Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-10-11 / 230. szám

Szerda, 1933 október H. 9 éy3xüd>fú& '<& Tabánt és két hete nincs nyug tom a tabáni hangulatcikkektől és siratókrokiktól. Ez kérem egy uj műfaj. A siratókroki. Rogy aszon- gya, sejhaj, vége a romantikának ma megint eltűnt egy régi, hires tabáni kiskocsma, az öreg Drave- nyák kocsmája. Pedig sejhaj (ez kell, ne tessék haragudni), micsoda borokat mértek itt anno annyi- megannyi . . . Aztán a tüzrőlpat- tant Drctvenyákné . . ., aki most múlt nyolcvanhatesztendős, de még most is pattanna a tűzről, de hát a vigalmi, meg a forgalmi, meg az a sok újságíró, aki mind öli az em­bert, hogy mi is volt akkor Drave- nyák néni, amikor a mahapartalai maharadzsa csárdást táncolt itt Dravenyák nénivel és valódi béke beli rubinttal fizetett, amikor el­ment. És igy tovább. Mint megtud­tam, a lapok a tabáni bontások ide­jére külön tabáni hangulat szerkesz­tőket alkalmaztak, akik felkeresik otthonukban az öreg kilakoltatott tabáni verkliseket és olyan vissza­emlékezéseket csikarnak ki belőlük, hogy az ember sírva borul a sziva- rosra, amikor olvassa a kávéház­ban. Tessék már kérem abbahagyni ezt a Tabánt. Már tudjuk, hogy a Galagonya-utca helyén volt a budai basa mosokonyhája, tudjuk, hogy a Petrence-utca 7. számú ház falába vándor pántlikakereskedők vannak befalazva és nem mernek kijönni a sok krokiirótól, akik éjjel-nappal lesi őket egy kis befalazási interjú irányában. Már olvastam, hogy a Banzsal- köz i. számú ház falában, az nem egy kétkilós mérlegsuly, hanem ak­kor fúródott oda, amikor Gusztáv Adolf ostromolta szakállas ágyúi­val a házat, amelyben tudvalévőleg egy elátkozott középkori manikűrös- lány jelenik meg minden éjfélután a kémény fölött, a házmester őszinte bánatára, mert nem fizet kapupénzt és csak úgy asztrálsu gárdákban be­lóg a házba a nyavalyás. Egyszóval már abszolút ismerjük a Tabánt, most már tessék csak nyugodtan le­bontani, dacára, hogy este hétkor kis babám, vár a csendes vén Tabán, nem beszélve arról, hogy ez egy link dolog, evvel a tabáni csenddel, mért éjfélután, sehol se ordítottak úgy Pesten, mint éppen a Tabánban, mondván, hogy száz muskátlis ab­lak integet, add kezembe drága kis kezed stb. A Tabánt valami húsz- harminc napszámos bontja, de há­romszáz kroldiró siratja. Ezért nem tud szegény meghalni. Folyton fel­éled egy-egy hangulatos sirató szivbemarkoló jajgatására. Uraim! Állapodjunk meg, hogy slussz, pássz, vége. Nem írunk több tabáni­krokit Én is legfeljebb még csak egyet-kettőt, de aztán akkorára le legyen bontva az a Tabán, mert nem áUok jót magamért. Fintor. — (Megszűnnek a jótékonyeélu bálok Németországban.) Strölis stuttgarti főpolgármester felhívás­sal fordult a jótékonyeélu rende­zések ellen, amelyek bevételeit sze- génysorsuak támogatására fordít­ják. A stutttgarti főpolgármester szerint a jószándéknak tetté válá­sához nincs szükség az élvezetek felkorbácsolására és különböző vá­gyak kielégítésére. A jószándék nem kíván szórakozni, hanem áldo­zatot akar hozni. Az uj német szo­ciális felfogás ilyformán visszauta­sítja az u. n. jótékonysági rendezé­seket, az álarcosbálokat és a jóté- konycélu táncmulatságokat. — (Betörés.) Kasszafuró betörők jártak ma éjszaka a Fischer Testvérek Ko- 8zoru-ulca 3. szám alatti üvegcsiszoló üzlet helyiségében. A betörők a megfúrt pénzszekrényből ezer pengő készpénzt zsákmányoltak­— (Spanyolországban is sztratoszféra- repülésre készülnek.) Emilio Herrera ezredes bejelentettéi hogy a tél végén Madridból sztratoszfára-répülésre indul és 20.000 méteres magasságot akar el­érni. Herrera ezredes egyedül indul ve­szedelmes ntjára. — (Leégett egy karlsruhei mü­selyemgyár) és óriási anyagkész­letek pusztultak el. A beomló fal súlyosan megsebesített egy tűzoltót és öt munkást. 300 munkás vesztette el a kenyerét. Baj van a „kifőzésekkel“ — Az ember soha se tudja, mi ben fő a fejük! — (Toby szomorú pályafutása.) New- york milliomos negyedében szomorú kö riilmények között múlt ki Toby, az öleb amely valaha a világ legelkényeztetettebb kutyája volt. Úrnője, Ella Wendel kizá­rólag az ölebnek élt, amelynek pompá­san berendezett szobája műkincsekkél volt tele. Külön inasa volt az. ebnek, csak autón járt a városban és a leg­drágább selyem meg bársonypárnákon bevert naphosszat. A milliomosnő saját- kezüleg szolgálta fel kutyájának ked­venc falatjait remekművű aranytálakon. Két esztendeje, amióta a különcködésé­ről hires milliomosnő meghalt, Toby so tét nyomorban tengette életét. A ház­mester közönséges kutya módjára ke­zelte, a konyhában kapott enni s a hul­ladékokkal elronthatta a gyomrát. A ha­gyaték gondnoka, mint hasznavehetet­lent, most megölette az állatot. — (Herriot a gyógyulás utján.) Herriot volt francia miniszterel­nök állapotában az elmúlt napok­ban lényeges javulás állott be. A láz és a fájdalom enyhült, úgy, hogy az orvosok remélik, hogy a műtéttől el lehet majd tekinteni. Herriot hétfőn ismét evett valamit és rövid időre elhagyta a beteg­ágyát. — (Meghalt a vazelin feltalálója.) Spring-Lakeban (New-Yersey), kilenc­venhat éves korában meghalt Robert Chesebrough. a vazelin feltalálója. Szü lei ne wy or ki kiskereskedők voltak, akik minden vagyonkájukat fiuk neveltetésére fordították. Chesebrough 1858-ban fogott hozzá a petroleum melléktermékeinek ta­nulmányozásához s 1881 óta kiváróan vazelint gyártott, ö volt az első ame rikai gyáros, aki áruját nagyban hir­dette. A sokszoros milliomos élezte vé­géig, télen-nydron majdnem mindennap fürdőit a tengerben. még nem olvasta FRQCHtJ, a francia akadémia által pályakoszoruzott művét: AZ ARS-I rLEIÁNOS-t, akkor vegye meg, mert az I. kiadás fogytán van, a II. kiadás lényegesen drágább lesz. A könyv bolti ára 5 pengő. A fordítónál (Árvay Nagy Bálint, Budapest, I. kerület, Pethényi-ut 26) 4 pengő. — (A lengyel légügyi főnök 30 repülőgéppel Bukarestbe készül.) Rayski esredee, a lengyel katonai repülés főnöke október 12-én Buka­restbe érkezik. Az ezredest harminc repülőgép kiséri, amelyek Bukarest­ben különböző repülőmutatványo­kat mutatnak be. — (Felakasztotta magát, mert nem ka­pott pénzt egy pakli dohányra.) Sztre- gova András 63 éves egri földműves az utóbbi időben sokat veszekedett felesé gével. Tegnapelőtt azon szólalkoztak össze, hogy az asszony nem akart urá­nak 6 fillért adni egy pakli dohányra. Az öreg földmives nagyon szivére vette a dolgot. Bánatában egész nap ivott. Másnap reggel azután, amikor a ház ból mindenki eltávozott, felment a pad­lásra és ruhaszárító kötéllel felakasz tóttá magát. Amikor megtalálták, már halott volt — (Kezdődő érelmeszesedésnél) a ter­mészetes „Ferenc József“ keserüviz úgy az alhasi pangást, mint a renyhe emész­tést megszünteti és a magas vérnyomást leszállítja. A gyakorlati orvostudomány vezérei a Ferenc József vizet azért be­csülik olyan nagyra, mert ez gyorsan és enyhe módon szabályozza a szerve­zetre annyira fontos gyomor- és bél­működést. — (Két napig minden házat kivilágí­tanak Törökországban.) A török köztár­saság tízéves fennállása alkalmából, ok­tóber 29-től 31-ig minden török polgár köteles házát legalább egy zászlóval földisziteni és éjszakánként legalább három villanykörtével, vagy Lampion na! kivilágítani. A vasutak ezeken a napokon ötven százalékkal olcsóbban szállítják az utasokat s a szerelvények csupa másodosztályú kocsiból állanak­! — (Biró Zsigmond meghalt.) A ma­gyar gazdasági élet értékes vezető egyé­nisége dőlt ki az élők sorából. Biró Zsigmond udvari tanácsos, a felsőház tagja, a Pesti Hazai Első Takarékpénz­tár Egyesület igazgatóságának elnöke, életének 84-ik évében, hétfőn, Budapes­ten meghalt. Biró Zsigmond 1869 óta megszakítás nélkül dolgozott a Hazai Takarékpénztárnál. Kiváló és különle­ges tehetségével nemcsak a Hazai Ta­karékpénztár, hanem az egész magyar közgazdaság, különösen a szövetkezeti ügy erősítése és fejlesztése körül szer­zett hervadhatatlan érdemeket s évtize­deken keresztül mint irányitó tényező működött közre Pestvármegye politikai közéletében is­Vér és papír — „Szétszakadnak maguktól a Páriskömyéki papírok!“ — Hirdeti egy diplomata, S elborongok, amint irok: E papírok ázsiója Már valóban nem sokat ér, De drága, ami miattuk Annyi hullott: a könny, a vér ... — (A pénzügyi helyzet megjavításá­nak módja.) Még ma rendeljen osztály- sorsjegyet (egész 24, fél 12, negyed 6, nyolcad 3 P) a hírneves Dörge Frigyes bank r. t. szerencse főárusitóhelyen, Bu­dapest, Kossuth Lajos-utca 4. A húzás kezdete már október 14-én. vásárolhatunk selymet, (flanelt, vásznat, női- íéríi-íeítérne- műi és kötöttárukat uj divatnagyárukázában Kipály-utca 49. A Teréz-templom mellett. Szemben a Nagymező-utcával­— (Vadorzók madárcsapdáiból kimen­tett) ezer pintyőkét, fürjet meg cinegét eresztett szélnek a milánói állatbarát egyesület Assisi Szent Ferenc születése napján a Villa Borghese kertjéből. A megkapó ünnepségen résztvettek a ba­lilla szervezetek kiküldöttei is. — (Kokainnal töltött osztrigák.) A belga-francia határon a napokban vélet­lenül hatalmas arányú koíkaincsempé- szést lepleztek le. Kiderült, hogy egy is­mert holland osztrigaexportőr cég nevé­ben föladott szállítmánnyal 13 kilogram kokaint akartak becsempészni Francia- országba. Az egyik francia finánc felfe- szitett egy kagylót, amelyben kis gumi­zacskóban 25 gram kolcain rejtőzködött. A szállítmány 95 százaléka hasonlóan „bélelt* kagylókból állott. A NAGY TENORIST A. — Hallja barátom, maga pompásan helyettesít­hette volna Carusot. — Gondolja? — Igen. Magának kellett volna meghalnia helyette. — (A Buckingham-palota előtt) a szombat déli őrségváltásnál történt autógázul á&i szerencsétlenségnek most már négy halottja van. Két súlyos se­besült vasárnap meghalt. Egy katona a kórházban haldoklik. A szerencsétlen katonának két lábát amputálni kellett, állapota azonban az operáció után is életveszélyes• A király számysegédje a vasárnapi nap folyamán többször fa- lent meg a kórházban és érdeklődött a sebesültek állapota felől. — (Közép-Jáva leghatalmasabb vul­kánja,) a tebbezer méter magas Merajzt Dapok óta kitörőfélben van. Kráteréből ötven kilométer messzeségbe repülnek a nagy szikladarabok. A nyugtalan­kodó vulkán környéke félelmetes lát­ványt nyújt, — harminc kilométer körzetben semmi sem lehet látni a kék füsttől

Next

/
Oldalképek
Tartalom