Zalamegyei Ujság, 1930. szeptember (13. évfolyam, 204. szám)

1930-09-10 / 204. szám

4 1930 szeptember 10. — Újságíró kongresszus Nagykanizsán. A Pünkösdkor tartott keszthelyi megbeszélés ér­telmében vasárnap Nagykanizsán tartotta meg a' dunántúli ujságiró- gárda első kongresszusát felemelő keretek között. Az újságírók nagy számban jöttek össze egész Du­nántúlról, de a kartársi érzés do­kumentálására megjelentek a fő­városi hirlaptársadalom jelesei is. Ott volt Márkus Miksa udvari tanácsos, az Ujságirók Országos Egyesületének elnöke, Sziklay Já­nos dr. kormányfőtanácsos, iró a Pázmány Egyesület alelnöke, Zimmer Ferenc kormányfőtaná­csos, a Magyar Távirati Iroda osztályvezetője, Pázsit Ödön mi­niszterelnökségi sajtóreferens stb. Nagykanizsa állomását és az épületeket fellobogózták és fel­díszítették, jelezvén, hogy a nem­zeti munkát végző sajtó munká­sainak tisztelet jár ki. Az ujság­irók megkoszorúzták a honvéd­emléket és ez alkalommal Gár­donyi Lajos dr. (Keszthely) mon­dott hatásos beszédet. A kon­gresszus ülése a városháza köz­gyűlési termében folyt le s azon résztvett az áldozatkészen ven­déglátó város polgármestere, Krátky István dr. és Kállay Tibor dr. nyug. miniszter, országgyűlési képviselő is. A határozat az volt, hogy a vidéki ujságirók a szel­lemi és anyagi érdekeik védel­mére belépnek a Magyar Ujság­irók Egyesületébe. Este a Centrál- ban bankett volt, amelyen a vá­ros közéletének számos tagja is megjelent. Felköszöntöket mond­tak Krátky István dr. polgármes­ter, Kállay Tibor dr. országyülési képviselő, Márkus Miksa udvari tanácsos, Kelemen Ferenc bank- igazgató, Rotschild Béla dr. ügy­véd stb. Az ujságirók érdeklődé­sét megragadta a Trianon miatt sokat szenvedő zalai város küz­delmes sorsa, amelyet a polgár- mester megható szavakkal ecse­telt. A kongresszus megrendezé­séért meleg elismerés illeti Bar­baras Lajos szerkesztőt és mun­katársait, a bőkezű vendéglátást pedig hálás emlékezetében őrzi minden dunántúli újságíró. — Szurkálás a zalaboldog- fai búcsún. Zalaboldogfa köz­ségben hétfőn búcsú volt és a legények a kocsmában mulatoz­tak. Mulatozás közben egy kis- kutasi legény belekötött a kocs- márosba. Hajgató Gáspár 38 éves tűzoltóparancsnok csititani akarta a legényt, mire a legény egyik társa, aki azt hitte, hogy Hajgató bántalmazni akarja barátját, kést rántott és Hajgató jobb felső kar­jába szúrt. Hajgatót beszállították a zalaegerszegi kórházba. A szur- káló legény kalapja hátrahagyá­sával elmenekült. A csendőrség keresi. — Bérbeadó városi lakás. A volt lovassági laktanyában egy kétszobás városi lakás azonnal, vagy november l-ére bérbeadó A fogorvoslás körébe eső műveleteket: foghúzást, fogtömést, fog­pótlást, aranykoronákat és aranyhidakat jutányos árak mellett végzi Bai*ta Ágostsn Zalaegerszeg Széchenyi-tér, Rutich-ház. KoziisaefvisiffsSSknefc kedvező fizetési feltételek! Zaíamegyei Újság — A zalaegerszegi orszá­gos vásár tegnap kedvező idő­ben nagy forgalomnak örvandett. A kirakóvásár és az állatfelhajtás egyaránt élénk volt, az olasz vá­sárlók azonban ezúttal hiányoz­tak. A helypénz bevétel 3300 pengő volt, ami a kínálat nagy­sága mellett bizonyít, bárcsak a kereslet is arányban lett volna vele. * Nyolcezer kiváncsi ember nyolcezer levele. Nyolcezer le­vél nem kis dolog. Ha ezeket a leveleket egy ember akarná elol­vasni, akkor jó néhány héten ke­resztül másra aligha telne ideje. Tolnai Világlapja kiadóhivatalába ennyi levél érkezett az első na­pon, amikor ennek a népszerű és elsőrendű képeslapnak az árát 60 fillérről 24 fillérre szállították le. Nyolcezer ember arra volt ki­váncsi, hogy miképen lehetséges ilyen nagymértékű árleszállítás. Mi a titka ilyen ár mellett a lap­kiadónak. Ennek a magyarázata, mint velünk közük, igen egyszerű. Tolnai Világlapja, amely az el­múlt három évtized alatt mindig a jóból a‘ legjobbat és árban a legolcsóbbat adta, az utóbbi idők­ben a kegyetlenül mostoha gaz­dasági viszonyok miatt kénytelen volt nélkülözni régi olvasóinak egy nagy részét és ezzel az árle­szállítással most régi olvasóit akarja visszahódítani, ezeknek a száma pedig az elmúlt 32 év alatt több mint félmillió volt. Ezek az olvasók nemcsak azért fognak visszatérni Tolnai Világ­lapja olvasóinak táborába, mert a lap ára 24 fillér lett, hanem azért is, mert a lap tartalma nem vál­tozott, sőt jobb lett és emellett még két nagyszerű folytatásos re­gényt is közöl az eddigi külön bekötött regénymelléklet helyett. Hogy Tolnai Világlapja számítá­sai beváltak, azt bizonyítja a nyolcezer levél, amelyben az em­berek nemcsak kíváncsiságukat, hanem gratulációjukat is kifejezik. O Z I. Atlantic. Az első száz százalékos beszélő csodafilm. 10 felv. Bemutatja az Edison-mozi ma 7 és 9 órakor. — A filmnek a valódi életet kell bemutatnia... és erre leg­alkalmasabb eszköz a hangosfilm — mondja E. A. Dupont az „Atlantic“ rendezője. — Az Atlantic nem dráma, nem tákolt, elgondolt mese, hanem a való élet. Itt nincsenek főszerep­lők, hanem emberek, akik szeret- nek, gyűlölnek, akik harcolnak az életükért, akik tetőtől-talpig minden idegszálukkal emberek. És ami történik, azt nem én, vagy a scenáriumiró találta ki, hanem maga az élet, a sors. Azért vá­lasztottam az élő, valóságbeli té­mát, mert meg akartam mutatni, hogy az életet a maga szépségei­vel [és csúfságaival egyaránt be lehet mutatni a közönségnek és hogy ez az, amit a közönség tu­lajdonképen akar. Wilde Oszkár azt irta valahol, hogy az élet utá­nozza a művészetet s most értem, mi az. Aki az Atlanticot megnézi, annak be kell látnia, hogy az élet [csak ilyen módon tud meg­csinálni egy hajókatasztrófát. És miután minden embernek ez a meggyőződése, amikor a film le­pereg előtte, nem szabadulhat fel senki a film hatása alól. Éppen úgy, mint ahogy az élet nagy­szerű volta is lenyűgözi mindig az embert. Síö'ness^ é® fóistgg fényképészek Héuisfürdöi Lakatos István és Fia cipőüzíetében vásárolhat, mert a legjobbat kapja. Cipőink az egész vármegyében elis­merten legkiválóbb minőségűek. Hirde­tésünk nem szemfényvesztés, hanem utalunk cégünk ­880 éuss f e nnáll ás át* a, amit csak céltudatos és kitartó munkával sikerült elérni. 1 Minden más híreszteléssel szem- Fa ben kijelentjük, hogy sem kartelt, sem áregyezményt más téglagyárakkal nem kötöttünk. Mint kartelen kívül álló téglagyár, módunkban van általánosan kiváló minőségűnek elismert tégla é© cserép gyártmányainkat mindenkor a legolcsóbb napi áron árusítani. Saját érdekében kérünk minden építtetőt, hogy mielöit tégla és cserép szükségletét beszerezné, feltétlen kérjen tőlünk ajánlatot és meg fog győződni arról, hogy nálunk jó árját, olcsó arat és kedvelő fiai-etéei feltételeket fcap. BrülE ERHób* gg3z3ég!3>yyáx*n, ZaSaeyersxegg. Telefon ISO. A zalaegerszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 6024. szám 1930. Árverési hirdetmény-kivonat. Nemzeti Hitelintézet r. t. budapesti bej. cég végrehajtatnak özv. Kovács Ferencné Billisics Irma, Kovács Zoltán, Kovács László, kiskorú Kovács Lajos és kiskorú Kovács Magdolna zalaeger­szegi lakós végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 108 JÜ0 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a zalaegerszegi kir. járásbiróság területén levő, Zalaegerszeg községben fekvő s a zalaegerszegi 525 sztjkvben A + 9. sor 4319/b/2 hrsz. 21 Q-öl területű és Kovács Ferencné Biilisics Irma, Kovács László és Kovács Zoltán. Kovács István, Kovács Lajos, Kovács Mária Magdolna, kiskorúak nevén álló szántóra 12 pengő, a zalaegerszegi 4708. sztjkvben A -f 4. sor 4234/b hrsz. 537 Q-öl területű és özv. Kovács Ferencné Billisics Irma, Kovács László, Kovács Zoltán és kis­korú Kovács István, kiskorú Kovács Magdolna nevén álló szántóra 63 pengő kikiáltási árban azzall a feltétellel, hogy ezen ingatlanok 1930 december 31-ig a Zalaegerszegi Kereskedelmi Bank r. t. zalaegerszegi bej. cégnek zárgondnoki kezelés folytán haszonbérbe vannak adva és továbbá azzal a feltétellel, hogy ha a vételár 4Q.0LŐ pengőt meg­halad, a 4133/1920. tjkvi végzéssel özv. Kovács Ferencné Billisics Irma zala­egerszegi lakós javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartásá­val, ellenkező esetben haszonélvezeti joga fenntartása nélkül, mig a 4708 sztjkvi ingatlanra Skublics Zsigmondné 5107/1911. sz. özvegyi joga épségben fennmarad az 1881. évi LX. te. 163. §-a értelmében, továbbá a zalaegerszegi 4503 sztjkvi A + 1 és 3. sor 4322/a, 4323/a/l. hrszámu ház, udvar, szántó megjelölé­sű ingatlanokból B) 2. szerint Kovács Ferencné Biilisics Irma nevén álló V? részre együttesen 3047 P 50 fillér kiki­áltás árban Gerencsér Jakab zalaeger­szegi lakós holligtartó haszonélvezeti jogával terhelten, a zalaegerszegi 4503 szljkvi A + 2. sor 4322/b/l/a hrsz. 1440 Q öl terü­letű szántóföldből B) 2.' szerint özv. Kovács Ferencné Billisics Irma nevén álló Vs rész illetőségre 38 pengő 50 fillér kikiáltási árban Gerencsér Jakab zalaegerszegi lakós holtigtartó haszon- élvezeti jogával terhelten, továbbá a zalaegerszegi 3538 sztjkvi A -f 1. sor 4230/a hrsz. egész ingat­lanra KO P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1930. évi októ­ber hó I. napjának délelőtt 9 órakor a telekkönyvi ható­ság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzbe ?, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek elöleges biróí letétbe helyezé­séről kiállított leiéti elisnet vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881. LX. te. 147., 150., 170. §§,) Az,aki az ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. te. 25. §.) Zalaegerszeg, 1930 május 7. Dr. Nagy Károly sk., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: LOVONYÁK, kir. tkvvezető. APRÓ HIRDETÉSEK. Az apróhirdetés dija szavanként 6 t Címszó és minden vastagabb betűvel i t szó két szónak számit. — Állási keresőknek 50 százalék kedvezmény. Vasárnap és ünnepnap 50 százalék, kedden és pénteken 25 százalék felár, A hirdetési dij előre fizetendő. Zongoraórákat Kereszti-növen­dék pengő húszért ad. Cim a kiadó­hivatalban. 3674

Next

/
Oldalképek
Tartalom