Zalamegyei Ujság, 1933. január-március (16. évfolyam, 1-73. szám)

1933-01-01 / 1. szám

2 Z.rAa megye Í933 január 1. Cserebere. „Hála“ a kiadós gazdasági vál­ságnak, haladunk vissza az őskor- szakba. íme az illusztrációk : A Nemzetközi Hálókocsi Tái- saság román adósaitól tartozásaik­nak kiegyenlítésére kukoricát kap. A társaság a tengerit Franciaor­szágnak szállítja es ottani tartozá­sait ezzel egyenlíti ki. A cseh lőszergyárak 120 millió csehkorona értékben hadianyagot szállítottak Szerbiának. Ellenér­tékűi szerb dohányt kaptak. A szőke purzicsánrakományokat a gyárak eladták a cseh dohányjö- vedéknek. Ezt a dohányfelesleget a franciáknak szállítja és kap érte lotharingiai vasércet, amivel viszont a whkowitzi vasmüveknél fennálló tartozását kompenzálja. A kragujeváci hadiarzenál az osztrák Krupp gyáriól 100 kocsi­rakomány fém-félgyártmányt vá­sárolt és cserébe adott érte 10 ezer darab szerb sertést. A londoni állatkert Délameriká- ból vadállatokat rendelt. Az ellen­értéket háztartási cikkekkel fizeti. Például egy óriás kígyóért ad 20 hurkatölíőt. A Schneider Creusot cég kato­nai gulyáságyukat akar szállítani Bulgáriának. Cserébe dohányt és rózsaolajat kér. Az egyik filmgyár budapesti képviselete filinkópiák ellenében tokaji bort szállít egy berlini film­gyárnak. Zanzibár néger kereskedői el­határozták, hogy a Viktória Nyan zán ledárdázou vízilovak és egyéb vadállatok bőrét csak aranyvaluta ellenében adják el. — Zongoraórák adása ze­neakadémiai módszerrel. Magyar nóták cigányosan, kiséreíszerkesz- téssel. Jazz darabok, slágerek kotta nélkül. Vidékieknek tandíj - kedvezmény. Cim Balázs Gyula Keszthely. Rákóczi ut 36. Zalaegerszeg lakosságának természetes szaporodása 1932-ben II, i Városunk népesedési viszonyait j nem Ítélhetjük meg magukból az anyakönyvi bejegyzésekből,amelyek csak nyers adatokat tartalmaznak, s amelyekből ki kell hámozni azo­kat, amelyek szorosan a várost illetik. Az itt született gyermekek szülei nem kivétel nélkül zala­egerszegi lakósok, az elhalálozott egyének közül is nagyon sokan más községbeliek, nem számítható tehát minden, itt született és itt elhalálozott egyén zalaegerszegi lakósnak. Alább közöljük az év folyamán — ma délig — bejegyzett ada­tokat, de, hogy megfelelő képet nyerhessünk a népesedési viszo­nyokról, leszámítjuk azokat az eseteket, amelyek nem irhatok a város javára és illetve terhére. Bejegyeztek összesen 270 szü­letést. Élve született 127 fiú, 125 A vármegyei gazdasági egyesü­let pénteki közgyűlésén, — amint már jelentettük, — Czobor Mátyás polgármester, nagyon életrevaló indítványt terjesztett elő: létesít­sen k a zalaegerszegvidéki gazdák tejgyüjtő és tejfeldolgozó telepet Zalaegerszegen. Hogy a terv csakugyan életrevaló, azt bizonyi tóttá a sok fölszólaiás, valamint az a körülmény, hogy nyomban megalakították azt a bizottságot, mely a kérdést alaposan megtár­gyalja s tárgyalásainak alapján megteszi előterjesztését. A bizottság munkájától ered ményeket várunk. Hozzáértő, lel­kes emberek foglalnak helyet ott, leány, halva 10 fiú, 8 leány. Az élve született fiuk közül róm. kath. 118, ág. h. ev. 2, ref. 2, izr. 5.; de ezek közül vidéki 13, zala­egerszegi szülötteknek számit 105. A 125 élve született leány vallás szerint: róm. kath. 120, ág. h. ev. 3, izr. 2.; leszámítva 16 vidékit, marad 104, Esik tehát javunkra j összesen 209 születés. A halotti anyakönyvbe beje­gyeztek 346 esetet, de 148 idegen, igy tehát zalaegerszegi halálozás­nak csak 198 számit, a természe­tes szaporodás tehát csak 1,1. Házasságot kötött 74 pár, (mult- évben 80) közülök azonban 26 nem lakik Zalaegerszegen. A 74 párból 58 tiszta katolikus, 4 ve­gyes házas (2 esetben a férfi róm. kath., a nő ág. h. ev., 1 esetben a férfi róm. kath. a nő ref.) 12 izr. akik felől bizonyosak lehetünk, hogy vállalt feladatuknak dereka­san meg is felelnek Ismerik úgy a termelőknek, mint a városnak viszonyait. Az a szándék vezeti tehát őket, hogy egyrészt a terme­lők könnyű szerrel, illő áron ad hassák el a tejet, másrészt pedig, hogy a városban mindig kapható legyen jó minőségű és elegendő mennyiségű tej és tejtermék. A Legszebb ajándékai homocor’d luxus gramofon táskagép Kapható olcsó készpénzáron és 7 havi részletre minőén szaküzletDen. Ára : P Múló ajándék helyett 99-- maradandót vegyen ! bármikor is kaphatni félliter tejet, egy kis tejfelt, aludt tejet, túrót, vajat. Ebben a tekintetben teljesen a piacra szorulunk, ahol azonban már reggel 9 óra ulán alig kap­ható valami. Pedig nagyon sokan vannak, akik a délutáni és esti órákban is akarnának tejet és tej­termékeket vásárolni. Zalaegerszeg nem maradhat — hogy közönséges kifejezéssel él­jünk — tejcsarnok néikül. Eleget panaszkodik a lakósság, hogy nem vásárolhat tejtermékeket ak­kor, amikor azokra szüksége volna s mint említettük, nyáron érezzük csak azoknak nagy hiányát Ha az a tejgyüjtő és tejfeldolgozó telep létesülne, hasonlíthatatlanul több tejet fogyasztana a város, mint ma. Ismeri ezeket a pana­szokat a polgármester, azért tette meg indítványát. Valóban kívánatos lenne, hogy mielőbb létesüljön ez az üzem, amely okszerű vezetés mellett hamarosan föliendülne. Erre nem fizetne rá re a város, se a falu, mert az jói jövedelmező váiialat lenne. termelők ugyanis állandóan pa­naszkodnak amiatt, hogy a tejet nem tudják kellőképen értékesí­teni, a város lakossága pedig — különösen a nyári időben, — na­gyon érzi a tejnek és tejtermékek­nek hiányát. Nincs egy hely, ahol A városi tejüzem jövedelmező vállalat lenne. A közönség várja is annak Sótesifését. Dalos Ferkó­Irta: Balázs Gyula. 1917. december 24. — A mie­inktől megszállott kis olasz falura ráborult az est. Súlyos pelyhek- ben hullott a hó. Szokatlan, mély csend mindenfelé. Mintha a vé­rengző, kemény harcokban meg- kérgesedett, pihenésre vágyó fá­radt lelkek rövid időre felenged­tek volna Megszűnt a fülsiketítő ágyúzás, gépfegyver se kattogott, puska se dörrent. A béke szelíd, jóságos angyala szállt a marcona katonák közé, boldogságos örö­met hintve maga körül. Alacsony, szalmafedeles házikó­ban, a „Kaszinóban“ gyűltek össze a tisztek. Vidáman, boldogan akarták eltölteni a Szentestét. Már amennyire boldogok lehettek, távol szeretteiktől, meleg ottho­nuktól, vad harcok között az olasz fronton. A szoba közepén hosszú asztal, rajta cukorkákkal, süteményekkel és apró zászlócskákkal díszített kis karácsonyfa. Az egyik jókedvű tisztiszolga még egy pár jófajta debreceni kolbászt is akasztott a tetejébe. A tisztek az étvágy min­dent megsemmisítő nagy attakjával ostromolták a pompás „hazai küldeményeket“, melyekkel a baj­társi szeretet Sezám asztalkáját varázsolta. A fenyőgalyakkal dí­szített szobácskábán már emel­kedett volt a hangulat, amikor \ nagy csattanással kicsapódott az ajtó és hóval lepett, feltürt galléru, kopott köpenyében, vidáman prüsz­kölve berontott a „cigány“ is, azaz Dalos Ferkó, ahogy B. Ferit, a tisztikar legbohémebb, mulatós aranykedélyü hadnagyát becéztük. Kardját, köpenyét ledobva hirtelen felhajtott egy pohár gyöngyöző pezsgőt, majd előkapta hegedűjét és táncolva énekelte legkedvesebb hamiskás kis nótáját, hogy : Node! Gyere be rózsáin, gyere be . . . Elgondolkodtam. — Furcsa gyerek ez a Ferkó ! A megértő, vigasztaló bajtársat érezte bennem, amikor néha-néha beállított hoz­zám három elválhatatlan bakájá­val (civilben cigányok voltak), akiket maga tanított be, hogy kedve szerint húzhassák az ő édes-bús magyar nótáit. Ilyenkor aztán elénekelgettünk a hazai zamatos búfelejtő mellett. Mikor már kicsit bepityókázott, könny szökött a szemébe és mindig elmesélte, hogy odahaza, a gyö­nyörű Székelyföldnek egy csen­des, kedves falucskájában öre­gedő jó édesanyja és kis szőke menyasszonya bizonyosan most is imádkozva gondolnak rá. Az olasz miatt kellett megválnia tő­lük — panaszkodott, ezért gyű­löli a „nagykalapu taliánokat“ és ki fogja irtani őket a föld szí­néről. Nagyott csapott kitünteté­sekkel tarkázott mellére, aztán italos nagy elkeseredéssel haza­ballagott, hü bakáival együtt át­kozva a „citromfás olaszföldet.“ Egyik percben jó kedve volt, a másikban busult. Egyszer a ha­lál járt eszében, máskor a Har­gita alatti galambducos kis szé­kelyudvarház. Ezek a kedvesen szomorú ké­pek vibráltak előttem, amikor duhaj jó kedvében hirtelen rám kiáltott a Ferkó. — Min töröd a bozontos buksidat — hé ?! Jobb volna, ha te is velünk mulatnál! Minek ilyenkor szomorkodni ? Egyszer esik esztendőben Kará­csony ! Sej, haj — sose halunk meg! Kacagó vidámsága, csapongó jó kedve egyszerre elűzték ko­mor gondolataimat és vígan kezdtem én is nótázgatni a kur­jongató, hol egymással, hol fel- forditott székekkel csárdásozó, mámoros fiukkal. Már csókolgatni kezdte az éb­redező nap a tovatűnő hajnal deres homlokát, amikor szétosz­lott a szokatlan mulatozástól fá­radt társaság. Dalos Ferkó szo­morúan búcsúzott el tőlünk. Másnap kellett felmennie száza­dával a Monte O.-ra felváltani L. hadnagyot. * Kellemesen, vidáman teltek az ünnepek, de annál borzalmasabb hét köszöntött ránk. Újult erővel tőrt ki a harc mindkét oldalról. Dörögtek az ágyuk, sűrűn röp­ködtek a srapnellek, gránátok. Mintha a pokol fekete kapui nyíltak volna fel a kékegü olasz- földen. A szobám ablakából lélegzet­visszafojtva figyeltem a hatalmas Caproni gépek és a mi kis re­pülőgépeink elkeseredett küzdel­mét, — amikor váratlanul hege- dühangokra lettem figyelmes. A sarkon halottasmenet fordult a hepe-hupás utcácskába. Sajnos — hozászoktam már ehhez a szo­morú látványhoz. Mindig az ab­lakom előtt vitték a hősi halált halt katonákat az utca végén lévő temetőbe. Tisztek vitték az egyszerű fe­nyőfakoporsót. Elől három baka fekete-fátyolos hegedűvel. A szo­morú menetet a meghalt néhány bajtársa zárta be. Odaértek az ablakomhoz. — Kit temettek ? kérdeztem. — A Dalos Ferkót — mondta az egyik és megcsuklott a hangja. Úgy éreztem, mintha torkomat könyörtelen vasmarok szorítaná, hang nem jött ki rajta. Ráborul­tam az odvas ablakfóliára és ke­servesen zokogtam. A halottasmenet lassan eltűnt. A nagy dörgés, ropogás közt csak a fagyos szél hozta felém a hegedűk panaszos, sirós hang­ján : Lehullott a rezgőnyárfa ezüst szinü levele ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom