Zalamegyei Ujság, 1930. szeptember (13. évfolyam, 204. szám)

1930-09-10 / 204. szám

Zalamegyei Újság tettek fel, 28-at pedig elővezettek. Nagykanizsa város területén a rendőrség 91, Zalaegerszeg terü­letén a rendőrség 18 bűnügyben járt el. A közbiztonsági állapotok kielégítők voltak. Tűzeset 7 ízben fordult elő, oka: gyújtogatás, gondatlanság, mozdonyszikra, egy esetben pedig kiderítetlen. A kár 11.480 pengő, amelyből fedezetlen 3035 pengő. Az állategészségügyi viszonyok­ról szóló jelentés szerint 2 lép- fene, 1 — 1 veszettség és lórühkór, 14 sertésorbánc és 49 sertés- pestis eset fordult elő. A jelentések további folyamán nagyobb érdeklődést a pénzügy­igazgatóé keltett. Eszerint a ténylegesen már esedé­kessé vált adóhátralék összege 87 százalék. Örvendetes megállapítás, hogy az általános forgalmi adóhátralékok ügye 30 ezer pengővel kedvezőbb mérleget mutat az idén s hogy az egyenesadó tekintetében is több befolyt, mint a múlt évben. Farkas Tibor arra kért felvilá­gosítást, mi az oka ennek, vájjon a behajtásnak keményebb módja-e vagy más körülmény. Csák Károly dr. rámutatott arra, hogy a kedvezőbb eredmény nem a behajtás kegyetlenségére vezet­hető vissza, hanem a népünk becsületességére és kötelesség­érzetére. Tapasztalata szerint az adómorál népünknél emelkedőben van s ezért méltányos, hogy a pénzügyi hatóság legelőbb a fi­zetésre való időhaladék engedé­lyezésével nyújtson segítséget. A lakosság a saját szük­ségleteit is megvonja ma­gától, csakhogy a köztar­tozásainak eleget tehessen. Egyébként ő is kéri a kedvezőbb mérleg okának feltárását. A pénzügyigazgató az adatokat tanulmányozni fogja és azok alap­ján a következő ülésen adja meg az információt. Az ipartanácsban titkos sza­vazással Siposs Dezsőt és Sorgo Antalt rendes, Fangler Gyulát és Lendvay Lászlót pedig póttagnak választották meg. A dióskáli llipág-unnep. 2 Zoltán alispán kegyeletes sza­vakkal emlékezett meg Vass mi­niszterről és többek között ezeket mondotta: Zalavármegye közönsége min­denkor meleg szeretettel és ra­gaszkodással vette körül a nép­jólét nagy apostolát, aki minden­kor őszinte meleg érzéssel igye­kezett a vármegyével fennálló kapcsolatait fenntartani és kiszé­lesíteni. Nem rajta múlt, hogy a vár­megye humanitárius és szociális szükségletei nagyobb mértékben megoldhatók nem voltak, de mind­nyájan ismerjük nemes intencióit és tudtuk, hogy az volt az el­gondolása, amiként főispánunk az Őt üdvözlő múlt keddi köz­gyűlésünkön bejelentette, hogy Vass József dr., a Dunántúli köz­egészségügyi fejlesztését mind­addig hiányosnak tartotta, amig Zalavármegyében is nem fognak modern kórházak állani a szen­vedő emberiség rendelkezésére. Nemcsak hazafiui kötelességünk, de a vármegyével fennálló szo­ros kapcsolatok és igaz érzel­meink folytán is kötelességünk, hogy a nemzet nagy halottjáról pár percre megemlékezzünk. Vass József dr. minden gon­dolata, szivének minden dobba­nása magyar volt és nagy meg­próbáltatások után előtérbe nyo­mult szociális problémák minél megfelelőbb megoldásán nyugo­dott. A bizottság mély megilletődés- sel hallgatta az alispán szavait és elhatározta, hogy a nagy mi­niszter emlékét jegyzőkönyben örökíti meg, továbbá részvétét nyilvánítja a kormánynak és a miniszter édesanyjának. Elhatá­rozták, hogy a temetésen a megye nagyobb küldöttséggel képviselteti magát. A közigazgatási bizott­ság ülésén megállapí­tást nyert, hogy a zalai népnél emelkedőben van az adómorál. Zelaegerszeg, szept. 9. Zala vármegye ma közigazgatási bi­zottsági ülést tartott, amelyen a budapesti közmunkaügyi ankétre utazott Gyömörey György főispán helyett Bődy Zoltán alispán el­nökölt Napirend előtt az alispán mély megilletődéssel parentálta el az elhunyt Vass József dr. minisztert, a népjólét nagy apos­tolát. Indítványára részvétirat megy a kormányhoz, a kalocsai káptalanhoz és az elhunytnak édesanyjához. Temetésén a vár­megyét a főispán és alispán ve­zetése mellett küldöttség képvi­seli, amelyben résztvesznek a vármegye felsőházi és ország­gyűlési tagjai s a miniszter egy­kori választókerületének részéről Schneller Jenő kormányfőtanácsos, esperesplébános is. A napirend során következett az alispáni jelentés az augusztus havi közigazgatási eseményekről. A jelentés szerint a csendőrség 380 esetben folytatott nyomozást és 378 esetet ki is deritetl, 428 egyént feljelentett, 31-et pedig elővezetett. A kir. járásbíróság hatáskörébe tartozó 50 kihágási esetet mind kiderítették s tettesek­ként 58 egyént jelentettek fel. A közigazgatási hatóságok hatás­körébe tartozó kihágás 868 for­dult elő, ezeket mind kiderítették. Tettesekként 1063 egyént jelen­Dióskál, szept. 7. Napsütéses, pompás, őszi délelőtt, nyugalmas, szélcsendes idő, derűs, békés hangulat: ez volt szeptember he­tedikén. Ünnep, zalai magyar ünnep, a sötét jelenből jobb jövőt készítő visszapillantás a múltba: ez volt szeptember hetedikén egy kis zalai községben: Dióskálon. 1 * Kövess Emil dr., a székesfehér­vári törvényszék elnöke, zalai törvényhatósági bizottsági tag in­dítványt tett a februári közgyűlé­sen, kérve a vármegyét, hogy Virág Benedek halálának száz éves fordulója alkalmával állítson emléktáblát a költő szüleléshelyén: Dióskálon. A bizottság lelkesedés­sel tette magáévá az ügyet, az emléktábla elkészült, vasárnap került leleplezésre és átadásra. Virág Benedek szülőházát ma már nem lehet biztossággal megjelölni és ezért a tábla a templom falán, maradandó helyen nyert elhelyezést. * Amint vasárnap reggel utunk a festői szép vidéken átvezet, még párás, ködös a levegő. Virág Benedek faluja felől azonban fény tör át a légen: oszlik a köd. És mi megyünk oda reményt keresni, biztatást találni, mi a ködös jelen jövőt készítő, reménylő magyarjai... * Kövess Jenő földbirtokos házán át megyünk. (Fivérével együtt a Virág-ünnep eszméjének ők a fel­vetői és rendezői, munkájukban segítőtárs Pálffy László földbirto­kos, ny. főszolgabíró is.) Igen szívélyesen fogad bennünket és tőle tudjuk meg, hogy Virág Benedeknek élnek még Dióskálon rokonai, sőt az egyiknél a költő­től származó csomó irat van, amely mint kulturális közkincs méltán felkeltheti a Tudományos Akadémia figyelmét. Az Akadémia jelenlevő képviselője: Holub József dr. pécsi egyetemi tanár meg is Ígérte, hogy lépéseket tesz ebben az ügyben. A kies kis Dióskálba a vallás- és közoktatásügyi miniszter is elküldte képviselőjét Kupcsay ....... * 1930 szeptember 10. Megnyílt a Párisién Grill Budapest VI., Paulay Ede ucca 35. Külföldi táncattrakciók. Feliczián dr. miniszteri tanácsos személyében. A veszprémi me­gyéspüspök Horváth Lajos, felső­őrsi préposttal képviseltette magát. Zala vármegyéből megjelentek Gyömörey György főispán, Bődy Zoltán alispán, a vármegye kép­viseletében még Kövess Emil dr., Kövess Jenő, Szentmihályi Dezső, Pálffy László, Fára József dr., főlevéltáros, azonkívül Zalaeger­szegről Péterffy Béla igazgató, Suszter Oszkár tanár, Békefi József dr., kir. s. tanfelügyelő; Nagy­kanizsáról — ahol Virág Benedek valamikor tanult — Eberhardt Béla c. főigazgató, Bartha István dr., piarista tanár, továbbá a pacsai járás főszolgabirája Horváth Vilmos dr. s a környék intelligenciája közül számosán. A szép Dióskál- ról és környékről tömegesen. A templom előtt iskolásgyer­mekek, a költő rokonai üdvözöl­ték a megyéspüspök képviselőjét, Horváth Lajos prépostot, aki Virág Benedekről, mint a régi magyar­ság leikéinek ébresztőjéről szólt — üdvözölték továbbá Gyömörey György főispánt. A főispán válaszában szerété­ről biztosította a lakósságot, amely­nek ügyes-bajos dolgaiban to­vábbra is orvoslója, segítője lesz. Úgy látja, hogy az a nép, amely tiszteletben tartja a múltat, a múlt nagyját, csak jó lehet és ilyen népnek jövője is van. Örömének adott kifejezést, hogy e falu né­pét személyesen is megismerte. Horváth Lajos prépost végezte a tábori misét, nagy hársfa alatt gyönyörűen díszített oltáron. Álta­lában úgy az ünnepély megszer­vezése, mint a rendezés, a rend mintaszerű volt és virágos a Virág­ünnep. Mise után kezdetét vette a leleplezési ünnepély, amelyen szebbnél-szebb beszédek hangzot­tak el. A nagyszabású megnyitó beszé­det Kövess Emil dr. mondotta. Zala vármegye hü volt önmagá­hoz — mondá — amikor a köl­tőnek emléktáblát állított. Mert e megye mindig meg­becsülte nagyjait. (Közben engedélyt kért Bődy Zoltán alispántól az emléktábla leleplezésére. Lehullt a lepel. A templom világos falán fekete már­Olcsó elhelyezhetők a Vármegyei Bankó i Zalaegerszeg, a vármegyeházában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom