Zalamegyei Ujság, 1931. április-június (14. évfolyam, 74-149. szám)

1931-04-01 / 74. szám

2 Zalamegyei Újság < P31 április 1. A hatodik tejellenőri tanfolyam vizsgája Keszthelyen. A földmivelésügyi miniszter ál­tal Keszthelyen már a hatodízben rendezett és januárban kezdődött tejellenőri tanfolyam záróvizsgája most folyt le. A földmivelésügyi miniszter kép­viseletében megjelent Czwetkovics Ferenc dr., a szakoktatásügyi osz­tály főnöke, a tejgazdasági osztály részéről pedig Kherndl Ernő gazd. főfelügyelő, a Zalavármegyei Gazd. Egyesület és a zalamegyei gazda­közönség nevében Szentmihályi Dezső gazd. főtanácsos, Vida Já­nos gazd. egyesületi titkár, a fel­ügyelői kar részéről Sváby Ervin, dr. Mészáros József és Nyiredy Jenő gazd. felügyelők. Sztankovits János gazd. akad. igazgató mint a tanfolyam veze­tője köszönetét fejezte ki a minisz­ternek, hogy ezt a rendkívül fon­tos, az ország gazdaságára nézve annyira jelentőségteljes tanfolya- lyamot immár hatodízben rendezte meg, ami alkalmas lesz arra, hogy mezőgazdaságunk ismét egy lépést tegyen előre. A tanfolyam hallga­tóinak lelkére kötötte a becsüle­tes, tisztességes és alapos mun­kát, amely nagy felelősséggel is van egybekötve. A lefolytatott vizsgán, melyen Náray Andor, Kukuljevic József dr. és Csiki László előadó taná­rok adták fel a kérdéseket, 38 hallgató közül 36 kapott tejellen­őri képesítést. A legtöbbjük jeles eredményt mutatott fel. Milos László oki. gazda, a tan­folyam hallgatója mélyen szántó beszédben mondott köszönetét a földmivelésügyi mininiszternek a tanfolyam megrendezéséért. Igére- retet tett társai nevében is, hogy ezt a fontos és felelősségteljes szolgálatot a legnagyobb odaadás­sal fogják végezni. Simrák Árpád oki. gazda, tan­folyam-hallgató a tanári karnak mondott köszönetét. Szentmihályi Dezső gazd. főta­nácsos a gazd. egyesület és gaz­datársadalom nevében fejezte ki az igazgatónak és a tanári karnak legmélyebb elismerését. Kifogták a Balaton rémét Balatonfüred, március 31. Már hetek óta feltűnt a bala- tonmenti lakosoknak, hogy mind­inkább kevesebb hal kerül ela­dásra. Illetékes helyre fordultunk felvilágosításért. A válasz az volt, hogy a halászok minden nap útra kelnek, de érthetetlen, meg nem magyarázható okból a hálók üre­sen kerülnek ki a vízből, össze- szagatva, tépetten. A halászok arra gondoltak, hogy a kárt, a kudarcukat egy nagy hal okoz­hatja. A halászok feltevésükben nem is csalódtak. Pár nappal ezelőtt Tihany és Füred között folyt a halászat, mikor a halászoknak feltűnt egy hajóroncs-féle. Útjukat a sülyedő bárka felé vették. Úgy száz mé­terről szinte megborzongva lát­ták, hogy amit hajóroncsnak néz­tek, nem más, mint még soha nem látott óriási harcsa, mely közeledtükre a viz alá merült. Ez a jelenet mindennap megismétlő­dött. A halászok sokféle tervet főz­tek a hal kézrekeritésére. Végre abban állapodtak meg, hogy rend­kívül vastag zsinegből fonnak hálót s ezzel fogják ki a szörnye­teget. A tervet tett követte. Napokon át éjjel-nappal fonták a hálót, ami 27-én el is készült. A déli órákban 4 bárkával indultak el az izgalmasnak Ígérkező halá­szatra. Határozott szerencséjük lett a halászoknak. A harcsa a hálóba került, de nem adta meg magát a sorsánaK. Mondhatni életre ha­lálra menő küzdelem fejlődött ki a halászok és a harcsa között. Rettenetes erővel kellett rendel­kezni ennek az állatnak; mert 2 bárkát egész a füredi hajókikö­tőig húzott. A Balaton partján sokan gyűltek össze csodálni a nem mindennapi eseményt. Többen vadászfegyverükért si­ettek, hogy a halászoknak segít­ségére lehessenek. Mikor a hal elérte a kikötőt, valóságos sortüzzel fogadták a jövevényt. A lövések találtak. Ré­A pénzügyminiszter a 1930. évi rendkívüli ideiglenes házadómen­tesség kedvezmény hatályát 1933. év végéig meghosszabbította. E rendkívüli ideiglenes házadómen­tesség kedvezménye azonban csak az állami házadóra terjed ki, kivéve az 1931. évben épített házakat, amelyeknél még 15 évi községi pótadómentesség is jár. Amennyiben 1933. év végéig helyezik az uj épületeket lakható állapotba, 30 évi rendkívüli ház­adómentesség illeti meg: a) a legalább egy emeletes vagy ennél magasabb uj épületeket a következő területeken: 1. Kossuth Lajos utca, 2. Széchenyi István tér, 3. Kazinczy Ferenc tér, 4. Rákóczi Ferenc utcának a Jákum utcáig terjedő részén. b) az összes uj épületeket a következő területeken: 1. a Mátyás király ut, Temető utca, Cány László tér, gróf Zrínyi! Miklós ut, gróf Tisza István tér, gróf Eszterházy Pál utca és an­nak a Zárda utcával való met­szése után határolt terület, azon­ban azzal a kikötéssel, hogy a báró Kemény Zsigmond utcában ez a kedvezmény csak zárt sorú építkezés esetén érvényes. 2. a vasúti vonal, Biró Márton utca, Mező utca, Kinizsy utca által behatárolt terület, 3. Erzsébet királyné ut, 4. Pázmány Péter utca és an­nak a Horthy Miklós térig nyi­tandó folytatása, 5. a Biró Márton utcának a Berzsenyi utcától a vasuii vona­lig nyitandó folytatása, 6. a Kisfaludy utcának a Tüt- tősy utcától a Biró Márton utcáig terjedő része, 7. a Madách Imre utcának a meghosszabbítandó Biró Márton utcáig nyitandó folytatása, 8. Kovács Károly tér, 9. Horthy Miklós tér, 10. Bozót utca, mületes látvány volt a harcsa végküzdelme. Farkcsapásaival több méter magaságra verte fel a vizet, minek következménye az volt, hogy egyik halászbárka feldült és 3 halász a vízbe esett, kiket csak nagy üggyel-bajjal lehetett kimenteni. A hajóhíd is súlyosan megsérült. Ügy öt perc múlva a hal el­csendesedett. Kiadta páráját. — Hátra volt még a súlyosabb fel­adat : kiemelni a harcsát. Pár órai hasztalan erőlködés után Siófokra telefonáltak emelődarukért. Kis idő múlva megérkezett B. mér­nök ur is, ki a kiemelési mun­kálatot vezette. Estefelé a nézők óriási ovációja mellett a sétányra emelték a szörnyű állatot. Az óriási hal hossza 9 m. 82 cm., súlya pedig 27 métermázsa volt. Mikor felbontották, 61 kg. garda, 18 kg. keszeg és 38 kg. nemes hal látott napvilágot (mi­nek ingyenek elosztása ma van folyamatban ) A Balatonnak ezt a csodáját most preparálják a füredi muzeum részére. A harcsa csontvázát szer­dán fogják kiállítani a Fakeres­kedelmi r. t. nagy raktárában, hol i bárki ingyen megtekintheti. Áp- í rilis másodikén már nem látható. 11. a Pázmány Péter utca foly­tatása és a Kölcsey utca között nyitandó uj utca, (Kis utca), 12. a Gasparich Márk utca, Rákóczi Ferenc utca, Jókai Mór utca, Virág Benedek utca és az ennek folytatásául a gróf Apponyi Albert utcáig nyitandó uj utca, gróf Apponyi Albert utca, Hegyi utca, Temető utca és a létesítendő Átlós ut által határolt terület. A rendkívüli ideiglenes házadó­mentesség kedvezményében azon­ban a felsorolt területeken emelt uj épületek is csak abban az esetben részesíthetők, ha 1. a telektulajdonosok az utca szélesbitéséhez, illetőleg utcanyi­táshoz szükséges területeket a városnak díjtalanul engedik át, 2. a csatornával ellátott, illető­leg az építkezés évének folyamán ezekkel elláttatni rendelt utcákban emelt uj épületekben a kétszobás és ennél nagyobb lakások vizöb- litéses klozettel és fürdőszobával vannak ellátva, 3. minden alapfalon, a föld­szinti padló alatt 15 centiméter mélységben vízmentes szigetelő réteget alkalmaztak. Szigetelő ré­tegül közönséges kátránypapir nem alkalmazható, 4. azoknál a lakóhelyiségeknél, amelyek alápincézve nincsenek, a padló burkolata alatt 10-15 cen­timéter vastag betonburkolat al­kalmaztatott, 5. az épület az építési szabály- rendeletben előirt nagyságú, de legalább 100 négyszögöles telken épült. A rendkívüli ideiglenes ház­adómentesség kedvezménye a le­bontott épületek helyére emelt uj épületek egész terjedelmére kiter­jed. * * Flanell takarók 3 pengő­től, kerti abroszok már 4 pen­gőtől kaphatók. Kocsi és úti takarók, plaidek. SCHÜTZ áru­házban. 3921 WAP» HÍREK " ■ s Róm. kát.: Hugópk. Prot. April, i 1 íugó. Görög : Egyipt. M. I Izr.: 10 S. Zav Napkelte : I I 5 óra 41 perckor. Nyug- izerda. ff szik 18 óra 28 perc­aE-stmiiMW ke. IDŐ : Hideg idő várható élénk északi szelekkel, változó felhőzet­tel és — főleg csak az ország keleti felében — újabb havazá­sokkal. NAPIREND : Az Egyházi Ének és Ze neeg)esület holnap, szerdán este 6 óra­kor ének és zeneka.i próbát tart. Előfizetési felhívás! A „Zalamegyei Ujság“-ra folyó évi április 1 -ével uj előfizetést nyitunk. Lapunknak tizennégy évi működése nyitott könyv a nagy- közönség előtt. Küzdünk Nagy- magyarországért, az ország pol­gárainak jólétéért, a keresztény erkölcsök uralmáért s vélemé­nyünket miuden kérdésben füg­getlenül nyilvánítjuk. Becsületes, hazafias munkánkat azonban csak akkor folytathatjuk eredménnyel, ha a közönség, melynek érdekeit mindenkor hiven szolgáltuk és szolgáljuk, támogat bennünket. Továbbra is kérjük tehát a szives támogatást, hogy vállalt kötele­zettségünknek eleget tehessünk. Vidéki előfizetőinkhez! Vidéki előfizetőinkhez a mai lappal megküldjük a hátralék megfizetésére vonatkozó felhívá­sunkat. Kérjük t. előfizetőinket, szíveskedjenek felhívásunkat fi­gyelmesen elolvasni és annak ér­telmében a hátralékokat bekül­deni, mert a mai nehéz viszo­nyok között csak úgy tudjuk a lap pontos küldését biztosítani, ha előfizetőink a hátralékok be­küldésével támogatják munkánkat. Tisztelettel a ZALAMEGYEI ÚJSÁG kiadóhivatala. — A Városok Kongresszusa április 7-én délután 5 órakor Bu­dapesten ülést tart, amelyen az ön- kormányzatok háztartásáról szóló törvényjavaslatról folytatnak meg­beszéléseket. Az ülésen résztvesz Czobor Mátyás polgármester is. — A törvényszék a viszont­kereset ügyében is helyben­hagyta a járásbíróság dönté­sét. Ismeretes, hogy Mayer Kor­nélnak a város ellen indított 10 ezer pengős perében Zalaegerszeg város 36 ezer pengős viszontkeresetet tá~ masztott kártérítés címén. A fel­peres pergátló kifogást emelt azon a címen, hogy a viszontkereset összege meghaladja a járásbíró­ság hatáskörét. Ezen az alapon a járásbíróság a viszontkereset ügyé­ben meg is szüntette az eljárást és a várost 1065 pengő perkölt­ségben marasztalta. Felebbezés folytán most foglalkozott az ügy­gyei a törvényszék. Helybenhagyta a járásbíróságnak az eljárás meg­szüntetésére vonatkozó határoza­tát, azonban a járásbíróság által megállapított perköltséget 600 pengőre szállította le. A felebb- viteli eljárás költségét 220 pen­gőben állapította meg a város terhére. — Szijum. Az elsőszülöttekért a szokásos szijum április l-én, szerdán délelőtt fél 8 órakor az izr. hitközség tanácstermében lesz megtartva. A házadómentesség kedvezményének érvényessége Zalaeaepszenen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom