Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-10-11 / 230. szám

4 Új Nemiedéi Szerfla, 1933 október 11. A medikus Harasztin kívül tagadnak a pécsi kommunisták Pécs, október 10. Igen nagy érdeklődés mellett foly­tatták ma a pécsi és pécskörnyéki kommunisták bünpSrének főtárgya­lását. A rendőrség nehezen tudta fentartani a rendet, annyian voltak kiváncsiak a főtárgyalásra. A teg­nap kihallgatott vádlottak közül csak Haraszti István orvostanhall­gató tett beismerő vallomást, a töb­biek mind visszavonták beismeré­süket azzal, hogy azt erőszakkal vették ki belőlük. Néhány jelentéktelen vallomás után Schwarcz Lenke bölesésztan- hallgatónő áll a biróság elé. Magas, nyúlánk lány, feketehaja, fekete- szemű. Kaposvárról való, elegáns sötétkék ruhát, fehér gallért visel s igen öntudatosan felelget. — Haraszti udvarolt önnek? — Haraszti a vőlegényem volc —• feleli határozottan, valósággal rendreutasítással a hangjában Schwarcz Lenke. — A zsidó menzán ismerkedtünk össze és Haraszti el­mondta, hogy gyakran jár a szo­ciáldemokrata pártba és igy nem találtam feltűnőnek, amikor később elkísértem kirándulásaira és na­gy óbb számú munkás tartott velünk. Schwarcz Lenke egyébként nem akar tudni semmiről, visszavonja előző vallomását és azt mondja, hogy azt erőszakkal szedték ki be­lőle. Tagadja a cédulákat, amelye­ke! a házkutatás során találtak és amelyek az éjszaki órákban kom­munista megbeszélésekre hívták. Szerinte másként volt az a három beismert kirándulás is, amelyen rajta és Harasztin kivül Nukker Kamiin, Rosenthal Erzsébet, Ben­czúr Gyula, Horváth Mateovits István és még több munkás vett részt Az előző beismerő vallomásban benne van, hogy négy kommunista sejtet alakítottak. A főiskolainak Haraszti István volta vezetője. 1933 márciusában éjszaka Schwarcz Lenke Haraszti lakásán várta a kommunista futárt, aki rengeteg röpcédulát hozott. Mindezekre most kijelenti: — Nem igaz! Erőszakkal vették ki belőlem. Amerikában teljes erűvel megindul a szőlőtermelés és szeszgyártás Washington, október 10- A szesztilalom haldoklását h i- vatalosan elismerték azzal, hogy az újjáépítési hitelintézet milliókra rugó, jelentékeny össze­geket irányzott elő a belföldi sző lő termelés, szőlővásár­lás, sajtolás, erjesztés elő­mozdítására és általában a honi boripar fejlesztésére,mely célokra külön vállalatok alakulnak állami támogatással. Az egyik newyorki nagy cég már be­rendezkedett a felhőkareoló-méretü szeszkereskedelemre. Hatvanöt- ezer utazó ügynököt szerződ­tetett, akik decemberben kezdik meg működésüket. Azok a cégek, melyek szeszgyártással vagy szesz­kereskedelemmel szándékoznak fog­lalkozni, valamennyi alkalmazót­okról ujjlenyomatot vesznek, hogy igy megakadályozhassák szeszcsempész-, vagy rablóbandák tagjainak a törvényes szeszforga­lomba való bekapcsolódását. Telsfontzámalnh: 12- 7-47, 12-7-4(1 13- 0-06, 21-8-84 — I« MIÉRT DRÁGÁBB az igazság Bicskén, mini Székesfehérvárott?f... Ugyanazon kétszerannyi perköltséget ügyben az etyeki polgár fizet, mini a lovasberényi Már szóvátettük az Uj Nemzedék­ben azokat a lehetetlen állapotokat, amelyek az ország területén miiködő járásbíróságuk különböző skálájú ügyvédi díjszabásai körül mutatkoz­nak. Megírtuk, hogy legutóbb Prockl Gyula, bicskei igazgató-tanitó és vármegyei törvényhatósági bizott­sági tag, Fejérvármegye közgyűlé­sén tette szóvá az ügyvédi munkadi­jak országszerte való egységesítésé­nek pi'oblémáját. Prockl igazgató a vármegyei köz­gyűlésen adatokat sorolt fel, ame­lyek alapján összehasonlítást végzett a budapesti központi járásbíróság és a bicskei járásbíróság ügyvédi díjszabása között s megállapította, hogy a bicskei bíróságnál jogot ke­reső közönségnek sokkal drágábban kell megfizetnie ügyvédjét, mint a budapesti polgárnak. Ezen adatok ellen, a közgyűlésen azt az érvet hozták fel, hogy a két ügyvédi díjszabás között azért van ekkora különbség, mert a budapesti bíróságnál nincs kiszállási költség, a bicskeinél pedig van. Ámbár a Prockl Gyula által felsorolt szám­adatokból első pillantásra meg le­hetett ítélni, hogy a két ügyvédi díjszabás között lévő hatalmas kü­lönbségnek nem ez a fentebb emlí­tett körülmény az oka, a kifogás olyan valószerünek hangzott, hogy szükségesnek látszott most már olyan adatok beszerzése, amelyek mindkét esetben vidéki járásbíró­ság területére vonatkoznak, ame- lyeVnek össszehasonlitásánál tehát nem merülhet fel az ellenvetés a ki­szállási dijakat illetőleg. Az Uj Nemzedék munkatársának alkalma volt az interpelláló bizott­sági tagot felkeresni s megtudta, hogy Prockl Gyula legközelebb újabb interpellációra készül a közgyűlésen s ismét szóvá teszi az ügyvédi díjszabások körül a vármegye területén mutatkozó rendellenességeket, most már olyan adatok felsorolásá­val, amelyeket kizárólag a várme­gye területéről szerzett be. Egy kis „Tájékoztató .. A székesfehérvári királyi tör­vényszék nyomtatványt adott ki 1927-ben, amelynek cime: „Tájékoz­tató a székesfehérvári királyi tör­vényszék és területén lévő királyi járásbiróságok ügyvédi díjszabá­sára.“ A nyomtatvány nyilvánva­lóan a laikus jogkereső közönség számára készült és az a célja, hogy a vármegye polgársága előzetesen tájékozódást szerezhessen magának a peres ügyében felmerülő ügy­védi költségekről. Egy kis bogarászás, számolga­tás és statisztikai összehasonlítás a füzetben igen érdekes eredmény­nyel jár. Megtudjuk például ebből a nyomtaványból, hogy a bicskei ügyvéd még egyszer annyi díjazást kap munkájáért, mint a székesfehérvári. Még pedig a következőképpen: Vegyünk alapul hétféle ügyvédi ténykedést: kereset megszerkesz­tése, tárgyalás, végrehajtás kérése, végrehajtás foganatosítása, ingó árverés kérése, árverés és sorrendi tárgyalás. Tegyük fel, hogy az al­peres nem lakik a járásbíróság székhelyéin. Ez esetben, ha a per értéke 500 pengő, akkor Bicskén 352 pengőt, Székesfehérvárott 237.50 pengőt állapit meg ügyvédi költség fejében a biróság. 1000 pengőnél Székesfehérvárott 332.50, Bicskén már 605 pengő, 2G0Ö pengőnél Fehérvárott 570> Bicskén 880, mig 10.000 pengőnél Fehérvárott 1140, Bicskén pedig 2640 pengő az ügyvédi munka- dij!!! Ha tehát egy ügyvédnek négy ügye van a fenti összegekkel, akkor a négy ügyéért kap Székesfehérvá­rott 2280 pengőt, Bicskén pedig 1177 pengőt. Ami magyarán mondva annyit jelent, hogy az etyeki polgárnak dupla annyi költségbe kerül a tör­vénykezés, mint a lovasberé- nyinek. Bizonyítékul alább közlünk két darab váltófizetési meg hagyás-má­solatot, amelyek mindegyik ugyan­azon összegről lett kiállítva s egyi­ket a bicskei, a másikat a pestvi­déki járásbíróság bocsátotta ki. Pesten í pengő 20 fillér, Bicskén ÍOO pengő egy nyomtatvány kitöltésének dija 1. Végrehajtható kiadmány A pestvidéki kir. járásbiróság 2527/ 1933. sz. A biróság az 1933- évi május hó 19. napján Bicske községben 3000 pengőről kiállított és eredetiben bemu­tatott váltó alapján meghagyja N. N. alperesnek, mint elfogadónak, bogy 3000 pengő tőkét, e tőke után 1933. augusztus 17-től járó 8 százalékos ka­matot és 136.80 pengő perkültséget a jelen fizetési meghagyás kézbesítésétől számított bárom nap alatt X. Y. bics- ■ kei ügyvéd által képviselt felperesnek végrehajtás terhével fizesse meg. Buda­pest, 1933. augusztus 23• P. H. Aláírás. A végrehajtás kérésének költ­ségét a biróság 1.20 pengőben állapítja meg. Budapest, 1933. szeptember hó, P. H. Aláírás. 2. Végrehajtható kiadmány A bicskei kir .járásbíróság 1901/1933. sz. A biróság 1933. évi május hó 16-án Bicske községben 3000 pengőről kiállí­tott és eredetiben bemutatott váltó alap­ján meghagyja N. N. alperesnek, mint elfogadónak, hogy 3000 pengő tőkét, e tőke után 1933. augusztus 16-tól járó 8 százalékos kamatot és 196.00 pengő per­költséget a jelen fizetési meghagyás kézbesítésétőll számított három nap alatt X, Y. ügyvéd álltai képviselt felperes­nek végrehajtás terhével fizesse meg. Bicske, 1933. augusztus 22. P. H. Alá­írás. — A biztosítási végrehajtás kéré­sének költségét a biróság 100 pengőben állapítja meg. Bicske, 1933. szeptember 20. P. H. AlóÁrás. Mind a két követelés telekkönyvi bekebelezéssel volt biztosítva. Egy 3000 pengős váltó tehát ugyanazon időben, ugyanazon ügy* védi és bírósági ténykedés mellett a pestvidéki járásbíróságnál 138 pengő, a bicskei járásbíróságon pedig 296.90 pengő költséget je­lent az ügyfélnek. Ilyen és ehhez hasonló adatok ee-< regével kívánja Prockl Gyula leg» közelebbi interpellációját alátámasz­tani, ha ugyan lesz rá szükség. Mert — ha igaz, a legutóbb felbukkant hir — a bicskei járásbirósg máris, uj ügyvédi díjszabást állapított meg, amely állítólag pontról-pontra meg­egyezik az 1927-ben kiadott s fentebb említett székesfehérvári díjszabás­sal. Ha ez a hír igaz, akkor egyben mindennél fényesebb bizonyítéka is annak, hogy itt éveken keresztül méltánytalan és igazságtalan elbá­násban részesültek a pereskedő pol­gárok és hogy ez a kétféle áron kap­ható igazság, ezek az aránytalanul nagy perköltségek, igen sok embert sodortak annak a mozgalomnak tá­borába, amely most „Bajbajutottak Országos Gazdasági Szövetsége“ címen indította meg a harcot a ma­gyar polgárság már-már elviselhe­tetlen terhei s igy többek között a méregdrága, perköltségek ellen. Pap Miklós. Hadié Sport SZERDA: 6.45: Torna. — Utána: Gramofon. — 9.45: Hirek. — 1-0: Beuiczky Péter „szentelt“ vi­téz magyar . rigmusai, Szabadtéri társas­játékok. — Közben: Gramofon. — 11.10: Vízállás. — 12: Déli harangozó,' időjárás. — 12.1)5: Gróh Klára hegedül, Pál Ilonka éne­kel. — 12.30: Hirek. — 1.15: Pontos idő, idő­járás, vízállás. — 1.30: Gramofon. — 2.45: Ilirek, élelmiszer- és piaci árak, árfolya­mok. — 3.30: Diákfélóra. — 4: Dr. Aczélnó Gcnda Lili dr.: „Miért, melyik, életkorban s hogyan tanuljunk idegen nyelveket 1“ — 4.45: Pontos idő, időjárás, hirek. — 5: Aclám Éva: „Asszouygondnok“. — 5.30: K. Comenspli Mária zongorázik. — 6: Forbáíh László: „A jó reklám.“ — 6.30: Budapesti Hangverseny Zenekar. — Közben 7.10: Dr. Zsitvay Tibor: „A turistaság“. — 8: „Dani bá‘ a világ közepén“ (Hosszú Zoltán, Eszonyi Olga). — 91 Poptos idő, hirek. — 9.15: Gramofon. — 10; Időjárás. — Majd: Guttonberg-jazz, Veres i-igény zenekara .‘kal­már Pál ón ekével. — Budapest II. 8-tol: Azonos Budapest I. müso-ával. APRo SPORTHÍREK. Kiskunhalason sze­repelt a Törekvés birkózó gárdája s ott 2.1—15 pontarány ban győzött. A csoportok győztesei: Kovács, Horváth. Kovács, Fekete, Maróti és Soltész. Leleplezték a Váci Sport Egyesület hősi halált, balt evezőseinek emléktábláját. A leleplezést a budapesti és váci evezősök diszf el vonulása vczello be a Dunán. Az ünnepi beszédet Krakker Kálmán polgár- mester mondotta, majd elhelyezte a város koszorúját az emlékművön. Utána a kato­nai é.s polgári hatóságok helyezték el ko­szorúikat A megjelentek között volt Kor- nis Gyula országgyűlési képviselő is. Pesterzsébeti MTK—NagykAtai Turul 36:9. A rovánsmérkőzésen fölényesen győztek az erzsébeti birkózók. Részletes eredmény a következő: Légsuly: Jarabik (Nngvkáta). 2. Bokor (EMTK). 3. Túrák (EMTK). Pe helysuly: 1. Vodolák (EMTK). 2. Simon (EMTK). 3. Stofán (Nngykáto). Könnyü- ¥ajrTer, 2. Niederlnonder (EMTK). 3. Juhász (Nagykát«). Kisközdp- suly: 1 Horváth G. (EMTK). 2. Horváth L. (EMTK). 3. Bakony (Xngvkát«). Nagy- középsuly: 1. Dálmody (EMTK). 3. Mráz (EMTK). 3. Kocsis (Nagykáta)

Next

/
Oldalképek
Tartalom