Zalamegyei Ujság, 1933. április-június (16. évfolyam, 74-145. szám)

1933-04-07 / 79. szám

1933 április 7. Zalamegyei Újság 3 Róm. kát. és új görög : Fájd. Szűz. Prot.: Her­mann. ízr.: 5 S. Vajikra. Napkelte; 5 óra 28 perc­kor. Nyugszik 6 óra 37 perckor. IDŐ: Változékony idő, kisebb futó esők lehetségesek. NAPIREND: Pénteken este 8 órakor az Egyházi Ének- és Zeneegyesület ének­kari próbája a Kultur házban. — Böjti konferenciabeszéd lesz pénteken este fél 7 órakor a Kulturházban.-- A Szociális Missió Tár­sulat zalaegerszegi szervezete pénteken, folyó hó 7-én, délután 5 órakor a Kuliurházban tartja havi gyűlését, melyen vendégeket is szívesen látnak. — Az izr. istentisztelet pén­tek este negyed 7 órakor kezdődik. — Kisegítő munkaerő. Csemba Kálmánt a vármegye al­ispánja Bdatonfiired községhez kisegítő munkaerőnek kirendelte. — Értekezlet lesz a zalai dalos béke ügyében. Ismeretes, hogy évehkel ezelőtt Nagykanizsa és Zalaegerszeg háborúskodása folytán két részre szakadt a zalai dalostábor. A zalaegerszegi és a megyeszékhely-környéki dalárdák elszakadtak a zalai dalos kerti lettől és a szom athelyihez csat­lakoztak. Ez az állapot nem elő­nyös a zalai daloskerületre nézve, mert hiszen legértékesebb dalár­dái közül veszített el kettőt. A múlt ősz óta némi közeledés tapasz­talható a zalaegerszegi és nagy- kanizsai dalosélet vezetői között. Nemrégiben a kerület részéről kezdeményezés történt az ügy megnyugtató megoldására. A köz­vetítést Czobor Mátyás polgár­mester vállalta, aki a béke ügyé­ben április 11 én délelőtt 11 órára értekezletet hivott össze Zalaegerszegen. Az értekezleten Nagykanizsáról Krátky polgár mester, Tholvvay Zsigmond dr. kerületi elnök és Barbarits Lajos főtitkár vesznek részt. — Házasság. Kiss Lajos nagy- kanizsai tisztviselő március 30 án házasságot kötött Pongrácz Annus urileányal. (Minden külön értesítés helyett.) — Vetítőgépet kapnak a horvát községek. A kultusz- miniszter 200 pengőt utalt ki Zala vármegye Iskolánkivüli Nép­művelési Bizottságának azzal a céllal, hogy a muramenti horvát községek részére vetítőgépeket szerezzen be. A gép * egyelőre Becsehelyen lesz. — Mozivetitésre alkalmas színes diapozitivek a keszthelyi kiadóban megrende/hetők. Zala megye bortermése 1932-ben. A tapolcai szőlészeti és borá­szati felügyelő jelentése szerint Zala megyében 1932 ben 30.313 kát. holdon 441.910 hl bor ter­mett, megyei átlagban kát. hol dankint 14*5 hl. Az év végén 29.589 hl óbor készlet volt. Az össztermésből esik a Bada­csonyi borvidékre: 12.316 holdon 163.028 hl; ebből finom pecse­nyebor 33.460, jobb a s z t a i i 106.399, gyengébb asztali 23.169 hektóliter.Csemegeszőlőterület 960, direkltermő 351 kát. hold. A Balatoni borvidékre; 4.161 kát. holdon 51.416 hl; jobb asztali 35.899, gyengébb asztali 15.517 hl. Csemegeszőlőterület 662, direkttermő 786 kát. hold. A somogy-zalai borvidékre: 13.836 kát. holdon 227.466 hl; asztali 104.073, gyengébb 123.393 hl. Csemegeszőlőterület 1.261, direktermő 3.849 hold. — Idegesség, fejfájás, ál­matlanság, szédülés, bágyadtság, levertség, félelemérzések esete­inél a természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserüviz kitűnő háziszer, amely az emésztőszervekből eredő zavarok egy részét megszünteti s viszszaadja a testnek és szellemnek régi munkaképességét. Orvosi szaktekintélyek megfigyelték, hogy a Ferenc József viz öreg em­bereknél is megbízhatóan és min­den fájdalom nélkül hat. A Ferenc József keserüviz gyógy­szertárakban, drogériákban és fü- szerüzletekben kapható. 5349 — Felhívás a volt lengyel légionistákhoz. A világháború alatt, az osztrák^magyar hadsereg kötelékében harcoló lengyel légiók különböző fegyvernemeinél és ezredéinél magyarok is szolgáltak. Ezeket, illetve azokat, akik eddig még nem jejentkeztek, Frideczki Alfréd és Vargha Gyula felszó litják, hogy jelenlegi címeiket, a légióknál volt beosztásokra, szol­gálati idejükre vonatkozó adata­ikat közöljék levelezőlapon Poputh Árpáddal — VII. Korong utca 12 címen Ez a felszólítás azoknak is szól, akik a világháború után külső szolgálatot teljesítettek a Bobula, Rácz, Weisz, Szopkó, Oloksák féle alakulatokban. — Képtárlat. Nagykanizsán több kiváló magyar festőművész eredeti alkotásaiból tárlat nyilt meg. A kiállítás vezetője: Ferenczy József. Nagy érdeklődés nyilvánul meg egész Nagykanizsán a kiállí­tás iránt. — Baleset favágás közben. Német József 16 éves zalabese- nyői polgáriiskolai tanuló tegnap fát aprított és közben elvágta a bal kezét. A mentők kórházba szállították. — Himlő elleni oltás. A polgármester közhírré teszi, hogy a folyó évi himlő elleni oltás az egy éven aluli, vagy a még első oltásban nem részesült nagyobb gyermekek részére május hó 4-én, csütörtökön délután fél 3 órakor kezdődik és folytatódik május 11-én, csütörtökön, május 18-án, csütörtökön, május 26-án, pénteken és junius 1-én, csütör tökön délután fél 3—fél 4 óráig a Wlassics utcai, központi óvo­dában. Az oltás megkönnyítése szempontjából a város utcáit 4 körzetbe osztották be s minden körzetben az oltás idején a kö­zönséget dobszó utján értesítik az oltás napjáról. Az ujraoltások az egyes iskolákban a tanulók tanítóinak felügyelete mellett tör­ténik. Felhívja ennélfogva a pol gármester az érdekelt szülőket, hogy az oltásra kötelezett gyer­mekeiket a kijelölt időben, be­osztásuk sorrendjében oltásra be­mutassák és okvetlenül beolvas­sák, mert a kellő indok nélkül elmaradtak ellen a legszigorúbb e járást fogoja megindítani. — Hegyi betörés. A letenyei hegyen ismeretlen tettesek betör­tek egyik pincébe és 70 liter bort elvittek. A csendőrség megindí­totta a nyomozást. — Húsz év után hazajött egy nagykanizsai földműves. Ramsai Gábor még a háború ki­törése előtt kivándorolt a francia- országi Rennesbe, ahonnan most hazatért Nagykanizsára. Elmon­dotta, hogy megpróbálkozott ott kint az idegenben mindenféle munkával, de boldogulni nem tudott és most visszakivánkozott hazájába. Beszél a munkanélküliség­ről, mely Franciaországban is óriási arányokat öltött. Most is­mét kezébe veszi a kapát, hogy munkálja azt a rögöt, amelyen született s amely majd örök pi­henőt is biztosit számára. — Egy részeg ember ga­rázdálkodása. Tegnap délután egy részeg ember nagy garáz­dálkodást vitt végbe az Olautcá- ban. Betörte az Erdélyi-cég kira­katát, valamint több ablakot és közben hangosan kiabált, a mon­archiát éltetve. Bevitték a rend­őrségre, majd elbocsátották, de a kihágási eljárás folyik ellene. — Műkedvelő előadás Nagy­kanizsán. Április 23 án a nagy- kanizsai ifjúság jótékonycélu mű­kedvelő előadást rendez a Polgári Egylet helyiségében. Műsor kere­tében színre kerül „Árva Rózsi“ c. 3 felvonásos népszínmű. Ren­dező: Mohr József. A főszerepeket játszák: Benkő Lajos, Mohr Ilonka, Hagymássy Lajos, Bedő nővérek, Németh Ferenc, Zadravecz Mariska és Fatér József. A műkedvelők tevékenykedését nagy érdeklődés előzi meg az egész városban és valószínű, hogy lelkes munkáju­kat siker fogja koronázni. Jegyek elővételben a „Zalamegyei Újság“ nagykanizsai fiókszerkesztőségében (Király u, 28 sz.) válthatók. kA LEGSZEBB SZÖVETEK' TÓTH GYULA angol úri szabónál ^Telefonsz. 191. Telefonsz. 191.| 577ö — Balaton fejlesztése. A Baross Szövetség gyűlésén Ilovszky János bejelentette, hogy a szövet­ségnek a Balaton fejlesztésére vonatkozó javaslatáról tárgyalt Darányi államtitkárral. Az állam­titkár hangoztatta, hogy a terv csak kiindulási alap lehet, a pénz­ügyi hozzájárulás azonban a teher- biróképességtől függ. — Meghalt a leforrázott kisfiú. Gyurka Lajos valkonyai földműves Lajos nevű fia, kit súlyos égési sebekkel szállítottak a nagykanizsai kórházba, szerdán reggel sebeibe belehalt. — Tolvaj napszámos. Har- math Vendel 35 éves baki nap­számos szolgálatadójától, a baki uradalomtól egy vadászfegyvert lopott. Ma a törvényszék jogerő­sen 8 napi fogházra Ítélte. — Összeverte nagynénjét — 8 hónapi börtönt kapott. A múlt év szeptemberében táncmu­latság volt Rózsásszegen Hováth M hály udvarában. Özv. Tóth Jó- zsefné 52 éves asszony elment a mulatságra, hogy hazahívja fiait. Itt találkozott unokaöccsével, Doszpot Jenő 22-éves földműves­sel, aki már hosszabb ideje ha­ragudott az asszonyra és család­jára. Doszpot felkapott egy vas­darabot és azzal súlyosan meg­sebesítette a fején Tóthnét. A zalaegerszegi törvényszék egyes- birája ma 8 hónapi börtönre Ítélte Doszpotot. A vádlott és az ügyész felebbeztek. — Ismertető füzet. A Bala­toni Intéző Bizottság az egész Balaton-medencének a fürdő-for­galomba történő fokozottabb be­kapcsolása érdekében a falusi lakósság körében a vendéglátás és vendégfogadás gyakorlati hasz­nosítását tartalmazó ismertető füzetet ad ki. A füzetre aug. 1-i lejárattal pályázatott hirdet. — Ki akar résztvenni bé­kavacsorán ? Minden kommen­tár nélkül adjuk a „Szentesi Hírlap“ alábbi hirét: „A tavalyi árvíz miatt elmaradt a szentesi ínyencek évek óta megszokott nagy tavaszi békavacsorája. Az idén feltét lenül pótolják s az eddiginél nagyobb arányokban rendezik meg a békavacsorát. Kréter István vá­rosi adópénztári ellenőr áll a ren­dezőbizottság élén és már intézke­dett, hogy megkezdjék a béka- halászást a Körösön. Mintegy 500—600 darab jól kifejlet bé­kaóriást gyűjtenek össze, hogy mindenki kedvére lakmározhassék a békavacsorán. A vacsora rész­vételi dija személyenkint 40—50 fillér lesz. Ebbe az összegbe az elfogyasztandó italok ára termé­szetesen nincs beleszámítva.“ Bútorokat díjmentesen, ked­vező fizetési feltételek mellett szállít az ország bármely ré­szébe KOPSTEIN Bútoráruház, Nagykanizsa, Sopron és Szom­bathely. Halló! Megnyílt! RIZZARDINI GIOVANNI NAGYKANIZSA, Sugár utca 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom