Zalamegyei Ujság, 1930. október-december (13. évfolyam, 241-294. szám)

1930-10-25 / 241. szám

Ara 12 filler Szombat, 1930 október 25. Xl!l. évfolyam 24. szám. Gosztonyi Felelős szerkesztős HERBOLY FERENC Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 128 szám. Vidéki szerkesztőségek: Keszthely, Tapolca, Sümeg, Lenti. — Tudósítók minden nagyobb zalai községben. PO L1TIKAI__HAPIL AP Megjelenik hétfő és ez ünnepet kővető nap kivételével minden nap. Előfizetési árak: egy hónapra 240 pengő, negyedévre 7*20 pengő. Amerikába egy évre 6 dollár. Névtelen levelekre nem válaszolunk Kéziratokat nem adunk vissza. Göcsej. Nem megyünk vissza sokkal, mindössze csak hat esztendővel. Akkor beszélték ugyanis teljes határozottsággal, hogy a követ­kező évben föltétlenül megindul a kisvasút Zalaegerszegről a belső Göcsejvidékre, még pedig nem is egy, hanem több irányban. Szinte láttuk már, amint ezek a kis­vasutak százával szállítják a gö- csejvidéki népet naponta Zala­egerszegre úgy ügyes-bajos dol­gainak elintézése, mint termé­nyeinek eladása végett. A kis­vasúiból eddig — sajnos — semmi sem lett. A helyzet azon­ban valamivel mégis javult, mert a Göcsejvidék kapott uj utakat, amelyek lehetővé teszik a göcseji községeknek egymással és a na­gyobb középpontokkal való érint­kezését. Mi volt addig a helyzet? Az, hogy a legtöbb göcseji falu az őszi esős időszak beálltától késő tavaszig megfelelő utak hiányá­ban még legközelebbi szomszé­daival sem érintkezhetett, a fő­útvonalakat sem közelíthette meg. Hosszú időn át teljesen elhanya­golta a vármegye, az állam ezt a vidéket, melynek szinmagyar, vallásos, hazafias népe igazán nem tudta, mivel szolgált rá a mostoha, sőt legmostohább bá­násmódra. Sorsába bele is törő­dött. Termékeny földjén csak annyit termelt, amennyi saját szükségleteit fedezte. Miért is termelt volna többet, ha annak értékesítésére közlekedési eszkö­zök hiányában képtelen volt?! A népoktatásügy is pangott. Is­kola kevés volt s ami volt, az is inkább csak a nevet viselte... Amikor tehát a kisvasutak épí­téséről volt szó, nagyon megör­vendezett a göcseji nép, mert legalább — beszéltek róla. Ille­tékes köröknek figyelme is a Gö­csej felé fordult. A szörnyen meg­csonkított országnak akkora te­rülete, mint Göcsej, nem marad­hatott meg régi elhagyatottságá- ban és elhanyagoltságában. A sok beszéd érdeklődést váltott ki Göcsej iránt és amint egy-egy útszakasz elkészült, megélénkült arra a forgalom. És föl is fedez­ték Göcsejnek szépségeit és megsajnálták a jobb sorsra érde­mes göcseji népet. El is hatá­rozták, hogy — ha a kisvasutat nem építhették meg —, autóbusz- járatokat indítanak a Göcsejvi­dékre, hogy összekössék annak minden zugát a vármegye szék­helyével. A könnyű és kényelmes összeköttetés révén a hatalmas termőterület belekapcsolódhatott volna a nagyforgalomba. De az autóbuszjáratok is el­maradtak. Pedig azokat már nem a következő esztendőre, hanem a legközelebbi hetekre, sőt napokra ígérték. Sebtében lefolytatták a tárgyalásokat néhány községgel azokban az ügyekben, amelyek az autóbuszjárat megindithatása céljából megoldásra vártak és ma ott tartunk, hogy autóbusz — nincs. Már pedig, ha a Göcsej­vidék nem kapja meg azt, akkor visszaesik a régi állapotába, mert a középpontnak megközelítése ma is alig valamivel könnyebb, mint volt azelőtt, a termények­Zalaegerszeg megyei város kép­viselőtestülete tegnap délután 4 órakor Czobor Mátyás polgár- mester, majd vitéz Tamásy István dr. polgármesterhelyettes elnök­lete mellett rendes közgyűlést tartott, melynek legfőbb tárgya volt a város 1931. évi rendes költségvetése. A Hiszekegy elmondása után ifj. Dombay János napirend előtti felszólalásban három kérdést tett szóvá. Először is: azt olvasta, hogy a város a kölcsönt vagy ebben az évben, vagy a jövő évben biztosan meg­kapja. Nincs tehát semmi akadálya annak, hogy az iskolaépítést meg­kezdhessék. A vállalkozó hite­lezné az építési költségeket. De ne építsék Ólában, hanem ott, ahol előbb akarták. Ha megkez­denék az építkezéseket most, 70 család juthatna kenyérhez. Másodszor arra hivatkozással, hogy Székesfehérvár polgári fiu­nek elszállítása is nagy nehézsé­gekbe ütközik.-Sürgős megoldásra váró kér­désnek tartjuk tehát a göcseji postaautóbuszjáratok megindítá­sát, még pedig olyan formában, hogy ezek a járatok szeljék át az egész vidéket, hogy például Letenye is egyenes összekötte­tésbe kerüljön Zalaegerszeggel. A „sötét“ Göcsejnek el kell tűnnie és helyébe a kulturált Göcsejnek kell lépnie, mely a maga gaz­dagságával és természeti szépsé­geivel jelentékeny tényezője lehet a magyar gazdasági és kulturális életnek. Az ország legszebb vármegyé­jében nem fekhetik olyan pont, amelytől még ma is irtózik min­denki, de, amely pont, megisme­rése után a Balatonvidék mellett máíik drága gyöngye lesz szép Zalának. iskola építési céljaira 400 ezer pengő államsegélyt kapott, kér­dezte, miért nem kap erre a célra városunk is. Harmadszor azt panaszolta, hogy az Óla utcában csak a városi kislakásokig van a köz­világítás. Kérte a közvilágítást a kislakásokon túl is kivezetni. A polgármester a felszólalásra válaszolt Az iskolaépítés ügye a laktanyaépités ügyével van kap­csolatban s határozott választ csak akkor adhat, ha a miniszter­től a döntés megérkezik. Nézete szerint az iskolát a Jókai utcán építik föl, ha a honvédelmi mi­niszter az 50 ezer pengőn felül a 45 ezer pengőt nem adja meg. A kölcsön ügyében biztató kilátások vannak. A polgári fiúiskola ügyé­ben ismételten megtette a szük­séges lépéseket. Az Óla utcai világítás ügyét megvizsgáltatja s a panaszt orvosolja. A,választ úgy Dombay, minta közgyűlés tudomásul vette. Fridrik István a villamosbizott- ság egyik jegyzőkönyvének sorsa felől kért fölvilágositást, majd javasolta, hogy először a villamos­üzem költségvetését tárgyalják. A közgyűlés Fridrik javaslata értelmében tárgyalás alá is vette a villamosüzem költségvetését, melyhez Árvay László dr. szólott elsőnek. Kifogásolta, hogy 1 millió 300 ezer pengő után vettek föl kamatfizetés címén 117 ezer pengőt. Ezzel elismernők azt, hogy tény­leg ennyivel tartozunk. Csak felét állítsák be, amelyből 25 ezer pengőt a villamosüzem tartalé­kolna terhesebb adósságainak tör­lesztésére. A város ugyanis leg- fölebb csak olyan összeget ismer­het el, amilyent annak idején megszavazott, tehát 650—700 ezer pengőt. Udvardy Jenő dr. tiszti főügyész, mint egy évvel ezelőtt, úgy most is osztja Árvay László dr. néze­tét. A vitában még résztvettek: Kovács Károly, Szilágyi Mihály főszámvevö és Deutsch Hermán,, majd Wassermann Frigyes műszaki tanácsos adott felvilágosításokat, mire a közgyűlés Árvay indítvá­nyát elfogadta. Az áramemelésre vonatkozó javaslat fölött csak a háztartási költségelőirányzat le- tárgyalása után döntenek. A polgármeater most elismeré­sét és köszönetét fejezte ki Szi­lágyi Mihály főszámvevő iránt,, aki a költségvetést valóban a leg­nagyobb gonddal és kiváló szak­tudással állította össze. A köz­gyűlés csatlakozott a polgár- mester elismeréséhez és köszö­netéhez. A költségvetés többi tételeinek tárgyalása során Árvay László dr. azt a javaslatott terjesztette elő,, utasítsa a közgyűlés a polgár­mestert, hogy a szervezési sza­bályrendelet-tervezetét 60 nap alatt terjessze a képviselőtestület elé. Czobor Mátyás polgármester válasza után, melyben hivatkozott a városok háztartásának rendezése érdekében készülő törvényhozási rendelkezésekre, a kérdést a köz­gyűlés függőben tartja. Az önkéntes tüzoltóegyesületnek A képviselőtestület 58 száza­lékos pótadót, 5 százalékos kereseti adót állapított meg az 1931. évre és a villanyárat decembertől I fillérrel emelte. Meglepetésszerűen hatott Fridrik Istvánnak a város vezetőségét súlyosan bíráló indítványa- — A közgyűlés ma folytatódik. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom