Zalamegyei Ujság, 1933. április-június (16. évfolyam, 74-145. szám)

1933-04-09 / 81. szám

Up» 10 fillér XVL é9foi$c^ 81, szám. £933 Üppiüs 9. Vasárnap. i Főtisztelendő Gosztonyi László plébános urnák 54 Zalacsány Felelős szerkesztő; Herboly Ferenc, sierlesJíosBg és KiatiöMvaia!: Zalatitersieü, StéctoyKér t. Tension: 128 s2- — FíóKszsriíBsziöséa: Kesziüely, Kosseűi l.-ií. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak : egy hónapra 2 peng-’, negyed­évre 6 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint Reformokat jelentett be a pénzügyminiszter költségvetési beszédében. val felavatható legyen. Úgy hisszük, hogy ezt városunk ha­zafias közönsége lehetővé is teszi. A cserkész- és leventecsapatok vállalkoztak arra, hogy vasár- és ünnepnapokon diszőrséget álla­nak a zászló mellett. Budapest, április 8. Imrédy Béla pénzügyminiszter tegnap délután a képviselöházban nagy beszéd keretében nyújtotta be az 1933—34. évi költségvetést. Elő­adta, hogy az állami közigazga­tás kiadásainak összege 764'6 millió pengő, tehát a csökkenés 41-3 millió pengő. További apasztást már csak szervezeti változásokkal lehet elérni a sze­mélyi kiadások (erén. Rövidesen javaslatot terjeszt be, amely sze­rint azok, akik állami intézmény­től nyugdijat kapnak, más állami intézménytől illetményt nem kap­hatnak. Foglalkozott ezután a megtakarításokkal és rámutatott, hogy a külföldi kollégiumok fen- tartása csak 120 ezer, a tihanyi élettani intézet fentartása csak 47 ezer pengőbe kerül. Tervezi a kormány az államvasutak központi igazgatásának összevonását, a mérsékelt telepítési politikát. Sok a négy egyetem, ezért vagy meg­szüntetik egyiket, vagy karokat vonnak össze. A túlméretezés miatt reformra van szükség a középiskoláknál is. A felekezeti tanítókon segíteni akarnak. Csök­kentették az előirányzatot a föld­adónál és a forgalmiadónál. A költségvetési hiány 76‘2 millió pengő, amit a racionalizálással akarnak csökkenteni. Foglalkozott a pénzügyminiszter a világgaz­dasági helyzettel és reményét fe­jezte ki, hogy megindul a javu­lás. Kivitelünk az év első hónap­jában 3 millióval emelkedett. Nem enged sem hite'-, sem valutapolitikai kalandokat, sem erőszakos intézkedéseket. A rövid- lejáratú gazdaadósságok kamatait 2 és fél százalékkal emelik. A bolettarendszer helyett más mó­don segítenek a gazdákon. Leg­közelebb szigorú állami ellenőr­zés alá helyezik azokat a vál­lalatokat, amelyekben az állam részesedést vállalt. A képviselőház legközelebbi ülését május 2 án tartja. A királyi család köszöneté egy zalai földbirtokos családnak. Még régebben történt, hogy Kiss Teréz és Sztankovszky Imre zalaszentmihályfai földbirtokosok, továbbá családjuk, alkalmazottaik, munkásaik, valamint a környék intelligenciája ivet írtak alá, amelyen üdvözlik az örökös ki­rályt és a királyi családot. Az üdvözlő iratot a födbirtokosok rokona, Kornhaber Samu ny. ezredes neje, aki a Magyar Nők Szentkorona Szövetsége eszter­gomi szervezetének elnöke, el­juttatta a királyi családhoz, egy aratókoszoruval együtt, amelyet a zalaszentmihályfai aratómun­kások készítettek. Az üdvözlő feliratra most érkezett válasz Steenockerzelből Weber Jácint bencés tanártól, aki közli, hogy az örökös király élénk érdeklő­déssel és örömmel fogadta a zalaszentmihályi uradalom mun­kásainak művészi koszorúját, majd tolmácsolja a kiráiy és a királyi család köszönetét az üdvözlésért Kiss Teréz és Sztankovszky Imre földbirtokosoknak, hozzátartozóik­nak, a munkásoknak, alkalma­zottaknak és a többi aláírónak. A legfelsőbb megbízásból irt le­velet Wéber Jácint Kornhaber ezredesnének küldte. Zalaegerszegen is fölállítják a „Revíziós Zászlót“. A Zalamegyei Újság több alka­lommal adott már kifejezést a la- kósság amaz óhajának, hogy Za­laegerszegen is állítsák föl a „Revíziós Zászlót“. Zalaegerszeg szintén határváros, a vármegyé­nek jórésze idegen megszállás alatt van, jogos tehát az óhaj, hogy itt, a székhelyen is leng­jen a gyászos trianoni békére állandóan emlékeztető zászló. A város lakosságának óhaja a teljesítés felé közeledik. A Move ifjúsága mozgalmat indított a „Revíziós Zászló“ felállítása ér­dekében, A mozgalmat teljes ere­jével támogatja a Move és föl­kérték annak támogatására a polgármestert is. Czobor Mátyás polgármester természetesen a leg­nagyobb odaadással és készség­gel siet a hazafias mozgalmat sikerre vezetni. E célból nagybi­zottságot hi egybe a további te­endők elintézése végett. A zászló elkészítéséhez 400—500 pengőre volna szükség, amit gyűjtés utján igyekeznek megszerezni. A zászló helyéül a polgármester a vasút­állomás előtt levő kis virágos köröndöt jelölte ki, ahová a Csány szobrot is tervezték. A dolgot úgy intézik, hogy a zászló az október 6-iki ünnepségek alkalmá­Kormányzói kitüntetést kapott Németh tűzoltó, aki megmentette társát. Emlékezetes, hogy a múlt esz­tendőben a zalaegerszegi tűzoltó­laktanyában az őrtornyon gyakor­latokat végeztek. Egyik tűzoltó kö­télen ereszkedett alá, mikor a kötél kiugrott a biztositó kapocs­ból és a tűzoltó lezuhant. Az utólsó pillanatban Németh Károly hivatásos tűzoltó felfogta a lezu­hanó embert és megmentette a I biztos haláltól. Németh önfelál­dozó cselekedete közben, amely­ikei saját életét kockáztatta, láb- törésí szenvedett. A derék tűzoltót akkor a ható­ságok kitüntetésre terjesztették fel és most a kormányzó Németh Karolynak önfeláldozó és bátor magatartással véghezvitt életmen­téséért a magyar bronz érdem­érmet adományozta. A kitüntetést, amely örömet keltett a bajtársak körében is, ünnepélyesen adják át Németh Károlynak. Roosevelt elnök az összes államokat gazdasági értekezletre hivta Washingtonba Washington, ápr. 8. Roosevelt elnök nemcsak az európai nagy­hatalmakat, de a többi államokat is meghívta, hogy küldjék el ' megbízottaikat Washingtonba a világgazdasági értekezlet előké­szítése céljából. Meghívást kaptak az európai államokon kívül Japán, Kina, Argentina, Brazília és Chile is. Hull államtitkár tegnap fogadta az egyes államok, köztük Magyar- ország, képviselőit és tájékoztatta őket a világgazdasági értekezlet előkészítéséről, A washingtoni tanácskozások alkalmával Amerika külün-külön tárgyal az adós ál­lamokkal is, akiknek valószínűen bizonyos engedményeket tesz. A világsajtó élénken foglalko­zik a washingtoni kezdeménye­zéssel. A francia sajtó megelége­dését fejezi ki a meghívás felett, Utal arra, hogy Roosevelt elnök gyors kedvezményezése alkalmas arra, hogy megteremtse a bizal mat és a békét, s elindítsa a gazdasági javulást. Franciaország Herriot volt miniszterelnököt küldi ki, akinek személye rokonszenves Amerikában. Habár Roosevelt a kormányfő­ket hivta meg, a miniszterelnökök közül csak Macdonald utazik Amerikába. Németországot Luther dr. képviseli és képviselőt küld Mussolini is. London, ápri. 8. A washingtoni tanácskozás egyelőre háttérbe szorította a négyhatalmi terv ügyét, de azzal még mindig élén­ken foglalkoznak az egyes kor­mányok. Szükség lesz a négy­hatalmi értekezlet összeülésére, mivel a vélemények nagyon is eltérők. Németország helyesli az olasz tervet, mivel azonban a sok módosítás máris elrontotta Mus­solini tervezetét, Németország is módosításokat fog javasolni. Pá­risi jelentés szerint a francia ál­láspont továbbra is az, hogy a 19. szakaszt csakis az alapok­mány más szakaszaival egybe­kapcsolva lehetne alkalmazni. Titulescu Londonban azt a nézetét hangoztatta, hogy a béke- revizió háborút jelentene. A francia emlékiratot ma juttat­ták el az angol és olasz kormá­nyokhoz. A memorandum kereken nem utasítja el a négyhatalmi tervet, de a leszerelés és a reví­zió kérdésében ellenállást tartal­maz. Teljesen megszűnt ® weimari alkotmány. Berlin, április 8. A birodalmi kor­mány törvényt hozott, amely szerint az egyes országok élére helytartók kerülnek és ezek nevezik ki a minisztereket. Ezzel végleg meg­szűnt a weimari alkotmány. Dawis amerikai leszerelési fő­delegátus Berlinbe érkezett. Boroszlóban véres harcok vol­tak, amelyeknek során 2 nemzeti szocialistát megöltek, kettőt meg­sebesítettek. Papén alkancellár, aki Rómába utazott a Vatikánnal tárgyal a katolikus egyház németországi helyzetéről. Rövid táviratok. Olasz küidötiség érkezett Bu­dapestre és tárgyalásokat kezdett az áruforgalomról. — A temes­vári francia konzul felesége ön­gyilkos lett. Az ügy hátterében kémkedési botrány húzódik meg. — Ezerhatszáz rendőr és 200 rendőrtiszt járult ma Budapesten közös áldozáshoz. — Az ameri­kai nedves államokban a szesz- tilalom feloldásának első órájá­ban többszázezer hektóliter sört hoztak forgalomba. Newyorkban 60 ezer sörcsarnok nyílik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom