Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-02-12 / 35. szám

4 Zalamegyei Újság 1935 február 12. HÍREK Róm. kát. és éj görög: Szerv. r. 7 al. Prot. Lili Izr. Adar 9 Napkelte 7 óra 12 perc. Nyug­szik 5 óra 18 perckor. IDŐ: Keleien fokozódik a hi­deg nyugaton gyengül, mérsékelt délnyugaü, nyugati szél, nyugat­ról terjeszkedő felhősödés, több helyen, kivált nyugaton és észa­kon újból kisebb havazás, egyes helyeken ismét hófúvások. — Mikes püspök kérése a zalaegerszegiekhez. Mikes Já­nos gróf szombathelyi megyés­püspök, aki gyógykezeltetés cél­jából Szicíliában tartózkodik, je­lenleg Taorminában üdül, s on­nét levéllel kereste fel Pehm Jó­zsef apátplébánost. Többek kö­zött Írja, hogy szeretettel gondol Zalaegerszegre és kéii a zalaeger­szegi papságot és híveit, imád­kozzanak érte, hogy mielőbb munkaképesen térhessen vissza. — Egyházi hir. A veszprémi megyéspüspök Meisl István káp­lánt Zalamerenyéről Galambokra küldte kisegítőnek. — Esterházy herceg temp­lomot építtet. A sopronmegyei Csorna községben egy évszázad előtt leégett a plébániatemplom és azóta a premontreiek templo­mában folyik a plébániai paszto- ráció. Az uj templom megépítése most lehe övé vilik, mert Ester­házy Pál herceg fejedelmi ado­mányt, mintegy 150 OCO pengőt ajánlott fel az építés céljaira. — Halálozás. Csigó Ferenc nemesgulácsi földbirtokos meg­halt. A tekintélyes birtokost nagy részvét mellet! temették el. Hölgyek é« Urafcl Gojzerer varrásu cipők Kiss cipésznél, Batthyány u. 17. — Farsangi est a MÄNSz- ban. A Magyar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének zalaegerszegi szervezete szombaton este tartot­ta farsangi teaestjét saját székhá­zában. A közönség igen nagy számmal jelent meg és a tánc pompás hangulatban folyt a reggeli órákig. A teaest a farsang egyik legsikerültebb mulatsága volt. A Xath^tikua K8r> far­sangi fe&tje március 2-án — Nyilas gyűlés. A zalai nemzeti szocialista párt vasárnap Bucsuszentlászlón tariott szervező gyűlést, amelyen Leparics József központi titkár, Árvay István dr. megyei elnök, Helmeczi István dr. propagandafőnök, valamint Tóth István és Molnár József körzeti vezetők mondottak beszédeket. — Tea-délután. A nemrégi­ben megalakult Leánykör vasár­nap nagyszerűen sikerült csalá­dias tea-estet rendezett a Kulíur- házban. Sí szövetek Tóth szabónál. — Missziós tagok figyel­mébe! Február 13-án Prohász- kanap! — A Zalaegerszegi Dalos­kör március 3-án nagyszabású hangversenyt rendez értékes műsorral, az Arany Bárányban. Az előkészületek serényen folynak. Vízhatlan 3Í»cipőket .Kiss­cipésznél, Batthyár y u. 17. — Előadás a zárdában. A Notre Dame lanitónőképző inté­zet február 16 án, szombaton dél­után 5 órakor farsangi előadást rendez az intézet dísztermében. Műsor: A baba áruházban (gyer­mekopera), A Király-szállóban (vígjáték egy felvonásban), Ci- bere-caníus (tréfás jelenei), Régi dal (vígjáték 3 felvonásban). A müsormegválfás T60 pengő, és diákoknak 20 fillér. Angol fazónu duplatalpu var­rott cipőket Kcsa-nél. — Címzett kerestetik egy Angliából érkezett levél ré szére. Angliából, Eradfordból, a kővetkező címzésű levél érkezett Zalaegerszegre: Mr. T. Goniagy, Zalaegerszeg, Varmelschaza, Hun­gary. Mivel „Varmelschaza“ alatt minden valószínűség szerint vár- megyeházát kell érteni, a levelet oda vitték és felbontották. Meg­állapították azonban, hogy a le­vél nem oda szól és a címzés téves, annál is inkább, mivel a levélben a „Goniagy“ név után kérdőjel van. A levelet The Bradford Tweed Co. Wollen», Worsteds, Serges c. adta fel. A tulajdonos a levelet a vármegye­házán a 11-es szobában átveheti. Jól szórakozhat m Katolikus Kör fáacesté- lyén március 2-án« — Veréssel kényszeritette adósait fizetésre. Baíázs István 30 éves cupi földművesnek 20 pengő követelése volt Gerencsér István 76 éves földművestől. Ba­lázs, hogy követelését megkaphas­sa, ostorral megverte az öreg Ge­rencsért és feleségét, aki ezután valakitől kölcsönkért 20 pengőt és megfizette a tartozást. Balázs ellen eljárás indult és zsaro­lás b ü n í e 11 é r á t és könnyű testisértés vétségéért jogerősen 6 hónapi börtönre és 3 évi jogvesz­tésre ítéltek. Tökéletes gép és gépnélküli DAUER leszállított árban VERASZTÓ hölgyfodrásznál. BÁNFÁI Bf LA látszerész és fényképészeti szakűzlete — Megélénkült a balatoni bor piac. Az utóbbi héten a ba­latoni borpiac megélénkült, a kereslet osztrák részről eléggé nagy mind Badacsonyban, mind Balatonfüreden. Fürededen ki­mondottan különlegességi boro­kat 70-75 fillérért, Badacsonyban 13-14 fokos borokat 50-60 fillé­rért vásároltak. Tekintse meg Schütz Aruház kirakatait. Szépeiken egy modern ház gazdasági épületekkel és nagy 1 belsőségekkel, továbbá 12 hold ingatlan, szánté rét, szőilő eladó. ÉrdeklőJni lehet Vnrga Mihály zalaegerszegi lakósnál (Berzsenyi utca 7. szára) — Tüzek a keszthelyi já­rásban. A napokban veszélyes tűz pusztított Vindornyatakon. Elégeti három háztesö, három is- tílóépüiet, sok takarmány és szá­mos apróállat. A jelek szerint gyújtogatás történt. — A zala- szántói hegyen Vajda Sándor la­kóháza gyutadt ki és a tető le­égett. Tartós ondolálás tökéletes szépségétteljes garanciával [ végzem VERASZTÓ hölgyfodrász. — Aranyérnél és az ezzel járó béldugulás, végbátrepedés, kelés, terhes vizelési inger, májduzzadt- ság, derékfájás, mellszoruias, szív­dobogás és szédülési rohamok esetén a természetes „Ferenc József“ keserüviz használata csakhamar kellemes megkönnyeb­bülést eredményez. A belső ba­jok orvosai az igen enyhe haiású Ferenc József vizet gyakran mindennapi használatra, reggel és este egy-egy félpohárnyi meny- nyiségben rendelik. Ang^l szövetek Tóth szabónál — Szőlőeladás. A szőlőbir­tokok iránt, úgy látszik, a biza­lom növekszik, mert az árak emelkednek. A napokban vitéz Szentkirályi Gyula 7.800 négy­szögöles badacsonyi szőlőjét a herceg Esterházy hitbizomány 10 pengőért vette meg négyszögölen­ként, ami a békeáraknak felel meg. — Dolgozott a noha. Fehér József 62 éves, bödebázi lakos, hosszú idő óta békésen együtl gazdálkodott öccsével, az 52 éves Fehér Pállal. Csütörtökön bort fejtettek, miközben elég gyakran kóstolgatták a „nohát," aminek azután súlyos következményei let­tek. Az esti itatáskor még min­dig borosak voltak és az istáló- ban összeszólalkoztak, majd bí­rókra is keltek. Mindketten a lovak közé estek és az egyik ló fejen rúgta Fehér Pált, akit a mentők életveszélyes sérülésekre szállították a zalaegerszegi kór­házba. — Halálos szerencsétlenség a Balatonon. Nagy Sándor ba- latonzamárdi géplakatos kiment a Balaton jegére fakutyázai. A parttól egy kilóméternyire egy rianásba esett és mire segítségére siettek, már belefutadt a vízbe. Fenyőket díszfa és virágzó bokrokat, rózsákat, sövénycserjékef, cserepes virágokat, csokrokat, koszorúkat, a legszebb kivitelben és legol­csóbban szerezhet be id. Petermann József és Károly 60 éve fennálló kertészetében Nagykanizsán, Báthory utca 22. szám. Vidékre is. IRQíEPiií gyárilag új ERIKA hordozható táska gép 175 P-ért kapható HORVÁTH MIKLÓS aranyműves'és írógép mús zerész ZALAEGERSZEG. Mándi patika mellett. Falelös kiadó: A ít A Sä Y KÁROLY. Kiadja: a „ZRÍNYI“ Nyomdaipar és Könyvkereskedés Rt. Zalaegerszeg. Á 11 & n dó r* ak iá gramofonok, korcsolyák, varrógépek, flóbertok, vadászfegyverek és konyhai felszerelési cikkek. Fulfil ssén kapható. D lissBsssn4i« Műszaki vas- és szerszám kereskedőnél ■ VIOrifdllli Üli« “ Kühne mezőgazdasági gép biz. lerakata. Glóbus consei*v^iief vásároljon Németh Laci fél kg-os doboz Cukorborsó 44L I kg-as doboz 80 ff. Paradicsom conservek mélyen leszállított árban csemege üzletében. A „Zrínyi“ Nyomdaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg,Széchenyi-tér «.Nyomdáért felelős: Arany Káról«

Next

/
Oldalképek
Tartalom