Zalamegyei Ujság, 1932. január-március (15. évfolyam, 2-72. szám)

1932-01-03 / 2. szám

2 Zalamegyei Újság hoz való csatlakozásukat. Rövide­sen várható, hogy a bengáliai statáriumhoz hasonló rendeletet adnak ki az egész országra vo­natkozóan, aminek következmé­nye lehet az indiai kongresszus tagjainak, köztük Ghandinak le­tartóztatása. Ghandi az újév al­kalmából igy nyilatkozott hívei előtt: „Rövidesen el fogtok ve­szíteni engem.“ Az indiai szabad­ságharc küszöbön áll. Az új passzív ellenállást diktátorok irá­nyítják. Fődiktátor Wallabhai Pa­tel, a nacionalista kongresszus elnöke. A kongresszus értékeit és iratait rejtekhelyre szállítják. Színházi esetek megszállott terhieteken. Több lap híradása nyomán tu­domásunkra jutott, hogy Janovics Jenő dr., az aradi Magyar Szín­ház igazgatója, váratlanul felbon­totta a szerződést Lengyel Irén primadonnával, még pedig azzal a megokolással, hogy az oláh müvészetügyi minisztérium szólí­totta föl erre. A művésznőt ugyanis azzal vádolják, hogy a „Hamburgi menyasszony“-ban „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország“ szöveget énekelt a megváltoztatott szöveg: „Szép vagy, gyönyörű vagy bércesország“ helyett. Az esetről a miniszternek is jelentést tettek és azt is fölemlítik, hogy a művésznő maga is tudatában volt az elkövetett hibának (!!), mert éneklés közben a szájára ütött. Lengyel Irén ezzel szemben azt állítja, hogy hamishangot adott ki s azért ütött a szájára. * * * Cseh megszállott területen is történt annak idején ehez hason­lóan jellemző, de ennyire nem komoly kimenetelű színházi eset, a „Debrecenbe kéne menni“ da­rab kapcsán. Amikor ugyanis 1920 ban ezt a darabot tűzte ki előadásra a kassai színházban Faragó Ödön direktor, Bulla György zsupánhelyettes paran­csára a darab címét „Cseregye­rek“-re kellett változtatni s azt is követelte a vicezsupán, hogy a betétet: „Debrecenbe kéne menni“, igy alakítsák át: „Bratiszlavába“ vagy „Nova Vesre“ kéne menni. „Bratiszlava“ nevet tudvalévőén a cseh uralom alatt Pozsony, „Nova Ves“-t pedig Igló viseli. Faragó természetesen megmagya- rázia Bullának, hogy a szöveget igy átalakítani lehetetlenség, mert az egy volna a darab teljes el- értéktelenitésével. Bulla György egyébként a forradalom előtt az árva megyei Trsztenán volt főszol­gabíró és az októberi forradalom kitörése előtt két héttel a hivata­lában még szidta a tótokat, miért nem tanulnak meg már magya­rul . .. Eladó ház Keszthelyen, Kis­faludy utca 14 szám alatt, mely áll 3 utcai, 2 udvari, az udvar­ban külön épült 2 szobás verandás, előszobás alápincézett lakásokból, mosókonyha, csukható kocsiszínből és mellékhelyiségekből, rendezett udvarral. Bővebbet ugyanott 4880 — Téli nadrágnak való meleg férfiszövetek és bunda­huzatok legjobb minőségben P 12-ért dús választékban kap­hatók Schütz-áruházban. Újévi üdvözlésén. A fői.pán átadta az alispánnak éa főjegyzőnek a kormányzói kitüntető®*. Újév napján, régi szokáshoz híven, Zalaegerszegen is megtör­téntek a szokásos üdvözlések, amelyeknek során az egyes hiva­talok, intézetek, egyesületek, kü­lönféle szervezetek tagjai felkeres­ték a vezető egyéniségeket, hogy előttük jókívánságaikat tolmácsol­ják. A vármegye tisztikara először Bődy Zoltán alispánnál tisztel­gett, akit Brand Sándor dr. fő­jegyző üdvözölt. A tisztikar az­után Gyömörey György fő­ispán előtt jelent meg, ahol Bődy Zoltán alispán mondott üdvözlő beszédet. A főispán válaszában hivatkozott az alispán által mon­dottakra s a mai nehézségékre hivta föl a tisztviselők figyelmét. A helyzet megjavulásának, a vál­ságból való kibontakozásnak útjai ma még ismeretlenek, de nem szabad föladni a reményt. Kéri a tisztviselőket, hogy a megcsonkí­tott fizetés mellett is lelkiismere­tesen teljesítsék feladataikat. E felől egyébként meg is van győ­ződve, mert mindig a tisztviselői kar lelkes, áldozatos buzgalmát tapasztalta. Ezután a főispán átadta az al­ispánnak és a főjegyzőnek a kor­mányzói kitüntetést. A kormányzó ugyanis még júniusban megen­gedte, hogy a nemzet szempont­jából értékes szolgálataiért elisme­rését Bődy Zoltán alispánnak is­mételten, Brand Sándor dr. fő­jegyzőnek pedig tudtul adják. Az elismerés jele az alispánnál ezüst-, a főjegyzőnél bronzérem. C z o b o r Mátyás polgármes­tert a városi tisztikar élén Mikula Szigfrid dr. főjegyző köszöntötte. Tisztelegtek a polgármesternél az iskolák, az ipartestület és gazda­kör. P e h m József apátplébánost a különféle vallásos szervezetek, intézetek, hivatalok s a hívek kö­zül is nagy számban keresték fel, hogy üdvözöljék. Az ügyvédi kamara testületileg jelent meg Udvardy Jenő dr. kormán yfőtanácsos elnöknél, kit Boschán Gyula üdvözölt. Az egyes hivatalok szintén üd­vözölték főnökeiket. Visszhangra talállak a Göcsej- vidék érdekében irt cikkeink. Talán sikerül megalakítani a „Göcseji Egyesületlc-et A Zalamegyei Újság kitartó harcot folytat a Göcsej vidék fej­lődése érdekében. A harcot, úgy látszik, siker koronázza, mert a göcseji intelligenciában megvan a hajlandóság a „Göcseji Egyesü­let“ megalakítására, amint azt a hozzánk intézett alábbi levél iga­zolja. A levél a következőket tar­talmazza : Tekintetes Szerkesztő Ur! A Göcsejvidék lakóssága hálá­san emlékszik arra a propagan­dára, amit a Zalamegyei Újság ennek a szegény, elhagyatott vi­déknek föllendülése érdekében megindított és folytat is. Akadt tehát végre mégis pártfogó, akadt valaki, aki odakiáltja a világnak, hogy téves felfogás uralkodott Göcsej felől; hamis híreknek az áldozata volt Göcsej hosszú idő­kön át. Más elbánást érdemelt volna, mint amilyenben részesült. Igaz, nincsenek itt lovagvárak omladékaival koronázott bércek, nincsenek költők által szépen megénekelt mondáink, de vannak regényes vidékeink, amelyek hal­maikkal, völgyeikkel, gabona- szőlőtábláikkal, erdeikkel szivet­lelket gyönyörködtetnek. Látogas­sanak el hozzák, — amint Szer­kesztő Ur ajánlja — turisták, irók, majd találnak itt is megnézni, megénekelni valót annyit, mint a vármegye másik oldalán. El is határoztuk, hogy megpróbálkozunk a „Göcseji Egyesület“ megalakí­tásával, de természetesen akkor, ha gáncs bennünket nem ér, ha támogatást nyerünk azoktól, akikre további munkánkban is számít­hatunk Ha azonban azt tapasz­talnék, hogy ezidőszerint nehéz­ségek vannak, úgy bízunk abban, hogy a Zalamegyei Újság további propagandája többeknek megadja az elhatározást arra, hogy szor­galmazzák ennek az egyesületnek megalakítását. Reméljük azonban, hogy minden göcseji megértette, miről van itt szó és meg is ra­gadja az alkalmat a nemes cél elérhetésére. Kérjük a tek. Szer­kesztő Urat, méltóztassék a meg­kezdett munkát folytatni. Lesz annak eredménye. Mi reméljük. Ha Göcsej a göcsejieké, akkor nem is engedik Göcsejt. Tisztelettel: Több göcseji magyar. Zalában csak kisebb zavarokat okozott a közlekedésben a hófúvás. Az Alföldön sok vasútvonalon megállt a forgalom. Csütörtök délelőttől kezdve az egész országban hóvihar uralko­dott, amely különösen az Alföldön öltött nagy arányokat. A Dunán­túlon és itt, Zalában is az időjá­rás kedvezőbb volt és a szél szombat reggelre már majdnem elállóit' A hófúvás ezúttal Zalában csak kisebb akadályokat teremtett. Az első bajok a postaautóbuszok közlekedésében jelentkeztek, s pénteken délelőtt az összes autó­buszok leállottak. A Zalaegerszeg­ről Keszthelyre induló autóbusz pénteken reggel csak Bakig ju­tott, ott elakadt és délután visz- szatért. A Keszthelyről kiindult autóbusz reggel szintén kénytelen volt visszatérni, a novai pedig ki sem indult Nováról. A hó eltaka­rítása mindenütt folyik és a for­galom holnap már valószínűen megindul. A postakocsik közle­kednek, de kisebb-nagyobb késé­sekkel. A vasúti forgalomban nagyobb 1932 január A Legdivato­sabb kitűnő szabású ka­bátjainkat a közeledő szezonvégre való tekin­tettel, hihe­tetlen olcsó áron áru­sítjuk. ScMtz-ámiáz. zavarok nem voltak. Péntek után a kanizsa-szombatheiyi nat mintegy 100 percet, az rédicsi vonat közel 2 órát, a celli vonat mintegy másfél késett. Ma reggel már a voi kisebb késéssel közlekedtek. Az országutakon mindé keletkeztek akadályok, külön Keszthely környékén. Jelentő hófúvások voltak Sármell 1 apáti, Felső- és Alsópáh & rában. Akadályok kelet Zalaegerszeg környéki fai akra, is. Pénteken csak nehezen lehe­tett közlekedni mind kocsival, mind gyalogosan. A szánok egyes helyeken az országutak helyett a mezőkön közlekedtek. Az ország­utak megtisztítása folyik és rész­ben be is fejeződött. Az Alföldön a szél orkán- szerű méreteket öltött. A debre­ceni üzletvezetőség területén egy­két vonat kivételével minden for­galom szünetel. Sok vonat szü­netel Szeged környékén is. A ke­let felé irányuló külföldi vonat- forgalomban ugyancsak nagy ne­hézségek mutatkoznak. Hóvihar dühöng több külföldi államban is. Ma reggelre az idő némi­leg az ország keleti felé­ben is enyhült, de az akadályok elhárítása még sok időt vesz igénybe. Berlanderi X. Ripá- ria Teleki 8. B. jelzésű alanyba ojtott cseme­gebor és szölőkHISnle- gességi ojtvány-, minőség szerint darabonkint 30—40 fil­léres árban bármilyen mennyiségben kaphaté és megtekinthető: SZÁNTI GYULA birtokosnál, Alsózsid (Zala m.) 4355 — Gyilkosság Díszeiben. A diszeli szőlőhegyen kegyetlen gyilkosság történt. Gosztoía Jó­zsef diszeli lakos haragosa volt László Istvánnak. Gosztoía a he­gyen összetalálkozott Lászlóval, aki rosszat sejtve futni kézdett és be akart menekülni egy hegyi hajlékba, de annak gazdába be­zárta előtte az ajtót. Gosztoía utólérte László Istvánt és egy szőlőkaróval leütötte. László sé­rülésébe másnap reggel belehalt. A csendőrség Gosztolát letartóz­tatta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom