Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-12-23 / 289. szám

4. 1933 december 23 I 7 a la megyei UisAt? — Gyenge előmenetelő tanulók koirepetálását, magántanulók előkészí­tését pedáns munkával, olcsón vállalja nagy gyakorlattal rendelkező tanerő. Németet csoportosan is tanít. Zalaeger­szeg, Jókai-u. 21. — Elítéltek egy szélhámos házasságközvetitőt. Ötvös József cserszegtomaji borbélysegéd bemutatta társát, Csanaker József borbélysegédet Tik Teréz keszthelyi leánynak és meg­ígérte neki, hogy Csanakert férjül szerzi, ha a leány kölcsönad neki 8C0 pengőt. Azt elhallgatta, hogy társa nős ember, s nem beszélt erről Csanaker sem. A leány a pénzt, amit úgy örö­költ, oda is adta, s azt a két férfi elköltötte. A házasságból természete­sen nem lett semmi. A leány feljelen­tést tett. A nagykanizsai törvényszék most tárgyalta az ügyet. A tárgyaláson csak Ötvös jelent meg, akit a biróság 6 hónapi börtönre ítélt. Társát keresik. Kérje el a mozinál a 8 oldalas, szép, képes programmunkat. Győ­ződjék meg róla, ilyen műsort még karácsony, újév és január hónapban nem adtunk. Karácsonykor Budapesttel egy­szerre játszuk a Cavalcadeoí. A Cavalcade nehéz komoiy munka. Töob egyszerű filmdarabnál. Amint a jelzése is mondja, egy generáció fimje. 1900 szilveszter­től, 1932 szilveszteréig visz ke­resztül bennünket egy generáció életén. Ez a generáció mi va­gyunk, akik ma az érettebb kö­zépkorúak osztályát alkotjuk és apáink , akik már férfiak voltak e század küszöbén. Kevés kor mutat fel annyi fejlődést, annyi momentumot, mint az utolsó 3 évtizedünk. Viktória királynő nagy és boldog Aíigiiájátói a Blériot korszak technikai fejlődéssétől, a világháború vérzivataros napjaiig és a forradalmak még ma is iz­zásban levő koráig, amilyen az egyes ember élete, amilyen a mi életünk, akik nem akartunk sem háborút, sem harcot, csak bol­dog életei, de akaratlan rVdoza zalai és akaratlan hősei vagyunk ennek a időnek. Ez a kor él és hogyan él bben a filmben ! Ezé;1 élmény Noel Coward re­génye a filmben és ezért nem tud vele betelni senki, akiben szív van, akiben érzék van a ne­mes, nagy és tiszta művészettel szemben. gr Karácsonyi ajándékait szerezze be Groll József üzletében PETŐFI-UTCA 27 SZÁM (Stefániával szemben.) T RAKTÁRON TART NAGY VÁLASZTÉKBAN: RETIKÜLÖKET, PÉNZTÁRCÁKAT, AKTATÁSKÁKAT, BŐRÖNDÖKET, FUTBALL-LABDÁKAT Mielőtt új és használt bútort akar venni meg a feggelcséhb forrást, a nezze butorraktárunkat, ahol árverésen és csődtömegeken vett bútorok a legolcsóbb áron beszerezhetők. STERN VILM OS NÉ NAGYKANIZSA, ERZ8ÉBET-TÉN 15 SZ. (Tükörfsncsirezást elvállalunk.) Olcsóság! huSlém! Reklám sezlon 30 P. la. sezlenok . . 45 P-tőI Szövet sezionoit 55 P-íő! Párna matrac, ágybetétek legolcsóbban. • Sezlon és dívány állandóan raktáron. JsvqtásoN és ' átdolgozások olcséss. is. Jöjjön és szenzációs Csak ss» fies» szerencsés aa üjessetendoben, Ekä a SjEÍiuesaster nagy óit lesz az gparvfestáiiet vendéglőjében» Nagy sse- rencse ajándékot sni«» eSess w&mSég. autógumin», valami nt y umsisité^g ^ak szakszerű vulkánid á Um ét garanciával vállalom. Vásárosok és I kereskedők! | IEGNYILOTT Első nagykanizsai fi üé«*es cukofkeház győződjék meg olcsó árainkról. Spiegel László ur vezetése mellett Nagykanizsa, Király u. 45. Karácsonyi cipővásárunkon hócipőket, wa-ááfezés korcsstjfa» cipőket "egoicsóhlean árusítunk lljjijH ?j E°*e| cipőáruháza Nagykanizsa Fő-ut 2. lAGukos akirályban;8 Ivánnak a legszebb és legizlésesebb Kiadja: a „ZRÍNYI“ Nyomdaipar és Könyvkereskedés Rt. Zalaegerszeg. Felelős kiadó A NY ÄÄRO Í.Y= ss Lajos utca 4, az. Vonat, “gőzgép, fémépitészelfréínf stb. fén^bégiezőgőp, szemüveg látcső» e s villany és gőzerőre berendezett autógumim, hó és sarcipök üzeme NAGYKANIZSA, Fő ut 4. _________(Roscnfeld ház.)_________ Ró zsavölgyi, Bárd, Nádor karácsonyi zenealbumok, képes és meséskönyvek társasjátékok, levélpapírok legolcsóbban Schless Testvérek könyv- és papirkereskedésében Nagykanizsa. Deák tér 10. ^ Horthy Miklós u. 8. 1 különlegességek, nagy választékban. 1 ~ ' Tisztelettel: kei 7 a Nagykanizsán és előfizetéseket ■megyi Uií hirdetése­ié! vesz 8 fiókszerkesz­Főváposi msevojBí ftagwl©» óbban ma tu K tf# * —&3gsm. Az összes raktáron levő Emerich Fischer, borsalínó és r u ny 16»— 18» 6237 sisr angol márkás alapokat éa 20.— P-őa árban áruaitom ki. Bartha Alfréd Nagykanizsa Fő-utca 8. : '.;-::£K£KS5ív | NAGYKANIZSA, Cseszi a. 1. Vidékre is. 5m tősége Nagykanizsa, Petőfi utca 24. mindenütt a Balaton mentén is legilesélbaa vállai felelősséggel II. Piííriaii Jízsef és Fia 60 éves kertészete. 5ií3t Nagykanizsa, Báthory utca 22 szám. Ugyanott mindennemű virágok, csokrok koszorúk a legjutányosabban. Vidéki szállítások postafordultával Zala vár megye IS9évekfennálió eis&osztáiyu dijakkal tilgte®?oriaen kitüntetett k&tezer, fűző és fkestyü sztlisja TÓTHNÉ JÁMBOR ANNA NAGYKANIZSA. Horthy Miklós u. 15. A „Zrínyi “^Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg,Széchenyi-tér 4. Nyomdáért felelős: Arany Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom