Zalamegyei Ujság, 1933. április-június (16. évfolyam, 74-145. szám)

1933-04-07 / 79. szám

2 Zalamegyei Újság í933 április 7. gyaszfás megcsappanása maga után vonja a német erdők kihasználá­sának összezsugorodását, ami a mezőgazdaság támogatásának gyengülését is jelenti. Hir szerint a kormány már foglalkozik is a tilalmak enyhítésének gondolatá­val. Az OTI fölajánlotta a városnak a szanatórium összes berendezéseit. Strawinszky zene. 1926. egyik téli éjszakáján, mikor már mindenki aludt a szomszéd szobában, odaiopózkod- tam a rádióhoz s bekapcsoltam fejhallgatóra. És hallgattam. Be­lebámultam az éjszakába. S láttam ezernyi-milliónyi gyémánt csilla­got, amelyek sustorogva hullanak, egyre hullanak, csillognak, szi porkáznak a sötétségben, amely­nek ismeretlenségében vacogva, magamon kívül hallgattam, lelki szemeimmel láttam ezt a pazar gyémántesőt. Petruska volt. A napokban újra hallgattam. Végig hallgattam a Tűzmadarat, mely megérthetővé tette, hogy tudott Zilahy úgy, húsig-csontig vágó életkérdést csinálni abból a problémából, ami felett szónéikül is el lehet menni. A lassú rész, az a bölcsődal, eltekintve attól, hogy a legmelodikusabb valami, olyan gyönyörű, szinpompás, mint egy régi hindu selyem fátyol, melyre drágakövek vannak arany­szálakkal hímezve; zenei szem­pontból szerintem a legtökéletesebb Általában, az egész zenei alkotás, megfelel a címének. Csodálatos, szép, pompás, nagyvonalú és tettet- len. Minden anyagiasság nélkül. +— És — szédítő perspektívát nyit és mutat. Visszanézhetünk a zene ős-sejtjére: a hangra, az ebből kialakuló sejtcsoportokra a szólamok, melódiák kifejlődésére. A hangszerelés minél jobban ki­szélesedő differenciálódására. Idáig jutott Beethoven és Wag­ner. Egy fejlődő valamiig, meiy puha sejtgomolyag még csupán. Ami a fület köti le. Gondolatot még nem igen ád. Mert még hiányzik az alakot adó gerinc, a kifejezés, a zenei kifejezés képes­sége. Mert azt, amit szóvai ki tudunk fejezni, zenével még na­gyon nehezen. Ezért annak, aki hall és szom­jazza a zenét, annak Strawinszky zene: egy kis magaslat, honnan kilátás nyílik az ígéret földének felbecsülhetetlen gazdagságára, Lehet, hogy ő fog tovább vezetni, lehet hogy más. Hiszen sokaknak ő már befe­jezett egész, mely után csak ha­nyatlás jöhet. Azt hiszik, hogy a programmzene vég s nem kezdet. — És vannak — akiknek a Strawinszky zene: szaggatott, melódiátlan hangzörej. Mert min­den viszonylagos e világon — mondotta: Einstein. Kéth Edith. — G. F. B. selyem és flór­harisnyák legolcsóbb gyári áron óriási választékban a Fenyvesi Áruházban. A város pénzügyi és jogi bi­zottsága kedden folyó hó 11 én, délután 5 órakor ismét ülést fast, amelynek legfontosabb tárgya a szanatóriumi szerződés felbontásá­nak ügye. A város ugyanis a szerződés felbontásának ellenében kárpótlást kért az OTI tói s most végre az OTI fölajánlotta a meg­szűnt szanatóriumnak összes itt­levő fölszereléseit, melyek között van a röntgengép is, továbbá sok ágy stb. Most tehát az a kérdés, elfogadja e a város kárpótlás fe­jében ezeket a kétségtelenül érté­kes dolgokat, amelyek azonban fölhasználásra is várnak, mert különben értéküket veszítik. A városnak tehát jól meg kel! gon­dolnia a doigoi, elfogadja e és kellően fölhasználhatja e a fölkí­nált értékekei. Beszélnek ugyan valamiféle katonai jóléti intéz ményről és iskolaszanatóriumról, de nagy kérdés, sikerüi-e vala melyikei megcsinálnunk. A köz­gyűlést valószínűen husvét után kedden tartják meg. A hegyközségi postakézbesitések ügyében új tárgyalások kezdődnek. A pécsi postaigazgatóság leirata Nemrégiben ismételten irtunk arról a hátrányról, amiben a hegy­községi lakók részesülnek a pos­tai kézbesítés hiánya miatt. Cik­künknek volt is hatása annyiban, hogy a pécsi postaigazgatóság felhívta Sanits Sándor postafőnö- köt, hogy kezdjen újabb tárgyalá­sokat a kérdés megoldása céljá­ból az érdekeltségekkel, vagyis a várossal és hegyközségekkel. Az érdekeltségekkel való tárgyalás el­engedhetetlen, mert kizáróan az ő érdekök az, hogy a hegyközsé­gekben postai szállítás legyen; A posta ugyanis csak az egybeépített területeken köteles a kézbesítést el­látni; ha az egyes terüle­tek egymástól 300 méternyi távolságban vannak, tar­tozzanak azok bár egy közigazgatási egységbe, a posta a 300 méteren túl fekvő részekbe nem köte­les kézbesíteni. Sanits Sándor postafőnök kö­zölte ezt úgy a polgármesterrel, mint a hegyközségekkel és fölkérte a hatóságokat, ajánljanak föl bi zonyos összeget a kézbesítés cél­jaira. Ha a fölajánlott összeget a postaigazgatóság elfogadhatónak találja, akkor intézkedik a kézbe­sítés felől. Természetesen a posta sem zárkózik e! az elől, hogy adjon valamit színién a költsé­gekhez. Az egész leihet azonban magára nem vállaihatja. A postafőnök személyesen is tárgyalt több hegyközségi lakóval, akik folytonosan panaszkodnak, milyen kellemetlen reájok nézve az, hogy nem kaphatnak rendesen postát, ámde, amikor a főnök kö ;.ölte, velők, hogy a postaigazga­tóság hozzájárulást kér tőlük, azon­nal elment a ked vök az egész do­logtól. De azért a panaszok még sem ültek el. HfNincs is azért más hátra, mint az, hogy a polgármester és a hegy­községek elnökei a postafőnökkei együtt vegyék tárgyalás alá a kér­dést és keressék meg azokat a módozatokat, amelyeknek segít­ségével ez a rég vajúdó ügy ked­vező elintézést nyerhet. Bízunk is a megindítandó új tárgyalások si­kerében reméljük, hogy a nyáron már lesz postai szállí­tás a hegyekben. Akkor majd ha­marosan belátják a most panasz- kodók, de a néhány fiilérnyi ál­dozattól is huzódozók, hogy nem csináltak rossz befektetést. Megkezdődtek a Báthory ünnepségek. Még 1931-ben a Magyar Len- ! gyei Egyesületben vetődött fel a Báthory István lengyel kiráiy és erdélyi fejedelem jubileumának eszméje. Nem sokkal ez után megalakult a Báthory István Em­lékbizottság Lukács György v. b. 1.1. ny. miniszter elnöklete alatt és hozzálátott az ez idei négyszázadik évfordulónak a nagy királyhoz és a magyar nemzet múltjához illő megünneplése elő­készítéséhez. Az akciót bejelen­tették az összes törvényhatósá­goknak — amelyek jórésze még az elmúlt évben határozta el a jubileumban való részvételt. A közelmúltban készítették el a ju bitáris ünnepségek pregrammját, melyet Lukács György elnök, Dömötör Mihály ny. belügy­miniszter, Use tty Béla, Tur- c h á n y i Egon képviselők is­mertettek Lepkowszky Szaniszló lengyel követ meghatalmazott mi­niszterrel, — továbbá Gömbös Gyula miniszterelnökkel a bizott­ság védnökével, és H ó m a n Bálint kultuszminiszterrel. A tör­vényhatóságok, továbbá a tör­vényhatóságok területén levő vá­rosok, az iskolánkivüli népmű­velési bizottságok, a nagyobb társadalmi testületek egyaránt hozzájárullak az impozáns és or­szágos ünnepségek sikeréhez. Zalarnegye törvényható­sága ez évi február 14-iki közgyűlésén hódolt Bá thory emlékének, amikor Bődy Zoltán elnöklő alis­pán megnyitójában mél­tatta a hős erdélyi fejede­lem és lengyel király ki­váló érdemeit. A közgyű­lés jegyzőkönyvben örö­kítette meg a nagy ural­kodó emléket. A tervbe vett és jórészt M i k- 1 ó s s í Ferdinand Leó, az akció kezdeményezője javaslata szerint összeállítóit prograrnm kiemel­kedő részé a Budapesten állí­tandó szobor és ezzel kapcsola­tos ünnepség, továbbá a salgó­tarjáni és nyírbátori nagyszabású emlékünnep, meiy Szaboscs, il­letve Nógrád varmegye törvény­hatóságának lesz — a megye múltjához méltó nagy hódolása. Az Országos Tiszti Kaszinó nyi­totta meg a Báthory ünnepsége­ket, amennyiben nemes Erdős László százados a Báthory Ist­ván Emlékbizottság hadtörténelmi előadója tartott előadást, — is­mertetvén Báthory! — mint had­vezért. A vitéz R é v y Kálmán altábornagy által megnyitott elő­adáson a lengyel követséget M i- c z e i s k i Kazmér gróf attasé és Kórsak Raimund báró saj­tóreferens képviselték, mig a Báthory István Emlékbizottság Lukács György és S z á— deczky K. Lajos egyetemi ta­nár vezetésével jelent meg. Foly­tatódik a Báthory akció azzal, hogy Krakkóba Báthory sírjához deputáció indul április utolsó napján, melyben a törvényható­sági bizottságok tagjai s a társa­dalmi szervek vezetői is résztve- hetnek. Sofort program: a párjával váltsa meg jegyét ONNY ONDRA bűbájos film­jéhez, amelyet „Kiki“ címmel mutat be szombatoa az Edisou mozi. Rádió. Szombat április 8. 9.15: Állástalan Zenészek Szim- fónikus Zenekara, 12.05 : Házi­kvintett. 4: A Rádióélet gyermek­játszóórája. 5 : A magyar dalosok fogadtatásának közvetítése a bé­csi keleti pályaudvarról. 5.30: Munkásfélora. 6: Ifj. Sovánka Nándor és cigányzenekara. 6.30: Mit üzen a rádió 7: Kristály gramofonlemezek. 8: Tamási Áron vidám elbeszélése. 8.30; Erdélyi magyar költök. Várady Aranka előadóestje. 9.10: Ope­rettrészletek. 10: Pontos időjel­zés, időjárásjelentés, hírek. 10.40: Guttenberg György jazz zenekara és Horváth Gyula cigányzenekara az Osztende kávéházbóí Kalmár Pál énekszámával. Zalaegerszegen még nem volt gazdagabb és szebb választék húsvéti csokoládé, nyulak, bárányok és tojásokban, mint most van aPapp cukrászdában. Kitűnő minőség! Olcsó áraki

Next

/
Oldalképek
Tartalom