Zalamegyei Ujság, 1930. szeptember (13. évfolyam, 204. szám)

1930-09-10 / 204. szám

1930 szeptember 10 ványtábla áll előttünk e felírás­sal : „Virág Benedek, magyar pálos szerzetes költő, született 1754., meghalt 1830. E község nagy szülötte emlékének Zala vármegye közönsége“.) Virág Benedek zsellérházban született — folytatta a szónok —, de az akkori nemzeti mozgalom­nak nagysága lett, „a mécset égő lángra lobbantotta“. A költő élete csupa szenvedés volt, de ez az élet messze hatott. „Szent öreg“- nek nevezték őt kortársai, életét a hit és a törhetetlen hazaszere­tet jellemzik. Az ő életének so­kat köszönhetünk, felrázta a nem­zetet tespedéséből akkor, „amikor a nemzeti eszme halálos ágyán feküdt“. Kövess Emil dr. beszédéből a költő jelentőségét azok is megis­merhették, akik előtt talán nem is volt teljes kép erről. Remekül fel­épített beszéde nagy hatást kel­tett. Barta István dr. kegyesrendi gimn. tanár Virág Benedek éle­tét tárta a hallgatóság elé. Meg­tudjuk beszédéből, hogy Nagyka­nizsán a neves magyar tanár: Tományi Márk volt a tanítója. 1754-ben született, 1784-ben Szé­kesfehérváron tanár volt, de nem sok ideig. Egészségi állapota nem engedte. Szegényen élt mindig, szegényen is halt meg. Jámbor­ság, szelíd szív jellemzik, költé­szetét a vallásosság és hazafias­ság hatja át. A klasszikusok szel­lemét ülteti költészetünkbe, amely- lyel irodalmunkra és rendületlen hitével nemzeti életünkre igen nagy hatással volt. Kupcsay Feliczián dr. minisz­teri tanácsos a kultuszminiszter nevében üdvözölte az ünneplő közönséget. Joggal helyezték az emléktáblát a templom falára — úgymond — mert ő úgy véli, Virág Benedek itt e templomban született: templom az, ahol szüle­tett, magasztos hely lett. Szólt aztán a költő életéről, küzdelmeiről és mindezt olyan kedves hangon, közvetlen mo­dorban, hogy a hallgatóságot va­lósággal lenyűgözték szavai. Be­szédének bájos befejezéseképen felvett magához egy kis iskolás leánykát és íiut s homlokon csó­kolta őket. E kedves jelenet után Bődy Zoltán alispán koszoruzta meg a vármegye közönsége nevében az emléktáblát és átadta azt Z. Czigány Gyula esperes-plébános­nak. Nagyon hatásos beszédében Virág Benedekről szólva, annak erős hitét állítja követendőül a hallgatóság elé és idézi a házi­áldás szép és igaz szavait. Az emléktáblát a közönség szerete- tébe ajánlja, mert „úgy számíthat egy nép az utódok hálájára, mint ahogyan megbecsülte emlékét. Z. Czigány Gyula esperes­Zalamegyei Újság 3 napi hírek plébános megköszöni az emlék­tábla felállítását, amely az ifjú­ságnak fogja hirdetni a magyar érzést. Lelkes beszédében arról a hatásról szól, amelyet Virág Be­nedek tesz és kell tennie a mai magyar életre. A vármegye koszorúján kívül a nagykanizsai kegyesrendi gim­názium is helyezett koszorút az emléktábla alá: „Nagy költő ta­nítványának“. A gimnáziumi ön­képző kör elnöke: Magyar László VIII. o. tanuló pedig az ifjúság nevében beszélt lelkesen, okosan és fogadalmat tett a Virág nyom­dokainak követésére. Ezzel a lélekemelő ünnepély véget ért. Utána a vendégek megtekintet­ték a szép templomod, majd Kövess Jenő földbirtokos látta vendégül őket kedves, barátságos házában igazi magyaros vendég- szeretettel. * A nagyon jól rendezett Virág­ünnepély nagy hatással volt min­denkire, a jelenlevő nagyszámú falusi népre is, hiszen Virág Be­nedek zsellérházban születve is megmutatta, hogy munkájával, tehetségével s lángoló hazaszere­tetével odajutott hazánk nagyjai közé. Ez az ünnepély jelentőségében túl megy a vármegye határain s reméljük, hogy ez az év Zalában mindenesetre, de az egész or­szágban is fokozottabb Virág­kultuszt fog adni az iskoláknak, hiszen sohasem volt nagyobb szükség annak hatására, mint éppen napjainkban. (bjdr). Aranymise fffiilejben. Folyó hó 7-én mutatta be az Urnák aranymiséjét Gráczer Já­nos esperes, mileji plébános. A kedvező idő, a ritka ünnep és az aranymisés iránt való általános szeretet a hívek nagy sokaságát hozta az aranymisére. Az arany­misés friss életerőben, Strausz Flórián c kanonok manuduktor- sága mellett mutatta be szent­miséjét. Utána Strausz Antal veszprémi kanonok mondott tar­talmas és a hívek leikéhez férő szentbeszédet. Bedics Mihály kér. esperes fel­olvasta megyéspüspök elismerést nyújtó és köszönő levelét a jubi­láns ama munkájáért, amelyet 35 éven át nehéz terepen, 12 köz­ségben végzett. Majd a kerületi papság nevében üdvözölte Gráczer esperest. A jubiláns megáldotta paptársait és a híveket, akiknek a soraiban a másvallásuak is nagy számban jelentek meg. A plébánián a tanítóság tisztelgett. A bensőséges ünnepség után a plébánián ebéd volt, amelyen Balogh Endre novai főbíró is megjelent. — Uj tanárok a zalaeger­szegi gimnáziumban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hen- cze Béla okleveles francia-szakos középiskolai tanárt és Weisz Jó­zsef testnevelési tanárt a zala­egerszegi reálgimnáziumhoz he­lyettes tanároknak nevezte ki, Szüts Iván és Csató Emil he­lyettes tanárokat pedig a tanítás­tól fölmentette. Róm. kát.: Miklós. Prot.: i Erik. Görög: Menodóra. Izr.: Elül 17. — Nap kel: 5 óra 30 perckor. Nyug­szik. 6 óra 24 perckor. Idő • Helyenként, főleg nyugaton esőre hajló idó, lényeges hőváltozás nélkül. — A zalaegerszegi Ipartes- ítilet ünnepségéről anyagtorlódás miatt legközelebbi számunkban közlünk tudósítást. — Rendkívüli városi köz­gyűlés. Zalaegerszeg város kép­viselőtestületét ma, szerdán dél­után 4 órára a polgármester rend­kívüli közgyűlésre hívta össze. A közgyűlés a város elhunyt dísz­polgárának, Vass József dr. nép-* jóléti miniszter emlékének lesz szentelve. A közgyűlés fog hatá­rozni arról is, hogy a miniszter pénteki temetésén a város is kép­viseltesse magát. — Tanítóválasztások. A szent- békállai róm. katolikus elemi iskoláhaz Marx Viktor, a kerka- barabásihoz pedig Venczel Zol­tán okleveles tanítót választották meg. — Tanügyi hir. Vitéz Barna­bás István dr. királyi tanfelügyelő vasárnap személyesen adta át a tapolcai polgári iskolát az uj igazgatónak. — Az első hetedik osztályú elemi Zalában. Nagykanizsán a Rozgonyi-utcai elemi iskolában az idei tanévben megnyílik a he­tedik osztály is, mivel 20 tanuló­nál több jelentkezett. Ez Zalában az első alkalom, hogy a hetedik osztály megnyitható valahol. — Csák Károly dr. a ke­rületében. Csák Károly dr., a lentii kerület képviselője vasár­nap és hétfőn meglátogatta Len­ti, Lentikápolna és Szentadorján községeket. A lakosság mindenütt szeretettel fogadta és nagy figye­lemmel hallgatta a képviselő fej­tegetéseit, amelyek főképen a mai gazdasági válság kérdése körül forogtak. Figyelemreméltó jelenség, hogy bár a községek lakossága a vármegye legszegé­nyebb rétegei közé tartozik s ta­lán legmélyebben érzi a mai idők mostohaságát, bizakodó hangu­latú. Becsületesen számon tartja a köztartozásait s azoknak a le­hetőség szerint igyekszik is ele­get tenni. A képviselő sokat fá­radozik a nyomor enyhítésén, az érdekszervezetek létrehozásán és a téli munkaalkalmak megterem­tésén. így sikerült megalakítani Lentikápolnán a gazdakört és megszervezni a háziipari tan­folyamot. — Fegyelmi vizsgálat egy tanító ellen. A vármegye teg­napi közigazgatási bizottsági ülé­sén a tanfelügyelő bejelentette, hogy Mészáros József zalaszent- balázsi tanítót az ellene felmerült súlyos vád miatt a tanítástól el­tiltotta. A bizottság fegyelmi vizs­gálatot rendelt el a tanító ellen. — Szőllészeti és borkiállí­tás Balatonfüreden. Az Alsó- dunántuli Mezőgazdasági Kamara rendezésében szeptember 28-án Balatonfüreden országos szőllé­szeti és borászati kiállítás lesz borkóstolóval kapcsolatban. — Kiadó lakás. A város tu­lajdonát képező Ola-utcai lovas­sági laktanyában egy 3 és egy 1 szobás lakás november hó else­jére kiadó. ■^^■"^^MTn-mMMTiTwnriiiririrrrri-r-------‘~~rr—rrrrn ViT --------n^n-Vi ViViT*“ V

Next

/
Oldalképek
Tartalom