Zalamegyei Ujság, 1931. április-június (14. évfolyam, 74-149. szám)

1931-04-01 / 74. szám

,xt 193 lf április*!. Zalawegyei Újság 3 — A Balatoni Szövetség közgyűlése. A Balatoni Szövet­ség vasárnap tartotta évi közgyű­lését Budapesten. Cséplő Ernő igazgató évi jelentésében a na­gyobb idegenforgalmi propagan­dát sürgette. Évente 120—150 millió vándorol ki Magyarország­ból nyaralási költségekre. Egye­dül Olaszországot 65 ezer ma­gyar keresi fel évente. Fontos a hitelügy rendezése, e nélkül a fürdőügy nem oldható meg. Öröm­mel állapította meg a jelentés, hogy a kisemberek egyre nagyobb számban építkeznek a Balaton mellett. A határozati javaslatok­ban a közgyűlés kívánta a Bala­tont körüljáró vonatok megindí­tását, a bécs—balatoni közvetlen vonat bevezetését Hévizén és Keszthelyen át, továbbá a győr - balatoni ut megépítését. A föld­művelésügyi minisztertől kérik a Sió szabályozását és a balatoni kikötők megépítését, a természet- védelmi törvény megalkotását, a pénzügyminisztertől pedig a für­dők hitelügyének megoldását. Kör- mendy Ékes Lajos főispán a gyű­lésen azt hangoztatta, hogy a ha­tóságok a legnagyobb jóindulat­tal viseltetnek a balatoni problé­mák iránt. Bánó Dezső az isko­lai szünidő meghosszabbítását sürgette. Végül Lóczy Lajos egye­temi tanár tartott érdekes előadást a tihanyi hidrológiai viszonyokról. — Egy zalai dalárda kitün­tetése. A francia dalosszövetség a tapolcai vasutasok Csobánc dalkörét díszoklevéllel és díszes zászlószeggel tüntette ki. A ki­tüntetett dalárda jó hírnevét kar- j nagyának, Vargha Gyulánénak ; köszönheti, aki egyetlen női kar- j nagy férfikar élén az országban. — A nagykanizsai Ipartes­tület vasárnap ünnepélyt tartott, amelyen leleplezték Bazsó József­nek, az Ipartestület hosszú időn át volt elnökének arcképét. A volt elnök érdemeit Samu Lajos alel- nök méltatta. — Izr. istentiszteletek pe- szách első két napján. Máriv április 1-én délután egynegyed 7 órakor, Máriv április 2-án dél­után fél 7 órakor, Sáckrisz ápii- lis 2 án és 3 án délelőtt 7 óra­kor, Muszáf április 2-án és 3*án délelőtt fél 11 órakor, Mincha áp­rilis 2-án délután 4 órakor, Minc­ha április 3 án délután fél 7 óra kor, H tszór oklat áp ilis 2-án délelőtt fél 11 órakor. — Eltűnt asztalosinas. Czin- der István 16 éves sümegprágai asztalostanonc március 23 án el­tűnt lakásáról és azóta nem adott életjelt. A csendőrség keresi. — Inségmunkák. Az inség- munkák keretében 2—3 hétig 70 embert napi 2 pengős keresettel foglalkoztathat a város. Az egyes utcákon szükséges földmunkálato­kat végeztetik velők. Eddig elvé­gezték már ezeket a munkákat a Werbőczy-utcán és a Botfy-utcá- nak a Wlassics-utcáig meghosz- szabbitott szakaszán, a Vásártér­hez vezető utón és megkezdték a munkát a Blaha Lujza téren. — Nagykanizsa város pere. A közelmúltban Nagykanizsa vá­rosa pert indított a Transdanubia R. T. ellen, amely a várost vil­lanyárammal látja el, azon a cí­men, hogy a vállalat nem telje­síti szerződéses kötelezettségeit. A járásbíróság itéletileg kötelezte a vállalatot kötelezettségeinek tel­jesítésére. Felebbezés folytán most került az ügy a törvényszék elé, amely széleskörű bizonyítást ren­delt el. — A zalaegerszegi járás ál­latállom <nya az 1929. évről 1930-ra örvendetes emelkedést mutatott. A szarvasmarhák száma 20.875-ről 22.144-re, a sertéseké 22.839-ről 28.966-ra emelkedett. — Leitta magát egy kisfiú. Szabó Rudolf 7 éves kiskanizsai gyermeknek az édesanyja egy po­hárban kevés pálinkát adott, majd az üveget elől hagyva eltávozott hazulról. A gyermek anyjának távollétében az üvegnek majd­nem egész tartalmát kiitta s mire édesanyja hazatért, igen súlyos állapotban, eszméletlenül hevert. Az azonnal előhívott orvos gyo­mormosást alkalmazott, igy a gyermeket sikerült megmenteni, — Ho ttányilvánitás. Kardos József felsőbagodi földművest, aki a 31. gyalogezredből orosz fog­ságba esett ás 1916 julius 29 én eltűnt, a zalaegerszegi kir. járás­bíróság holttá nyilvánította. — Szerencsétlenség az er­dőben. Az iharosi erdőben a na­pokban a napszámosok tuskókat hasítottak Munka közben az egyik tuskóból kiugrott az ék és a nagy darab fa oly erővel ug­rott Horváth Márton 65 éves mun­kás hasának, hogy az öregember nyomban összeesett. Állapota re­ménytelen. — A kanászbojtár küzdelme a kansertéssel. Orsós János 11 éves bajcsai kanászbojtár a kon- dából megszökött kant akarta visszaterelni. Az állat rátámadt a kisfiúra és combját több helyen megharapta. A segélykiáltásokra elősiető emberek megszabadítot­ták a fiút veszedelmes helyzeté­ből és beszállították a nagykani­zsai kórházba. — Egy zalaegerszegi pénz ügyör ketékpárszerencsétlen­sége. Horváth Jenő 36 éves za­laegerszegi pénzügyőri fővigyázó tegnap délután 6 óra tájban Csi- ky Lajos nevű társával a bozsok- nemesapátii utón haladt kerékpá­ron. Egy lejtős útszakaszon Hor­váth kerékpárja hirtelen erősen megindult és mintegy 40 kilomé­teres sebességgel száguldott. Köz­ben a hátsó kerék a homokba fu­tott és a gép leröpitette Hor- váihot. A fővigyázó az orrán hat­centiméteres sebet kapott, jobb válla pedig kificamodott. A men­tők első segélyben részesítették és beszállították a zalaegerszegi kórházba. — Tehetségverseny. Az Or­szágos Kereskedő és Iparos Szö­vetség a budapesti nemzetközi árumintavásárral kapcsolatosan május 10-én Klebelsberg gróf kul­tuszminiszter és Búd kereskedelmi miniszter fövédnöksége mellett a felsőkereskedelmi iskolai tanulók részére megrendezi a II. tehetség­versenyt. A elsőnek eredményekép a Szövetség 20, kereskedelmit vég­zett ifjat helyezett el. A Szövetség átiratban kérte a polgármestert, hogy a tehetséges ifjak helybeli gazdasági vállalatoknál való elhe­lyezkedése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. — Tüzek a vidéken. Páka községben kigyuladt Szekeres Dezső gazda háza és rövidesen meggyuladt Bartos Béla szomszé­dos háza is. A nagy szélben az oltás nagy nehézségekbe ütkö zött, igy Szekeres háza teljesen leégett. Bartos házát részben si­került megmenteni. — Szepetne- ken tűz ütött ki Török János fü- szerkereskedő üzletében. Mire a tüzet eloltották, az már az áruk és a berendezés nagy részét el­pusztította. Az üzlet biztosítva volt. — Kocsikarambol. Gáspár János nagykanizsai lakos kocsival tartott haza Kiskanizsán át. Egy részeg társaság kocsijával neki­hajtott Gáspár szekerének, amely felborult. Gáspár könnyebben sé­rült meg, a kocsiján ülő Foszák Jánosné azonban súlyos belső sé­rüléseket szenvedett. A részeg tár­saság elhajtatott. Lopások. A karmacsi szőlőhe­gyen Horváth István pincéjébe ismeretlen tettes álkulccsal beha­tolt és elvitt egy permetezőgépet, valamint 25 liter bort. A tettes kézrekeritésére megindult a nyo­mozás. — Özv. Kertai Jánosné vindornyaszőllősi lakosnál acsend- őrök lopásból származó ruhane­műt találtak. Az eljárás megindult, s egyben a nyomozás is a tolvaj kézrekeritésére. — A volt 48-asok emlékün­nepélye. A volt császári és kir. 48. gyalogezred elesett hőseinek tiszteletére május 10-én délelőtt a budavári koronázó Mátyás templomban ünnepélyes mise és szentbeszéd lesz, amelyet zágor- hidi Czigány Gyula, dióskáli esperes-plebános, illetve Bán Já­nos soproni plébános mond. Mise alatt Sugár Viktor ezredtárs, a templom karnagya orgonái. Az ezred tagjai a Várban a Hadi Muzeum előtt reggel 9 óra 15 perckor gyülekeznek s az ezred régi zászlaja alatt vonulnak a templomba. Mise után a milleni- umi emlék előtt elhelyezett Hősök emlékművét koszoruzzák meg. Déli fél 1-kor ebéd a Bu­dai Vigadóban. Má;us 9 én este 9 órakor találkozó a Budai Viga­dóban. SZÍNHÁZ. Szentiványi Béla Országos Mű­vész Színháza április 4 én, szom­baton kezdi meg vendégjátékát Zalaegerszegen, az Arany Bárány színháztermében. Felesleges a társulatot bemu­tatnunk, hiszen a múltban Zala­egerszegen is, úgy mint az or­szág többi nagy városában, olyan sikereket aratott, amelyek minden bemutatásnál és beajánlásnál szebben beszélnek. A társulat 16 tagból áll, akiket szintén jól is­mer már az egerszegi közönség. A társulat tagjai: Szentiványi Béla igazgató, Bodrogi Margit, Matolcsy Erzsébet, Radó Nuci, S. Rhédey Margit, Sz. Salgó Ilo­na, Vághy Panni, Bihary László, Kallós Emil, Faludy Károly, Kő­műves Sándor, Oroszlán György,

Next

/
Oldalképek
Tartalom