Zalamegyei Ujság, 1930. szeptember (13. évfolyam, 204. szám)

1930-09-10 / 204. szám

Szerda, 1930 szeptember 10. XIII. évfolyam 204 szám. Ara 12 fillér Felelős szerkesztős PESTHY PÁL dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 128 szám. Vidéki szerkesztőségek: Keszthely, Tapolca, Sümeg, Lenti. — Tudósítók minden nagyobb zalai községben. POLSTIKA^JAPILAP Megjelenik hétfő és az ünnepet követő nap kivételével minden nap. Előfizetési árak: egy hónapra240 pengő» negyedévre 7*20 pengő. Amerikába egy évre 6 dollár. Névtelen levelekre nem válaszolunk Kéziratokat nem adunk vissza. Vass József Bpest, szept. 9. Hétfőn a kora délelőtti órákban döbbenetes hir futott végig a főváros utcáin, szájrói-szájra járt: Vass miniszter meghalt. A hir annyira váratlan volt, hogy az első percekben mindenki kételkedéssel fogadta. De hamarosan kiderült, hogy a hir szomorú valóság. A szerkesz­tőségeket a közönség valósággal megostromolta, hogy részleteket tudjon meg a nagy miniszter ha­láláról. Az újságok egymásután tették közzé jelentéseiket, majd megjelent a hivatalos jelentés is és igy a déli órákban már nyil­vánosságra jutott a tragikus halál­eset minden részlete. Vass József dr. népjóléti mi­niszter vasárnap Egerben volt az iparosotíhon felavatási ünnepélyén, ahol még egészen jókedvűnek látszott. De mégis, mintha érezte volna közelgő háláját, ünnepi be­szédében, amely egyike volt szó­noki remekeinek, a halálról, az elmúlásról szólt beszéde végén. A miniszter a késő esti órák­ban érkezett haza Budapestre Kinizsi-utcai lakására. Soffőrjének meghagyta, hogy fél 9 órára álljon elő, mert hivatalába megy. A soffőr hétfőn reggel pontosan megjelent, de a mindig pontos népjóléti miniszter nem mutatko­zott. Vass Máriának, a miniszter nővérének, aki együtt lakott báty­jával, valamint a házban lakó Sebestyén József dr. miniszteri tanácsosnak feltűnt a dolog és zörgettek a miniszter bezárt aj­taján. Mivel válasz nem érkezett, rosszat sejtve feltörték az ajtót és ekkor eléjük tárult a megdöbbentő kép: Vass miniszter nyitott szem­mel, nyugodt arccal holtan feküdt ágyában. A halál hírére egymásután ér­keztek a halottas házba a kor­mány tagjai, a miniszter jóbarátai, akik megrendülve, könnyezve vették körül a halott minisztert. Több orvos is érkezett, akik pon­tosan megállapították a halál okát. Vass miniszter másfél év óta fogyó kúrát tartott, napjában úgyszólván csak egyszer evett és igy 26 kilót fogyott le. Ez a ra­dikális kúra erősen megrongálta szervezetét. Ehhez járult, hogy az erős dohányzástól nikotinmérge­zést kapott. Ez a két körülmény agyvérzést okozott, amely kioltotta életét. A halál a hajnali órákban következett be. A népjóléti miniszter halála óriási részvétet keltett az egész országban és a külföldön is. A kormányzó mély megdöbbenéssel értesült az eseményről és meg­történ mondotta, hogy Vass József halála mérhetetlen csapás az or­szágra. Megdöbbenéssel értesült a hirről Bethlen miniszterelnök is. A temetés. Vass minisztert a nemzet halott­jának tekintik és temetéséről a kormány gondoskodik. Holttestét pénteken délután az országház előtt ravatalozzák fel és itt szen­teli be Serédi hercegprímás. Utána a felsőház és a képviselőház el­nökei, valamint a kormány el­nöke, vagy helyettese mondanak búcsúbeszédet. Ezután a gyász­menet az egyetemi templomba indul és ott helyezik örök nyu­galomra Vass minisztert a nagy magyar katolikus férfiak panteon­jában Itt az újabb beszentelést Zichy Gyula gróf kalocsai érsek végzi. Az engesztelő szentmise­áldozatot Szmrecsányi Lajos egri érsek mutatja be szombaton a koronázó templomban. Vass miniszter élete. Vass József dr. Sárváron szü­letett iparos családból. A közép­iskoláinak jeles eredménnyel való elvégzése után a székesfehérvári egyházmegyébe lépett papnöven­déknek és a nagytehetségü ifjút Steiner Fülöp püspök a római kollégiumba küldte tanulmányai­nak folytatására. Felszentelése után rövid ideig káplánkodott, majd Székesfehérvárra került be, ahol csakhamar nagy szervező munkát indított meg. Szóval és tollal egyaránt küzdött a Katolikus Népszövetség megszervezéséért, majd az ifjúságra irányította tel­jes figyelmét és állandó agilitás­sal létrehozója lett a katolikus nevelés szolgálatában álló inter­nálnak. — Később meghívást kapott a budai Szent Imre kollé­gium megszervezésére is, ezt az intézményt is tető alá hozta még a világháború előtt és ettől kezd­ve szeretettel dolgozott az intézet­ben az egyetemi ifjúság lelki nevelésén. Ez a működése persze nem volt népszerű a Galilei-kör és más nemzetrontó alakulatok tá­borában s a komunizmus alatt a lelkes papot halálra is keresték a terrorfiuk. Vass a zalamegyei Gógánfa községben rejtőzött el előlük s a menedékért haláláig hálás volt Zala iránt. A komun bukása után visszatért működési székhelyére, Budapestre, amelynek egyetemén pevezték ki a hitelem­zés és ékesszólástan tanárává. Ekkor Vass már egyike volt az ország legnépszerűbb embereinek s amikor a közélelmezés kérdé­sének rendezéséről irt nagyjelen­tőségű cikkei is feltűnést keltet­tek, közélelmezési és munkaügyi miniszterré nevezte ki a kor­mányzó. így került be Vass az országos politika intézői közé. A közélelmezési tárcát rövidebb ideig a kultuszminiszterivel cse­rélte fel, majd átvévén a népjó­léti kormányzatot, azt egész ha­láláig megtartotta. Tehetsége az ország ügyeinek irányításában uj erőt és tápot kapott, s egyénisé­gének olyan súlya volt, hogy ő volt a miniszterelnök helyettese is. Bámulatos munkabírása, amely a vakációt sem ismerte, jó szive, ragyogó szónoki képessége, a legkomplikált ügyekben való tisz­tánlátása, erélyessége és szociális alkotásainak és korszerű reform­jainak soha nem lankadó irama még a szociáldemokrata tábort is elismerésre és meghajlásra kész­tette. Hogy Magyarország állam­életének hajója a legválságosabb években sem süllyedt el, liogy a politika és a társadalom erőinek egyensúlya nem bomlott meg, az annak a Vass Józsefnek törté­nelmi érdeme, aki magát a „sze­gények miniszteréinek nevezte s hivatását ennek megfelelőleg gya­korolta is. A munkásember ba­jainak legnagyobb megértője volt, folyvást a munkaalmak teremté­sén fáradozott, hogy a kenyér­adást összekösse a jóléti és egészségügyi intézmények terem­tésével. Gondoskodott a munká­ban megrokkantak és az elaggot­tak sorsáról is s mint a magyar ujságiró-rend legnemesebb meg­értője, a toll katonáinak jobblétét is intézményesen elősegítette. — Politikája a magyarság erkölcsi, szociális és gazdasági erősítésé­ben csúcsosodott ki, a keresztény nemzeti irány vezéralakja volt, tagja a keresztény gazdasági párt­nak, záloga a középutas kormány és a párt együttműködésének. Sár­vár, Zalaszentgrót, Szombathely mandátumot adott neki. A hit­tudománynak jeles művelője volt, legismertebb munkája az, amely Szent Ágoston Vallomásainak művészi fordítását tartalmazza. Egyházi téren is fényes karriert futott be s kalocsai nagypréposti stallumba emelkedett. Közéleti működését számos kitüntetés ju­talmazta, miniszterségének 10 éves fordulóján pedig a kormányzó az: I. osztályú magyar érdemkeresztet adta neki. Vass miniszter és Zalaegerszeg. Zalaegerszeg város Trianon utáni életében kiváló szerep jut az ő egyéniségének. Neki köszön­hető, hogy a nagy lakásnyomort itt mihamar lendületes építkezés váltotta fel. Az állami kislakás- építéssel kapcsolatban az ő szive és esze dolgozott, ahogy szokta mondani: „az én kedves Zalám* székvárosáért. Ingyen épületanya­got bocsátott a város rendelkezé­sére s ezzel számos magánházat is tető alá segített. Megalkotta a fogoly- és internálótábor helyén a Munkásszanatóriumot úgy, hogy a város érdekei a legmesszebb­menő kielégülést nyerjenek. Nagy érdeme, hogy az uj vasútállomás a jelenlegi remek formájában nyert megoldást, Vass miniszter gyors közbenjárása akadályozta meg, hogy az eredeti tervet nem egy­szerűsítették le valami sablonos épületre. A jótékony egyesületeknek min­dig rendelkezésére állott, az ipa­rosok érdekeit melegen istápolta, a Vass-féle ruha-, cipőakció sok­sok gyermeknek szerzett ünnepi örömet, sok szülő szeméből tö­rölte ki a könnyet. A Notre Dame zárda idetelepítésében is nagy része volt, mert a törökbálinti épü­let átvételével módot nyújtott az anyagi nehézségek leküzdésére* A polgármester gyakran tisztel­gett nála, persze mindig egy csomó kérést terjesztett elő & amit lehetett, Vass miniszter min­dig előzékenyen teljesített. Az uj kórház Zalaegerszegen való fel­építésének ügyét haláláig szivén viselte, tetemes anyagi hozzájá­rulást helyezett kilátásba s a kór­házépítés szükségessége mellett foglalt állást az egyik parlamenti beszédében is. Méltán választotta meg a város őt díszpolgárává, mindig az egerszegiek javán dol­gozott és bár a legelfoglaltabb miniszter volt, háromszor is meg­látogatta Egerszeget. Tragikus halálának hire azért különösen nagy fájdalmat keltett itt s a középületeken lengő fekete zász­lók a város gyászoló szivének jelképei. Zala megye részvéte* Zala vármegye közigazgatási bizottságának mai ülésén Bődy

Next

/
Oldalképek
Tartalom