Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-02-13 / 36. szám

XVIII évfolyam 36. uáni. ára 10 fillér 1935. február 13. Szerda. P®,, ousZtOU', Zalacsány c4 Felelős szerkesztő: Herboiy Ferenc. Szerkesztőség és Széchenyi-tér'4. kiadóhivatal: Zalaegerszeg, ...... Telefonszám 128. PO LITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban.. Előfizetési árak t egy hónapra 2 pengő, negyed­évre 6 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint ■ 2 Credo-gyiilés Keszthelyen. A keszthelyi Credo-egyesület február 10-én, vasárnap tartotta havi gyűlését a Kát. Legényegy­let nagytermében, Patonay László dr. kir. járásbiró elnöklete mel­lett. Az elnöki megnyitó után Ku- kuíjevic József dr., akadémiai ta­nár tartott nagyhatású előadást a családvédelemről. Bármerre for­dul az ember — mondotta — mindenütt csak ezt a vészkiáltást hallja : válságban van a család I Ütött az utolsó óra, a családot meg kell menteni. Mert ezzel együtt tombadöl a nemzet, a nép s veszélybe jut az Egyház. Az Egyház nemcsak maga foglalko­zik a családi élet bajainak kér­désévé', hanem sorompóba állítja fiait is, akik a mentés munkájá­ban eredményesen közreműköd­hetnek. Rámutatott, hogy nem­csak magyar jelenség a családi élet leromlása, hanem világvi­szonylatban is krónikus tünet, mely előre veti pusztító árnyát. Ismertette azokat a törekvése­ket, amelyeknek célja a családi élet lerombolása, a családon át a társadalom és az Egyház meg­döntései Majd rámutatott a csa­lád és Isten közötti kapcsolatokra s a házasság szentségi jellegére. Nagy szentirásludományi isme­rettel bizonyította, hogy a házas­ság mindig szent volt, hogy a házasságot Isten rendelte s a házasság nyomát megtaláljuk a pogány, sőt még a vad népek­nél is, akik ünnepélyességgel s bizonyos szertartásokkal kötötték s kötik meg ma is a házasságot I Arra a magas piedesztálra, amelyen ma a házasság van, Krisztus Urunk emelte a házas­ságot, azzal, hogy azt szentséggé és feibonthaíatianná tette. Szent, életfogytiglan tartó szövetség a házasság, amelyet Szent Pál az efezusiakhoz irt levelében nagy titoknak mond. Hogy szent, is­teni intézmény a házasság, kitű­nik Krisztus Urunk első csodájá­ból is, melyet a Kánai menyeg­zőn megjelenésével kitüntetett s áldást vitt a menyegzői házba. Utalt arra, hogy Isten a házasság és család védelmét célozza VI. és IX. parancsolatával is! Azok, akik a családi élet meg- rentására törnek, azt mondják: a házasság magánügy ! Velük szem­ben bebizonyította, hogy a há­zasság ennél sokkal több, nem­csak vallási, hanem nemzeti s társadalmi vonatkozásban is I A családi élet leromlásában — szerinte is — nagy szerepe van a mai gazdasági élet lerom­lásának is. Másik ok az, hogy a mai tár­sadalom kettős szemszögből bí­rálja el a nőt a családon belül és a családon kivül. Sokan van­nak, akik a nőben másnak a fe­leségét látják, akit szerelmük tár­gyává tehetnek, akit nem becsül­nek annyira, hogy benne ne csak annak halhaailan lelkét, de a család lelkét is lássák. Közülük Kerülnek ki a szabad­szere em, a pajtás és veekend- házasság hívei. E kettős méríék sodorta a nőt abba a lelkiségbe, hogy a házasságot csak szerző­désnek, nem pedig szentségnek tekintse, amelynek keretében sza­badosán élhet I Ee a felfogás la­zította meg a házastársak közötti életet, hűtötle le a családi élet melegségét. Utalt e felfogás ká­ros kihatására, a gyermekekre, akikben, mivel a szülőktől nem látnak jó pé.dát, megszűnik a szülők iránti tisztelet és szeretet s gyökeret ver a szülők iránti gyűlölet. Hozzájárulnak a családi élet megrontásához, a rossz sajtó, a mai színház, mozi, pornográf könyvek, képek s a háborús pszihozis, amely még mindig érezteti demoralizáló hatását. Az élvezetvágy, szertelen szórakozás, a divat tultengése s a valláser­kölcsi felfogás megromlása, amely minden örömet csak itt akar föl- habzsoini, amely — szerinte—úgy sincs tovább. Abban a család­ban, amelyben csak a földi élet­re helyezik az élet hangsúlyát, meggyengülnek az erkölcsi köte­lékek s bomlásnak indul az egész családi élei. Pedig a család az áilamfenlarló elem. Amilyenek a családok, ol) an lesz a társadalom, a nemzet és nép is. Csak akkor van áldás a családon, ha annak élete tiszta s a szentség szikláján alapszik. Állítsuk vissza a házasság szent­ségi jellegét és tisztaságát s bol­dog lesz a család ismét I Ezt a felfogást vigyük gyermekeink szi­vébe. Helyezzük vissza a csalá­dot a Páterfamiliások jogara alá. Neveljük gyermekeinket hitéletre, a leányokai jó anyákká, akik tisz­teletet és megbecsülést érdemel­nek. Mert a családvédelem leg­biztosabb eszköze a vallásos élet, a hit, a szülők tisztelete. A mai korszellem a családot akarja de struálni, hogy azon át lerombol­hassa a társadalmi rendet. Ezzel a törekvéssel szemben tekintsük a családi életet szentély­nek, ahonnan száműzve van a destrukciónak minden eleme I Érezze át mindenki a házasság jelentőségét, szentségi voliát s keressük hozzá Isten áldását: — akkor nagy lépéssel jutunk előre a régi dicső Regnum Marianum felé . . . A feszült figyelemmel és ér­deklődéssel kisért előadásért Pa­tonay László dr. elnök mondott köszönetét. Ugyancsak köszöne­tét mondott Kreitz József a Credó ügyvezető elnöke is. Németh Já­nos szentszéki tanácsos felhívta a gyűlés figyelmét XI. Pius pápa koronázásának 13 ik évfordulójá­ra s utalt arra a nagy isteni ado­mányra, amit mi katolikusok a pá­paságban, Péter sziklájában bí­runk. Hivatkozott a Casli Connu- bii enciklikára, mely a családi élet tisztaságát a Quadragesimo Annora, amely új, emberibb, keresztényibb gazdasági rendnek bevezetését ajánlja. A gyűlés a pápai himnusz eléneklésével vég­ződött. Németh János. Megalakult a törvényhatósági tagok kereszténypárti csoportja. A keresztény gazdasági és szo­ciális párt zaiai vezetői ma dél­előtt V 29 órára a Kuifurházba ér­tekezletre hívták össze a törvény- hatósági bizottságnak a keresz­ténypárthoz tarlozó tagjait, akik a korai idő ellenére is szép számban jelenlek meg. Az értekezletet Tarányi Ferenc dr. nyug. főispán, felsőházi tag nyitotta meg, aki előadta, hogy az értekezleten a törvényhatósági kereszténypárti blokkot kívánják megaiakitani. Elmondotta, hogy ez a gondolat már két év előtt, a jelenlegi kabinet kormányrajutása idején felmerült, de akkor vára­kozó álláspontra helyezkedik a politikai fordulat miatt, mert ak­koriban a közéletben szereplő fér­fiak a javulás reményében vára­kozó álláspontra helyezkedtek. Ő ugyan már akkor tudatában volt annak, hogy az országos politikában jelentős javulás nem várható, s az események igazolták is. Bármennyire is meg van kötve az újságok keze, azokból is meg­állapítható, hogy ma a helyzet egészen zavaros. A kormánypárt 98 százaléka szembenáll a mi­niszterelnökkel, s megbomlott a független kisgazdapárt. Ennek gazdaeleme, minthogy nem telje­sítették kívánságait, ma is ellen­zéki, viszont a többi tag a veze­tőkkel egyetemben együtt dolgo­zik a miniszterelnökkel. Dicsek­vés nélkül elmondhatjuk, hogy a higgadt és nyugodt, de az ab­szolút ellenzéki álláspontot két év óta csak a kereszténypárt képvi­seli a számottevő nemzeti pártok közül. A kormánypárt, a függet­len kisgazdapárt és a nyilas párt a zaiai törvényhatósági életben ki van alakulva, szükséges tehát, hogy a kereszténypártnak is meg legyen a törvényhatósági csoportja. Fel akarják szólítani az együtt­működésre azokat a törvényható­sági bizottsági tagokat is, akik nem tagjai a pártnak, de azonos gondolkozásuak a fontos kérdé­sekben. Tehát azokat, akik legiti­misták, akik helyeslik a párt gaz- daprogrammját, így például a gazdaadósságok rendezéséi, akik szükségesnek tartják a termény- és állatárak rendezését. Ebben a kérdésben még nem történt semmi, pedig már csak 5 hónap választ el az új terméstől. Csatlakozásra szólítják fel azokat is, akik a szociális kérdésekben egyetértenek a párttal. A kereszténypártnak az az álláspontja, hogy az élet halad, tehát reformokra szükség van. De vigyáznunk kell a reformok­kal is. Akik nem a józan, észszerű haladást hirdeti, hanem olyasmit kezd hirdetni, ami egyelőre nem valósítható meg, az nem való a politikai életbe. Viszont nincs" jogosultságuk a haladni nem akaróknak sem. Remél', hogy ez­zel a józan politikával meg lehet nyerni a íörvényhaiósági bizott­sági tagok jó részét. A pártba való tömörülés annál kívánatosabb, mert különben a megyegyüléseken ötletszerűen ol­danak meg tárgyi és személyi kérdéseket, bizottsági választáso­kat, ami csak felesleges izgalma­kat okoz. Viszont, ha kialakult pártok vannak a vármegyénél, akkor páriközi értekezleteken ará­nyosan oszthatják meg a helyeket. Szükséges a törvényhatósági blokk megalakítása azért is, mert ez előkészítő iskola lehet az orszá­gos politikára. A nagy tetszéssel fogadott tá­jékoztató után a megjelentek ki­mondották a törvényhatósági csoport megalakulását és annak elnökévé Tarányi Ferenc dr.-t vá­lasztották meg. Kimondották, hogy igyekeznek megnyerni az azonos gondolkozásokat, ha nem is párt­tagok. Pehm József apátplébános be- jelentétie, hogy eddig hetvenen csatlakoztak a kereszténypárti biokhoz, de a jelentkezések még folyamatban van. Majd a blokk alelnökeivé Pehm József apáíplébánost és Babochay Györgyöt válaszíották meg, titká­rává pedig Fülöp Jenő dr. ügyvédet. Ezután megalakították a járási szervezetek vezetőit, akik járáson­ként elvégzik a szervezkedést. Végül a mai közgyűlés tárgyai- vei foglalkoztak. Pehm József, Sümeghy József és Meizler Ká­roly dr. felszólalása után úgy döntöttek, hogy ragaszkodnak az eddigi 4 közgyűléshez. Pehm apáíplébános bejelentette, hogy fel fog szólalni a leventék templom- bajárása ügyében. Befejezésül elhatározták, hogy minden közgyűlés elölt tartanak pártértekezletet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom