Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-02-19 / 41. szám

1934 február 19. Zalamegyei Újság 3 féTO ÉSjURIDIVAT a baba sorsa. Összetörik a gyer­mekek . . . A fényes kiállítású, mulatlató gyermekoperának ötletes, kedves szövegét Braunecker Marie du Sacré Coeur dr, tanárnő irta, fülbemászó muzsikáját pedig Bar tha M. Magdolna zenetanár szer­zetté. Mindketten dicséretes mun­kát végeztek. Második szám volt a Cibere Cantus, igazán tréfás jelenet. Felvonultak az énekesek : Istvándy Aranka III, é., Sialay Edith V. é., Takács Marica I é., Skublics Zsuzsi V. é., E'tsey Qizi V. é, Polgári Ka­tó V. é., Papp Edith V. é., Papp Mária V. é., Szedmák Irma V. é.; ki cica, ki kandúr, ki gunár, ki meg medvebocs képében. Bemu­tatta őket és az egész karnak működéséről találó képet festett elragadó kedvességgel és szipor­kázó szellemességgel a karmester, Jakab Gizella V. é., aki testtel- lélekkel dirigált és nem derűre hangolta, de állandó kacajra in­dította a közönséget. Végezetül a „Régi dalt“ Goreczky Elvira 3 felvonásos víg­játékét mu atták be a növendé­kek s olyant produkáltak, ami megint csak a kitűnő betanulás­ról és megrendezésről tanúsko­dott. Hegedűs Klári IV. é. az alapitványos hölgy szerepében nyújtott találó alakítást, Aliz né met társalkodónő szerepében utol­érhetetlen volt Szedmák Irma V. é. Ennél frajlább frajlát alig lát­hatunk. Nagyon kedves, válasz tékos volt Jakab Gabriella, mint Éva. Joó Éva I. é. a trubadúr alakításával és kellemes énekével vonla magára a figyelmet. Szu­per Irma V. é. (Panni kulcsárnő), Standi Mária és Szalay Edit II. é. (konyhaleányok), Puskás Irén V. é. (kertészfiu), Varga Irma III. é. (lovászgyerek), Hermann Vali és Heti Mici IV. é. (szobaieányok), Takács Marica I. é, Magyar Er­zsébet III. é. (színésznők), Englert Mária V. é. (tündérkirálynő), Skublics Zsuzsi, Mozsolics Pi roska V. é., Galambos Ilonka, Olcsán Emi IV. é. (főtündérek), valamint a többi tündérek, ma nók és aratóleányok szerepét be­töltők is igen jók voltak. Pom­pásan sikerült minden tánc és énekszámuk. A tündérek táncának .hatását nagyban emelle a kü ön­féle szinü megvilágítás, amit nagy hozzáértéssel Auffenberg M. Pia tanárnő végzett. A táncok beta­nításáért Altorjay Margit és Tur- csányi Sipos Marica, míg a dísz­letek festéséért M. Xavéiia és Király Erzsébet tanárnők érdemel­nek elismerést. Az intézet igazgatósága arra tekintettel, hogy az előadáson so­kan, különösen az iparos- és ke- reskedőtársadalom tagjai közül, nem jelenhettek meg, vasárnap, folyó hó 24-én délután 5 órai kezdettel az előadási megismétel­teti. Bemutatásra kerül a Baba­vásár és a Régi dal. Műsormeg­váltás: I. hely 60, II. hely 40, diákjegy 20 fillér. A nagykanizsai kath. Legényegylet február 17-én vasárnap délután fél 5 órai kezdetlel tartotta tiszt ujitó közgyűlését, melyen a kö vetkező új tisztikart választották meg : Egyházi alelnök: Lukács Jó­zsef. Világi elnök : Varga Nándor. Tiszti ügyész: Ifj. Tamás János dr. Titkárok: Töke Jerö, Bárány István. Pénztárnok: Jászai Lajos. Pénztári ellenörök : Gráf János, Szabó István. Rendezőbizottsági elnök : Várkonyi István. Háznagy : Farkas János. Könyvtárosok : Schweitzer László, Tóth Ferenc. Számvizsgáló bizottság: Halvax Lajos, Horváth István, Filó Fe­renc. Választmányi tagok a pár- to'ó tagok közül: Aradi Antal, Belső János, Boda Károly, Cse­rép József, Dezső József, Filipo- v ts László, Golens iky Ferenc, Horváth József tanitó, Megyimo- recz Tamás, Molnár László, No- váczky József, Orbán János,íPapp Oszkár, Ritter András, Schless László, Simon József, Stampf Zsigmond, id. Szántó Lajos, Vio la Kálmán, Wágner István; a rendes tagok közül: Büky Lajos, Gerencsér Pál, Gödi Lajos, Hor­váth Géza, Kocsek Károly, Púm Gyula, Martincsevics Ferenc, Mo’nár István, Perger Imre, Ta­kács Gyula. gyárilag új ERIKA hordozható táska gép 175 P-ért kapható HORVÁTH MIKLÓS aranyműves és írógép műszerész ZALAEGERSZEG. Mándi patika mellett. HÖLGYEK a Szép és tartós frizurát VERASZTÓ hölgyfodrász készít Wlassics és Petőfi utca sarok. „Száz leány teája“ címen hirdette a zalaegerszegi Leánykongregáció vasárnapi tea­estjét és a város közönsége meg­értette a hivó szót. Kevéssel fél 7 után már mozogni is alig le­hetett a Kulturház termeiben. Az érdeklődés olyan nagyfokú volt, hogy a később érkezőknek már nem jutóit hely. A Leány kongregáció tagjai ugyancsak sü- rögtek-forogtak, hogy a vendé­geknek a kiszolgálás ellen pana­szuk ne legyen. Nem is lehetett, mert a figyelmes leánykák a leg­nagyobb készséggel és ügyesség­gel végezték a kiszolgálási. Gon­doskodtak természetesen arról is, hogy a közönségnek a tea mellé ne csak finom süteményekkel kedveskedjenek, hanem szellemi élvezetet is nyújtsanak, ami ügye­sen összeállított műsor keretében sikerült is. A „Száz leány teája“ rókáig emlékezetes marad azok­nak, akik ott voltak, mert nagyon vidám, fesztelen hangulatban töl­töttek el ott néhány órát. A műiort Horváth Irén szelle­mes bevezetője nyitotta meg, amit Helmeczi Margit kitűnő szavalata követett. Háry Emmának „Enyém az ifjúság“ cimü költeményét ad­ta elő a tőle megszokott kedves­séggel. Egy egyfelvonásos vígjá­ték következett ezután, amelyen a közönség igen jól mulatott. A szereplők gondoskodtak arról, hogy kihozzák a darabból mind­azt, amit csak lehetett. Így azután biztosították is az eredményt. Há­ry Piroska, Fülöp Margit, R i g I e r Ili, Mayer Idus, Domby Ilus, Horváth Irén, Kel­lermann Bözsi és Martincsevics Irén jeleskedtek a darabban. A dámák táncát Domby Nusi, Juhász Anti, Rőszler Irén, Mol­nár Panni és Kiss Irén mulatták be, mig a magyar táncot Schlem­mer Sári, Szalay Erzsi, Nagy Irén, Halász Erzsébet, Nagy Má­ria, Helmeczi Margit, Horváth Erzsi és Jálics Manci járták ro- pogósan. A közönség hatalmas tapsorkánnal jutalmazta és két­szer is megismételtette a szép magyar táncot. Tuícsányi Sípos Marica tanárnő kombinálta és tanította be a láncokat, a sok taps tehát az ő fáradhatatlan mun­kájának és ügyességének is mél­tó elismerése volt. Háry Emma szavalta végül Tavaszi dal cimü bájos költeményét, amiért a kö­zönség lelkesen ünnepelte. Műsor után még sokáig együtt maradt a közönség és vidám hangulatban szórakozott tovább. A Leánykongregáció elnöksége elnézését kéri azoknak, akiknek nem jutott hely és igy nem le­hettek részesei a „Száz leány teája“ kellemes farsangi estnek, mert nem tehet arról, hogy a Kul- turháznak termei nem fogadhattak | be többet. A pompásan sikerült Glóbu^onsei^ket vásároljon Hc|||Qf|| 1_SBCÍ^^ fél kg-os doboz Cukorborsó 44 f. I kg-os doboz 80 f. Paradicsom conservek mélyen leszállított árban csemege üzletében. Állandó paklápon gramofonok, korcsolyák, varrógépek, flóbertok, vadászfegyverek és konyhai felszerelési cikkek. FQitő szén kapható. Ű. Horváth Imre Műszaki vas* és szerszámkereskedőnél Kühne mezőgazdasági gép biz. lerakata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom