Zalamegyei Ujság, 1931. szeptember (14. évfolyam, 208-227. szám)

1931-09-06 / 208. szám

XIV. évfolyam 208. «xám. Ara 16 fillér 8931 Szeptember 6 Vasárnap. at ****** Főtiszt test. Gosztonyi László Plébános urnák 54 Zalacsány YEI ÚJSÁG __3B0LY FERENC. Sz erkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér4. Telefon: 128. szám. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni órákban. Előfizetési árak : egy hónapra 2"40 pengő negyedévre 7*20 pengő. A láthatatlan kéz... A mind elviselhetetlenebbé váló gazdasági helyzet okai között kétségtelenül ott szerepelnek az országcsonkitás következményein kívül elhibázott vámpolitikánk, az előző kormány túlméretezett köl­tekezései, az idei katasztrófában rossz termés s e bajok betetőzé­séül az a láthatatlan kéz, mely sovány termésünket is megfojtás­sal fenyegeti. Vak, aki nem veszi észre ennek a láthatatlan kéznek nyomát gazdasági vergődésünk­ben. Az idei termés gabonaneműek- ben belföldi fogyasztásra se lesz elég. Egyes vidékek lakosságának még csak egy-két hónapra van kenyere ! Öt—tíz holdas gazdák, de uradalmak is gabonavételre szorulnak. Gabonáinknak még sincs ára ! Ami van, elképesztően alacsony. A láthatatlan kéz mun­kája ez, melyet a kereskedelmi élet „spekuláció“ néven ismer. Aminek nincs szive és lelkiisme­rete s ember- és honszeretete. Ami a nyomorban virul. Az általános ínséget zsákmányolásra hasz­nálja ki. Varjúk és dögkese­lyűk is az árvíz idejét használják ki, amikor a szennyes áradatban úszkáló hullákon lakmároznak. Az a bizonyos font hús a velencei kalmár kezében az áldozat testé­ből ép úgy nem érzékenyiti el, mint amilyen érzéketlenséggel használja ki a gazdasági nyomor« ban sínylődő termelők nagy nyo­morát. A spekuláció ennél is tovább megy ! Messzebb néző szándékok is vezetik annak láthatatlan kezét. Szellemi dumping az, mely az orosz dumping titkos társaként a lelkek forradalmasításának gonosz munkáját végzi. Csak Moszkva javára dumpingolhat az a látha­tatlan kéz, mely az uralkodó nyo­mort ilyen módon akarja kama­toztatni a maga javára. Most, mikor aratás után is üre­sek az uradalmi magtárak és kis­gazdahombárok s a módosabb gazdák asztalán is fogytán a ke­nyér, a hatpengős búzaár mellett lehetetlen azt a láthatatlan kezet fel nem ismerni. A pénzügyi in­tézkedések és a betétek zárolása sem lehetnek már többé ürügy, mivelhogy azok már időközben részben módosítást nyertek, rész­ben enyhítettek. Marad tehát az igazi ok a kapzsiság s forradal­masítás szándéka. A tapasztalt gazda szemével látta meg Károlyi miniszterelnök ezt a szándékot, amikor prog- rammbeszédében hangoztatta, hogy ne legyenek itt éhezők s egy ma­gyar asztalról se hiányozzék a kenyér! — Keresetlen szavak, de nagyobb szociális érzéket revelál- nak mint a szociológia tudósainak egy évtizeden át magasztalt szó­noklatai, melyek majdnem egy modern bábeli torony építéséhez értek el a társadalombiztosító felhőkarcolójának tervezgetésével! Ennek a beszédnek megnyug­tató hatásait nem lehet félreis­merni. — Csak most már követ­kezzenek a tettek és pedig épen olyan gyors iramban, mint ami­lyenben közeledik a tél. Minden mást meg kell előzni a leginsé- gesebb vidékek lakósságának ellá­tásával ! — A kereskedelmi szer­vek és a gazdasági organizációk motorjainak megindításával fogjon hozzá a kormány a termés elosz­tásához, hogy, mire a tél ránk köszöftt, a miniszterelnök által Ígért kenyér minden család aszta­lán ott legyen már! Semmivel sem fogja le hathatósabban a kormány azt a láthatatlan bűnös kezet, mint habozást nem ismerő gyors cselekvésével! — Ezzel egyben Moszkva urainak öröme is füsbe megy majd! Németh János. Alfonz spanyol király ma reggel Budapestre érkezett. Budapest, szeptember 5. Alfonz spanyol király, aki a spanyol for­radalom kitörése óta Angliában, majd Franciaországban tartózko­dott, ma reggel 9 óra 14 perckor Prágából jövet Budapestre érke­zett. A király rokonát, Izabella főhercegasszonyt akarta megláto­gatni betegágyánál és csak Buda­pesten tudta meg, hogy a főher­cegnő ma reggel meghalt. Alfonz király, aki 1909-ben, megkoronáztatása után, mint Ferenc József vendége már járt Budapesten, most inkognitóban, Toledo hercege név alatt érkezett a magyar fővárosba. A főhercegi család tagjai közül a pályaudva­ron csak a gyászruhás Salm hercegnő, továbbá Frigyes főher­ceg főudvarmestere fogadta. Alfonz királyt, aki szárnysegédének, Mi­randa ezredesnek kíséretében érkezett, két detektivfelügyelő kisérte utján. Sötétszürke utiruhá- ban szállott le a vonatról és barátságosan üdvözölte a fogadá­sára megjelenteket. Mikor észrevette, hogy Salm hercegnő mély gyászban van, könnyek csillantak meg szemében és megilletődve kérdezte: — Mégha1,.: ? Néma fejbólintás volt a válasz, majd Alfonz király kí­séretével autóba ült és Frigyes főherceg Uri-utcai palotájába haj­tott, hogy lerójja részvétét. Javaslat a törvényhatósági bizottság előtt a mezőgazdasági munkások aggkori biztositásáért­Érdekes beadvány érkezett a vármegye törvényhatósági bizott­ságához. László János, zalaszent- iváni lakos, a törvényhatósági bizottságnak az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara által ki­küldött tagja s mint éveken át volt mezőgazdasági cselédember, aziránt tesz javaslatot, hogy a mezőgazdasági cselédek aggkori ellátását törvényhozási utón biz­tosítsák. László János azt mondja bead­ványában, hogy közvetlen tapasz­talatból ismeri a szegény mező- gazdasági cselédek szomorú sor­sát, keserű kenyerét, tehetetlen, gyámoltalan el hagyatottságát és öreg napjaikra biztosan bekövet­kező elhagyott nyomorúságát. A községek házról-házra tartott sze­gényeinek javarésze mezőgazda- sági cseléd volt, akik vagy az utcára kerülnek, vagy pedig rá­erőszakolják őket illetékes közsé­gekre, ahol azután nemritkán méltatlan elbánásban van részök. Ezeket az állapotokat meg kell szüntetni, hogy a hazafias és de­rék, hosszú évtizedek munkájában kifáradt s elaggott emberek öreg­ségükre valami kis ellátást nyer­hessenek. A beadvány minden valószínű­ség szerint már a szerdai me- gyegyülés napirendjére kerül, mint a póttárgysorozatnak egyik pontja. Téli gazdasági tanfolyam a megye hét községében. A földművelési miniszter leirat­ban értesítette Body Zoltán alis­pánt, hogy Kiskomárom és Bala­tongyörök községben Hering De­zső gazdasági segédfelügyelő, il­letve Vass Zoltán dr. és Sváby Ervin gazdasági felügyelők veze­tése alatt november 15-től febr. végéig terjedő időben lefolytatan­dó, önként jelentkező 15 éven felüli gazdaifjak és gazdák alap­vető mezőgazdasági kiképzést szolgáló három hónapos téli gaz­dasági tanfolyam tartását rendelte el. A helyi érdekeltség mindössze a tanításra szolgáló helyiségről és annak fűtéséről, világításáról, va­lamint takarításáról tartozik gon­doskodni. Minden egyéb költség a földművelési tárcát terheli. (A leiratot még Mayer miniszter irta alá, mint földművelési miniszter. Nagy kérdés tehát, vállalja-e utóda azt, amit igér, hogy t. i. a többi költséget a tárca viseli ?) A Népszövetség tanács­kozásai. Genf, szeptember 5. Flandin francia pénzügyminiszter tegnap este hosszasan tárgyalt Marinko- vics jugoszláv külügyminiszterrel, aki közölte Flandinnel, hogy ju- goszlávia nem tudja vállalni azt az áldozatot, melyet az országra a Hoover moratórium alkalmazása jelent. A két miniszter elhatározta, hogy valamennyi érdekelt állam véleményét kikéri a kérdésben. Páris, szeptember 5. Genfi je­lentés szerint bár a hágai bíróság döntésének szövege még nem ér­kezett meg, jólértesült körökben úgy tudják, hogy a bíróság 8 tagja azt a véleményét fejezte ki hogy tekintettel az 1922. évi jegy­zőkönyvre, Ausztriának nem lett volna joga a vámunió megköté­sére. A bíróság 5 tagja az 1922. évi jegyzőkönyvre vonatkozóan más véleményt vall, két biró sze­rint pedig a bíróság nem illeté­kes a kérdésben. Genf, szeptember 5. Ma került hivatalosan is nyilvánosságra a hágai nemzetközi bíróság döntése. A bíróság 8 szavazattal 7 ellené­ben kimondotta, hogy a német­osztrák vámunió az 1922. évi genfi jegyzőkönyvvel nem egyez­tethető össze. Bécs, szeptember 5. A lapok jelentése szerint Schóber kancel­lár Genfben állitóan tárgyaláso­kat folytat Litvinovval az orosz­osztrák kereskedelmi kapcsolatok­ról. Oroszország uj importössze­köttetést keres és hír szerint meg­rendeléseket szándékozik tenni Ausztriában. Tömeges bankbukások Amerikában. London, szeptember 5. A nevv- yorki Nationban közölt kimutatás szerint az Egyesültállamokban az év első felében 778 bank, me­lyeknek összes betétállománya 478 millió dollár, vált fizetéskép­telenné. A csődjárvány már évek óta dúl Amerikában és a pénz­ügyi válság alatt csak kiéleződött. A Graf Zeppelin útja. Hamburg, szeptember 5. A Hamburg-Amerika hajóstársaság jelenti, hogy a Graf Zeppelin lég­hajó reggel 5 órakor az északi szélesség 12 foka 12, perce és a nyugati hosszúság 26 foka, 15 perce alatt haladt át Cap Verden irányában. A léghajó 120 kilomé- eres sebességgel repül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom