Zalamegyei Ujság, 1933. október-december (16. évfolyam, 222-293. szám)

1933-12-23 / 289. szám

Í933 dteember 23 3. Kóm. kát. és uj görág.; Viktória. Prot. Viktória. Izr.; Tebeth hó 5. Nap­kelte 7 óra 46 perckör. Nyugszik 4 óra 13 perc­kor. — IDŐ: Északi légáramlás, változó felhőzet, főkép nyugaton még havazás, lényegtelen hőváltozás. — A karácsony egyházi ze­néje. A zalaegerszegi Egyházi Ének­és Zeneegyesület vegyeskara karácsony- napján a fél 12 órai nagymisén a VIII. (De angelisj korális misét, offertóriumra Schnabel „Transeamus usque Betlehem' cimü szerzeményét (A Move zenekará­val^ adja elő. Karácsony másnapján a fél 12 órás misén Barabás Pásztormi­séjéből a Kyriet, Glóriát, Schnäbel Transeamusát (A Move zenekarral^, továbbá a Csendes éj és a Szent kará­csony éjjel kezdetű egyházi dalokat adják elő. Újévkor és Vizkeresztkor a vegyeskar régi karácsonyi énekeket énekel Bárdos, Demény, Graíf és Né­meth vegyeskari átirataiban. — Tamplomrabiás Szombat­helyen. Szerdán, a kora délutáni órákban a szombathelyi székesegyház Madonna-kápolnájában a tabernákulu- mot vésővel felfeszitették s onnan két arany áldoztató kelyhet és egy aranyo­zott kehelyfedőt a kebelyruhával együtt elloptak. A rablást a sekrestyés fedezte föl, aki a kápolnába belépésekor meg­döbbenve látta, hogy az áldoztatásra szolgáló szentostya nagy halomban van kiöntve az oltár melletti szőnyegre. A rendőrség a templom egyik, elrej­Zalamegyei Újság ——— ■■ miwiiMi mi i tettebb szögletében megtalálta az egyik aranykelyhet, a másikat pedig egy gyóntatószéknek térdeplője mögött. A kehelyfedőt nem találták. A tettes, ugy- látszik, alkonyaikor akarta az arany- kelyheket elvinnia templomból. A nyo­mozás folyamatban van. — Kéményseprői megbízatás. A zalaszentgróti főszolgabíró a türjei kéményseprő munkakerület ideiglenes ellátásával Dragovics János zalaeger­szegi kéményseprősegédet bízta meg. — A zalamegyei Gazdasági Egyesüket december 30-án délelőtt ÍU órakor Zalaegerszegen, az egyesület székházában rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat: '. E nöki megnyitó. 2. Az 1934. évi költségelőirányzat előterjesz­tése. 3. A Gazdasági Egyesületek Orszá­gos Szövetsége végrehajtó bizottságába az 1934—36. évekre 3 rendes, 3 póttag megnevezése 4. Elhalt igazgatóválaszt- máayi tagok helyett öt tag választása. 5. Miniszteri leiratok. 6. Társegyesü­letek átiratai. 7 Folyó ügyek. 8, Tagsági ügyek. 9. Indítványok. — A vasvári járási jegyző* egyesület január 13-án Murgács Magyar-Nótaestélyt rendez Vasváron a Zöldfa vendéglőben. Az estélyen Mur­gács Kálmán, az országoshirü dalköltő és előadóművész cigányzene kísérettel adja elő magyar nótáit. — A Nagykanizsai Vörös Ke» reszt Egyesület választmánya szer­dán este tartotta újjáalakuló közgyű­lését. Elnök lett Fábián Zsigmond dr. ügyvéd kormányfőtanácsos, női társ­elnök kövesdi Boér Gusztávné, alel nők Krátky István dr. polgármester, női alelnök dr. Tuboly Gyuláné, titkár Szűcs László, gondnok Szigriszt László, jegyző Lampert Imre, péntáros Miklós Gyula, ellenőr Lányi László, orvos Goda Lipót dr. Kiadó üzleth ?iyi ség. A plébánia épületben levő kézimunka üzlet helyi­sége 1934. évi január hó 1 -töl kiadó Bővebb felvilágosítás az üzletben kap ható. — A Isventezenekar a nyár­folyamán összesen 418 pengőt keresett. Ez a csinos kis összeg is annak a bi­zonysága, hogy a közönség mindenkép­pen támogatja a leventéket Az össze­get ma este osztják szét a leventezene­kar tagjai között. Az Árpád utcán nincs rendes gyalogjáró és azért ott nemcsak kelle­metlenségek hanem veszedelmek is fenyegetik a járókelőket. A város veze­tőségéhez továbbítjuk azokat a pana­szokat, amelyek a rossz járda és illetve járdahiány miatt hozzánk érkeznek. Reméljük, foganatosítják a szükséges munkálatokat az Árpán-utcán, még mi­előtt nagyobb bajok töriénnének ott. — Kérem azt ax ismeretlen egyént, aki az elmúlt keddi hetivá­sáron a’pénztárcámat a saját zsebemben megtalálta, hogy a pénztárcát, mint kedves emlékemet, ju tassa vissza iro­dáidba (Deák Ferenc tér 5 sz.) — mig a benne levő pénzt megtarthatja ma­gának, kiváló kézügyessége jutalmául. Dr. Gerencsér Lajos ügyvéd. — Szívbetegeknek és érel­meszesedésben szenvedőknek a természetes „Ferenc József“ keseiűviz hasznala a könnyű és pontos bélrnüködést biztosit. — Elloptak egy kaput. Ma éj­szaka a zalaegerszegi Festetics-utcá- ban egy kaput kiemeltek és elloptak. A rendőrség feltevése szerint vagy ré­szeg emberek éretlen tréfájáról van szó, vagy pedig tüzelőnek lopták el a kaput. A nyomozás megindult. — Felmentették az önbető- réssel vádolt zalaapáti ügyvé­det. A nagykanizsai ügyészség ré­gebben vádat emelt csalás miatt Gel- lén Sándor dr. zalaapáti ügyvéd ellen, akit azzal vádolt, hogy ez év január­jában biztosítási csalás érdekében ön­betörést rendezett a lakásán. A bíró­ság most felmentette ^Gellént, mert nem látta beigazolnak az önbetörést. Az ügyész felebbezett. — A gyomorfájás, gyomor­nyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzugás, hal­vány arcszln, kedvellenség a ter­mészetes „Ferenc József kese- rüviz használata által sok esetben elmúlik. Az orvosi világ a leg­nagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, mert hatása megbízható és rend­kívül enyhe. — Rüagjelc»^ a Pesti Tőzsde 32 oldalas karácsonyi száma. Kallós János kitűnő közgazdasági lapja a Pesti Tőzsde most jelent meg s a karácsonyi szám 32 oldalt foglalt ma­gában A közgazdasági újságírás csúcs­teljesítménye ez a példátlanul érdekes és nívós szám egyfelől, mert az ösz- sze3 aktuális problémákról tájékoztat a lap, másfelől mert a közgazdasági élet legelső korifeusai irlák a cikkeket, ezzel is igazolván a lap magas erköl­csi nívóját. A karácsonyi számba töb­bek között cikket Írtak : KáUay Miklós földmivelésügyi miniszter, Huszár Ala­dár főpolgármester, Sipőcz Jenő dr. pol­gármester, Erney Károly, Éber Antal, Reményi Schneller Lajos, Domony Mó­ric, leveldi Kozma Miklós, Balogh Ele­mér, gróf Teleki István, Dischka Győző dr., Schwartz Alfréd (Bécs), Reimann Ernő dr., Koltai Mátyás, Lantos Ernő, Herz Henrik dr., Schiller Ottó dr., Halom Dezső dr., Kóródi Sándor, Jacobi Olivér, Pesthy Pál, Óbudai Freudiger Dávid és még sokan mások. A Pesti Tőzsde legközelebbi száma a karácsonyi ünnepek miatt január 4-én jelenik meg. — Olcsóbb lett az Auto Syphon paíroncsere! Mindazok­nak, akik a kedvezményes áru Auto Syphon patroncserére re­flektálnak, ajánlatos, hogy az erre jogosító korlátolt számú kedvez­ményes jegyfüzetet az egyedárusi- tónál, Szabó Antal Nagykanizsa sportüzletében mielőbb megváltani szíveskedjenek. 6195 3 RUMLINAP Játékáru minden elfogadható áron. Zsebkendők, keztyük és harisnyák árát hihetetlenül leszállítottam. Nagy nyakkendővásár, 38 fillértől kezdve. Ne hagyja a vásárlást az utolsó napra. 1 DEUTSCH HERMÁN I

Next

/
Oldalképek
Tartalom