Zalamegyei Ujság, 1931. október-december (24. évfolyam, 228-301. szám)

1931-11-18 / 268. szám

Zalamegyei Újság 1931 november 18. — Anyakönyvi hírek. A zala­egerszegi m. kir. anyakönyvi hi­vatalban a múlt hét folyamán a következő bejegyzések történtek : Születések: Kiss Sándor városi mezőőr és Salamon Mária Mária leánya rk., Forgács József nap­számos és Kobmpár Jolán Ida leánya rk., Horváth János zenész és Szőke Irma István fia rk., Né­meth József földmives és Bedőcs Erzsébet János fia rk., Tóth Anna piaci árus Erzsébet leánya rk. — Halálozások : Fábián Ferenc nap­számos 43 éves rk„ Szegletes József földmives 59 éves rk., (Dióskál), Kaszás Ferenc napszá­mos 71 éves rk., özv. Fülöp Fe- rencné Kiss Mária piaci árus 67 éves rk., Pál István 7 éves rk., (Gógánhegy), Varga István takács­mester 77 éves rk., (Zalalövő), Mandics Mihály napszámos 50 éves rk., (Nagykanizsa), Varga László pincér 30 éves rk. — Há­zasságot kötött négy pár: Baráth Sándor csendőrtiszthelyettes rk. Horváth Erzsébettel rk., Kormos János postaaltiszt rk., Bolla Má­riával rk., Herczeg István földmi­ves rk. Horváth Terézzel rk., Prém Sándor cipészsegéd rk. Farkas Máriával rk. — Zajty Ferenc előadása Keszthelyen. Zajty Ferenc, a ne­ves India kutató december hato- dikán előadást tart Keszthelyen. Előadásában, amelyet a szabad- egyetem rendez, beszámol ázsiai tudományos és művészeti kutatá­sairól. — A mezőgazdasági kamara közgyűlése. Az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara vasárnap Pécsett tartotta közgyűlését, ame­lyen a gazdáknak közismert pa­naszai hangzottak el. Különösen érzékenyen sújtja a gazdaközön­séget az állatexport teljes pangása. A gyűlésen tiszlujitásra is sor került. Elnökké egyhangú lelkese­déssel újból Benyovszky Móric grófot választották s újból meg­választották a régi alelnököket is. Károlyi Gyula gróf miniszterelnö­köt és Ivády Béla földmivelésügyi minisztert táviratban üdvözölték. Tiltakoztak a mezőgazdasági ka­marák megszüntetése ellen, köve­telték a külföldi államokban levő magyar valutának záros határidőn belül való visszahozatalát. HARISNYÁT, kesztyűt, játékot, porcelánárut, szenzációs olcsó árban vásá­rolhat a keszthelyi Corvin Áruházban. — Saját bőrdiszműüzem, hol készítünk, javítunk és festünk!!! 4797 — Összeesett az utcán. Ben- cze János 67 éves Ebergényi-utca 10. szám alatt lakó napszámos ma reggel a Rákóczi-utcában hir­telen rosszul lett és összeesett. A mentők beszállították a kórházba. — Tűz Kökényesmindszen- ten. Vasárnap este Kökényes- mindszenten a község egyik leg- jobbmódu gazdájának, Kasza Bá­lintnak udvarán tűz keletkezett és rövid idő alatt leégett két nagy pajta, telve szénával, valamint egy törekes kazal. A tűz tovaterjedé­sét a környék tűzoltóságának si­került megakadályoznia. — Lemondott a nagykani­zsai izr. hitközség elnöke. A nagykanizsai izr. hitközség elnöke, Bród Tivadar dr. ügyvéd lemon­dott. Elhatározását többek között azzal okolja meg, hogy a városi pénzügyi bizottságban a hitközség az ő tudta nélkül lépett fel az izr. kereskedelmi iskola ügyében. — Ankét a moratóriumok ügyében. A kereskedelmi érde­keltségek vezetői felhívták a ke­reskedelmi miniszter figyelmét azokra a visszásságokra, amelyek a kormányrendeletekben már en­gedélyezett fizetési halasztások kö­vetkeztében előállottak. Arról van szó, hogy e rendeletek következ­tében újabb hiteleket sem a gyá­rak, sem a kereskedők, sem a ban­kok nem adnak, ami a forgalom további csökkenéséhez vezethet. Tartani lehet attól is, hogy az egyoldalú halasztások miatt ha­marosan már a hitelező sem tud eleget tenni fizetési kötelezettsé­geinek. A kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy ezekben a kér­désekben mielőbb szaktanácsko­zást hiv egybe. — Kényszeregyezség. A zala­egerszegi kir. törvényszék Kohn Pál és fiai kehidai vegyeskeres­kedő cég ellen a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást novem­ber 17-i joghatállyal megindította. Vagyonfelügyelő Balogh Elek dr. zalaszentgróti ügyvéd. — Autógázolás. Nagykanizsán a Horthy Miklós utón egy autó, melyet Nitzinger Károly soff őr vezetett, elgázolta Kertész Vince 10 éves elemista fiút. A gyerme­ket súlyos sérüléssel szállították kórházba. — Uj devizarendelet készül. A pénzügyminisztérium a gazda­sági minisztériumokkal és a Nem­zeti Bank vezetőségével uj devi­zarendelet kiadásáról folytat tár­gyalásokat. Az uj rendelet bizo­nyos tekintetben enyhítéseket tar­talmaz, általában azonban szigo­rítja a fennálló rendelkezéseket. A kormány elsősorban azt akarja elérni, hogy a Nemzeti Bank de­vizakészlete szaporodjék. — Koszorúcskák. Szombaton este a Kulturház emeleti termé­ben fejezte be Farkasovszky Teri a legényegyleti tagok részére tar­tott tánctanfolyamát. A vizsgára összegyűltek előtt a növendékek szépen betanult és előadott szá­mokkal mutatták be tudásukat. A „szobalány és a cukrászában Horváth Márta és Borsos Juliska, a „magyartánc“-ban Tóth Bözsi és Horváth László, a „csibész­táncban pedig Németh József és Gondy Pál nyújtottak meglepő­en jót. Vasárnap délután a kereskedelmi iskola növendékei tartották koszorúcskájukat. Egész kis ünnepély volt. Jól esett látni a tanári kar érdeklődését, a szü­lők sürgés forgását, a szereplő diákok lázát s azt a komolyságot, mellyel szereplésüket felfogták. A bemutatott táncszámok a legpél- dásabb rendben, precíz előadás­ban és sok tudással voltak elő­adva. Sok tapssal honorálta a nagyszámú közönség a „lengyel- táncot* Paksa Mária és Bedő Bözsi, a „cigánytáncot“ Grünhut Sári, Grünhut Magda és Dombi Nicsi, a „tóttáncot“ Mérő Babi és Mérő Mica, a „tiroli táncot“ Ekler Juci és Nagy Jolán, a „ma­gyartáncot“ Szalai Magda, Jálics Mária, Mérő Jani és Döbrössy Pista előadásában. A bemutatók után tánc következett, mely a leg­jobb hangulatban az esti órákig tartott. — A Varga-ügy nyomozása. A Varga-féle vendéglőben történt halálos családi dráma ügyében tegnap egész nap folytak a kihall­gatások a rendőrségen. A tanúk igazolták a feltevést, hogy szeren­csétlen véletlen okozta a családi tragédiát. Á rendőrség az áldozat öccsét már el is bocsátotta. Az iratokat ma áttették az ügyészség­hez. — Csütörtökön megnyílik az Ólai iskola. A vörhenyjárvány miatt szünetelő új elemi iskola csütörtökön megnyílik. — Kedvezményes utazás Bu­dapestre december 4—8 közötti időben. Igazolványok a Menetjegy­irodában válthatók. 3 Berlanderi X. Ripá- ria Teleki 8. B. jelzésű alanyba ojtott cseme­gebor és szőlőkfilönle- gességi ojtvány-, minőség szerint darabonkint 30—40 fil­léres árban bármilyen mennyiségben kapható és megtekinthető : SZÁNTI GYULA birtokosnál, Alsózsid (Zala m.) 4855 — Egy volt zalaegerszegi diák sikere. Az Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat október végén rendezte meg a XIII. Károly Irén fizikai tanuló- versenyt. Az eredményt most hir­dették ki. A bizottság az idén az első dijat nem adta ki, ellenben két növendéket részesített a má­sodik dijban. Az egyik dijat Stra- usz Antal, a szegedi egyetem elsőéves bölcsészhallgatója kapta meg, aki a zalaegerszegi reálgim­náziumban Vogel Richárd tanít­ványa volt. A kitüntetett diák Strausz Sándor dr. nyug. tábla- bíró, nagylengyeli földbirtokos fia. — Menekült orosz ezredes- né magyar irredenta estélye. Csütörtökön november 19 én este 8 órakor Zalaegerszegen az Arany- Bárány nagytermében özv. Pa- sinszky Miklósné, egy menekült orosz ezredes özvegye magyar irredenta estélyt rendez. A sors­üldözött úri nő orosz és magyar irredenta dalokat fog gitár kísé­rettel előadni, azonkívül rövid színdarabot is bemutat. Felkérjük a közönséget az előadás támoga­tására. — Az Országgyűlési Muzeum kérése. Az utóbbi években a ma­gyar alkotmányos élet történeti emlékeinek összegyűjtésére és megőrzésére Országgyűlési Muze­um létesült az Országháza épü­letében. Már eddig is szép lép­tekkel haladt előre az anyag egybegyűjtése, úgyhogy Kossuth Lajos idejétől a legújabb korig terjedő parlamentáris életünk em­lékeinek kiállításai hét termet töl­tenek be. Ezek a kiállítási termek bármely napon d. e. 9—2 ig díj­talanul megtekinthetők. A muzeum vezetősége most a gyűjtemények további fejlesztésén és kiegészíté­sén munkálkodik és ebben a munkájában a hazafiasán érző közönség adakozó közreműködé­sére is számit. Hivatásához képest gyűjti a Muzeum a magyar or­szággyűlések bármely korból szár­mazó emlékeit, u. m. (képeket, fest­ményeket, metszeteket, fényképe­ket) az országgyűlések székhelyeiről és tagjairól, továbbá az ország­gyűlési vonatkozású könyveket, hírlapokat és röpiratokat, a ha­sonló tartalmú okiratokat, levele­zéseket és kéziratokat, a válasz­tási küzdelmek emlékeit, röviden minden olyan tárgyat, mely az országgyűlés múltjával belsőössze­függésben áll. Ilyen relikviákat méltányos ár mellett vásáról is a Muzeum. Mindennemű felvilágo­sítást szívesen megad az Ország­gyűlési Muzeum vezetősége (Bu­dapest, V., Országháza. XVII. számú kapu. — Csaló vásári alkusz. Ba­lázs István 38 éves vásári alkusz Tarr Pál Zsigmond zalaszentlász- lói lakos kárára 100 pengő érték­ben csalást követett el, majd meg­szökött. A keszthelyi csendőrség keresi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom