogy úgy a sza­vazási rovatos ivekbe, mint a visszautasítottak és kihagyottak jegyzékébe történő minden be­jegyzést ellenőrizhessenek. A megkezdett szavazást meg­szakítás nélkül kell folytatni. A szavazás tartania alatt a szavazatszedö bizottság tagjain és az ottlevő választókon kivül csak a bizalmi egyének, a külön megbízottak, a közigazgatási tiszt­viselők és írnokok és azonossági tanuk lehetnek jelen. A küldöttség elnökének joga van meghatározni, hegy a szava- zóhelyilégbe egyszerre hány sza­vazó mehet be. Aki szavazatát leadta, köteles a szavazóhelyiség­ből azonnal távenzni. Szavazni csak a hiteles név­jegyzékben foglaltaknak lehet és ha e névjegyzékben feivan véve, még az is szavazhat, aki a községi elöljáróságtól nem kapott szavazéiga- zolványt. Ha valamalyik választó nevét életkorát, foglalkozását, vagy la­kását hibásan, vagy hiányosan mondja, vagy a névjegyzékben bejegyzett adatának valamelyike téves, de különben személyazo­nossága kétségtelenül megállapít­ható, a szavazásból kizárni nem lehet. A választót a szavazóhelyiség­ben befolyásolni nem szabad, kérdést hozzá csak a szavazat­szedö küldöttség elnöke intézhet. Mindenik jelöltnek egyforma létszámú csoportja jöhet szavazni, de hogy a szavazást ki kezdje, az elnök által kihúzott sors dönti el. Minden szavazó a képviselöjo- ölt nevét hangosan és értelme­sen jelentse ki. Ha a szavazóknak legtlább már hat óra állott rendelkezésre a szavazat leadására, az elnöknek joga van 1—2 óráig terjedhető határidőt zárórául kitűzni. (A szavazást tehát délután 3 óra előtt sehol sem lehet bezárni). Az időtartamot, amely szava­zás céljából az egyes választók rendelkezésre áll, a szavazóknak idejekorán ludomására kell adni. A titkos kerületek eredménye. Budapest, április 2. Azokban a titkos kerületekben, melyekben a szavazás vasárnap és hétfőn tör­tént, részben befejezték a szava­zatok összeszámlálását. Győrött a 19.503 választó közül leszavazott 16.500 (86 százalék). Ebből a szociáldemokrata pártra 6.402, a pártonkivüli reformnemzedékre 5 212, a kereszténypártra 4.884 szavazat esett. így a város két mandátumot a szociáldemokrata Malasits Géza és a reformnemze­déki Drobni Lajos dr. kapták meg. Brnszt Sándor nem jutott mandátumhoz. Pestkörnyéken több mint 100 ezren szavaztak le. A szavazatok összeszámlálása folyik, e az ered­mény késő este vagy holnap reg­gel válik ismeretessé. Pécsett az egyesült nemzeti pártok listája 12.127, a szociál- demokra párt listája 7.160 szava­zatot kapott. Pécs képviselői Fa- binyi Tihamér pénügyminisiter és Esztergályos János szociálde­mokrata. A keszthelyi Credo ntolsó mgyböjti külturestje. A keszthelyi Credo most tar­totta utolsó nagyböjti kulfuresté- jéi, amelyre több százan vettek részt, úgy hogy zsúfolásig telt meg a Kulturház újonnan épített Nagy­terme. Rendkívül ünnepies han­gulat uralkodott a közönség kö­rében, amely nagy várakozással nézett a kultur-est elé. Először Várkuíi Emil szavalta el nagy lendülettel és odaadással nagy tapsvihart aratva Mécs László Vád. és védöbeszéd cimü költe­ményét, mely igen nagy tetszést aratott. Utána lovag Sutter Edéné Szerdán választ lala magya 8 kerülete. Tudnivalók a választásról. 'S N

Next

/
Oldalképek
Tartalom