Zalamegyei Ujság, 1932. január-március (15. évfolyam, 2-72. szám)

1932-01-03 / 2. szám

1932 január 3. Zalamegyeí Újság MAPI HÍREK Róm. kát.: C. Jéz. sz. n. Prot.: C. Benjám. Görög: C. Malakiás. Ízt.: 23. S. Semoth. Napkelte 7 óra á8 perckor. Nyugszik 16 óra 20 perckor. IDŐ: Az Alföldön is csende­sebb és derült idő, a Dunántúlon új borulás, az éjjeli fagyok gyen­gülése, kisebb havazások. — Mélyen tisztelt vidéki el6- fizetfiinket felkérjük, hogy elő­fizetéseiket „bianco11 csekk­lapon „Zrínyi-nyomda1149*368 sz. csekkszámláién méltéztas- sanak rendezni, illetve meg­újítani. — Mikes János gróf szom­bathelyi megyéspüspök intronizá- ciójának huszadik évfordulója ja­nuár 6-án lesz. Ezen a napon a megyéspüspök szentmisét pon­tifikái a székesegyházban, utána pedig szentbeszédet mond. — Uj pápai prelátus. A pápa a veszprémipüspök előterjesztésére Bécsy Márton c. apát, veszprémi kanonokot pápai prelátussá ne­vezte ki. — Püspöki tanácsosi kine­vezések. A magyar püspöki kar legutóbbi tanácskozásán elhatá­rozta, hogy nagyon indokolt eset­ben püspöki tanácsDsi címet ado­mányoz. A veszprémi megyés­püspök most karácsonykor nevezte ki püspöki tanácsosokká Pfeiffer János dr. szentszéki jegyzőt és Schwartz Róbert dr. szertartót. — Itt említjük meg, hogy a vesz­prémi megyéspüspök Szokol László káplánt Pacsáról Csurgóra helyezte át. — Tanitóvélasz'ás. A bala- tonarácsi iskolaszék Taszler Béla eddi helyettes tanítót választotta meg kántortanitóvá. — Halálozás. Vadas Gyula ref. lelkész 69 éves korában Ne- mespécselyen elhunyt. — Musset János halála. Meg­írtuk, hogy Musset János törvény- hatósági bizottsági tag, zalaszent- balázsi földbirtokos elhunyt. Mint most jelentik, halála tragikus kö­rülmények között következett be. A földbirtokos néhány hét előtt a vadászfegyverét tisztogatta és közben megsértette a kezét. A sé­rülés helyén először gyuladás, majd rosszindulatú tályog kelet­kezett, azután vérmérgezés lépett fel, amely ledöntötte lábáról a hatalmas termetű, robusztus em­bert. Családja a budapesti János- szanatóriumba szállította, de már nem sikerült megmenteni az élet­nek. Holttestét hazaszállították Zalaszentbalázsra, ahol holnap, vasárnap temetik el. Halálát özve­gye és két gyermeke gyászolja. Musset János a hires francia iró, Alfred de Musset testvérének uno­kája volt. Családja a francia for­radalmak idején került először Németországba, onnét pedig Ma­gyarországra. A család teljesen elmagyarosodott, úgy hogy Mus­set János már nem is ismerte csa­ládja anyanyelvét. — Javulnak a borárak a balatoni borvidéken. A Bada­csony környéken és a Balaton más részein az utóbbi napokban a borárak némileg javultak. A közepes minőségű borok 28—30, a jobb minőségűek 40 fillérért cserélnek gazdát. — A has teltsége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézs gek, gyomorbélhurut és sárgasáég természetes „Ferenc József,, keserüviz használata által meg- szüntethetők és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé irányuló vér- tólulások ellensúlyozhatok. Gyo­mor- és bélspecialisták igazolják, hogy a Ferenc József vízzel, különösen az ülő élet mód követ­keztében jelentkező bajoknál, na­gyon kedvező eredményeket érnek el. Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban drogériákban és füszerüzletekben kapható. 3259-- Mozgalmas szilveszter — hangos mulatozás nélkül. Az elmúlt szilveszter-est Zalaeger­szegen elég mozgalmas volt. Es­télyt rendezett a Kaszinó, csalá­dias összejöveteleket az összes egyesületek, s mindenegyik es­tély elég szépszámú közönséget kapott nem különben a kávéhá­zak és a vendéglők is. Az elmúlt szilvesztert mozgalmasság jellemzi, de a megszokott hangos mula­tozások nélkül. Pezsgőt nem igen lehetett látni. A közönség olcsó ételeket és italokat fogyasztott, nagyobb mulatozásra ritkán ke­rült sor. Kevés volt azok száma, akik reggelig fennmaradtak, a közönség legnagyobb része már hajnalban hazatért. A Bárányban a Deák társulat rendezett kabarét szép sikerrel. — Keszthelyen élénk vo t a szilveszterest, de a hangos mulatozások itt is elma­radt. Megteltek az egyesületi helyi­ségek, valamint a vendéglők és kávéházak. A Korcsolyázó és Csónakázó Egylet pályáján szil­veszter éjszaka igen élénk élet volt. Felnőttek és gyermekek késő estig korcsolyáztak villany­fény mellett. Volt dolga a faku­tyának és a vitorlás szánnak is. — A tizennyolc évesek figyel­mébe. A rendőrség felhívja azo­kat, akik 1932. folyamán töltik be 18. életévüket, hogy január 31-ig a rendőrség bejelentő hiva­talánál jelentsék be magukat, mert a bejelentést elmulasztókat a vo­natkozó rendeletek alapján meg­büntetik. Nyolc hónapon belül! Teljes szakértelemmel biró és az összes forgalomban lévő rádiók szereléséhez és javításá­hoz értő fiatalember kitanulás és bizonyítvány megszerzése végett szerény fizetés és ellá­tásért szakműhelybe gyakor­noknak elmenne. Címe a Zalamegyei Újság keszthelyi Fiókkiadóhivatalában. _____________ 4959 — Rádőlt a fa. Márkus Ká­roly 66 éves szepezdi bíróra rá­dőlt a fa és a biró több sérülést szenvedett. Kórházba szállították. — Adomány. Az ajkai róm. kath. templom építésére N. N. szerkesztőségünk utján 5 pengőt adományozott. Ezen rövid idő elég volt, hogy egy súlyos fogkő- képződési eset csupán Kalodont fogkrém hasz­nálata által teljesen helyrejött. Egyedül csak Kalodont tartalmazza a fogkő ellen hatásos dr. Braunlich-féle Sulfo- rizinoleat-ot. Ezzel most mindenki megóvhatja fogai tisztaságát és egészségét. — Az OTI késedelmi pót­léka a népjóléti miniszter rende­leté értelmében további intézke­désig havi egy százalék lesz. — Hibaigazítás. Legutóbbi számunkban megjelent „Tanítói kinevezés“ cimü hírünkkel kap­csolatban közöljük, hogy Csupor Erzsébetet nem helyettes tanító­nővé, hanem segédtanitónővé ne­vezte ki a miniszter. — A keszthelyi Iparos Da­loskör szilveszterkor nagysikerű műsoros estet rendezett. Beveze­tőül az énekkar két számot adott elő nagy művészettel, majd Dér Manci mondott prológot pompás előadói készséggel. Nagy sikert aratott Vécsey Elvira bárónő, aki temperamentumosán mutatott be művészi táncokat. Keszthelyi Jenő magyar dalokat énekelt kitűnő érzékkel és általános tetszés mel­lett. Közben az énekkar újabb számokat adott elő Endre Gyula szakavatott vezényletével. Befeje­zésül Nóti Károlynak „Lélekido- már“ cimü vigjátékát mutatták be. A szereplők mindannyian nagy felkészültséggel játszottak, külö­nösen pedig Riszta Sándor. — A balatonfüredi Önkén­tes Tüzoltőtestület most ünne­pelte fennállásának ötvenedik év­fordulóját, Az ünnepélyen Bubics Tivadar vármegyei tíizrendészeti felügyelő, B. Somogyi Kálmán és Horváth Gyula főparancsnok mondottak beszédeket. — Táncmulatság. A zalaeger­szegi Munkás Betegsegélyző és Temetkezési Egylet január 6-án este 7 órai kezdettel az Arany Bárány alsó termeiben táncmu­latságot rendez. — Kitűnő minőségű gyapjú férfiszövetek méterenként 7*50 pengő, nagy választékban. Schütz-Áruház. A közkedvelt, köhö­gés, rekedtség és hurut ellen igen hatásos bonbonok minden gyógyszer- tárban és drogériá­ban újra kaphatók! §> i zacskó 60 fillér, ^ doboz P 1*20 fogkő Rádió. Vasárnap, január 3. 9: Hírek, kozmetika. 10: Refor­mátus istentisztelet a Kálvin téri templomból. 11: Egyházi zene és szentbeszéd a királyi udvar és várplébánia templomból. Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd a m. kir. Operaház tagjai­ból alakult zenekar hangversenye. 2: Gramofonhangverseny. 3.45 • Az iskolánkivüli népművelés rá^ dióelőadása (Rádió Szabad Egye tem). 5: A Székesfővárosi Zene­kar hangversenye a Vigadó nagy­terméből. 7.15: Vigjátékelőadás a Stúdióból. „Érik a buzakalász." Vígjáték három felvonásban, da lókkal. Utána pontos időjelzés és sporteredmények. Majd Kóczé An­tal és cigányzenekarának hang­versenye. 10: Hangverseny. Utána Kóczé Antal és cigányzenekará­nak hangversenye. Hétfő, január 4. 9.15: A m. kir. honvédgyalog­ezred zenekarának hangversenye. 9 30: Hírek. 12,05: Hangverseny. 4: Asszonyok tanácsadója. 5 Csendélet Debrecenben 1684-ben; Benke Tibor előadása. 5.30: Ta­kács László jazz zenekarának hang­versenye. 7.15: Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangverse­nye. 8.20: Anderson Felicia elő­adóestje. 8.50 : A m. kir. Opera* ház tagjaiból alakult zenekar hang­versenye. 10.20; pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. Majd Gra­mofonhangverseny. Újévre mindenféle játékot ajándékot szenzációs olcsó áron vásá­rolhat a keszthelyi Corvin Áruházban. — Saját bőrdiszműüzem, hol készítünk, javítunk és festünk!!! 4797

Next

/
Oldalképek
Tartalom